Aarde

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Aarde

  De aarde is de plaats in de kosmos die God voor de mens tot een woonplaats heeft geschapen. Heel de aarde is van God. De aarde is - zover bekend - de enige plaats in de kosmos waar leven is en waar een overvloed van levensvormen voorkomt. De aarde is een stofje in het heelal. Eens zal de aarde vergaan en zal God een nieuwe aarde scheppen. 

  Paragrafen:


  God en de aarde

  Aarde.jpgDe aarde is door God geschapen (Hand. 4:24; Hebr. 1:10).

  Handelingen 4:24 Toen zij nu dit hoorden, verhieven zij eendrachtig hun stem tot God en zeiden: Heer, U bent het die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alles wat daarin is;
  (TELOS)

  De aarde en haar volheid, heel de aarde is van Hem (Ex. 19:5; 1 Cor. 10:26).

  Exodus 19:5 Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij.
  (HSV)

  God is de Heer van de aarde (Opb. 11:4). De Heer Jezus noemt Zijn vader "Heer van de hemel en van de aarde" (Matth. 11:25; Luc. 10:21; vgl. Hand. 17:24)

  Lukas 10:21 Op dat ogenblik verheugde Jezus Zich in de Heilige Geest en zei: Ik prijs U, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, en ze aan kleine kinderen hebt geopenbaard. Ja Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U.
  (TELOS)

  Openbaring 11:4 Dezen zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de Heer van de aarde staan.
  (TELOS)

  De aarde is een mooie parel in het heelal. Zij is vol van Gods heerlijkheid. Hiervan de getuigen de serafs bij Gods troon:

  Jes 6:3 Zij riepen elkander toe en zeiden: Heilig, heilig, heilig is de Heer der heirscharen; de ganse aarde is vol van zijn heerlijkheid!
  (SV)

  Het volgende videofragment toont iets van die heerlijkheid: video (2 minuten, Youtube)

  De aard is een klein ding, een voetbank voor Gods voeten:

  Handelingen 7:49 ‘De hemel is Mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zult u Mij bouwen, zegt de Heer, of wat is de plaats van mijn rust?
  (TELOS)

  Vorm

  De aarde heeft de vorm van een bol. Het is niet zo dat de middeleeuwers of de christenen in de middeleeuwen geloofden dat de aarde plat was [1].

  Wetenschappers nemen aan dat de werelddelen vroeger één supercontinent vormden. Ze noemen het supercontinent 'Rodinia'. Het bestond uit alle landmassa op aarde. Maar eens brak het in stukken. 

  Vergelijk:

  Ge 1:9 En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo.
  Ge 1:10 En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was.

  (HSV)

  Ouderdom

  De Bijbelse gegevens, in het bijzonder de geslachtslijsten, wijzen op een relatief jonge leeftijd van de (bewoonbare) aarde, eerder duizenden dan miljoenen laat staan miljarden jaren. Voor een jonge aarde zijn ook buitenbijbelse aanwijzingen.

  1. De enorme fossielhoudende sedimentlagen. Ze zijn snel afgezet door water. Ze zijn wereldwijd te vinden zijn. Ze beslaan vaak enorme gebieden, tot complete continenten toe, en zijn vaak zelfs van het ene tot het andere continent te volgen. Ze zitten vol met fossielen die soms mooi bewaard. De beste fossielen ontstaan door snelle afzetting in mineraalrijk water. Tussen de aardlagen zijn geen erosieverschijnselen te zien. Hieruit kan men opmaken dat ze snel na elkaar zijn afgezet. De lagen zijn waarschijnlijk door de wereldwijde zondvloed teweeggebracht.
   In 19e eeuw is d
   e huidige (langzame) afzettingssnelheid van aardlagen toegepast op deze wereldwijde, fossielhoudende lagen. Daardoor is men op een hoge ouderdom van de aarde uitgekomen. Veel dateringtechieken worden op die hoge ouderdom gekalibreerd. 
    
  2. Dateringsmethoden. Meer dan 90% van de dateringstechnieken pleiten voor een jonge aarde en een jong zonnestelsel/heelal? Vermeldenswaard zijn de erosiesnelheid van land, de hoeveelheid zout in zeewater, radioactief C-14, de hoeveelheid steentijdgraven, korteperiode kometen, de magnetische velden van de planeten in het zonnestelsel. Slechts een handjevol dateringstechnieken pleit voor een hoge ouderdom. 

