Heilige Geest

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Heilige_Geest

  De Heilige Geest is de Geest van God en van Jezus Christus. Zoals de Heer Jezus de tweede Persoon in de Godheid is, zo is de Heilige Geest de derde Persoon.  

  Eeuwig

  Reeds bij de schepping zweefde of broedde Hij over de wateren, Gen. 1:2. Zo wordt Hij dan ook de eeuwige Geest genoemd, Hebr. 9:14.

  De Geest en Jezus

  Van de Heer Jezus lezen we, dat de Heilige Geest Hem heeft verwekt, toen Hij uit de maagd Maria zou geboren worden, Matth. 1:20. Bij de doop van de Heer Jezus door Johannes kwam de Heilige Geest als een duif neer op de Heer Jezus, terwijl een stem uit de hemel klonk: "deze is Mijn Zoon, de geliefde" (Matth. 3:16), zodat we ook hier, evenals bij de schepping, de goddelijke drieëenheid hebben.

  De Heiland getuigde, dat de Geest des Heren op Hem was om Zijn roeping te vervullen (Luc. 4:18)Gedurende Zijn wandel op aarde liet de Heer zich door die Geest leiden en Hij beloofde, dat na Zijn sterven en hemelvaart de Heilige Geest als „Trooster” uit de hemel zou komen voor de gelovigen om hen in alle waarheid te leiden (Matth. 4:1; Luk. 4:14; Joh. 14:16-26; 16:13). In Hand. 2 vinden we de vervulling van deze belofte. Op de Pinksterdag gebeurde dit wonder te Jeruzalem (Hand. 2:1-4).

  Komst, woning en nabijheid

  Zoals de Heer Jezus met de Vader de hemelen bewoonde voor Zijn menswording (Joh. 15:26), zo is de oorspronkelijke woonplaats van de Heilige Geest ook de hemel.

  David bidt: "neem Uw Heilige Geest niet van mij". (Ps. 51:13; 2 Sam. 23:2). De Heilige Geest, die in de hemel woonde, nam dus tijdelijk bij enkele personen
  Zijn intrek of rustte althans op hen. Dit was de toestand in de oude bedeling, in tegenstelling met onze bedeling waarin de Heilige Geest altijd bij de gelovige
  blijft (Joh. 14:17). 

  Van de oude Simeon, die baby Jezus in zijn armen nam, wordt gezegd dat de Heilige Geest 'op hem was' (Luc. 2:25). Hij werd door de Geest geleid. 

  Lu 2:25 En zie, er was een man in Jeruzalem wiens naam was Simeon, en deze man was rechtvaardig en godvrezend en verwachtte de vertroosting van Israel, en de Heilige Geest was op hem
  Lu 2:26 En hij had een Goddelijke aanwijzing ontvangen door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Christus van de Heer had gezien. 

  Lu 2:27 En hij kwam door de Geest in de tempel. ... 
  (TELOS)

  Sedert de komst van de Heilige Geest neemt Deze zijn intrek in elke waarachtig gelovige, die wedergeboren, uit water en Geest geboren is. De Geest is in hem of haar.  

  Sedert zijn komst op de Pinksterdag woont de Heilige Geest op aarde, zonder een zichtbare gedaante aangenomen te hebben, zoals de Heer Jezus. Hij bewerkt de
  harten en gewetens van de mensen, voegt dagelijks toe tot de Gemeente van God, doordat men zich bekeert (Hand. 2:47; 1 Cor. 12:13). Hij woont in het midden van de Gemeente van Christus, 1 Cor. 3:16. en heeft zelfs de lichamen van de gelovigen tot woonplaats verkozen, 1 Cor. 6:19. Immers zij die zich bekeren ontvangen de Heilige Geest. Naar de belofte van onze Heer zal de Heilige Geest eeuwig bij ons blijven, Joh. 14:16)

  Werkzaamheid

  De Heilige Geest is de Auteur van het oude testament, immers: "door de Heilige Geest gedreven mensen hebben van Godswege gesproken." (2 Petr. 1:21)
  De Geest was en is werkzaam op velerlei gebied. 

