Jehovah's Getuigen

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...h%27s_Getuigen

  Jehovah’s Getuigen (Eng. Jehovah’s Witnesses), officieel genaamd Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen, zijn een sekte in het christendom die ontstaan is in de tweede helft van de 19e eeuw. De centrale leiding is het Wachttorengenootschap, het ‘Besturend Lichaam’, dat gevestigd is in de Verenigde Staten. Zij hechten grote waarde aan het gebruik van de Godsnaam Jehovahgeloven dat Jezus de engel Michaël is en dat ze eens op een paradijselijke aarde zullen leven. Ze leggen zich toe op huis-aan-huis verkondiging van het Koninkrijk van God.   

  Paragrafen:


  Naam. Hun naam is ontleend aan de naam van God, die volgens hen ‘Jehovah’ luidt is. 

  Omvang. Wereldwijd zijn er zo’n 7,5 miljoen Jehovah's Getuigen (afgekort JG), verspreid over ruim 107.000 gemeenten in 236 landen (stand 2010). In België leven naar hun eigen zeggen ruim 25.000 JG, verdeeld over 375 gemeenten, en in Nederland ruim 30.000 leden verdeeld over 395 gemeenten (stand 2010).

  Oorsprong. De beweging werd eind 19e eeuw in de Verenigde Staten als de Bijbelonderzoekers gestart door Charles Taze Russell. Zij behoorden tot de stroming van het adventisme (advent = aankomst), waarin men zich bezighield met de komst van de Heer Jezus. 

  Leergezag. Bepalend voor het geloof van JG is niet alleen de Schrift, maar ook de leer van het Wachttorengenootschap, 'Gods enige kanaal' dat 'voedsel te rechter tijd verschaft'. 

  Bijbelvertaling. JG hebben een eigen bijbelvertaling, de zogeheten Nieuwe-Wereldvertaling.

  Alleen de Vader is God.JG verwerpen de leer van de Drie-Eenheid als heidens en onbijbels. Alleen de Vader is volgens hen God. 

  Jezus Christus is, zo leren zij, niet gelijk aan God. Hij is de eerste van Gods schepselen, de aartsengel Michaël. Als schepsel is Hij de zoon van God. Hij is een vleesgeworden engel. Christus stierf niet aan een kruis, maar aan een paal. Hij is niet lichamelijk, maar geestelijk opgestaan. Hij verdient geen bijzondere aanbidding.

  Heilige Geest. JG ontkennen dat de Heilige Geest een persoon is, het is Gods werkzame kracht.

  Zondeval. Van de zondeval van Adam en Eva had God geen vóórkennis. 

  Val van Satan. De val van Satan vond plaats na de schepping van Adam en Eva en gebeurde toen hij Eva verzocht in de hof van Eden. Hij naderde Eva niet als een reeds gevallen engel. 

  Doden. Vernietiging. De doden hebben volgens de JG geen bewustzijn. De Getuigen geloven niet aan een eeuwig oordeel en een eeuwige straf. Er is geen eeuwig lijden van verlorenen. De zielen van de goddelozen worden vernietigd.

  Terugkeer van Jezus Christus. Volgens de JG eindigden omstreeks in oktober 1914 de “tijden der heidenen”. In dit jaar kwam Jezus Christus terug om Zijn Koningschap in de hemel te aanvaarden. Zijn terugkomst was onzichtbaar voor de natuurlijke ogen. Hij is nu aanwezig, tegenwoordig. Van 1926 tot 1938 heette een Nederlands tijdschrift van JG: De Wachttoren en Verkondiger der Tegenwoordigheid van Christus.

  Vrederijk. Jezus Christus zal een vrederijk stichten, een aards paradijs, waar de rechtvaardigen mogen ingaan. Vanuit de hemel zal hij regeren met een uitverkoren gezelschap van 144.000 rechtvaardigen.

  Samenkomsten. JG komen bij elkaar in een 'koninkrijkszaal'. Het avondmaal wordt wel gevierd, éénmaal in het jaar, maar alleen de enkeling die overtuigd is tot de genoemde groep van 144.000 te behoren, mag het avondmaal gebruiken. 

