Jeruzalem

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Jeruzalem

  Jeruzalem (Hebr. ירושלים , Jeroesjalajim) is de naam van een aardse stad en van een hemelse ('het nieuwe Jeruzalem'). De aardse stad Jeruzalem, gelegen in het land van Israël, is de plaats die God heeft uitverkoren om Zijn Naam daar te vestigen en daar vrede te geven. Het aardse Jeruzalem wordt in het laatste bijbelboek de geliefde stad genoemd (Opb. 20:9).

  Paragraafindeling

  God heeft Jeruzalem uitgekozen om daar Zijn naam te vestigen. In Deut. 12 wordt hiervan meermalen gesproken, onder meer in de volgende verzen.

  De 12:5 Maar naar de plaats die de HEERE, uw God, uit al uw stammen zal uitkiezen om Zijn Naam daar te vestigen, naar Zijn woning moet u vragen en daarheen komen.
  De 12:6 Daarheen moet u uw brandoffers brengen, uw slachtoffers, uw tienden, de hefoffers van uw hand, uw gelofte[ offers], uw vrijwillige gaven en de eerstgeborenen van uw runderen en van uw kleinvee.
  De 12:7 En daar moet u voor het aangezicht van de HEERE, uw God, eten en u verblijden, u en uw gezinnen, over alles wat u ter hand genomen hebt [en] waarin de HEERE, uw God, u gezegend heeft.
  (HSV)

  Jeruzalem wordt in het Oude Testament 656 maal bij name genoemd.

  De betekenis van de naam is onzeker. Eén opvatting zegt: 'stad van de vrede'; hebr. sjaloom = vrede. Een andere opvatting[7] zegt dat de naam is ontstaan uit de woorden 'jira' (= vrees, ontzag) en 'sjaleem' (= volmaakt). Weer een andere opvatting[15] zegt dat Jeruzalem de hoofdstad van de Jebusieten was en dat de naam komt van een Jebusietische hoofdgod Shalim en 'grondslag van Shalim' betekent.

  De Bijbel zelf geeft aan dat Jeruzalem gelijk is aan het Salem van Melchizedek en dat 'Salem' vrede betekent. In Salem is Gods hut, zegt de psalmist. We weten dat God woonde in Jeruzalem, in Sion. 

  Ps 76:1 Een psalm, een lied van Asaf, voor den opperzangmeester, op de Neginoth. God is bekend in Juda; Zijn Naam is groot in Israël.
  Ps 76:2  En in Salem is Zijn hut, en Zijn woning in Sion.

  (SV)

  In Salem zetelde eertijds Melchizedek, "de koning van Salem" (Gen. 14:18). Dat het woord ‘salem’ ‘vrede’ betekent, maakt de schrijver van de Hebreeënbrief duidelijk:

  Heb 7:1 Want deze Melchizedek, koning van Salem, priester van God de Allerhoogste, die Abraham tegemoet ging toen hij van het verslaan van de koningen terugkeerde, en hem zegende, 
  Heb 7:2 aan wie ook Abraham een tiende van alles gaf, is in de eerste plaats naar de uitleg van zijn naam: koning van de gerechtigheid, en vervolgens ook: koning van Salem, dat is koning van de vrede,

  (TELOS)

  In elk geval is te Jeruzalem de grondslag voor de vrede van de wereld gelegd, het zoenoffer van de Heiland Jezus Christus voor onze zonden. In Jeruzalem zal eens onze Vredevorst, koning én priester, regeren. De vrede zal wereldwijd zijn. 

  De tegenwoordige aardse stad is de hoofdstad van Israël . De stad is oudtijds op unieke wijze tot hoofdstad van de natie uitgekozen. De meeste hoofdsteden van de wereld zijn om hun gunstige ligging tot hoofdstad gekozen. Jeruzalem had geen natuurlijke voordelen. Ze lag niet aan een belangrijk knooppunt van wegen, noch aan een handelsweg. Jeruzalem werd tot hoofdstad, omdat God haar daartoe bestemd heeft (Ps. 132:13-14).

  De stad telt 750.000 tot 800.000 inwoners. Ongeveer eenderde van de bevolking is orthodox joods, eenderde is Arabisch (2011).

