Bazuin

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Laatste bazuin
  2. 2. Zang
  3. 3. Bronnen
  4. 4. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Bazuin

  De bazuin (Gr. salpinx; Lat. bucina, buccina, tuba; Fr. buisine, boisine, basson; Eng. trumpet, bassoon; Du. Posaune) is een oud blaasinstrument, de voorloper van de trompet. De bazuin is oorspronkelijk de gekromde hoorn van een stier, ram of bok, waarop geblazen werd om vee bijeen te roepen of een signaal aan mensen te geven. In het Nieuwe Testament is sprake van 'de bazuin van God' en de 'laatste bazuin', bij de komst van de Heer Jezus Christus.

  'Bazuin' is thans synoniem voor trombone (van Ital. tromba = trompet)[2]. Het woord 'bazuin' is ontleend aan het Franse boisone of buisine, die weer ontleend zijn aan het Latijnse bucina, (jacht)hoorn. In andere talen is er vaak geen apart woord voor bazuin en wordt deze trompet genoemd. In het Engels heet de bazuin 'trumpet', vroeger bassoon (1727-1751). De Romeinse signaalhoorn heette buccina. Uit de buccina ontwikkelde men in de middeleeuwen de rondgebogen jachthoorn, een metalen natuurhoorn. 

  Er is geen wezenlijk verschil tussen beide namen 'bazuin' en 'trompet'. Bij een 'bazuin' denkt men aan een groter instrument dan de trompet, bij een 'trompet' denkt men allereerst aan een modern instrument, voorzien van ventielen. Het woord 'bazuin' kan worden geassocieerd met een heraut[1]

  In het laatste bijbelboek, Openbaring, wordt de bazuin zes maal genoemd. Sommige vertalingen hebben 'trompet'. De NBG-'51 vertaling bijvoorbeeld heeft 'bazuin', de Willibrord-vertaling heeft 'trompet'. 

  Met een bazuin zijn alleen de natuurtonen mogelijk om te spelen. De klank is zwaar. De bazuin is van ouds bij vele volken in gebruik, vooral in het oude Oosten. 

  De bazuin in Israël was een gebogen, wellicht oorspronkelijk uit hoorn vervaardigd blaasinstrument, daarom hoorn genoemd (Joz. 6: 5, 14; Ex. 19: 16; Dan. 3: 5). De gewone Hebreeuwse naam is sjofar (='insnijden'), vanwege de heldere en doordringende toon. De sjofar en de chatsotsera zijn in het Oude Testament de belangrijkste blaasinstrumenten. De sjofar is een hoorn, afkomstig van een ram of een geit, de chatsotsera is een metalen instrument, dat volgens de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus bestond uit een metalen cilinder, ongeveer een el lang, iets dikker dan een fluit, met een klokvormig einde. 

  Het Griekse woord salpinx dient in de Septuaginta als vertaling van beide Hebreeuwse woorden. De salpinx is ontstaan in de 2e helft van de 5e eeuw v.C. en was een oorlogsinstrument. De LXX vertaalt 'sjofar' meestal (42 x) door 'salpinx'. Als in het Nieuwe Testament het woord sapinx wordt gebezigd, is dus niet zonder meer duidelijk of het naar een hoorn (ramshoorn, ramsbazuin) dan wel een metalen bazuin verwijst. 

  De Latijnse Vulgaatvertaling heeft bucina en tuba. 'Tuba' betekent eigenlijk: pijp; trompet. De Romeinse tuba (van Lat. tubus = buis) is ontstaan rond 500 v.C. en was een militaire signaaltrompet, niet te verwarren met de moderne tuba, die in de 19e eeuw is ontstaan. De vorm was recht, in tegenstelling tot de buccina die net als de moderne tuba meer gebogen rond het lichaam liep. De lengte van de tuba was ongeveer 120 centimeter. Aan het eind liep het instrument uit in een kleine beker. De tuba is vergelijkbaar met de Griekse salpinx. 

  De bazuin in Europa bestond uit een ongebogen, lange metalen (koperen) buis, breed uitlopend en was vaak versierd met het vaandel van een burchtheer of ridder. De bazuin werd gebruikt ter verwelkoming van bezoek, waarschuwing voor/tegen naderende personen. De bazuin diende ook militaire doelen: de signalen reveille (opstaan), opstijgen, in galop, ten aanval, terugtrekken en taptoe werden erop geblazen.

