Galaten (brief)

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...aan_de_Galaten

  De brief aan de Galaten is een brief van de apostel Paulus "aan de gemeenten van Galatië" (Gal. 1:2). De brief behoort tot het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel. Het geschrift is een krachtig protest tegen de ondermijnende invloed van judaïsten, die de christelijke vrijheid aantasten, door de wet van Mozes en de plicht tot besnijdenis op te leggen. Zij dwongen "de volken naar joodse wijze te leven" (Gal. 2:14). Daarbij trachtten deze wettische leraars het apostelschap van Paulus' in diskrediet te brengen. 

  Een sleutelvers is: "Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt; staat dan vast en laat u niet weer onder een slavenjuk binden." (Gal. 5:1, TELOS)

  Galatië

  Galatië.png

  Galatië was een Romeinse provincie in Klein-Azië (het huidige Turkije) die bewoond werd door een gemengde bevolking, waarvan de Galliërs, oospronkelijk uit Frankrijk, de meerderheid vormden en waaraan de provincie haar naam ontleent. 

  Schrijver en datering

  Zowel de openingszin van de Galatenbrief alsmede Gal. 5: 2 geven aan dat Paulus de auteur van de brief is. Hij heeft de brief niet gedicteerd, maar zelf geschreven. "Ziet, wat een lange brief ik u geschreven heb met mijn eigen hand!" (Gal. 6:11).

  Op zijn tweede zendingsreis vertoefde Paulus wegens ziekte geruime tijd in het gebied van Galatië (Gal. 4:13 en Hand. 16:67) en predikte daar het evangelie. Ondanks zijn ziekte werd hij gastvrij ontvangen als een afgezant van God, waardoor hij daar een gemeente kon stichten. De datering van de brief is niet eenvoudig. In ieder geval kunnen we uit Gal. 1:15; 1:18 en 2:1 concluderen dat het minstens 15 jaar na zijn eigen bekering werd geschreven, dus rond het jaar 50 na Chr. of later. 

  Doel

  Het Keltische temperament van de Galaten was erg wispelturig, ze hielden van nieuwe dingen en veranderingen. Toen Judaïstische leraren de gemeenten aandeden, die hen onderwezen dat wetsbetrachting, besnijdenis en andere Joodse rituelen belangrijk waren om behouden te worden, werden deze denkbeelden met open armen ontvangen. Langzamerhand kwam er in die gemeenten afwijking. Behalve dat de Judaistische leraren eisten dat de gelovige Galaten zich aan de Mozaïsche wet, met name de besnijdenis, zouden onderwerpen, werd ook de wettigheid van Paulus’ apostelschap bestreden. 

  Paulus hoorde wat er in de gemeenten gebeurde. Hij schatte de situatie zeer ernstig in en schreef hen een dringende brief om hen tot bezinning te brengen. 

  Boodschap

  Het hoofdtema van de Galatenbrief is de "christelijke vrijheid". Paulus handhaaft de vrijheid van de Nieuwtestamentische gemeente tegenover allen die deze willen inperken, en hij verdedigt de rechtvaardiging van de zondaar door het geloof alleen. Sterke nadruk ligt op het feit dat rituelen en werken van de wet niemand kunnen redden of rechtvaardigen. De enige manier om gerechtvaardigd en behouden te worden is te geloven in de Here Jezus Christus. Wie zijn vertrouwen gaat stellen op oudtestamentische regels, wetten en rituelen, heeft het geloofsfundament van het kruis van Christus verlaten.

  De wet kan niet levend maken (Gal. 3:21). Leven onder de wet, onder die "tuchtmeester" (Gal. 3:25), verlevendigt de zonde (vgl. Gal. 2:18). We leven echter niet voor de wet, die we nooit volledig kunnen houden (Gal. 3:10), maar voor God (Gal. 2:19). We hebben te leven door geloof (Gal. 3:11), geleid door de Heilige Geest. 

