Creationisme

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Creationisme

  Het woord 'creationisme' wordt in verschillende betekenissen gebruikt. Enkele betekenissen zijn:

  1. De leer dat de wereld, planten, dieren en mensen door God geschapen zijn
  2. De leer dat de wereld, planten, dieren en de mens door God geschapen zijn in zes dagen volgens Genesis 1


  Creationisme in de tweede betekenis wordt genoemd jongeaardecreationisme (Eng. young earth creationisme, Du. Junge-Erde-Kreationismus of Kurzzeitkreationismus). 

  Het creationisme en evolutionisme gaan uit van dezelfde gegevens van de natuurlijke waarneming. Een bijbelgetrouwe creationist gaat daarbij uit van de betrouwbaarheid van de Bijbelse gevens over de schepping van de wereld, planten, dieren en mensen. Hij heeft dus een extra bron van informatie. De feiten die de natuurlijke rede vaststelt (bijv. fossiele vondsten, aardlagen), negeert hij niet, maar hij verklaart ze deels of soms anders dan iemand die alleen van de natuurlijke rede uitgaat en de openbaring van de Bijbel afwijst. 
   

  „Om de beste creationist te zijn, moet je ook de beste evolutionist zijn die er is.”
  Marcus Ross, creationist en hoogleraar paleontologie aan de Liberty universiteit in de Verenigde Staten[1] 

  Uitgangspunten. De creationisten die vasthouden aan de letterlijke uitleg van het bijbelse scheppingsbericht hebben de volgende overtuigingen gemeen. Ze gaan uit van:

  • De betrouwbaarheid en het gezag van de Bijbel
  • De Bijbel bevat gegevens die voor wetenschappelijk onderzoek en theorievorming van belang zijn
  • De schepping van planten, dieren en mensen afzonderlijk volgens Gen. 1
  • De wereldwijde zondvloed
  • De spraakverwarring door de torenbouw van Babel
  • De schepping van een nieuwe hemel en aarde

  Stellingen. Hun wetenschappelijk model van de schepping bevat de volgende stellingen:

  • recente schepping
  • snelle formatie van het heelal[2]
  • afzonderlijke schepping van basissoorten levende wezens (polyfyletisch scheppingsmodel). Het leven op aarde in al zijn verscheidenheid is niet ontstaan als het ware uit één enkele stamboom, maar uit meerdere afstammingsbomen, uit basistypen (oertypen). Eng. 'special creation'. 
  • intelligent ontwerp: de levensvormen vertonen vernuftig ontwerp, ze zijn geen producten van redeloos toeval. 
  • catastrofisme: de wereld werd eens getroffen door een wereldwijze overstroming. Veel aardlagen en gesteenten zijn niet door langzame processen ontstaan, maar door een plotselinge en hevige catastrofe. De zondvloed is de voornaamste catastrofe geweest. Door catastrofes (bijv. overstroming, vulkaanuitbarsting) kunnen aardlagen, gesteenten en fossielen snel gevormd worden.
  • snelle aanpassing van landleven aan de veranderde omgeving: na de wereldwijze catastrofe van de zondvloed kon de natuur zich snel herstellen.

  Creationisten hebben aan wetenschappelijke onderzoek gedaan bij Mount St. Helen in de Verenigde Staten. Deze actieve vulkaan kwam in 1980 tot uitbarsting, waarna belangwekkende verschijnselen volgden, zoals snelle afzetting en verstening. 

  Strijd op twee fronten

  Creationisten voeren een strijd op twee fronten. Enerzijds wijzen wij op de zwakheden van de wetenschappelijke theorie en de onderbouwing ervan. Anderzijds wijzen zij op de bijbels-theologische zwakheden van het theistisch evolutionisme

  Kritiek

  Wetenschappelijke punten van kritiek - vanuit het gevestigde denkraam van het methodologisch naturalisme - op het creationisme zijn:

  1. dat het gevestigde wetenschappelijke inzichten niet wil erkennen,
  2. dat een jonge aarde, een zesdaagse scheppingsweek en een wereldwijde zondvloed niet wetenschappelijk zijn aangetoond,
  3. dat het vaak met een ad-hoc verklaring komt en nog weinig toetsbare voorspellingen aanbiedt.

  Van sommige theologen komt de kritiek dat het ten onrechte berust op een letterlijke interpretatie van het scheppingsbericht. Deze theologen zien het scheppingsbericht als beeldspraak. 

  Creationistische organisaties in NL

  • Logos Instituut, opgericht in 2015.
  • Mediagroep In Genesiswww.Creationisme.nl
  • Dutch Creation Science, www.DutchCreationScience.com . Organisatie die zich bezig houdt met het Bijbelse ontstaansmodel en een Bijbels geschiedenismodel. 
  • Nederlands Christelijk Creatie Instituut (naam sinds 2014, voorheen Stichting De Oude Wereld, opgericht in 1997) zet zich in voor onderzoek, onderwijs en voorlichting over het evolutiemodel in vergelijking met het bijbels ontstaansmodel. Men houdt zich vooral bezig met oorsprongsvragen: Ontstaan van het heelal, ontstaan van het leven, ontwikkeling van het leven; catastrofes, aardlagen, fossielen en continenten. Website: www.oude-wereld.nl. Bevat materiaal voor het onderwijs.
  • Stichting Creaton, www.Creaton.nl

  Tijdschrift

  In Nederland staat het populair-wetenschappelijke magazine Weet op een creationistisch standpunt.  

  Meer informatie

  Nederlandstalig:

  Engelstalig:

  Duits:

  Voetnoten

  1. ↑ Aangehaald in het artikel Verbazing over evolutiestandpunt biologiestudent, op RefDag.nl dd. 16 maart 2010
  2. ↑ De Australische creationist Barry Setterfield studeert hierop. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.