  Zijn werk in het Oude Testament

  • Hij schiep hemel en aarde, Genesis 1 vers 2; Job 26 vers 13; Psalm 33 vers 6
  • Job getuigt dat Gods Geest hem heeft gemaakt, Job 33 vers 4.
  • Hij twist met mensen om ze te bekeren, Genesis 6 vers 3
  • Hij bekwaamde de bouwers van de tabernakel, Exodus 31 vers 3
  • Hij doet profeteren, Numeri 24 vers 2; 2 Kronieken 15 vers 1; Nehemia 9 vers 30
  • Hij geeft dapperheid in de strijd, Richteren 6 vers 34; 14 vers 6; 1 Samuël 11 vers 6
  • Hij inspireerde de bijbelschrijvers zodat zij Gods onfeilbaar Woord nauwkeurig doorgeven, 2 Petrus 1 vers 21

  Zijn Werk in het Nieuwe Testament

  • Hij bekwaamde de Heere Jezus (Jesaja 11 vers 2; Lukas 3 vers 22; Johannes 3 vers 34)
  • Hij kwam op Pinksteren en vervulde de gemeente, zoals door Joël beloofd (Joël 2 vers 28; Handelingen 2 vers 4; 1 Korinthiërs 12 vers 4, 7-9)
  • Hij wil ons onderwijzen; Hij vestigt telkens de aandacht op de Heer Jezus; Hij verkondigt ons de toekomende dingen en dit alles door het woord van God (Joh. 14:26; 15:26; 16:13)
  • Hij verlichtte de apostelen (Handelingen 15 vers 28)
  • Hij leidde ze op hun preek-weg (Handelingen 16 vers 6)
  • Hij onderwees ze wát ze zeggen moeten (Lukas 12 vers 11-12) en hóe (1 Korinthiërs 2 vers 13)
  • Zoals Hij de Auteur is van het oude testament, zo heeft Hij ook tal van personen gebruikt om ons het nieuwe testament te schenken (1 Cor. 2:11-14)
  • Hij bewerkt, als de Geest van genade en gebeden, droefheid in ons hart over de schandelijkste zonde: God te hebben doorstoken = Christus te hebben gekruisigd (Zacharia 12 vers 10)
  • Hij wederbaart ons als dode zondaren tot het nieuwe leven (Johannes 3 vers 5). Bij de wedergeboorte van personen is de Heilige Geest werkzaam
  • De Geest is het, die levend maakt (Joh. 6:63).
  • Hij stort Gods liefde uit in onze harten (Romeinen 5 vers 5)
  • Hij is het Onderpand of Bewijs van onze eeuwige zaligheid (2 Korinthiërs 1 vers 22; 5 vers 5)
  • Hij is de krachtige Leidsman op onze weg van heiligmaking (Romeinen 8 vers 13)
  • Hij bidt voor de gelovigen en getuigt met hun geest, dat ze kinderen van God zijn (Rom. 8 verzen 16, 26)
  • Hij maakt ons vol van blijdschap en overvloedig in de hoop (Handelingen 13 vers 52; Romeinen 15 vers 13)
  • Hij is het, met Wie we als Nieuwtestamentische kerk zijn gedoopt en gewassen (Handelingen 1 vers 5; 1 Korinthiërs 6 vers 11; 12 vers 13; Titus 3 vers 5-6)
  • Hij is in heel de Nieuwtestamentische gemeente en iedere christen (Handelingen rs 24; Efeziërs 5 vers 18)
  • Hij blijft met al deze Godverheerlijkende en zielverheugende werkingen bij ons, voor eeuwig (Johannes 14 vers 16)
  • Hij doet Zijn negenvoudige vrucht in ons groeien (Galaten 5 vers 22).

  Zegel

  De Heilige Geest is als een zegel op de gelovige gedrukt. Wij zijn met Hem verzegeld tot de dag van de verlossing, waarop de Heer Jezus ons lichaam zal verlossen en ons tot Zich nemen.

  Efe 4:29 Laat geen vuil woord uit uw mond komen, maar veeleer een dat goed is tot opbouwing waar dat nodig is, opdat het genade geeft aan hen die horen.
  Efe 4:30 En bedroeft de Heilige Geest van God niet, met Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.
  Efe 4:31 Laat alle bitterheid, gramschap, toorn, geschreeuw en lastering uit uw midden worden weggedaan met alle boosheid.