  Enige ware godsdienst. JG menen dat ze de enige ware godsdienst hebben. Alle andere religies zijn uit de duivel.

  Zielen winnen. JG winnen zielen door huis-aan-huis het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. Vooral onder rooms-katholieken, die over het algemeen weinig Schriftkennis hebben, vinden zij gehoor.

  Tijdschriften. In de Nederlandse taal verschijnen twee tijdschriften van JG: De Wachttoren en OntwaaktDe Wachttoren (The Watchtower), sinds 1879 uitgegeven, is vertaald in vele talen en behoort tot de meest verspreide religieuze tijdschriften ter wereld. "Het doel van dit tijdschrift, de Wachttoren, is Jehovah God, de soevereine heerser van het universum, te eren. Net zoals een wachttoren in de oudheid iemand in staat stelde iets al van verre te zien aankomen, zo laat dit tijdschrift de betekenis van het wereldgebeuren zien in het licht van de Bijbelse profetieën. Het troost mensen met het goede nieuws dat Gods koninkrijk, een echte regering in de hemel, binnenkort een eind zal maken aan alle slechtheid en de aarde in een paradijs zal veranderen. Het spoort aan tot geloof in Jezus Christus, die gestorven is opdat wij eeuwig leven kunnen krijgen, en die nu in de hemel regeert als koning van Gods koninkrijk. Dit tijdschrift wordt al sinds 1879 door Jehovah's getuigen uitgegeven, en heeft geen politieke inslag. Het houdt zich aan de Bijbel als autoriteit," zegt het tijdschrift.  

  Vanaf 1926 werd De Wachttoren regulier uitgegeven in het Nederlands onder de naam De Wachttoren en Verkondiger der Tegenwoordigheid van Christus. In 1939 werd deze naam veranderd in De Wachttoren en Aankondiger van Jehova’s Koninkrijk. Sinds 1983 draagt het tijdschrift de huidige titel De Wachttoren: Aankondiger van Jehovah's koninkrijk.[1] 

  Opleidingsniveau. Het gemiddelde opleidingsniveau van JG is relatief laag. 

  Uittreding. Veel genootschappen van Jehovah's Getuigen verbieden omgang met hen die de sekte verlaten. Dezen worden als 'afvalligen' betiteld. 

  Secte. De JG kunnen beschouwd worden als een secte. Sectarisch trekken zijn:

  1. Naast de Schrift is de leer van het Wachttorengenootschap gezaghebbend.
  2. Kritiek op de organisatie ('Gods organisatie') wordt niet verdragen en als van de duivel aangemerkt.
  3. Veroordelende houding tegenover andere christelijke kerken en bewegingen.
  4. Mensen die JG de rug toekeren worden als 'afvalligen' streng gemeden, vaak ook door familie.

  Beoordeling

  JG wijzen op de noodzaak om de naam 'Jehovah' te gebruiken. Zij willen uitdrukkelijk 'Jehovah's Getuigen' zijn. Jehovah is echter - volgens JG - niet gelijk aan Jezus. De Heer Jezus echter heeft zijn leerlingen opgedragen om zijn getuigen te zijn. 

  Hnd 1:8 Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde. (TELOS)

  De apostel Petrus verkondigde dat we alleen door de naam van Jezus behouden moeten worden.  

  Hnd 4:12 En in niemand anders is de behoudenis; want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden. (TELOS)

  Hoewel de JG bijbelgetrouw willen zijn, verkondigen zij leringen die op grond van de Bijbel onhoudbaar zijn. Zij vereenzelvigen de Heer Jezus en de engel Michäel. Echter, Jezus wordt door de Schrift (zie Hebr. 1) onderscheiden van de engelen en boven hen gesteld. Bijvoorbeeld:

  Heb 1:13 Tot wie van de engelen echter heeft Hij ooit gezegd: ‘Zit aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten’? 
  Heb 1:14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die tot dienst uitgezonden worden ter wille van hen die de behoudenis zullen beerven? 
  (TELOS)

  Jezus zelf onderscheidt zich van de engelen:

  Mt 24:36 Van die dag en dat uur echter weet niemand, ook de engelen van de hemelen niet, ook de Zoon niet, behalve de Vader alleen. (TELOS)
  Joh 1:51 (1-52) En Hij zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg je: Je zult van nu aan de hemel geopend zien en de engelen van God opstijgen en neerdalen op de Zoon des mensen. (TELOS)

  Het opstijgen en neerdalen van de engelen zien wij ook in het droomgezicht van Jacob. Dan stijgen ze op tot God en dalen van Hem neer. God en Jezus zijn gebieders van de engelen. Deze dienen hen. 