  De christelijke vrijheid mag echter niet ontaarden in losbandigheid in. Vandaar dat de brief een ernstige waarschuwing geeft om je niet te laten leiden door de verlangens van het vlees, maar te wandelen door de Geest en de vrucht van de Geest voort te brengen (Gal. 5:13v). 

  vrucht van de Geest.jpg

  De Galatenbrief is een bijzonder emotionele en felle brief. "O onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, u wie Jezus Christus als gekruisigd voor ogen werd geschilderd?" zegt Paulus bij voorbeeld (Gal. 3:1). De hele toon van Paulus geeft een sterke mate van betrokkenheid aan en een grote schrik, dat de Galaten zo snel de rechte weg verlieten. "Ik ben bang voor u, dat ik misschien tevergeefs aan u heb gearbeid." (Gal. 4:11). "... mijn kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus gestalte in u krijgt." (Gal. 4:19). 

  Indeling

  De Brief telt 6 hoofdstukken. Een grovere indeling is in drie delen: 

  deel 1 (Gal. 1:1-2:14) De legitimatie van de boodschap van Paulus. Hij verdedigt de legitimiteit van het evangelie zoals hij hen dat heeft gepredikt. Hij heeft dat niet zelf bedacht, of via overlevering ontvangen van mensen, God zelf heeft het hem geopenbaard. Paulus toont aan dat hij zijn bediening rechtstreeks van Christus ontvangen heeft en dat deze ook door Petrus, Johannes en Jakobus was erkend.

  deel 2 (Gal. 2:15-5:12) Verdediging van de christelijke vrijheid. Jezus heeft de vrijheid van het kindschap Gods gebracht, we zijn bevrijd van de wet en binnengeleid in de wereld van de Geest, die in ons die vrijheid uitwerkt. Ook voor de joden is de enige weg tot behoud de rechtvaardiging uit het geloof in Christus, Die de vloek van de wet gedragen, de eis van de wet heeft volbracht, en in Wie de gelovigen vrije zonen en erfgenamen van God zijn geworden.  

  deel 3 (Gal. 5:13-6:18) Toepassing van de christelijke vrijheid. De eisen voor het zedelijk leven, die hieruit voortvloeien. Het leven van iemand die Christus toebehoort wordt bepaald door de heilige Geest en staat lijnrecht tegenover losbandigheid. De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en zelfbeheersing. Niet besnijdenis betekent iets, maar waar het op aan komt is: "Ben je een nieuwe schepping?"

  Nut

  De brief aan de Galaten is heilzaam en bevat interessante biografische details. Heilzaam is de brief voor: 

  1. wettisch gezinde gelovigen,
  2. heiligen die door ijver en werken een werkgerechtigheid zoeken op te bouwen en
  3. heiligen die in het stramien van een godsdienstige kalender zitten en "dagen en maanden, tijden en jaren" (Gal. 4:10) onderhouden.

  De brief deelt ons biografische bijzonderheden van Paulus mee, waardoor we de apostel beter leren kennen. 

  Bron

  C. Lindeboom, Bijbelgids, of Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis (Middelburg: Stichting de Gihonbron, 2009; bewerking door J. Pluimers van de uitgave uit 1929), blz. 75. Tekst hieruit is, onder toestemming, op 18 aug. 2013 gebruikt.

  Meer informatie

  Alfred E. Bouter, An Outline of the Epistel to the Galatians, 2003. Download van OudeSporen.nl. Pagina's: 93. Engelstalig. 

  J.N. Darby, Wie heeft jullie betoverd? Bijbelstudies bij Galaten. Pagina's: 79. Download van OudeSporen.nl. Oorspronkelijk: The Collected Writings of J.N. Darby, Expository, No. 6 Vol. 27.

  M.G. de Koning, De brief aan de Galaten; een verklaring van Paulus' brief speciaal aan jou. Chr. Uitgeverij Initiaal, 2000. Uitgeverij Johannes Multimedia (e-book), 2011. Pagina's: 74. Download van OudeSporen.nl

  H.C. Voorhoeve, Beschouwing over de brief van Paulus aan de Galaten. Herziene uitgave, als e-book, door Oude Sporen, 2006; download (pdf-formaat). Pagina's: 73.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   vrucht van de Geest.jpg
  Geen beschrijving
  8.56 kB13:40, 3 mei 2011Andre WisseActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.