Dieren

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Dieren

  De dieren zijn door God geschapen op de vijfde en de zesde dag van de scheppingsweek. Op de vijfde dag schiep Hij de zeedieren en vogels, op de zesde dag de landdieren. De dieren zijn eerder geschapen dan de mens

  Het lijkt erop dat de dieren in hoofdgroepen werden geschapen, waarbinnen in de loop van de tijd een grote verscheidenheid optrad. 

  In Nederland komen, zover bekend, zo'n 40 duizend diersoorten voor. Het aantal vogelsoorten dat ooit in Nederland is waargenomen, is vijfhonderd (stand 2010), waaronder verdwaalde en eenmalige gasten. Nederland krijgt er jaarlijks zo'n honderd diersoorten bij. Dat komt door de klimaatverandering en doordat mensen dieren meenemen na een verblijf in het buitenland. Daarentegen sterven er ieder jaar ook diersoorten uit[2].

  Het grootste zoogdier dat ooit op aarde heeft rondgelopen is, zover bekend (2012), de Paraceratherium (zie afbeelding), die, als volwassen exemplaar, zo'n 15 ton woog. Ter vergelijking: de grootste neushoorns van vandaag wegen een paar ton. De grootste vis is de walvishaai. De grootste vis ooit is vermoedelijk (2013) de Leedsichthys, die vroeger leefde en naar schatting een lengte van 16,5 meter kon bereiken. 

  Dieren vertonen soms wonderbaarlijk, door de God de Schepper ingesteld gedrag. Bijvoorbeeld, het vrouwtje van de uitgestorven kikker Rheobatrachus sillus slikte haar eitjes door, zodat de baby’s in haar maag groeiden en uit haar mond geboren werden. Een ander, bekend wonder is de ontwikkeling van rups via pop naar vlinder. De levende natuur is wonderbaarlijk en een onuitputtelijk onderzoeksterrein voor de mens. Wij mensen kunnen veel van de dieren leren. Van de vogels hebben wij geleerd te vliegen met behulp van vliegtuigen. Zie verder bij Ontwerp.

  God en de dieren

  De dieren zijn door God geschapen op de vijfde en de zesde dag van de scheppingsweek. Op de vijfde dag schiep Hij de zeedieren en vogels, op de zesde dag de landdieren. De dieren zijn eerder geschapen dan de mens

  In de Schrift spreekt God over verschillende dieren en blijkt ook zijn betrokkenheid met deze schepselen van Hem. Zo gedacht Hij niet alleen aan de mensen in de ark van Noach, maar ook aan de dieren die meegegaan waren.

  Ge 8:1 En God dacht aan Noach en aan al de [wilde] dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
  (HSV)

  Paraceratherium_C_Knight.jpg

  Afb.[3]: de Paraceratherium, zover bekend het grootste zoogdier ooit

  In het bijbelboek Job laat God Zich tegenover zijn knecht Job uit over enkele door Hem geschapen diersoorten. De Schepper spreekt over zijn schepselen! 

  Nijlpaard

  Job 40:15 Kijk eens naar het nijlpaard (Behemoth), ik heb jullie beiden gemaakt het vreet gras als een rund.
  16  Kijk eens naar zijn stevige lendenen en zijn krachtige buikspieren.
  17  Zijn staart staat omhoog als een ceder, de spieren lopen in bundels over zijn billen.
  18  Zijn ribben zijn sterk als bronzen buizen, zijn beenderen als ijzeren staven.
  19  Dat is pas één van mijn meesterwerken. Alleen ik kan hem in toom houden.
  20  De heuvels waar de dieren spelen, leveren hem zijn voedsel.
  21  Hij gaat liggen onder de lotusplanten, verbergt zich in het riet van het moeras.
  22  Hij schuilt in de schaduw van de lotusplanten en ligt midden tussen de waterwilgen.
  23  Dreigend stijgt het water in de rivier, maar hij schrikt er niet voor terug; hij blijft rustig, al slaan de golven van de Jordaan tegen zijn bek.
  24  Wie durft hem bij zijn kop te pakken en een touw door zijn neus te halen?

  Veel uitleggers houden de Behemoth voor een nijlpaard, sommigen voor een olifant.