  (TELOS)

  Leven door de Geest

  De gelovigen worden opgewekt door de Geest te wandelen, Gal. 5:16. Door veel met onze Heer Jezus bezig te zijn en eigen belangen op de achtergrond te schuiven zullen we meer met Gods Geest vervuld zijn en zal de negenvoudige vrucht van de Geest bij ons opgemerkt worden, Ef. 5:18, Gal. 5:22

  Toekomst

  Bij de wederkomst van onze Heer om al de Zijnen tot zich te nemen in de heerlijkheid zal ook de Heilige Geest naar de oorspronkelijke woonplaats, de hemel, terugkeren, 2 Thess. 2:6-7. Ook Hij bidt tot de Heer Jezus: „kom”, Opb. 22:17. Daarna is Zijn taak, als „onderpand" en „zegel” voor de gelovigen (Ef. 1:13-14), beëindigd en zal Hij vanuit de hemel de harten en gewetens van velen bewerken, die dan op aarde wonen, zoals Hij dit deed voor Zijn komen op aarde. 

  Bewijs dat Hij een Persoon is

  De Heilige Geest is niet enkel een invloed, maar een Persoon. Dat de Heilige Geest niet een onpersoonlijke kracht is, zoals de Jehovah-getuigen leren, maar een Persoon en wel Zelf één met God, ja, Zelf God, blijkt onder andere uit het volgende. 

  Hij is een Persoon die bedroefd kan worden door een verkeerde houding van gelovigen; door zonde en weerspannigheid kunnen wij Hem verdriet aandoen. 

  Efe 4:29 Laat geen vuil woord uit uw mond komen, maar veeleer een dat goed is tot opbouwing waar dat nodig is, opdat het genade geeft aan hen die horen. 
  Efe 4:30 En bedroeft de Heilige Geest van God niet, met Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. 
  Efe 4:31 Laat alle bitterheid, gramschap, toorn, geschreeuw en lastering uit uw midden worden weggedaan met alle boosheid.
  (TELOS)

  Verdriet kunnen alleen levende wezens hebben. De zwaartekracht kan geen verdriet hebben. De Heilige Geest is méér dan een kracht. 

  In Johannes 14 vers 16 noemt Jezus de Heilige Geest de andere Trooster, Die Zijn plaats zou innemen. Onze Heere Jezus Zelf is de ene Trooster, en de Heilige Geest is de andere Trooster. Als deze andere Trooster een onpersoonlijke kracht was, dan moest Jezus ook een onpersoonlijke kracht zijn. Is echter de ene Trooster Jezus een Persoon, dan moet de andere Trooster ook een Persoon zijn.

  Als Hij niet God was, maar een onpersoonlijke kracht...

  Hoe zou Hij dan de gelukzalige maagd Maria hebben kunnen overschaduwen, zodat onze Middelaar, Gods Zoon, door haar kon worden ontvangen en heilig uit haar kon worden geboren? (Mattheüs 1 vers 18)
  Hoe zou Hij dan de Messias hebben kunnen bekwamen tot dat allergewichtigste werk om Verlosser te zijn van een dood en vijandig zondaarsvolk? (Jesaja 61 vers 1)
  Hoe zou Hij ons dan kunnen overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel? (Johannes 16 vers 8)
  Hoe zou Hij dan de diepten van God die voor God alleen kenbaar zijn, kunnen onderzoeken en ons in de heilgeheimen van God kunnen onderwijzen – dit betekent immers dat Hij in het allerdiepste geheim van het oneindige Wezen van God doordringt en dit verstaat en aan de Zijnen openbaart? (I Korinthiërs 2 vers 10-11)
  Hoe zou Hij dan ons, die vanuit onszelf de leugen liefhebben, in alle waarheid kunnen leiden? (Johannes 16 vers 13)
  Hoe zou Hij dan voor ons en in ons kunnen bidden met onuitsprekelijke zuchtingen? (Romeinen 8 vers 26)
  Hoe zou Hij dan ons kunnen leiden en Christus in ons kunnen verheerlijken? (Johannes 16 vers 14)
  Hoe zou Hij dan in ons kunnen wonen? (1 Korinthiërs 6 vers 19)
  Hoe zou Hij dan troostvol met onze geest kunnen getuigen dat wij Gods kinderen zijn? (Romeinen 8 vers 16)
  Hoe zou Hij dan iets kunnen willen? (1 Korinthiërs 12 vers 11)

  De leer dat de Heilige Geest een onpersoonlijke kracht is berooft ons van al deze troost en vreugde! Nee, de Schrift predikt Hem aan ons als de levende en persoonlijke God, samen met de Vader en de Zoon; van gelijke kracht, waardigheid en eer.

  Bron

  H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 1 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 11-13. Tekst hiervan is, onder toestemming, op 13 maart 2015 verwerkt.

  Meer informatie

  Benedikt Peters, De Heilige Geest; zijn gaven en werken. http://verkoop.johannes-multimedia.nl/product_info.php/products_id/115

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.