Atheïsme

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Athe%C3%AFsme

  Atheïsme is de ontkenning van het bestaan van God of goden. Het woord is afgeleid van het Griekse woord a-theos, 'zonder God'.

  Een atheïst of godloochenaar is iemand die ontkent dat God of een god bestaat. Oud-Nederlandse woorden zijn 'ongodist', 'ongodisterij'[5].  

  Men kan atheïsme ook omschrijven als het geloof dat God noch goden bestaan. Een atheïst heeft dus een overtuiging, zij het een negatieve: één waarvan de kern een negatie (ontkenning) is. Sommige atheïsten belijden hun geloof. Een belijdend atheïst heeft een geloofsbelijdenis, namelijk de belijdenis van het geloof dat God niet bestaat.

  Een atheist moet onderscheiden worden van een scepticus en een agnost. Een scepticus (lett. 'twijfelaar') twijfelt aan het bestaan van God. Een agnost (lett. 'niet-weter') is iemand die zegt dat men niet weet of kàn weten dat God bestaat of niet bestaat. Op de vraag "Gelooft u dat God bestaat?" kan een atheïst logisch antwoorden: "Nee. Ik geloof dat er geen god bestaat."; Een agnost: "Nee. Ik weet niet of hij wel of niet bestaat." Een scepticus: "Nee. Ik twijfel eraan of Hij bestaat". Een scepticus en een agnost leven in de praktijk meestal als een atheïst. 

  Het aantal atheïsten in de wereld is betrekkelijk gering. Van de wereldbevolking is naar schatting 2,4% atheist (1995, 2004[2]); 658 miljoen noemen zich niet-religieus of agnost en 138 miljoen atheïst (anno 2011[9] ). Hun aantal neemt gemiddeld dagelijks met 1000 af, waarvan 300 atheisten (anno 2011[8]).

  Verreweg de meeste mensen geloven daartegenover dat er een of andere hogere macht is. Het percentage atheisten in Nederland is 14% (stand 2011)[4]

  Atheïsten geven toe dat niet bewezen kan worden dat er geen hogere macht bestaat. Hun overtuiging berust niet op bewijs. 

  Als God niet bestaat, dan houd je volgens veel atheisten alleen de wereld, de natuur over. Het wereldbeeld is dan naturalistisch: er is geen plaats is voor bovennatuurlijke, boven de wereld uitstijgende (transcendente) krachten of machten. Veel atheïsten zijn daarom sceptisch ten aanzien van bovennatuurlijke wonderen en paranormale verschijnselen.  

  Als je God loochent, dan houd je alleen de wereld met de mens over. Er is geen Schepper of Vader God boven de mens. Veel atheisten zijn humanisten en veel humanisten zijn atheisten. Het humanisme stelt niet God maar de mens centraal en heeft opvattingen over hoe mensen met elkaar kunnen en moeten samenleven. 

  Atheïsten verklaren religie uit de behoefte van de mens om vreemde (natuur)verschijnselen te verklaren. De god van de donder zou ontstaan zijn uit de behoefte om het natuurverschijnsel van bliksem en donder te verklaren. Atheisten vertrouwen daarentegen op de wetenschap om de natuur te verklaren en doen geen beroep op bovennatuurlijke krachten of machten. Volgens hen verklaart de biologische evolutietheorie de oorsprong van de mens; een Schepper komt daar niet aan te pas en is daarvoor niet nodig. Eerst was de mens en daarna, door zijn zingeving en verbeelding, de goden; de mens schiep zijn goden. 

  Onder de regering van atheïsten kunnen gelovigen rechten verliezen en verdrukt worden. Het communisme is de meest atheïstische ideologie die de mensheid ooit heeft gekend (althans tot 2012). Christenen werden en worden verdrukt in atheïstisch-communistische  staten (bijvoorbeeld de voormalige Sowjet-Unië, China, Albanië, Noord-Korea). De machthebbers menen dat godsdienst slecht voor de mens is. Atheisme + 'godsdienst is slecht' + dictatuur = verdrukking voor gelovigen. De atheistische en dictatoriaal geregeerde staat Noord-Korea is voor christenen het meeste repressieve land ter wereld (anno 2011 en voorgaande jaren). In het communistische Cuba werden in de jaren zestig alle religieuze feestdagen afgeschaft. 