  De ramsbazuin (Hebr. sjofar) is onderscheiden van de trompet, waarmee zij soms wordt verwisseld. Evenals deze werd zij vooral in de oorlog tot het geven van een signaal gebezigd (Job 39: 25; Jer. 4:5; 6:1; Joz. 6: 4, 20). Haar geklank wordt met het rollen van de donder vergeleken (Ex. 19: 16, 19). Anders werd zij evenals onze klokken gebezigd, b.v. tot aankondiging van het jubeljaar (Lev. 25: 9), in 't algemeen bij gewijde plechtigheden, tot lof van God (Ps. 150: 3; 98: 6, 7; vgl. 1 Kron. 15, 24; 2 Kron. 5: 12, 13; 29:26, 27; Ezra 3: 10; Neh. 12 : 35).

  Zoals men bij de wetgeving op Sinai het geklank van een sterke bazuin vernam (Ex. 19 : 16), zo zal de majestueuze openbaring van de Heer Jezus aan zijn volk, met bazuingeklank vergezeld gaan. De bazuin zal weerklinken en de doden zullen opstaan (1 Kor. 15: 52). „De Heer zelf zal met een geroep , met de stem van een aartsengel en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel" (1 Thess. 4: 16).

  Wanneer God, na de opname van de gemeente, Israël te hulp komt, zal eveneens de bazuin klinken.

  Zac 9:14 En de HEERE zal over henlieden verschijnen, en Zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem; en de Heere HEERE zal met de bazuin blazen, en Hij zal voorttreden met stormen uit het zuiden. (…)
  Zac 9:16 En de HEERE, hun God, zal ze te dien dage behouden, als zijnde de kudde Zijns volks; …

  (SV)

  De toekomst van de Heer zal dus wel een onverwacht, maar niet een onmerkbaar teken zijn; zij zal zich luid en doordringend aankondigen. Zowel bij de opname van de gemeente als bij Zijn verschijning in de wereld.

  Mt 24:30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid.
  Mt 24:31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenverzamelen uit de vier windstreken, van de uitersten van de hemelen tot de andere uitersten daarvan.
  (TELOS)

  Luther heeft gezegd: „Het zal niet zulk een zwak veldgeschreeuw zijn, noch zulk een zwakke stem, ook niet zulk een bazuin, van metaal of koper vervaardigd, gelijk op aarde , of van zilver, gelijk de bazuinen van Mozes waren (Num. 10:2), maar het zal wezen een sterk, krachtig, hemels en goddelijk veldgeschrei, stem en bazuin." 

  De zeven bazuinen in de Openbaring van Johannes wijzen op gewichtige wereldgebeurtenissen, die God als gerichten van zijn toorn over de wereld uitspreekt (Openb. 8: 2 volg). Zij staan tot de zeven zegels in nauw verband.

  Laatste bazuin

  Bij 'de laatste bazuin' zullen de doden in Christus worden opgewekt en de gelovigen op aarde worden veranderd.

  1Co 15:52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en wij zullen veranderd worden.
  (TELOS)

  Vergelijk:

  1Th 4:14 Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met Hem brengen.
  1Th 4:15 (Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij, levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen voorgaan.
  1Th 4:16 Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan;
  1Th 4:17 daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn.
  (TELOS)

  De bazuin van God betekent volgens sommigen de bazuin door God zelf geblazen.

  Johannes hoorde van de stem van de Heer Jezus, "een luide stem als van een bazuin" (Opb. 1:10).

  Opb 1:10 Ik kwam in de Geest op de dag van de Heer, en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin
  Opb 1:11 die zei: Wat u ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten: naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea.
  Opb 1:12 En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij sprak en toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaars;
  Opb 1:13 en in het midden van de kandelaars iemand, de Zoon des mensen gelijk, bekleed met een gewaad tot de voeten en aan de borst omgord met een gouden gordel,
  (...)

  Opb 4:1 Hierna zag ik, en zie, een deur was geopend in de hemel, en de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin, die met mij sprak, zei: Kom hier op en Ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren.
  (TELOS)

  Wat die laatste bazuin van 1 Cor. 15:52 zal wezen is niet goed te zeggen; het is nauwelijks te denken dat het een stoffelijke zal zijn. 

  De Joden[4] hebben een denkbeeld dat er een bazuin zal klinken ten tijde van opstanding der doden, zoals vroeger bij het geven van de wet op de berg Sinai, welke de doden levend zal maken, gelijk zij zeggen dat de bazuin toen deed; en dat op de bazuin zal geblazen worden door de aartsengel Michaël. Dit Joodse denkbeeld komt overeen met het geroep, de stem van de aartsengel en de bazuin Gods in 1 Thess. 4:16. Op de stem van Christus zullen doden verrijzen. 

  Sommige uitleggers verstaan door 'de laatste bazuin' de stem van de aartsengel, of Christus' uitroep ter opwekking van de ontslapenen, doch het is waarschijnlijker, dat, zoals Gods volk in hun plechtige feesten en hoogtijden door het geklank van de bazuin verzameld werd, en zoals de wet op de berg Sínaï met een zeer luid en vreeswekkend geklank gegeven werd, evenzo de oproep aan de ontslapenen met enig dergelijk geluid zal gebeuren. 