  Berggeit

  Job 39:1  (38-1) Bepaal jij wanneer de berggeiten werpen en de hinden moeten kalven? Job 39:2 Tel jij de maanden dat ze drachtig zijn en ken jij de tijd dat hun jongen worden geboren? Job 39:3 Ze krommen zich, beginnen te persen en brengen hun jong ter wereld. Job 39:4 Dat groeit op en wordt sterk, trekt eropuit, het veld in, en keert niet meer naar zijn moeder terug.
  (Groot Nieuws Vertaling) 

  Buffel

  Job 39:9 Zou de buffel voor jou willen werken en ‘snachts bij jou in de stal willen staan?
  Job 39:10 Zou je hem kunnen beteugelen, zodat hij volgzaam het dal voor je ploegt?
  Job 39:11 Kun je op zijn grote kracht vertrouwen en het werk aan hem overlaten?
  Job 39:12 Verwacht je van hem, dat hij de oogst binnenhaalt en het koren op de dorsvloer bijeenbrengt?

  (Groot Nieuws Vertaling) 

  Ezel

  Job 39:5 Wie heeft de wilde ezel de vrijheid gegeven, zodat hij ongehinderd kan rondrennen?
  Job 39:6 Ik gaf hem de woestijn als woongebied, de onherbergzame zoutvlakte werd zijn thuis.
  Job 39:7 Hij spot met de drukte van de stad, luistert niet naar het geschreeuw van de drijvers.
  Job 39:8 De bergen waar hij ronddwaalt, zijn zijn weide, daar zoekt hij alles wat groen is.

  (Groot Nieuws Vertaling) 

  Gier

  Job 39:27 Is het op jouw bevel, dat de gier hoog in de bergen zijn nest bouwt? Job 39:28 Hij nestelt zich in de rotsen en slaapt daar; op een rotspiek ligt zijn vesting,
  Job 39:29 vandaar speurt hij naar voedsel, hij tuurt in de verte;
  Job 39:30 zijn jongen drinken het bloed. Waar lijken zijn, is ook de gier.’

  (Groot Nieuws Vertaling) 

  Leeuwin

  Job 38:39 Kun jij op buit jagen voor de leeuwin en de hongerige welpen te eten geven,
  Job 38:40 als ze zijn weggedoken in hun holen of op de loer liggen onder de struiken?

  (Groot Nieuws Vertaling) 

  Leviathan

  Job 41:1 (40-25) Kun jij de krokodil (lett. Leviathan) vangen met een haak en hem een bit in de bek leggen?
  2  (40-26) Kun jij een riet door zijn neus halen en met een doorn zijn kaak doorboren?
  3  (40-27) Zou hij je dan om genade smeken en vriendelijke dingen tegen je zeggen?
  4  (40-28) Zou hij een overeenkomst met je sluiten om voorgoed bij jou in dienst te komen?
  5  (40-29) Kun je met hem spelen als met een tamme vogel en hem aan de lijn leggen voor je slavinnen?
  6  (40-30) Zouden de vissers hem van je willen kopen, zouden de kooplui hem willen verhandelen?
  7  (40-31) Kun je zijn huid volsteken met harpoenen, zijn kop met vishaken?
  8  (40-32) Probeer hem maar eens aan te raken! Dat gevecht zal je altijd heugen.
  9  (41-1) Wie hem denkt te vangen, komt bedrogen uit. Als je hem ziet, sla je al van schrik achterover.
  10  (41-2) Niemand waagt het, hem uit te dagen. Wie durft oog in oog met hem te staan?
  11   (41-3) Wie hem aanvalt, zal ik belonen, met al wat onder de hemel is.
  12  (41-4) En dan heb ik het nog niet eens over zijn ledematen, zijn sterke rug en sierlijke bouw.
  13  (41-5) Wie kan zijn huid afstropen of door zijn dubbele pantser stoten?
  14  (41-6) Wie durft zijn bek open te rukken, die bek met angstaanjagende tanden?
  15  (41-7) Zijn rug is als een rij schilden, nauw aaneengesloten, ondoordringbaar;
  16  (41-8) de schubben sluiten precies op elkaar aan, geen lucht komt ertussen;
  17  (41-9) ze zitten vastgeklemd en grijpen zo in elkaar, dat men ze niet vaneen krijgt.
  18  (41-10) Niest hij, dan zie je het licht weerkaatsen, zijn ogen schitteren als de opkomende zon.
  19  (41-11) Vlammen slaan uit zijn bek, de vonken vliegen eraf.
  20  (41-12) Rook komt er uit zijn neusgaten, zoals de damp van een kokende ketel.
  21  (41-13) Zijn adem zet kolen in vlam, hij spuwt vuur uit zijn bek.
  22  (41-14) In zijn nek schuilt zijn kracht, hij zaait paniek om zich heen.
  23  (41-15) Zijn spieren zijn één bonk stevigheid, onwrikbaar om hem heen.
  24  (41-16) Zijn hart is als een steen, zo hard als de onderste molensteen.
  25  (41-17) Als hij zich opricht, deinzen de dapperste strijders terug, verslagen slaan ze op de vlucht.
  26  (41-18) Valt men hem aan met een zwaard, het haalt niets uit, speer, lans en pijlpunt breken op hem stuk;
  27  (41-19) ijzer is voor hem stro, koper niet meer dan vermolmd hout;
  28  (41-20) pijlen jagen hem niet op de vlucht en slingerstenen zijn strostoppels voor hem;
  29  (41-21) een knuppel is niet meer dan een strohalm en om een suizende werpspies lacht hij.
  30  (41-22) Zijn buik zit vol puntige scherven, als een eg snijdt hij door de modder.
  31  (41-23) De oceaan laat hij borrelen als een pot, de zee wordt een ketel kokende olie;
  32  (41-24) een lichtend spoor laat hij achter, de hoge golven krijgen witte koppen.
  33  (41-25) Zo machtig als hij is er geen, hij kent geen angst;
  34  (41-26) hij kijkt neer op alle trotse wilde dieren, want hij is hun koning.’ Ik sprak over zaken waar ik geen verstand van heb
  Job 42: 1   Job antwoordde:
  2  Ik weet dat u alles kunt, voor u is niets onmogelijk.

