Christus

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Christus

  Christus is een titel van onze Heer Jezus. Het woord betekent 'Gezalfde'. 

  'Christus', 'Messias'. Het Nederlandse woord 'Christus' komt van Lat. Christus, dit van Grieks Χριστος, Chris’tos, de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord Mashiach, 'Messias'. 'Christus' (van Griekse oorsprong) en 'Messias' (van Hebreeuwse oorsprong) betekenen beide hetzelfde, 'gezalfde'. De Griekse vorm (niet vertaling) van het Hebreeuwse Mashiach is Μεσσιας, Messias. Het Aramese equivalent is Mshicha. 

  De apostel Johannes zelf geeft aan dat 'Christus' (Gr. Christos) de vertaling is van 'Mes'sias' (Gr. Messias). 

  Joh 1:41 (1-42) Deze vond eerst zijn eigen broer Simon en zei tot hem: Wij hebben de Messias gevonden - wat vertaald is: Christus.
  (TELOS)

  De vrouw bij de put in Samaria wist ook dat "Christus' het Griekse woord is voor Messias. 

  Joh 4:25 De vrouw zei tot Hem: Ik weet dat de Messias komt, die Christus wordt genoemd; wanneer Die is gekomen, zal Hij ons alles verkondigen.
  (TELOS)

  De Joden en de Samaritanen verwachtten de Messias, "die Christus genoemd wordt". 

  We vinden de titel 'Messias' in Dan. 9:25-26, in de profetie van de zeventig weken. 

  Da 9:25 Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeenzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden. 
  Da 9:26 En na de tweeenzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is.

  (NBG51)

  Het Hebreeuwse woord is mashiach. Dit woord komt al eerder voor, in Psalm 2:2:  

  Ps 2:2 De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:
  (HSV)

  De leerlingen van de Heer Jezus noemden dit vers in hun gebed tot God:

  Hnd 4:26 De koningen van de aarde zijn opgestaan en de oversten zijn samen bijeenverzameld tegen de Heer en tegen zijn Gezalfde’. 
  Hnd 4:27 Want in waarheid zijn in deze stad verzameld tegen uw heilige knecht Jezus, die U hebt gezalfd, zowel Herodes als Pontius Pilatus met de naties en volken van Israel,
  (TELOS)

  De machthebbers stellen zich tegen Jahweh en Zijn Gezalfde. Hetzelfde woord werd gebruikt voor de hogepriester en de koning, die beiden gezalfden waren, doch de Here Jezus is nadrukkelijk 'de Gezalfde.' Dit is de betekenis van de uitdrukking 'de Christus', die op vele plaatsen in het Nieuwe Testament gelezen moet worden. In de evangeliën is het bijna altijd 'de Christus', en vaak in de brieven, behalve wanneer het is 'Jezus Christus' of 'Christus Jezus', die meer het karakter van een naam heeft. 'De Christus' verwijst naar de Heer Jezus als mens, gezalfd met de Heilige Geest. De officiële titel van de Heer Jezus werd als naam gebruikt. Op meerdere plaatsen in het Nieuwe Testament staat letterlijk 'de Christus', terwijl veel Nederlandse vertalingen 'Christus' hebben. Voorbeeld 1:

  SV  Mt 1:17 Al de geslachten dan, van Abraham tot David, [zijn] veertien geslachten; en van David tot de Babylonische overvoering, [zijn] veertien geslachten; en van de Babylonische overvoering tot Christus, [zijn] veertien geslachten. 
  HSV Mt 1:17 Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de Babylonische ballingschap zijn veertien geslachten; en van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn veertien geslachten.
  TELOS  Mt 1:17  Al de geslachten dus van Abraham tot David zijn veertien geslachten, en van David tot de wegvoering naar Babel veertien geslachten, en van de wegvoering naar Babel tot Christus veertien geslachten.
  NBV  Mt 1:17 Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van David tot de Babylonische ballingschap veertien generaties, en van de Babylonische ballingschap tot Christus veertien generaties.
  NBG51  Mt 1:17 Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien geslachten en van David tot de Babylonische ballingschap veertien geslachten en van de Babylonische ballingschap tot de Christus veertien geslachten.
  NB  Mt 1:17 Alle geboorten dus van Abraham tot David zijn veertien geboorten, van David tot aan de wegvoering naar Babylon zijn het veertien geboorten, en van de wegvoering naar Babylon tot aan de Christus zijn het veertien geboorten.

  Voorbeeld 2:

  SV, Efe 4:15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, [namelijk] Christus;
  HSV, Efe 4:15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, [namelijk] Christus.
  NBG51,  Efe 4:15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.
  NBV,  Efe 4:15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.

  Letterlijk staat er 'de Christus'. Er zijn enkele vertalingen die letterlijk vertalen, zoals: 

  Darby,  Eph 4:15 but, holding the truth in love, we may grow up to him in all things, who is the head, the Christ:
  Elb,  Eph 4:15 sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe, laßt uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus,

  Jezus, de zoon van Jozef en Maria, wordt Christus genoemd. 

  Mt 1:16 en Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus is geboren, die Christus wordt genoemd.
  (TELOS)
  Mt 27:17 Toen zij dan bijeen waren, zei Pilatus tot hen: Wie wilt u dat ik u zal loslaten: Jezus Barabbas, of Jezus die Christus wordt genoemd?
  (TELOS)

  Gezalfd met de Heilige Geest. De Heer Jezus is 'de Gezalfde', daar Hij gezalfd is met de Heilige Geest. 