  Sommigen zien een verband van de laatste bazuin met de trompetsignalen voor het Romeinse leger. Daar kende men de eerste, tweede en derde trompet, die elk een afzonderlijke betekenis hadden: Eerste trompet: maak je gereed, aantreden! Tweede trompet: in het gelid! in slagorde! Derde trompet: vertrek en voer de opdracht uit! Aanvallen! De laatste bazijn zou dan gelijk zijn aan de betekenis van de derde trompet: de gelovigen trekken op, hemelwaarts.

  Anderen[1] ontkennen een dergelijk verband omdat (1) het Romeinse leger geen ramsbazuinen, maar trompetten hanteerde, terwijl Paulus het niet zou hebben over een trompet, maar over de ramsbazuin, de sjofar. (2) de Gemeente is niet te vergelijken met een heidens Romeins leger. (3) de gelovigen trekken niet ten strijde bij hun vereniging met de Heer Jezus.

  Sommigen menen dat de laatste bazuin de zevende bazuin is van die in de Openbaring geteld zijn. De Openbaring echter is pas verscheidene jaren na de dood van Paulus, dus de apostel zal van die 'zevende bazuin' niet geweten hebben.

  Een andere verklaring van de laatste bazuin legt een verband met het door God ingestelde feest van het geklank, dat aan Verzoendag voorafgaat. In Israël wordt dan meerdere malen op de sjofar geblazen. De laatste bazuin, d.i. het laatste bazuingeschal, laat een langgerekte toon horen. 

  Get Adobe Flash player


  Bazuingeschal van de ramshoorn (sjofar). Duur: 1 minuut 37 sec. Bron: Youtube.com. Geüpload door Deciree10 op 18 jul 2011.

  Zang

   

  Als 't bazijngeschal des Heeren.

  Oorspronkelijke titel: When the roll is called up yonder
  Woorden en Muziek: James M. Black, 1893

  Als 't bazuingeschal des Heeren klinkt, en Jezus' komst is daar,
  Als de stem van de Archangel klinkt in 't rond,
  En de lucht vervuld is met 't gezang der heil'ge Eng'lenschaar,
  Siddert gans de schepping in die heil'ge stond.

  Als  't bazuingeschal  des Heeren
  Als  't bazuingeschal  des Heeren
  Als  't bazuingeschal  des Heeren
  Wordt gehoord, zijt gij dan voor Zijn komst bereid?


  Als 't bazuingeschal des Heeren roept: "Gij doden! komt ontwaakt!
  Schudt het stof af, kleedt u met d' onsterflijkheid!"
  Als de wereld handenwringend hare wanhoopskreten slaakt,
  Ben ik dan, om Hem te volgen, gans bereid?

  Als 't bazuingeschal des Heeren al Zijn kind'ren op deez' aard,
  Die nog leven, in een punt des tijds omkleedt.
  En Hij allen die in Christus zijn, voor eeuwig thuis vergaart,
  Broeder, zuster, zijn wij voor die stond gereed?

   

  Get Adobe Flash player

  Video: Als bazuingeschal des Heeren klinkt (Urker Mannenkoor Hallelujah). Duur: 2 min. 50 sec. Bron: Youtube.com. Geüpload door Zingenindezomer op 7 nov 2010.

  Bronnen

  'Bazuin', in: H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Eerste deel A - J. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1867). Hieruit is op 2 nov. 2012 tekst genomen en verwerkt.

  Bazuin (muziekinstrument), artikel op Wikipedia.nl. Hieruit is tekst verwerkt op 2 nov. 2012.

  Bazuin, pagina op Etymologiebank.nl

  Historie, artikel op Muziekmaatje.jouwweb.nl, over de geschiedenis van het koperen blaasinstrument.

  'Bazuin' in: Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie (1978).

  Patrik, Polus, Wels e.a., de Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornaamste Engelsche Godgeleerden, bij 1 Cor. 15:52.

  Voetnoten

  1. ↑ Zo predikant H. Koekoek, De verwachting van en de hoop op de opname van de gemeente, op HetLichtDesLevens.nl, 23 sept. 2011

  2. ↑ Art. 'bazuin', in: Microsoft Encarta Winkler Prins 2007 [cd]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2006. 1993-2006 Microsoft Corporation/Het Spectrum.  

  3. ↑ A.G. Soeting, Auditieve aspecten van het boek Openbaring van Johannes. Amsterdam, 2001. Proefschrift. 

  4. ↑ Patrik, Polus, Wels e.a., de Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornaamste Engelsche Godgeleerden, bij 1 Cor. 15:52. Daar wordt verwezen naar Joodse bronnen als de Targoem Jonathan.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.