  (Groot Nieuws Vertaling) 

  Paard

  Job 39:19  Heb jij het paard zijn kracht gegeven en zijn nek met manen versierd?
  Job 39:20 Laat jij het opspringen als een sprinkhaan, terwijl het angstaanjagend briest en snuift?
  Job 39:21 Ongeduldig schraapt het de grond en stort zich onstuimig in de strijd;
  Job 39:22 het spot met vrees en kent geen angst, het slaat niet op de vlucht,
  Job 39:23 al rammelt de pijlkoker vlakbij en flikkeren de lansen en speren in de zon.
  Job 39:24 Briesend en snuivend schiet het vooruit, is niet meer te houden als de hoorn schalt;
  Job 39:25 bij iedere stoot op de hoorn hinnikt het, het ruikt de strijd al op afstand en hoort de bevelen die de aanvoerders schreeuwen.

  (Groot Nieuws Vertaling) 

  Raven

  Job 38:41 Wie geeft er voedsel aan de raven, als hun jongen rondfladderen zonder eten en tot mij om hulp roepen?
  (Groot Nieuws Vertaling) 

  Sperwer

  Job 39:26  Dankt de sperwer het aan jouw inzicht dat hij vliegt en zijn vleugels uitslaat op weg naar het zuiden?
  (Groot Nieuws Vertaling) 

  Struisvogel

  Job 39:13  De struisvogel staat opgewekt te klapwieken, maar schuilt er wel veel zorg in die vleugels en veren?
  Job 39:14 Zij legt haar eieren gewoon op de grond en laat ze warm worden in het zand,
  Job 39:15 maar zij vergeet dat er dieren rondlopen die ze met hun poten kunnen vertrappen.
  Job 39:16 Zij is hard voor haar jongen, alsof ze niet van haar zijn, het deert haar niet als haar werk vergeefs is,
  Job 39:17 want ik heb haar geen verstand gegeven en geen inzicht.
  Job 39:18 Maar ze is paard en ruiter te vlug af, ze springt op, rent weg en lacht ze uit.

  (Groot Nieuws Vertaling) 

  Levensduur

  Sommige dieren hebben een zéér kort leven. De gastrotichus-bacterie kent een gemiddelde levensduur van slechts drie dagen. Het kortst levende insect is de haft of de ééndagsvlieg, die twee tot drie jaar onder de grond leeft als nymfe, en daarna één uur boven de grond als volwassen dier. Het kortst levende gewervelde dier op aarde is de pygmee-grondel Evioata sigillata, een visje dat niet ouder dan acht weken wordt. De labordi-kameleon leeft hooguit vier maanden, terwijl zijn ontwikkeling in het ei tot negen maanden duurt. Daarmee is deze kameleon waarschijnlijk het kortst levende dier op vier poten. 