  Lu 4:18 ‘De Geest van de Heer is op Mij, doordat Hij Mij heeft gezalfd om aan armen het evangelie te verkondigen; Hij heeft Mij gezonden
  (TELOS)
  Hnd 10:38 met Jezus van Nazareth, hoe God Hem heeft gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Hij is het land doorgegaan, terwijl Hij goeddeed en allen gezond maakte die door de duivel waren overweldigd, want God was met Hem.
  (TELOS)

  Gezalfd met olie. In het Oude Testament werden koning, priester en profeet met olie gezalfd. 

  Tekenen. De vele tekenen die de Heer Jezus heeft verricht tonen aan dat Hij de Christus is. 

  Joh 20:30 Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek; 
  Joh 20:31 maar deze zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat u gelovend het leven hebt in zijn naam.
  (TELOS)

  Een Gezalfde uitgeroeid. In Daniël lezen we dat een Messias, 'een Gezalfde', 'een Vorst' uitgeroeid zou worden, terwijl er niets tegen hem is, of terwijl Hij niets zou hebben.  

  Da 9:25 Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeenzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden.
  Da 9:26 En na de tweeenzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is.

  (NBG51)

  Dit woord werd vervuld toen de Heer Jezus, in plaats van door zijn volk geëerd te worden als Messias, werd afgewezen, afgesneden, en niets van zijn Messiaanse eer ontving. Door zijn dood echter legde Hij de grondslag van zijn toekomstige glorie op aarde en van de eeuwige behoudenis van de gelovigen.

  Hoewel Jezus als Messias op aarde is afgewezen, heeft God hem tot Heer en tot Christus gemaakt.  

  Hnd 2:36 Laat het hele huis van Israel dan zeker weten, dat God Hem zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt, deze Jezus die u hebt gekruisigd.
  (TELOS)

  Hoofd en lichaam. De Christus is één met zijn lichaam, de Gemeente.

  1Co 12:12  Zoals immers het lichaam één is en vele leden heeft maar de leden van het lichaam, hoewel ze met vele zijn, één lichaam vormen, zo ook de Christus;
  (NSB)

  Het hoofd met de leden vormen, in de kracht en de zalving van de Geest, één lichaam.

  De raadsbesluiten van God met betrekking tot Hem en de mens worden uitgevoerd. De heiligen zijn in Christus uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld. Alle dingen in hemel en op aarde worden onder één hoofd samengebracht, in de Christus:

  Efe 1:10 alles in de hemel en op aarde weer bijeen te brengen onder één hoofd, in de Christus.
  (NB)

  Als de Christus is Jezus het hoofd van het Lichaam, de Gemeente. 

  Efe 4:15 maar terwijl wij de waarheid vasthouden in liefde, in alles opgroeien tot Hem die het hoofd is, de Christus

  Valse christussen

  De Heer Jezus is de ware Gezalfde van God. Er zullen echter ook valse christussen opstaan, mensen die zich ten onrechte voor de Christus uitgeven en diens titel en ambt voor zich opeisen. 

  Mt 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en grote tekenen en wonderen geven om zo mogelijk ook de uitverkorenen te misleiden.
  Mr 13:22 Want er zullen valse christussen, en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen.
  Mt 24:5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden.
  (TELOS)

  Op twee plaatsen in het Nieuwe Testament komt 'valse christussen' voor (Mt. 24:24; Mr. 13:22). 'Valse Christus' is in het Grieks ψευδοχριστος, pseudochristos. 

  De grote valse Christus is de valse profeet, voorgesteld als een beest opkomend uit de aarde, die in het bijbelboek Openbaring optreedt. Het heeft „twee horens, aan die van een lam gelijk".

  Opb 13:11  En ik zag een ander beest opstijgen uit de aarde; en het had twee horens, aan die van een lam gelijk, en het sprak als de draak.
  (TELOS)

  De valse profeet doet 'grote tekenen', zodat hij zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen (Opb. 13:13-14; 19:20)  

  Opb 19:20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen in diens tegenwoordigheid had gedaan, waardoor hij hen misleidde die het merkteken van het beest ontvingen en die zijn beeld aanbaden. 
  (TELOS)

  De leerlingen van Jezus hebben aan valse christussen geen geloof te hechten. Onze Meester heeft tevoren de komst van valse christussen voorzegd en ons gewaarschuwd. 

  Mt 24:23 Als iemand in die tijd tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: hier, gelooft het niet. 
  Mt 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en grote tekenen en wonderen geven om zo mogelijk ook de uitverkorenen te misleiden.
  Mt 24:25 Zie, van tevoren heb Ik het u gezegd.
  Mt 24:26 Als zij dan tot u zeggen: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen. Zie, Hij is in de binnenkamers, gelooft het niet.
  Mt 24:27 Want zoals de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

  (TELOS)

  De (weder)komst van de ware Christus in deze wereld is met onmiskenbaar grote heerlijkheid en waardigheid, evenals de bliksem uit de hemel neerdaalt en de wereld verlicht. 

  Meer informatie

  Art. Antichrist

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.