  In de westerse wereld neemt het atheïsme toe. In de Verenigde Staten is het aantal atheïsten van 1990 tot 2008 verdubbeld. Hiervoor zijn verscheidene oorzaken aan te wijzen: (1) de wetenschap zoekt uit principe alles zonder God te verklaren, ook het ontstaan en de ontwikkeling van het leven op aarde, (2) welvaart en voorzieningen schijnen God overbodig te maken, (3) religieus geïnspireerd moslimextremisme en terrorisme verwekken een afkeer van religie en van het denkbeeld van God, (4) de hang naar vrijheid (geen God of gebod boven mij) in de westerse cultuur, (5) de ontkerstening van de westerse cultuur leidt tot botsingen met / protesten door orthodoxe christenen (inzake evolutionisme, homoseksualiteit, abortus, erotische reclame in het openbaar, godslastering).

  Sommige atheïsten zien de groei van het atheïsme als bevorderlijk voor de maatschappelijke rust in een multiculturele wereld.

  Nieuwe atheïsme

  Het zogenaamde nieuwe atheïsme is het verschijnsel dat sommige atheïsten in de openbaarheid treden en met boeken, debatten en acties strijden voor hun opvatting. Intellectuele atheïsten zeggen dat hun atheisme de uitkomst is van kritisch rationeel denken. Het nieuwe atheïsme deed tientallen boeken over atheïsme en tegen religie verschijnen. De bekendste vier boeken zijn The God Delusion van Richard Dawkins, The End of Faith van Sam Harris, Christopher Hitchens God is not Great en Breaking the Spell van Daniel Dennett. In Nederland doet de atheïstische filosoof Herman Philipse (geb. 1951) van zich horen. 

  In Nederland werd in 2009 door drie humanistische organisaties langs de autoweg A4 een billboard geplaatst met de tekst "Er is waarschijnlijk geen God, durf zelf te leven en geniet van dit leven". In Engeland liet een atheïstische reclamecampage in 2009 achthonderd bussen voorzien van de tekst "Er is waarschijnlijk geen God. Maak je niet langer zorgen en geniet van je leven."  De reclamecampagne was een idee van een journaliste die zich ergerde aan christelijke advertenties met dreigementen aan niet-gelovigen. De Britse humanistische bond steunde de campagne.
  Een chauffeur van de busmaatschappij in Engeland schrok van het affiche op de bus, omdat hij juist wel in God geloofde, en weigerde vervolgens als chauffeur de bus te besturen. "Dit is een publieke aanval op de geloofsovertuigingen van mensen. Ik heb veel passagers die boven de 90 of ernstig ziek zijn. Tegen hen vertellen dat er geen God is lijkt een beetje ongevoelig, als God waarschijnlijk alles is dat ze nog in de wereld hebben. Geloof is iets belangrijks in het leven van mensen, ik denk dat de poster te ver gaat." Sommige christenen kwamen met een tegencampagne.
  In Spanje en Italie zijn soortgelijke atheïstische reclamecampages opgezet. Ook in Italië weigerde een chauffeur te rijden op een bus met de atheïstische boodschap.
   

