Geklank (dag van het)

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...an_het_geklank

  De dag van het geklank is een hoogtijdag van God die Hij voor zijn volk Israël heeft ingesteld. Het is een “dag van het geklank” (Num. 29:1, Statenvertaling), die gehouden moest worden in de zevende maand van de godsdienstige kalender, in de maand Tishri, op de eerste dag der maand (Lev. 23:24). Er moest een gedachtenis van het geklank zijn. Het was een rustdag met een heilige samenroeping van de Israëlieten. 

  Le 23:23 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:
  Le 23:24 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: In de zevende maand, op den eersten der maand, zult gij een rust hebben, een gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping.
  Le 23:25 Geen dienstwerk zult gij doen; maar gij zult den HEERE vuuroffer offeren.

  (SV)

  Vuuroffer. Op die dag moest aan de HEER een vuuroffer worden geofferd. Dit bestond uit een brandoffer met bijbehorend een spijsoffer, en een zondoffer (Num. 29:2-5). Daarnaast moesten de dagelijkse brandoffers en het brandoffer van de nieuwe maand gebracht worden. 

  Nu 29:1 Desgelijks in de zevende maand, op den eersten der maand, zult gij een heilige samenroeping hebben; geen dienstwerk zult gij doen; het zal u een dag des geklanks zijn. 
  Nu 29:2 Dan zult gij een brandoffer, ten liefelijken reuk, den HEERE bereiden: een jongen var, een ram, zeven volkomen eenjarige lammeren;
  Nu 29:3 En hun spijsoffer van meelbloem, met olie gemengd; drie tienden tot den var, twee tienden tot den ram.
  Nu 29:4 En een tiende tot een lam, tot die zeven lammeren toe; 
  Nu 29:5 En een geitenbok ten zondoffer, om over ulieden verzoening te doen;

  Nu 29:6 Behalve het brandoffer der maand, en zijn spijsoffer, en het gedurig brandoffer, en zijn spijsoffer, met hun drankofferen, naar hun wijze, ten liefelijken reuk, ten vuuroffer den HEERE.
  (SV)

  'Geklank'. Het Hebreeuwse woord Teruah, dat de Statenvertaling van Lev. 23:24 door "geklank" is vertaald, komt 36 keer voor in het Oude Testament. De Statenvertaling vertaalt het 17x door "gejuich" en 9x door "geklank"; de NBG51-vertaling vertaalt 11x door "gejuich", 5x door "krijgsgeschreeuw" en 4x door "gejubel". Het is niet duidelijk of "geklank" ziet op bazuingeschal of op geklank van mensenstemmen of op beide. 

  Gedachtenis. Onduidelijk is waaraan bij deze "gedachtenis van het geklank" gedacht moest worden.  

  Typische betekenis 

  De oudtestamentische hoogtijden, nieuwe maan en sabbatten zijn een schaduw (of type, voorafbeelding) van wat zou komen, maar de werkelijkheid is van Christus (Col. 2:16-17). Hun vervulling is door Christus Jezus. 

  De eerste hoogtijden hebben betrekking op de eerste komst van de Heer Jezus. De laatste drie feesten, waaronder de dag van het geklank, hebben betrekking op het herstel van Israël en de tweede komst (wederkomst) van de Heer Jezus. 

  Het feest van het geklank in Lev. 23 is een voorafschaduwing van de ontwaking van de getrouwen, van het overblijfsel uit de twaalf stammen van Israël. Zoals echter op het wekenfeest twee broden, symbolen van (het geestelijk) Israël en de Gemeente, werden bewogen voor het aangezicht van Jhwh, zo kan het feest van het geklank een tweevoudige betekenis hebben. De opname van de gemeente van Christus wordt ingeluid door bazuingeschal, maar daarop volgt het ontwaken van het eindtijdse overblijfsel van Israël. 

  1Co 15:52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en wij zullen veranderd worden. 
  1Th 4:16 Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan; 

  Vergelijk de opname van Johannes, die sommige uitleggers zien als symbolisch voor de opname van de gemeente: 

  Opb 4:1 Hierna zag ik, en zie, een deur was geopend in de hemel, en de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin, die met mij sprak, zei: Kom hier op en Ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. 
  (TELOS)

  Stem en bazuin gaan samen in 1 Thess. 4:16 en zijn één in Opb. 4:1. 

  De opname van de Gemeente gaat gepaard met een bijeenverzameling. We worden bijeenvergaderd tot Hem. 

  2Th 2:1  Wij vragen u echter, broeders, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot Hem, (TELOS)

  In het Oude Testament werd de bazuin geblazen ten teken dat het volk moest verzamelen. 

  Meer informatie

  Dato Steenhuis, Bazuingeschal – bijeenbrengen. Bijbellezing gehouden op 13 januari 2009 te Emmen. Lezing in een serie van acht over De feesttijden des Heren, gehouden te Emmen, 2008-2009. Te downloaden van GroeienInGeloof.com 
  http://www.groeieningeloof.com/feest...es%20Heren.htm 

  Dato Steenhuis, Het feest van het geklank, artikel in het tijdschrift Zoeklicht, uitgave 1992.
  http://bijbelarchief.nl/default.asp?id=1311 

  R. Been, De feesten des Heren in Israël, blz. 48-50. Apeldoorn: Medema, 1979. ISBN 90 6353 022 6. Aantal pagina's: 73. 

  Jb. Klein Haneveld, Gods feestkalender; profetische betekenis van de feesten van Israël. Bodegraven: Stichting "Het Morgenrood", 1975. Aantal pagina's: 40.

   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.