  Sommige dieren hebben een zéér lang leven. De Groenlandse walvis kan meer dan 200 jaar oud worden, en is daarmee één van de langstlevende diersoorten en waarschijnlijk het langstlevende zoogdier. De landschildpad kan 250 jaar oud worden en is daarmee het langstlevende landdier. De Turritopsis nutricula is een soort kwal die in beginsel, biologisch gezien, eindeloos kan leven. Het zeedier maakt cycli van oud naar weer jong, wat eindeloos kan doorgaan. Waarschijnlijk sterft het dier vroeg of laat als prooi of ten gevolge van een ziekte. 
   

  Schildpad na 47 jaar teruggevonden

  Een schildpad die in 1965 door een Amerikaanse jongen was vrijgelaten, is 47 jaar later teruggevonden. De vader van de jongen herkende het huisdier aan de initialen van zijn zoon in het schild. De 85-jarige Holland Cokeley liet de hond van de buren uit toen het dier iets in de bosjes vond. Hij had al snel door dat de schildpad een oude bekende was. 'Ik pakte hem op en dacht: goh, dat is de schildpad van Jeff.'
  Jeff Cokeley had voordat hij zijn schildpad als 13-jarige vrijliet 'JC' en '1965' in het schild gekerfd. De foto's die zijn vader opstuurde, kwamen als een verrassing. 'Ik zag mijn initialen en moest meteen lachen.' Holland heeft de schildpad een paar dagen thuis gehouden, maar later weer vrijgelaten. Misschien duikt hij in de toekomst nog eens op: volgens experts kunnen dit soort schildpadden wel 100 jaar worden.

  Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 10 mei 2012

  Ontdekking van diersoorten

  Het dierenrijk vertoont een enorme verscheidenheid. Geregeld worden nieuwe diersoorten ontdekt, getuige dit bericht uit 2009: "Wetenschappers hebben in het noordwesten van Colombia tien nieuwe soorten amfibieen ontdekt. Het gaat om negen kikkersoorten en een salamander. De ontdekkingen werden gedaan tijdens een expeditie in de bergachtige regio Takarkuna, bij de grens met Panama. Onder de kikkers is een exemplaar met opvallende oranje poten. Ook zijn drie giftige kikkers ontdekt en een drietal met een vrijwel doorzichtige huid. De wetenschappers zijn opgetogen over de vondst van de nieuwe amfibiesoorten, aangezien wereldwijd eenderde van de ambifieen met uitsterven wordt bedreigd." (Radio Nederland Wereldomroep, 3 febr. 2009)

  Bedreigde diersoorten

  Wereldwijd wordt eenderde van de amfibieen (dieren als kikkers en salamanders) met uitsterven bedreigd (gegevens 2009).

  Sociale dieren

  Sommige diersoorten zijn erg sociaal. Olifanten bijvoorbeeld bedrijven rouw over hun overleden mede-olifant en ook schijnen ze dan elkaars 'kinderen' te adopteren.

  Moreel besef?

  Zijn bepaalde diersoorten zich bewust van goed en kwaad? Wetenschappelijk onderzoek lijkt aan te tonen dat 'schuldige' gelaatsuitdrukkingen van honden, die bijvoorbeeld een rommel hebben gemaakt of een stuk vlees hebben gestolen, door de hondenbezitter worden toegedicht. Veranderingen in gezichtsuitdrukking van de hond hebben vooral met onderdanigheid te maken en niet met schuldbewustzijn [1].

  Dier en mens

  God bewerkte bij de dieren vrees en verschrikking ten opzichte van de mens. Dieren mogen de mens tot voedsel dienen. Tegen Noach zei God na de zondvloed

  Ge 9:2 Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alles wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee; zij zijn in uw hand gegeven.
  Ge 9:3 Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen; Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas.
  Ge 9:4 Maar vlees met zijn leven, zijn bloed [er nog in] mag u niet eten.

  (HSV)

  God wilde het leven van de mensen tegen de dieren beschermen. Hij zal het bloed van de mensen eisen, wreken, van de hand van alle gedierte. God bepaalde dan ook bij Israël dat wanneer een dier een mens doodt, dat gedood moest worden (Exod. 21:28, 29).  