  Een reclamebedrijf in de Canadese stad Vancouver wil geen reclameposters in de binnenstad plaatsen met teksten als ”Bidden helpt niet. Werken wel” en ”Zonder God zijn we allemaal goed”. De atheïstische beweging Centre for Inquiry Canada (CFI) wilde posters plaatsen met daarop een jonge vrouw en daarnaast de atheïstische teksten. Volgens de beheerder van de billboards, Pattison Outdoor, voldoen de advertenties niet aan de richtlijnen. (... ) Het reclamebedrijf heeft verzocht de advertentie aan te passen, maar daar heeft CFI geen geld meer voor. Volgens voorzitter Randy Otto van Pattison Outdoor heeft CFI ook geen pogingen gedaan om een aangepaste versie van de advertentie op te sturen. Otto meldt dat de vrijheid van meningsuiting niet in het geding is. In 2009 won CFI een rechtszaak waardoor een verbod op zijn advertenties ongeldig werd verklaard. Dat verbod was volgens de rechter een schending van de vrijheid van meningsuiting. De atheïstische lobbygroep is er nog niet over uit of er weer een aanklacht wordt ingediend.

  Bron: RD.nl, nieuwsbericht 10 dec. 2013.

  Toekomst van het atheïsme

  De toekomstige afval en de openbaring van de Mens der zonde gaan misschien gepaard met een wijdverbreide ontkenning van Gods bestaan. 

  2 Thessalonicen 2:3 Laat niemand u op enigerlei wijze bedriegen, want die komt niet als niet eerst de afval gekomen is en de mens van de zonde geopenbaard is, de zoon van het verderf,
  2 Thessalonicen 2:4 die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is.
  (TELOS)

  Hoe het ook zij, het atheïsme heeft niet het laatste woord. Door de verschijning van Christus in heerlijkheid, die de Zoon van het verderf teniet zal doen, wordt het atheïsme ontzenuwd. Daarna zal de aarde vol worden van de kennis van God.

  Jesaja 11:9 ... de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water [de bodem] van de zee bedekt.
  (HSV)

  Wat de gestorven atheïsten betreft, zij zullen evenals alle overige mensen uit de doden worden opgewekt en gesteld worden voor de rechterstoel van God en Hem belijden. Ze zullen zijn bestaan erkennen - dat uit de tegenwoordige schepping gekend kan worden - en naar hun werken worden geoordeeld. 

  Romeinen 14:10 Maar u, waarom oordeelt u uw broeder? Of ook u, waarom minacht u uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van God gesteld worden;
  Romeinen 14:11 want er staat geschreven: ‘Zo waar Ik leef, zegt de Heer, voor Mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden’.

  (TELOS)

  Houding tegenover atheïsten

  In de Verenigde Staten, waar relatief veel christenen wonen, worden atheïsten meer gewantrouwd dan andere minderheden (moslims, immigranten, homo's). Velen associeren atheïsten met onzedelijk gedrag (inclusief crimineel gedrag, extreem materialisme) en elitisme[3].

  Vragen van atheïsten

  Atheïsten stellen aan Godgelovigen graag de vraag: Waar kwam God vandaan? Uit het woord van God, de Bijbel, weten we dat God zonder begin en zonder einde is, Hij is eeuwig.

  Ps 90:2 Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld voortgebracht hadt, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.

  Opb 1:8 Ik ben de alfa en de omega, zegt de Heer, God, Hij die is en die was en die komt, de Almachtige.
  Opb 21:6 En Hij zei tot mij: Zij zijn gebeurd! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal hem die dorst heeft, geven uit de bron van het water van het leven om niet.
  Opb 22:13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.

  Leraar: Kun je God zien?
  Klas: Nee.
  Leraar: Kun je God aanraken?
  Klas: Nee.
  Leraar: Dan bestaat er geen God!

  Een leerling steekt zijn hand op: Meneer, kunt u uw verstand zien?
  Leraar: Nee.
  Leerling: Kunt u uw verstand aanraken?
  Leraar: Nee.
  Leerling: Oh, dus u hebt geen verstand!?

   

  Atheïsten kunnen ook vragen om een bewijs voor het bestaan van God. Zij vinden dat de bewijslast bij de Godgelovigen ligt; deze dienen te bewijzen of aannemelijk te maken dat God of een hogere macht bestaat. 