  Meer informatie over de ouderdom van de aarde: 

  Leven

  God heeft de aarde gemaakt als woonplaats voor de mens, de dieren en de planten. De aarde is bijzonder geschikt om leven te herbergen[2]. Het uitspansel bevat ozon. De ozonlaag in de dampkring is noodzakelijk voor leven op aarde. Hij houdt schadelijke UV-straling van de zon tegen en zorgt voor een stabiele temperatuur. Ook de planeet Venus (de morgenster) heeft een ozonlaag, maar deze is veel te dun en leven is er dan ook onmogelijk. Op aarde is veel water. In het begin was zelfs de hele aarde bedekt met water. De planeet Mars daarentegen is gortdroog, te droog voor leven zoals wij dat op aarde kennen[4]

  De aarde is door onze God ingericht als een woonplaats voor de mens. Zelfs de zwaartekracht die de aarde op ons uitoefent is gunstig voor ons. Leven in de ruimte buiten de aarde, zonder de zwaartekracht, is slecht voor de botten, spieren, ogen en hersenen van ruimtevaarders[5]

  De aarde wemelt van levende organismen: planten en dieren. De gewassen en dieren dienen de mens tot voedsel. "De aarde heeft wel genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders begeerte" (Mahatma Gandhi).

  Veel soorten van planten en dieren worden helaas in hun voortbestaan bedreigd door menselijke oorzaken, zoals illegale jacht, kleiner wordend leefgebied en klimaatverandering. In 2011 waren er ruim 24 duizend bedreigde planten- en diersoorten. Een kwart van alle zoogdieren loopt het risico uit te sterven, vaak door menselijk toedoen. Bijna alle soorten dieren, maar ook planten, dreigen uit te sterven door verlies van leefgebied, bijvoorbeeld door de kap van regenwoud. Ook klimaatverandering is steeds belangrijker oorzaak (anno 2011)[3].

  Verleden

  In de scheppingsweek onderging het oppervlak van de aarde 'grondige' veranderingen. In het begin was de aarde door water bedekt. Toen maakte God scheiding tussen de wateren en het droge, waarop de landdieren en de mens zouden leven. Door de zondvloed werd de aarde opnieuw met water bedekt. Op het zuidpoolgebied, dat thans bedekt is door een dikke laag ijs, was ooit een bijna tropisch regenwoud. Wetenschappers nemen aan dat de werelddelen vroeger één supercontinent vormden. 

  Toekomst

  In de tijd van de goddelijke gerichten zal de aarde worden getroffen door onder andere 'hagel en vuur vermengd met bloed' (Opb. 8:7), een 'grote berg brandend van vuur' (Opb. 8:8), een enorme aardbeving (Opb. 6:12), en vallende sterren (Opb. 6:13), in het bijzonder een grote vallende ster genaamd 'Alsem' (Opb. 8:11). De aarde zal waggelen als een dronkaard (Jes. 24:20). De bergen en eilanden zullen van hun plaatsen gerukt worden (Opb. 6:14). 

  Jes 24:20 hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan.
  (HSV)

  Opb 6:13 en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind geschud wordt.
  Opb 6:14 En de hemel week terug als een boek dat wordt opgerold, en elke berg en elk eiland werden van hun plaatsen gerukt.

  (HSV)

  Na deze strafgerichten zal het vrederijk van Jezus Christus worden opgericht. De aarde zal door de zachtmoedigen worden beërfd.

  Mattheüs 5:5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beerven.
  (TELOS)

  Na het duizendjarig vrederijk zal, op de dag van de Heer, de aarde vergaan.  

  2 Petrus 3:10 Maar de dag van de Heer zal komen als een dief, waarop de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.
  (TELOS)

  Vervolgens schept God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

  Jesaja 66:22 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen [ook] uw nageslacht en uw naam blijven staan.
  (HSV)
  Openbaring 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
  (TELOS)

  Bronnen

  De afbeelding van de kleurrijke aarde in het donkere heelal behoort tot het publiek domein.

  Gert-Jan van Heugten, commentaar bij het artikel 'We kunnen studenten niet alleen over het creationisme vertellen', CIP.nl, 10 sept. 2015. Commentaar geplaatst op 10 sept. om 16:38 uur. Noemt twee bewijzen voor een jonge aarde. De auteur is scheidkundig technoloog.  

  Verwijzingen

  De 'opgaande' en 'ondergaande' aarde gezien vanaf de maan, in een filmopname door de Japanse ruimtevaartorganisatie Jaxa (Japan Aerospace Exploration Agency): filmpje (2 minuten)

  Voetnoten

  1. ↑ Kees de Pater, de platte aarde en het conflictmodel voor de relatie geloof-wetenschap, op: Gewina.nl.
  Zie ook: Bruce Walker, Christenen en een platte aarde, op: Manna-vandaag.nl  
  2. ↑ Zie de lezing door George Marshall: film (Engels, 34 minuten)
  3. ↑ Meer planten en dieren dreigen uit te sterven, nieuwsartikel op Nu.nl, 10 nov. 2011
  4. ↑ 'Mars al heel lang te droog voor leven', nieuwsbericht op Nu.nl, 4 febr. 2012
  5. ↑ Ruimte is slecht voor ogen en hersenen, nieuwsbericht op Nu.nl, 13 maart 2012.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Aarde.jpg
  Afbeelding in publieke domein
  49.25 kB16:59, 8 feb 2011Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.