Chronologie - van Noach tot Abraham (2)

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...ch_tot_Abraham

  In het artikel Chronologie - van Noach tot Abraham (1) is het geslachtsregister van Genesis 11:10-32 in een schema geplaatst, overeenkomstig de klaarblijkelijke bedoeling van de Heilige Schrift. Er kleefden echter bezwaren aan het schema. Mogelijk dat op Bijbelse grond het geslachtsregister anders gelezen kan worden. 

  De sleutel tot de oplossing moet misschien gezocht worden in Gen. 11:32 en 12:14. Daar leest men over het historisch gegeven, dat, toen Terah 205 jaar oud was, Abraham 75 jaar oud was. Ook wordt vermeld dat Terah de vader is van Abram en dat hij nog zonen had (Gen. 11:26). In het geval van Terah en Abraham was dat tijdstip (datum) uiterst belangrijk, omdat Terah overleed en Abraham vertrok. Dit voorval maakte het noodzakelijk een document op te stellen, waarmee de bloedverwantschap aangetoond kon worden. Bovendien is het document gedateerd. (Toen Terah 205 jaar oud was, hij is de vader van Abraham, hij gewon hem namelijk, hij had overigens nog zonen, was Abraham 75 jaar oud.) Het document moet gefunctioneerd hebben als een soort uittreksel uit het geboorteregister. De kans dat families elkaar later nog zouden treffen, was klein. Het moet later voor Abraham dan ook een geweldige ervaring zijn geweest, toen hij iets mocht vernemen van zijn familie (Gen. 22:20-24). Zo had Eliëzer ongetwijfeld een kopie van het document bij zich om in Paddan-Aram aan te tonen dat hij namens familie kwam (Gen. 24).

  Het lijkt of men in Gen. 11:25-26 over een soortgelijke situatie leest. Nahor was 119 jaar oud en tegelijk was Terah 70 jaar oud. Ook wordt vermeld dat Nahor de vader is van Terah (en gewon Terah, of nadat hij Terah gewonnen had) en ook nog andere zonen en dochters had, zoals ook Terah zelf later nog twee zoons had naast Abraham. Waarom de opstelling van dit document nodig was, wordt niet meegedeeld. Misschien was Nahor overleden, maar het hoeft niet zo te zijn. Misschien ging Terah ver van huis nieuwe weidegronden zoeken en een eigen clan stichten met een vaste woonplaats (Ur?). 

  De opmerking in Gen. 5:32, dat Noach 500 jaar oud was, de vader van Sem, Cham en Jateth, is gescheiden komen te staan van Gen. 11:10b 'Sem was 100 jaar oud, hij is de vader van Arfachsad.' Daartussen zijn drie aparte geschiedenissen geplaatst. (I) De geschiedenis van Noach, beginnend met Gen. 6:1 en eindigend met Gen.6:9 'Dit zijn de geschiedenissen van Noach' met een soort korte samenvatting van de daarvoor vermelde geschiedenis. 'Noach was rechtvaardig en wandelde met God'. (II) Daarna komt de geschiedenis van Noachs zonen. Die eindigt met Gen. 10:1 'Dit zijn de geschiedenissen van Noachs zonen'. De herhaling 'Sem, Cham en Jafeth' lijkt de functie te hebben van een trefwoord om aan te geven dat geschiedenissen bij elkaar behoren (zie ook bij Gen. 5:32). (III) De derde geschiedenis is van Sem. De geschiedenis eindigt met Gen. 11:10a 'Dit zijn de geschiedenissen van Sem'. Hij stopt hier mee als hij 500 jaar oud is en Arfachsad, die dan 35 jaar oud is, met zijn eigen geschiedenis daarop aansluit (Gen. 11:11-12).

  De indruk wordt gewekt dat de hierboven vermelde mogelijkheid van interpretatie behoorlijk op willekeur berust, omdat stukjes tekst naast elkaar gezet worden tot een logisch geheel. De oorzaak hiervan ligt mogelijk in het feit dat men in de oudheid geen hoofd- en bijzinnen kent in een tekst. Men schreef zoals een klein kind soms kan praten, nevenschikkend (en . . .  en . . .  en). Het ene staat los van het andere. De opmerking 'twee jaar na de vloed' (Gen. 11:10) kan daarom betekenen, dat twee jaar na de vloed de gemeenschappelijke geschiedenis van de zonen van Noach eindigt en de geschiedenis van Sem begint, of dat toen Arfachsad geboren is.

  Waarschijnlijk heeft Mozes al deze informatie op schrift in handen gehad en letterlijk bij elkaar gevoegd. We hebben te maken met op schrift gestelde originele informatie (Rom. 3:2). Er zitten met betrekking tot de afkomst in 'het vlees' van onze Heer Jezus Christus geen hiaten of ernstige onduidelijkheden. Dat men niet goed weet te interpreteren zegt ons eerder dat men niet te maken heeft met een goed kloppend achteraf verhaal, maar met originele oude documenten. 

  Interpreterend, zoals hiervoor aangegeven, komt men tot een andere tijdbalk dan aangegeven is in Chronologie - van Noach tot Abraham (1). Zie bij Chronologie - van Noach tot Abraham (3);  en het artikel Genesis . 

  Boeken: * Wiseman, P.J Ontdekkingen over Genesis. Het eerste Bijbelboek in het licht van het archeologisch onderzoek (Groningen 1960) / *Visser, W. de  Herschreven Geschiedenis. Bijdrage aan de vorming van een Bijbels paradigma.  (Zoetermeer 2010)

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.