  Door Jezus te vereenzelvigen met een engel, verlagen ze Hem tot schepsel. Zij ontkennen en miskennen de Godheid van Christus.

  Heb 1:7 En van de engelen zegt Hij wel: ‘Die zijn engelen tot geesten maakt en zijn dienaars tot een vuurvlam’, 
  Heb 1:8 maar van de Zoon: ‘Uw troon, O God, is tot in alle eeuwigheid en de scepter van de rechtmatigheid is de scepter van uw koningschap.
  (TELOS)

  Geen engel daalde neer om ons te verlossen, het was God zelf, in Zijn Zoon. 

  Door en omdat zij Jezus voor een engel te houden, onthouden de JG Hem goddelijke eer. In de Schrift echter ontvangt de Heer Jezus goddelijke eer, van engelen en mensen. 

  Heb 1:6 En opnieuw, wanneer Hij de Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij: ‘En laten alle engelen van God Hem aanbidden’. (TELOS)

  Engelen weigeren aanbidding van mensen, de Heer Jezus niet. Een engel zei tot Johannes, die voor hem neerviel dat hij hem niet moest aanbidden.  

  Opb 19:10 En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden; en hij zei tot mij: Zie toe, doe dit niet; ik ben een medeslaaf van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. (TELOS)

  Over de aanbidding van Jezus: 

  Lu 24:52 En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. (TELOS)

  Joh 9:36 Hij antwoordde en zei: En Wie is Hij, Heer, opdat ik in Hem geloof?
  Joh 9:37 Jezus zei tot hem: U hebt Hem niet alleen gezien, maar Hij die met u spreekt, Die is het.
  Joh 9:38 En hij zei: Ik geloof, Heer. En hij aanbad Hem.
  (TELOS)

  Mt 28:9 En terwijl zij heengingen om het zijn discipelen te berichten, zie, Jezus ontmoette hen en zei: Gegroet! Zij nu kwamen naar Hem toe, grepen zijn voeten en huldigden Hem.
  Opb 5:13 En elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem die op de troon zit, en het Lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de macht tot in alle eeuwigheid.
  (TELOS)

  De JG leren aangaande de wederkomst van Christus dat Hij al in 1914 is teruggekomen, zij het onzichtbaar voor de natuurlijke ogen. Dat is een onbijbels denkbeeld. Want wanneer Hij verschijnt in de wereld, zal elk oog hem zien. 

  Opb 1:7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle stammen van het land zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen.
  (TELOS)

  Alle geslachten van Israël zullen Hem zien en vervolgens over hem weeklagen, zoals in het Oude Testament de profeet Zacharia al heeft voorzegd.

  Zac 12:10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als [met] de rouwklacht over een enig [kind]; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.
  Zac 12:11 Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo. 
  Zac 12:12 Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk: het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, 
  Zac 12:13 het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simeï afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, 

  Zac 12:14 al de overige geslachten: elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.
  (HSV)

  Christus' verschijning is niet slechts zichtbaar. Zijn zichtbare verschijning zal een openbare en grootse manifestatie van macht en heerlijkheid zijn. 

  Mt 24:23 Als iemand in die tijd tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: hier, gelooft het niet. 
  Mt 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en grote tekenen en wonderen geven om zo mogelijk ook de uitverkorenen te misleiden. 
  Mt 24:25 Zie, van tevoren heb Ik het u gezegd. 
  Mt 24:26 Als zij dan tot u zeggen: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen. Zie, Hij is in de binnenkamers, gelooft het niet. 

  Mt 24:27 Want zoals de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 
  (TELOS)

  Bovendien, wanneer Christus verschijnt, komt Hij niet alleen. Wijzelf, die in Hem geloofd hebben, zullen met Hem geopenbaard worden. Ook de engelen zullen met Hem en Zijn gemeente verschijnen. 