  Op grond van de Bijbel kan men atheisten erop wijzen dat Gods bestaan bekend is. God heeft zich geopenbaard. Atheisten en theisten hebben beiden de waarheid. Gods eeuwige kracht en goddelijkheid wordt in de schepping met het verstand doorzien. Sommige atheisten geven toe dat de schepping ontwerp vertoont, maar vinden deze vertoning slechts schijn.

  Behalve op het feit dat atheisten kennis van God hebben en dat die kennis berust op algemene openbaring, kan men hen er tevens op wijzen dat de geopenbaarde kennis van God in ongerechtigheid ten onder wordt gehouden. Het probleem van een atheïst is geen gebrek aan kennis, maar het probleem is vooral zijn zonde. Zonde verduistert de blik. Zijn probleem is niet primair cognitief of rationeel, maar moreel. Atheïsme als probleem heeft een cognitieve èn morele kant. De atheïst kan dit probleem oplossen met God, die Zich in Jezus Christus geopenbaard heeft. 

  Ex-atheïsten

  Er zijn overtuigde atheïsten geweest die theïst (iemand die in een God gelooft) geworden zijn. De Nederlandse Tineke Zuidweg was een atheïste die straatevangelisten met rationele argumenten bestookte. Later werd ze zelf gelovig en straatevangeliste. "Ik was zelf een lastige klant met veel rationele argumenten tegen het bestaan van God. Ik ging graag met straatevangelisten in discussie en vond het heerlijk om ze eruit te praten, totdat God bij wijze van spreke mij eruit heeft gepraat. Maar hierdoor weet ik heel goed hoe de mensen die ik tegenkom denken, welke argumenten ze gebruiken en waarom ze niet kunnen of willen geloven."[7] 

  De bekende Britse filosoof Anthony Flew was jaren lang een uitgesproken atheïst. Hij zou pas in God geloven als er hard bewijs voor Diens bestaan was. In 2005 publiceerde hij het boekje God bestaat wel. De overtuigd atheïst was van mening veranderd. Op grond van het vernuftig en ingewikkeld ontwerp dat Flew in de natuur waarneemt kwam hij tot de overtuiging dat God bestaat. De filosoof heeft een voorkeur voor de christelijke godsdienst vanwege 'de charismatische figuur van Jezus' en de 'eerste klas intellectueel' en 'briljante filosofische geest' Paulus.

  Alistair McGrath, christelijk opgevoed, werd - net als Richard Dawkins - op zijn 15e of 16e jaar atheist, naar eigen zeggen "iemand die bewust en opzettelijk niet in God gelooft en denkt dat iedereen die wel gelooft in God verstandelijk gehandicapt of ernstig verpest is"[6]. Later echter herzag hij zijn mening over het christendom en over het atheisme. McGrath is gepromoveerd in de moleculaire biofysica en in de theologie. Hij is een vooraanstaand Brits theoloog. Hij schreef meerdere boeken over het atheisme, als 'The Twilight of Atheism' (2004) en The Dawkins Delusion? (2007), dit laatste als een antwoord op Richard Dawkins' boek The God Delusion

  De Britse schrijver en biograaf Andrew Norman Wilson (geb. 1950) was theïst, werd atheist en keerde tenslotte weer terug tot geloof in God. ,,Mijn afscheid van het christelijk geloof was als een bekering op de weg naar Damascus. Mijn terugkeer voltrok zich langzaam, aarzelend, twijfelend. Zo zal het altijd zijn; maar ik weet dat ik nooit meer dezelfde fout zal maken.''[1]

  De Amerikaanse arts Donald Whitaker (1932-2007), een atheist, kwam op het randje van de dood, trad uit zijn lichaam, belandde in diepe angstaanjagende duisternis, keerde weer terug in zijn lichaam. Door bemiddeling van een kennis, een christen, die hij bij zich had geroepen, stelde hij daarna zijn vertrouwen op Jezus Christus en vond vrede: getuigenis van Donald Whitaker (10 minuten, Engels gesproken, bron Youtube.com).