  De 'Oude Stad', het oude gedeelte van de huidige stad, is genoemd 'de meest interessante vierkante kilometer ter wereld'. Dit stadsdeel is door UNESCO opgenomen op de lijst van werelderfgoederen. De volgende video geeft een impressie van het huidige Jeruzalem, in het bijzonder van het oude stadskern.

  Get Adobe Flash player


  Impressie van het huidige Jeruzalem (oude stad). Duur 8 minuten, nederlandse tekst, bron Youtube.com.

  De volgende video geeft een impressie van de Oude Stad vanuit het oogpunt van een wandelaar van de vroege ochtend tot de nacht in de stad rondwandelt: video (15 minuten; bron Youtube.com. Geüpload door GlobeTrotterAlpha op 7 feb 2011).

  Ook de volgende video geeft een impressie van de oude stad, onder andere over de vier wijken en de Westelijke Muur:  video (9 minuten, Engels gesproken, Youtube.com, van Jewish TV Network).

  God zegt van de natie Israel dat zij (en dus ook Jeruzalem) op de navel der aarde woont.

  Eze 38:12 ... een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont.

  Op de volgende 16e-eeuwse kaart wordt Jeruzalem gezien als het centrum van de wereld, gelocaliseerd als verbinding van drie werelddelen: Europa, Azie en Afrika.

  Jeruzalem_centrum_van_de_wereld_1581_Heinrich_Bunting.jpg
  Jeruzalem in het centrum van de wereld, volgens een kaart van Heinrich Bunting uit 1581.

  Burgemeester Barkat van Jeruzalem heeft eens gezegd: “Ik wil terug naar de rol die Jeruzalem 2000-3000 jaar geleden speelde, toen Jeruzalem het centrum van de wereld was.” Decennia eerder schreef A.G. Barkey Wolf (1935): "Echter pas als Christus komt, wordt Jeruzalem het middelpunt, de ware metropolis der aarde. Dan vangt haar eigenlijke zending aan. Van deze tijd af blijven de ogen gericht op u, o stad Gods, binnen wier muren de Heiland gesproken, geleerd, geleden heeft." [5]

  Jeruzalem_embleem.jpg

  De Nederlandse opperrabbijn Binyomin Jacobs zei in 2012: "Jeruzalem is niet zomaar een hoofdstad. Het is het middelpunt van de aarde, het doel van ons zijn hier in deze wereld." [8] 

  Het wapen van Jeruzalem ziet er zo uit, zie blauwe figuur rechts. 

  Joden bidden in de richting van Jeruzalem. Voor hen is er maar één heilige plaats en dat is Jeruzalem. De profeet Daniël bad in zijn bovenvertrek, dat open vensters in de richting van Jeruzalem had.

  Da 6:10 (6:11) Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. [Op] drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan.
  (HSV)

  De eeuwen door hebben Joden in de verstrooiing verlangd naar Jeruzalem. Psalm 137:5-6 drukt dat verlangen uit. 
   

  Indien ik u vergete, o Jeruzalem!

  Get Adobe Flash player


  Mordechai Ben David zingt 'Im Eshkachech Yerushalayim'Duur 5 min. 7 sec.. Ondertiteling: overgeschreven Hebreeuws, daaronder Spaans. Bron: Youtube.com.

  De tekst van het lied is ontleend aan Ps. 137:5-6 (zie rechts)
   

  Psalm 137:5-6

  Indien ik u vergete, o Jeruzalem,
  zo vergete (mij) mijn rechterhand;
  mijn tong kleve aan mijn verhemelte,
  als ik uwer niet gedenk,
  als ik Jeruzalem niet verhef
  boven mijn hoogste vreugde.

  Jeruzalem van Goud

  Jeruzalem van Goud (Hebreeuws: ירושלים של זהב‎, Yerushalayim Shel Zahav) is een populair Israëlisch lied, geschreven door Naomi Shemer in 1967. Het is na het officiële volkslied 'De Hoop' het tweede volkslied van Israël. Het is een lofdicht op Jeruzalem. Het lied bezielde in 1967 de Joodse soldaten, zij behoorden tot de eersten voor wie het lied ten gehore werd gebracht. De zangeres Shuli Nathan zong het lied tijdens het Israëlische zangfestival van 1967.

  Drie weken na publicatie van het lied brak de Zesdaagse oorlog uit. In deze oorlog werd de oude stad, Oost-Jeruzalem, op 7 juni veroverd op Jordanië. De hele stad kwam onder Joods bestuur.

