Abib (Hebr.)

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Abib_(Hebr.)

  Abib is de eerste maand van de oud-Israëlitische kalender en valt in onze periode maart/april.

  De Bijbel spreekt van de “maand van de Abib” (Hebr. Hodesh Ha’Abib). De maand heet niet “maand Abib” maar “maand van de Abib”. De Abib is het koren in een bepaald groeistadium, te weten wanneer het koren vers en rijp in de aren staat. Abib betekent dus  niet “groene aren”, zoals de oude vertalingen Statenvertaling en King James vertalen, want het gaat om rijpe korenaren.

  De maand van de jonge en rijpe korenaren moest als de eerste der maanden gelden:

  Ex 12:2 Deze zelfde maand zal ulieden het hoofd der maanden zijn; zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn.

  De maand begint met de nieuwe maan die onmiddellijk voorafging aan de rijpe korenaren.

  Later, na de Babylonische ballingschap, werd de maand Nisan genoemd.

  Ne 2:1  Toen geschiedde het in de maand Nisan, in het twintigste jaar van den koning Arthahsasta, [als] [er] wijn voor zijn aangezicht was, dat ik den wijn opnam, en gaf [hem] den koning; nu was ik nooit treurig geweest voor zijn aangezicht.

  Op de veertiende van de maand wordt het paasfeest gehouden. 

  Le 23:5 In de eerste maand, op den veertienden der maand, tussen twee avonden is des HEEREN pascha.

  Op de vijftiende van de maand van de rijpe korenaren is het feest van de ongezuurde broden.

  Le 23:6 En op den vijftienden dag derzelver maand is het feest van de ongezuurde [broden] des HEEREN; zeven dagen zult gij ongezuurde [broden] eten.

  Op de 16e van de maand werd een eerstelingsgarf van de gersteoogst bewogen voor het aangezicht van de HEER.

  Le 23:9 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:
  Le 23:10 Spreek tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: Als gij in het land zult gekomen zijn, hetwelk Ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot den priester brengen.
  Le 23:11 En hij zal die garf voor het aangezicht des HEEREN bewegen, opdat het voor u aangenaam zij; des anderen daags na den sabbat zal de priester die bewegen.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.