  Col 3:4 Wanneer Christus, uw leven, geopenbaard wordt, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
  (TELOS)

  De Nieuwe-Wereldvertaling van het Wachttorengenootschap is aangepast aan de leer van het genootschap. In hun vertaling van het Nieuwe Testament hebben zij de naam 'Jehovah' opgenomen, hoewel deze in de grondtekst van het Nieuwe Testament ontbreekt. Waar zij 'Jehovah' vertalen, moet naar de Griekse grondtekst 'Heer' worden vertaald.  

  Meer informatie

  Officiële site van Jehovah's Getuigen in Nederland: www.JehovahsGetuigen.nl

  De tijdschriften De Wachttoren en Ontwaakt en andere publicaties zijn te vinden op http://www.jw.org/nl/

  J. G. Fijnvandraat, ‘Jevovah’s Getuigen’ … getuigen van God? Artikel op www.JaapFijnvandraat.nl

  J.G. Fijnvandraat, Jehovah’s getuigen, mag ik ook wat zeggen? Vaassen: uitgeverij Medema.

  Jehova’s Getuigen, artikel op Wikipedia.nl
  De Wachttoren artikel op Wikipedia.nl

  Over de geschiedenis van JG handelt de Engelstalige video Into Darknes - Jehovah's Witnesses History. Youtube.com, upload 2013. Speelduur: 47 minuten. 

  Ex-Jehovah's Getuigen

  Raymond Franz, Gewetensconflict. AnkhHermes, 1998. Oorspronkelijk in het Engels verschenen in 1983. Raymond Franz (1922-2010) was van 1971-1980 lid van het Besturend Lichaam (het hoogste bestuursorgaan) van het Wachttorengenootschap. Dit boek is voor Jehovah's Getuigen tot verboden lectuur verklaard. Het gaat over de organisatie, niet-uitgekomen voorspellingen, de 'gekenmerkte jaren' 1914, 1925 en 1975, en hoe de schrijver door het genootschap werd uitgesloten. Een lezer merkt op[2]: "Het is een heel liefdevol boek. Ik wou dat ik het eerder had gelezen en jammer dat het nu overal is uitverkocht. Er niets in dit boek waarvan ik zeg, dat komt mij vreemd voor. (...) Wat dhr Franz in zijn boek beschrijft kunnen vele eerlijke JG's met een geweten echt beamen, want hij schrijft echt de waarheid. Thanks mr. Franz, dit boek is een Gods geschenk en totaal niet haatdragend naar de JG toe." 

  De Vlaamse internetpublicist Marc Verhoeven was Jehovah's getuige in de jaren '70 van de 20e eeuw, waarvan 5 jaar ouderling. In 1981 bekeerde hij zich en werd gedoopt. In 2002 startte hij met een website, waarop veel artikelen over Jehovah's getuigen te vinden zijn: http://www.verhoevenmarc.be/jg.htm.

  Elle Wiltjer, Jehovah's Getuige, interview met hem door Henk Medema, gepubliceerd op Keerpunt.net. Elle Wiltjer was 26 jaar Jehovah's Getuige, waarvan 5 jaar als gemeente-opziener. 

  Paul Blizard, Ze wilden dat onze baby zou sterven, op Keerpunt.net, 2000. Getuigenis van een Amerikaanse ex-JG. 

  Wachttorenkijker, een site van ex-JG Wim en Mirjam de Goeij. In 1994 verlieten zij JG. "We zijn ... bevrijd van het juk van slavernij en hebben de echte rust gevonden in ons leven als kind van God. De Here Jezus Christus is onze enige Heer en wij danken Hem ervoor dat hij ons heeft laten inzien wat zijn woorden uit Matthéüs werkelijk betekenen: “Want mijn juk is zacht en mijn last is licht“. (Mattheüs 12 : 30) 

  Discussieplek op internet: Discussiebord over het Wachttoren-Genootschaphttp://members.boardhost.com/getuigen/

  Voetnoten

  1. ↑ Art. De Wachttoren op Wikipedia.nl

  2. ↑ 'Martine1' in haar boekbeoordeling op Bol.com. Geraadpleegd 24 okt. 2015. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.