  Beoordeling

  Atheïsme is in strijd met het natuurlijk verstand, dat in de ons omringende schepping de Schepper ('God', 'hogere macht', 'kosmisch bewustzijn' e.d.) onderkent, de religieuze ervaring van een hogere goddelijke werkelijkheid en de geschreven Openbaring (de Bijbel).

  De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.
  (Psalm 14:1, NBG)

  Atheïsme is een van de mogelijke symptomen van de gevallen staat van de onverloste mens, wiens verstand is verduisterd. Atheïsme is geen staaltje van verlicht denken, maar een blijk van geestelijke verduistering. Atheïsme is veeleer het gevolg van ongerechtigheid dan van rationeel denken.  

  Ro 1:18 Want toorn van God wordt van de hemel geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid bezitten;
  Ro 1:19 omdat wat van God gekend kan worden, onder hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard
  Ro 1:20 -want van de schepping van de wereld af worden wat van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, uit zijn werken met inzicht doorzien-,opdat zij niet te verontschuldigen zijn,
  Ro 1:21 omdat zij, hoewel zij God kennen, Hem als God niet verheerlijkt of gedankt hebben, maar in hun overleggingen zijn zij tot dwaasheid vervallen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden.
  Ro 1:22 Bewerend wijzen te zijn, zijn zij dwaas geworden

  (TELOS)

  Atheïsme als ontkenning van Gods bestaan is cultuurhistorisch gezien mede een gevolg van het methodologisch atheisme in de wetenschap, dat God als verklarende factor buiten spel heeft gezet. Want wie God in zijn denken uitsluit, kan er makkelijker toe komen Gods bestaan te loochenen.

  Heden geldt nog de oproep voor atheisten en andere mensen: "Bekeert u en gelooft het evangelie," d.w.z. keert u af van kwaad, wendt u tot God, belijdt uw zonden en gelooft de goede boodschap die Hij u verkondigt: de vergeving van zonden door het geloof in Jezus Christus, een nieuw begin en het eeuwige leven. Een atheïst heeft een hopeloos einde, een christen heeft een eindeloze hoop. 

  Meer informatie

  Over de blijken van Gods macht en ontwerp in de schepping, zie de video God of Wonders (1 uur 24 min.; Engels gesproken)

  Edgar H. Andrews, Wie heeft God gemaakt? - Op zoek naar een allesverklarende theorie. Uitgeverij Maatkamp, 2012. ISBN 9789063181390. Pagina's: 429. De schrijver is emeritus professor materiaalkunde aan de universiteit van Londen en een internationaal expert op het gebied van grote moleculen (zie verder bij Edgar Andrews). Het boek behandelt moeilijke vragen over wetenschap, filosofie en geloof met verbazingwekkende eenvoud, ontmaskert de pretenties van het 'nieuwe atheïsme', waarbij scherpe argumenten op een vriendelijke en humoristische wijze worden aangevoerd. Andrews wil echter niet alleen het huidige agressieve atheïsme bestrijden, maar ook een logisch samenhangend en over het geheel meer bevredigend alternatief bieden. Hij beschrijft hoe zijn collega-natuurkundigen ervan dromen een 'theorie van alles' te vinden die alle natuurkundige processen en verschijnselen in het universum omvat. Maar hij wijst erop dat er meer is dan alleen de materiële wereld - de dingen die het leven de moeite waard maken, zijn doorgaans immaterieel van aard. Zou er dan een allesverklarende theorie kunnen bestaan die niet alleen ruimte, tijd, materie en energie omvat, maar ook hart en verstand, geweten en geest? Ja, die theorie bestaat, zoals dit boek aantoont. Het is de Godhypothese, een 'theorie' die, ondanks zijn tegenstanders, nog steeds hoog uitsteekt boven het barre landschap van atheïsme en wanhoop. 

