Amos

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Amos

  Amos is de naam van een boek in de bijbel, dat genoemd is naar zijn auteur de profeet Amos, die profeteerde in de 8e eeuw vóór Christus.

  Amos_James-Tissot.jpg

  De profeet Amos, schilderij van James Tissot.


  De naam Amos betekent "Lastdrager". 

  Amos was een schapenfokker, een veehouder in Tekoa. Amos zegt van zichzelf dat hij een schapenherder en een vijgenboomteler was (Amos 1:1; 7:14-15)

  Am 7:14 ... Ik ben geen profeet en ik ben geen profetenzoon, maar ik ben veehouder en moerbeikweker. 
  Am 7:15 De HEERE haalde mij echter achter de kudde vandaan en de HEERE zei tegen mij: Ga heen, profeteer tegen Mijn volk Israël! 
  (HSV)

  Het feit dat zijn vader niet genoemd wordt in het boek geeft aan dat hij van lagere afkomst was. Omdat hij een arbeider was, geeft ook aan dat hij geen formele training als profeet heeft gehad. Hij heeft de  “school der profeten” niet bezocht.

  Maar zijn grote kennis van het geschreven woord (de boeken van Mozes) stelt hem in staat om de wantoestanden op een juiste manier te oordelen. Hij legde dit naast de eisen van God, welke dienen als een meetlat, en toen hij tijdelijk geroepen werd als profeet kon hij als een geloofwaardig profeet te werk gaan.

  Zijn tijd

  Amos 'zag' woorden in de dagen van de Judese koning Uzzia en de Israëlische koning Jerobeam II. 

  Am 1:1 De woorden van Amos, die behoorde tot de veehouders uit Tekoa, die hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, twee jaar voor de aardbeving. (HSV)

  Koning Uzzia regeerde van 767 – 740/739 v. Chr. terwijl Jeroboam II regeerde tussen 782/781 – 753 v. Chr. Amos profeteerde onder Jerobeam II te Bethel, de hoofdzetel van de kalverdienst (Amos 7:14), waar men hem en zijn profetie niet verdragen kon (2 Kon. 14:23-29). Na 750 v.C. was Jotham een medeheerser met Uzzia.

  In het boek van de profeet is sprake van 'het huis van Hazaël' en 'de paleizen van Benhadad' (Amos 1:4). Benhadad III was de zoon van Hazaël, die Benhadad II vermoord had. 2 Kon. 13: 3; 24: 25. Hij regeerde ca. 796 - 770 v.Chr. Benhadad III was een vijand van Israël.

  Wij kunnen concluderen dat Amos werkzaam was in de eerste helft of het midden van de 8e eeuw voor Christus, misschien tussen 760 – 750 v. Chr.[2].

  Deze periode stond in het teken van vrede voor zowel het noordelijke als het zuidelijke koningrijk. De opmars van de Assyrieërs naar het westen dwong Syrie zich terug te trekken van het Israëlische grondgebied, teneinde hun westelijke stellingen te verdedigen. 

  Gedurende een periode van 50 jaar werd Israel met rust gelaten door de Assyrieërs, die de dominante wereldmacht van die tijd waren. In die 50 jaar groeide de handel en welvaart. Dit had als gevolg dat een rijkere bovenklasse ontstond die de armere onderklasse onderdrukte en uitbuitte. Daarnaast verviel het land in een morele en spirituele verdorvenheid doordat zij de verbondswetten links lieten liggen. De werkende klasse werd uitgebuit door een paar rijke landeigenaren en een kleine groep kooplieden en handelaren. Ook de rechtelijke macht was corrupt: rechters werden omgekocht ten voordele van de rijken.

  Tegen deze achtergrond roept Amos op om terug te keren naar de wetten van Jhwh en Zijn gerechtigheid te laten gelden. Want Israel was geroepen om in handel en wandel Gods heiligheid, liefhebbende zorg voor anderen, rechtvaardigheid en recht te laten zien. De basis hiervoor waren de wetten die God gegeven had in de woestijn na de uittocht uit Egypte.