  Ge 9:5 Voorzeker, Ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal Ik vergelding eisen; ook van de hand van de mens, van de hand van ieders broeder, zal Ik vergelding eisen voor het leven van de mens.
  (HSV)

  Gevaar

  Dieren kunnen een gevaar voor mensen opleveren, zowel sommige individuele dieren (leeuw, tijger, e.d.) als groepen dieren.
   

  Tijger doodt verzorgster in dierentuin Keulen

  Een tijger in de dierentuin van Keulen heeft gisteren een verzorgster aangevallen. Zij raakte zo zwaargewond dat ze is overleden. Na de aanval op de verzorgster ontsnapte het roofdier uit zijn verblijf en ging een nabijgelegen stal binnen. Daar schoot de directeur van de dierentuin de tijger met een geweer dood. Nadat het dier was uitgebroken, werden delen van de dierentuin afgesloten. De politie van Keulen bracht bezoekers en personeel in veiligheid. ((Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 25 aug. 2012)

  Kamelen belagen Australisch dorp

  Een dorp in Australie wordt belegerd door een kudde van zo'n zesduizend kamelen die op zoek zijn naar water. De 350 inwoners van Docker River durven amper de deur nog uit, de dorstige dieren beheersen het gehele straatleven, waarbij ze alles en iedereen onder de voet lopen en het verkeer totaal ontregelen. Kamelenjagers proberen met helikopters de dieren de stad uit te jagen, om ze vervolgens af te schieten. Australie is vooral bekend om zijn grote populatie kangoeroes maar in het binnenland leven ook ruim 1 miljoen kamelen. De kudde groeit gestaag; elke zeven jaar verdubbelt hun aantal en het is inmiddels de grootste groep ter wereld. De eerste kamelen werden eind 19de eeuw naar Australie gebracht als lastdier, maar met de komst van de auto werden de beesten steeds meer overbodig en in de natuur vrijgelaten. (Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 25 aug. 2009)

  In het duizendjarig vrederijk zal dit gevaar door de heilrijke regering van Jezus Christus gedeeltelijk of geheel zijn geweken. 

  Zorg voor dieren

  De mens gaat niet zo goed met dieren om. Dat dringt ook tot de politiek door. In Nederland bestaat zelfs een 'partij voor de dieren' (anno 2011). Varkens, koeien en kippen worden vaak in enge ruimtes gehouden. omdat dat goedkoper is. 

  GroenLinks wil koe in de wei
  GroenLinks heeft een initiatiefwetsvoorstel gepresenteerd over het beperken van de intensieve veeteelt. Als het aan de partij ligt, mogen er alleen nog bedrijfsmatig dieren worden gehouden als die natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Zo moeten varkens de ruimte krijgen om een modderbad te nemen en te wroeten. Kippen moeten vrij naar buiten kunnen lopen en genoeg ruimte hebben om te kunnen fladderen. Koeien moeten in de wei komen te staan, met de mogelijkheid tot sociale interactie. De initiatiefwet 'vrije uitloop dieren' werd gepresenteerd in Den Bosch. Noord-Brabant is de provincie met de meeste megastallen.
  (Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 25 aug. 2012)

  Filmpjes

  Drijvende otters die elkaars hand vasthouden: filmpje

  Meer weten

  Werner Gitt, Karl-Heinz Vanheiden, Als dieren konden spreken. Doorn: Stichting Johannes Multimedia en Vereniging Bijbel & Onderwijs, 2e herz. druk 2010. Pagina's: 111. Het boekje toont aan dat dieren zeer ingenieus zijn onderworpen, wat overtuigend wijst op de Schepper. 

  Voetnoten

  1. ↑ Experimenteel onderzoek door wetenschappers van het Barnard College in New York, zie  'Honden kunnen niet schuldbewust kijken', nieuwsartikel op Nu.nl dd. 15 juni 2009. 
  2. ↑ Bron: nieuwsbericht Radio Nederland Wereldomroep dd. 28 juli 2005. 
  3. ↑ Auteur: Charles R. Knight. De afbeelding is in het publieke domein. Bron: Wikimedia Commons, bronpagina.

  Labels: (Bewerk labels)
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Paraceratherium_C_Knight.jpg
  Geen beschrijving
  29.4 kB13:44, 25 nov 2012Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.