  Norman L. Geisler, Frank Turek, Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn. Uitgever Ark Media, 2009. ISBN 9789033819087. Pagina's: 576. Geisler is filosoof en theoloog, Turek is bedrijfskundige. "Geisler en Turek argumenteren dat een christelijk wereldbeeld een veel betere beschrijving geeft van de werkelijkheid dan een atheïstische visie, een stelling waar ik van harte mee instem. Ik kan het boek aanraden voor christenen die hun geloof rationeel beter willen onderbouwen, maar zeker ook aan de sceptische atheïst die meent dat de wetenschap God allang heeft wegverklaard." (Cees Dekker, hoogleraar TU Delft)

  Willem J. Ouweneel, De God Die is; waarom ik geen atheïst ben. Uitgeverij Medema (Jongbloed), 2005. Pagina's: 309. Ouweneel is bioloog, filosoof en theoloog. 
  Willem J. Ouweneel, Bekende atheïstische drogredenen, artikel

  Alister McGrath, The Twilight of Atheism: The Rise and Fall of Disbelief in the Modern World (2004).
  Alister McGrath & Joanna Collicutt McGrath: Answering Dawkins' manifesto of atheist fundamentalism (2007).
  Alister McGrath, Why God Won't Go Away: Is the New Atheism Running on Empty? (2011).

  John C. Lennox, God's Undertaker: Has Science Buried God? (2007). De schrijver is hoogleraar in de wiskunde aan de universiteit van Oxford. 
  John C. Lennox, Gunning for God: Why The New Atheists Are Missing The Target (2011). 
  John C. Lennox, God And Stephen Hawking: Whose design is it anyway? (2011)

  TV-uitzending (Engels) van BeyondToday.tv over het nieuwe atheïsme: film

  Over atheïstische reclamecampagne's:
  Artikel "Strijd om God op bussen". IkonRTV.nl, 13 jan 2009.
  Artikel "Christian driver to board bus carrying atheist sloganl". Guardian.co.uk, 17 jan. 2009
  Artikel "Engeland vecht bestaan van God uit via busreclame". Refdag.nl, 20 maart 2009.

  Een boodschap voor atheïsten: video (5 minuten, Engels, Youtube, door Ichthus Films, dec. 2009)

  Volgens een ex-atheïst leidt atheisme tot naturalisme en determinisme; het berooft de mens van vrijheid en zin. Zie artikel Suicidal Atheist converts to Christop Creation.com, 22 aug. 2009 

  Voetnoten

  1. ↑ Artikel Britse atheïst A.N. Wilson gelooft weer, op Nd.nl. Meer over A.N Wilson: artikel A.N. Wilson op Wikipedia (Engels)
  2. ↑ De Encyclopedia Britannica verwijst naar de stand in 1995. Het CIA World Factbook 2004 noemt hetzelfde percentage.
  3. ↑ Blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Minnesota onder 2000 huishoudens, in 2006.
  4. ↑ Het percentage wordt genoemd in: Joep de Hart, Zwevende gelovigen.  De schrijver is godsdienstsocioloog bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het percentage wordt aangehaald in het nieuwsartikel Kerkganger verdwijnt, ietsist is blijver, op Trouw.nl, 28 mei 2011. Mij (Kees Langeveld, 28 mei 2011) is onbekend of de schrijver onder atheisten ook agnosten en sceptici meetelt. 
  5. ↑ Joost van den Vondel schreef een leerdicht getiteld Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst. Tegen d'ongodisten, verlochenaers der Godtheit of Goddelijcke Voorzienigheit (1662)
  6. ↑ 'Science does not exclude God’, interview met Alistair McGrath op ChristianEvidence.org, 2011.
  7. ↑ Patrick Simons, 'Iedere christen zou spontaan moeten evangeliseren', op CIP.nl, 9 mei 2012.
  8. ↑ Artikel Steeds minder atheïsten, nieuwsartikel op RefDag, 3 dec. 2011. Het genoemde aantal blijkt uit het onderzoek ”Status of Global Mission 2012” van het Amerikaanse tijdschrift International Bulletin of Missionary Research (IBMR). 
  9. ↑ Zie voetnoot 8. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.