  Amos' profetieën vullen die van Hosea aan; waarschijnlijk zijn zij ten dele tijdgenoten geweest. 

  De boodschap

  Amos' profetieën kenmerken zich door ernstige waarschuwingen tegen de zonden van de omringende naties van Israël en de zonden van Israël zelf. Nadruk ligt op het oordeel van God over deze zonden. Evenals Joël kondigt ook hij "de dag van Jhwh" aan (Amos 5:18-20). Het oordeel is onontkoombaar en is het gevolg van de onwil zich te bekeren. zie b.v. 4:6-13. De laatste 5 verzen van het boek (9:11-15) bevatten heilsbeloften voor Israël. 

  Veel uitdrukkingen in het boek van Amos zijn ontleend aan het herdersleven. 

  Indeling

  De 9 hoofdstukken zijn als volgt onder te verdelen[1]

  Hfst. 1 - 2 : 3  De oordelen over de volken rondom Israël en Juda: Damaskus (Syriërs), Filistijnen, Tyrus, Edom, Ammon en Moab.
  Hfst. 2: 4 - hfst 4  De oordelen over Juda en Israël.
  Hfdst. 5:1-3  Een klaaglied over Israël.
  Hfdst. 5:4-6  Aanklachten tegen het volk.
  Hfdst. 7 - 8 : 3, 9:1-6  Vijf visioenen, die op het oordeel over het volk wijzen.
  Hfdst. 8: 4 - 14; 9 : 7 - 10  Verdere heenwijzingen naar de zondige toestand van het volk
  Hfdst. 9: 11 - 15  Het glorierijk herstel van Israël.

  Een andere indeling is: 

  Introductie                                     1:1-2
  Oordeel van de landen                     1:3–2:16
  Profetieen betreffende Israel             3:1–6:14    
  5 visioenen van oordeel                    7:1–9:10       
  Beloftes van herstel en zegening       9:11-15

  kaart_Israel_Juda_Uzzia_Jerobeam_II_Amos.jpg

  Kaart[3]: Volken waartegen door de mond van de profeet oordelen werden uitgesproken 

   

  Betrekking binnen de Bijbel

  Uit een aantal aanhalingen van en verwijzingen naar de wet, blijkt dat Amos een goede wetskennis had (bijv. 2:8, vgl. Exodus 22:26.). In het Nieuwe Testament wordt Amos diverse malen geciteerd, bijv. 9:11-12 in Handelingen 15:16-18. 

  Bekende woorden

  Bekende uitspraken in de boek Amos zijn: 

  Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn? (Amos 3:3) 
  De Here doet geen ding of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten (Amos 3:7).
  Zoekt Mij en leeft; zoekt de Here en leeft; zoekt het goede (Amos 5:4, 6, 14).

  Meer informatie

  J.N. Darby, Amos, in: Synopsis van de Bijbel. Pagina's: 4. Download in pdf-formaat van OudeSporen.nl.

  M.G. de Koning, Amos actueel; Gods toorn over de zonde; Amos verklaard, met praktische toepassingen voor vandaag. Middelburg, 2006. Pagina's: 182. Download in pdf-formaat van OudeSporen.nl 

  H. Rossier, Beschouwing over het bijbelboek Amos. Pagina's: 71. Download in pdf-formaat van OudeSporen.nl.

  Kris Tavernier, Inleiding op het boek Amos . OudeSporen.nl, 2009. Pagina's: 2. Download in pdf-formaat van OudeSporen.nl.

  OudeSporen.nl, verwijzingen naar artikelen, boeken en lezingen over Amos.

  Bron

  H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 72. Tekst hiervan is, onder toestemming, op 8 mrt 2014 verwerkt.

  Voetnoot

  1. ↑ Aldus H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 64.  

  2. ↑ Bromiley, Geoffrey  W.: The International Standard Bible Encyclopedia, Revised (Wm. B. Eerdmans, 1988, 2002), s.v. Amos

  3. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.   

   
  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Amos_James-Tissot.jpg
  Geen beschrijving
  28.04 kB16:40, 8 mrt 2014Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.