Bedeling

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Bedeling

  Een Bedeling (Eng. dispensation) is een tussen eeuwigheid en eeuwigheid gelegen door God afgegrensd tijdvak, gedurende welk Hij Zich op Zijn, van eerdere en latere tijdvakken onderscheiden wijze, aan de mens openbaart en bepaalt hoe de mens Hem dàn kan zoeken en vinden. Een bedeling is een periode in de geschiedenis van Gods handelen met de mensen op aarde, een tijdsperiode waarin Hij op een bijzondere wijze handelt met de mens. God gaat in verschillende bedelingen verschillende wegen met de mens. Het is de opbouw van Gods plan om tot Zijn uiteindelijke doel te komen. Aionen (eeuwen) en bedelingen worden vaak met elkaar verward. Aionen zien op het tijdsaspect; bedelingen zien op Gods handelen in een bepaalde periode. In de Bijbel is aioon vaak foutief vertaald met wereld.(Rom.12:2, Gal.1:4, Hebr.1:2 en 11:3). Als de discipelen In Matth.24:3 vragen: "Wat is het teken van de voleinding van de wereld"  moeten we lezen: Wat is het teken van de voleinding van de huidige eeuw.

  Verwante uitdrukkingen in de Schrift zijn: ‘eeuw’, ‘tijd’ en ‘dag’. De bedelingenleer -of, naar het Engels, het dispensationalisme – onderscheidt verschillende bedelingen. 

  In het Nieuwe Testament wordt genoemd 'de bedeling van de volheid der tijden'.

  Efe 1:9 daar Hij ons de verborgenheid van zijn wil bekend heeft gemaakt, naar zijn welbehagen,
  Efe 1:10 dat Hij Zich had voorgenomen in Zichzelf aangaande de bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder een hoofd samen te brengen in Christus;
  (TELOS)

  Het Griekse woord in de grondtekst is οικονομια, oikonomia, dat betekent eigenlijk: het bestuur van een huishouden en de huishoudelijke aangelegenheden. Dit kan het bestuur of het beheer van het bezit van iemand anders zijn: rentmeesterschap, zoals blijkt in Col. 1:25. 

  Col 1:25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods;
  (SV)
  Col 1:25 Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de beheerstaak van God, die mij met het oog op u gegeven is om het Woord van God te vervullen,
  (HSV)
  Col 1:25 waarvan ik een dienaar geworden ben overeenkomstig het rentmeesterschap van God dat mij gegeven is voor u, om het woord van God te voleindigen:
  (TELOS)

  De belangrijkste bedelingen zijn die van de wet en van de genade.

  Joh 1:17 Want de wet is door Mozes gegeven; de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.
  (TELOS)
  Ro 6:14 Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade.
  (TELOS)

   

   

  Bedeling van de wet

  Bedeling van de genade

   

  Uitwendig, natuurlijk

  Voorbeeld: besnijdenis, priesterkleding, wierook, kandelaar, stenen tempel

  Inwendig, geestelijk

  Voorbeeld: verandering van hart, Christus aandoend, gebeden, licht verspreiden, geestelijke tempel

  Regels

  Veel regels

  Weinig regels

  Priesters

  Priesterklasse. Priester tussen God en mens.

  Allen priester. Directe toegang tot God.

  Offers

  Stoffelijke offers

  Geestelijke offers

  Werking van de Geest

  Op enkelen rust de Geest

  De Geest woont in allen

  Profetie

  Enkele profeten

  Allen kunnen profeteren

   

  Werken van de wet

  Geloof

   

  Wet

  Genade (Ro 6:14-15)

   

  Bediening van de dood en veroordeling (Ga 3:10)

  Bediening van de Geest en de gerechtigheid (2 Cor 3:7v)

   

  Leven door werken

  Leven door geloof

   

  Slavernij

  Vrijheid

   

  De Joden Gods volk, gemeente een verborgenheid.

  De Gemeente (gelovige joden en heidenen) Gods volk.

  Iets van de overgang naar de bedeling van de genade is op te merken in de volgende passage. In de bedeling van de genade komt tot de volken de oproep tot bekering. 

  Hnd 14:15 en schreeuwden aldus: Mannen, waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen van gelijke natuur als u en verkondigen u dat u zich van deze nietige goden moet bekeren tot de levende God, die de hemel, de aarde, de zee en alles wat daarin is, heeft gemaakt. 
  Hnd 14:16 Hij heeft in de voorbije geslachten alle volken op hun eigen wegen laten gaan,
  Hnd 14:17 hoewel Hij Zich niet onbetuigd heeft gelaten in goeddoen, door u uit de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en uw harten te vervullen met voedsel en vreugde.
   
  (TELOS)

  De Heer Jezus geef zijn leerlingen de opdracht alle volken tot leerlingen te maken (Matth. 28). 

  Het verschil tussen de bedeling van de wet en die van de genade is niet algeheel, daar in het Oude Testament bijvoorbeeld ook bewijzen van Gods genade zijn die boven de wet uitgaan, bijvoorbeeld de opneming van Ruth de Moabitische, in de geslachtslijn van de Messias.  

  Bedelingenleer

  De bedelingenleer - of het dispensationalisme - onderscheidt en beschrijft verschillende bedelingen. John Nelson Darby (1800-1882) is de grondlegger van de bedelingenleer. De denkbeelden van Darby zijn na zijn dood gesystematiseerd en hebben op veel punten veranderingen ondergaan. C. I. Scofield kwam met een bedelingenleer die veel invloed heeft uitgeoefend. 

  Volgens de bedelingenleer leeft de gemeente van Jezus Christus thans in de ”genadetijd”, die begon bij Pinksteren, de komst van de Heilige Geest, en die eindigt met de opname van de gemeente in de hemel en het begin van het duizendjarig rijk. Na de opname van de gemeente wordt Israël hersteld; geheel Israël zal behouden worden. 

  Soms wordt beweerd de bedelingenleer een oorzaak is geweest van het ”christelijk zionisme”, dat Israël steunt. Het dispensationalisme leert weliswaar dat Israël na de opname van de gemeente hersteld zal worden, maar dat zegt niets over de politiek van de huidige staat Israël. Sommige dispensationalisten stellen dan ook dat "wie Israël tegenwoordig op welke wijze dan ook politiek ondersteunt, bevordert uiteindelijk, misschien onwetend, het vleselijke eigenwillige streven van Israël.”[1] 

  Meer informatie

  Dirk Schurmann, Stephan Isenberg, Vergeten rijkdom. Een gezamenlijke uitgave van uitgeverij Daniël (Zwolle) en Stichting Het Zoeklicht (Doorn), 2012. Pagina's: 739. Over Gods handelen met de mens in de verschillende bedelingen.  

  Voetnoten

  1. ↑ Zo Dirk Schurmann en Stephan Isenberg, Vergeten rijkdom (2012). Aangehaald in: Klaas van der Zwaag, Handboek over leer bedelingen vertaald, RefDag.nl, 16 nov. 2012.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (1)
  Bekijkt 1 van de 1 reacties: bekijk alles
  Overleg op de reactiepagina: http://www.christipedia.nl/Talk:Artikelen/B/Bedeling
  Geplaatst 14:38, 13 sep 2013
  Bekijkt 1 van de 1 reacties: bekijk alles
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.