  Toen Shemer de parachutisten haar lied aan de Klaagmuur hoorde zingen, voegde zij een laatste couplet toe, waarin zij de klacht in het tweede couplet omdraaide. De regel over de roep van de ramshoorn verwijst naar een gebeurtenis die op 7 juni plaatsvond[12]

  Get Adobe Flash player


  Gezongen door Shuli Nathan. Bron: Youtube.com. Hebreeuwse transcriptie en Nederlandse vertaling


  Gezongen door zangers van de Israel Opera op de Machane Yehuda markt in Jeruzalem


   

  JEROESJALAJIEM SJEL ZAHAV
     JERUZALEM VAN GOUD[13] 

  Avier hariem zaloel kajajien
     De lucht boven de berg is zo helder als wijn
  Ve-reja oraniem
     en de geur van sparren
  Niesa be-roe'a ha'arbajiem
     drijft op de wind bij schemering
  Im kol pa'amoniem
     met het geluid van de klokken.
  Oe-v'-tardemat ielan va-even
     En in de sluimering van de bomen en steen

  Sjvoeja ba-galoma
     gevangen in haar droom

  Ha-ier asjer badad josjevet
     De stad die afgezonderd ligt
  Oe-ve-liebba goma
     en in haar hart is een muur.

    
  Refrein:
  Jeroesjalajiem sjel zahav
     Jeruzalem van goud,
  Ve-sjel nechosjet ve-sjel or
     en van koper, en van licht
  Ha-lo le-chol sjirajiech
     Voor al uw liederen
  Anie kienor
     ben ik een viool.
    
  Eiga javsjoe borot ha-majiem
     Hoe de waterputten opgedroogd zijn
  Kiekar ha-sjuk reika
     Het marktplein leeg is
  Ve-ein poked et Har ha-Bajiet
     en niemand vaak de Tempelberg bezoekt
  Ba-ier ha-atieka
     in de oude stad.
    
  Oe-va-me'arot asjer ba-sela
     En in de grotten van de berg
  Mejallelot roehot
     huilt de wind
  Ve-ein jored el Jam ha-Melach
     en niemand daalt af naar de Dode Zee
  Be-derech Jericho
     langs de weg van Jericho.
    
  (Refrein)
    
  Hazarnoe el borot ha-majiem
     We keerden terug naar de waterputten,
  La-sjoek ve-la-kiekar
     naar de markt en naar het plein
  Sjofar kore be-Har ha-Bajiet
     (Een) Ramshoorn roept op de Tempelberg
  Ba-ier ha-atieka
     in de oude stad.
    
  Oe-va-me'arot asjer ba-sela
     En in de grotten van de berg
  Alfej sjemasjot zorchot
     hebben duizenden zonnen geschenen
  Nasjoev nered el Jam ha-Melach
     en opnieuw dalen we af naar de Dode Zee
  Be-derech Jericho.
     langs de weg van Jericho.
    
  (Refrein)
    
  Ach be-vo'i ha-jom la-sjier lach
     Maar de dag waarop ik gekomen ben om voor u te zingen
  Ve-lach lieksjor k'tariem
     en om u met kronen te loven
  Katontie mie-tse'ier bana'iech
     Ik ben de kleinste van uw jongste kinderen
  Oe-me-aharon ha-mesjoreriem
     en de laatste van de dichters
    
  Kie sj'mech zorev et ha-sefatajiem
     Vanwege jouw naam branden de lippen
  Ke-nesjiekat saraf
     als de kus van Seraf
  Im esjkachech Jeroesjalajiem
     Moge ik U niet vergeten, Jeruzalem,
  Asjer koella zaha.
     die van louter goud is.
    
  (Refrein)

   

  In Jeruzalem is het Opperste Gerechtshof van de staat gevestigd. 

  Jeruzalem heeft het grootste onderwijssysteem van Israël: er studeren 230.000 studenten, waarvan 91.000 in haredi-scholen (haredim zijn de meest orthodoxe joden in het Jodendom)(jaar 2009)[1].    

  Heilige Stad

  In de Bijbel wordt Jeruzalem meermalen de heilige stad genoemd, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament.

  Jes 48:2 Ja, van de heilige stad worden zij genoemd, en zij steunen op den God Israels; HEERE der heirscharen is Zijn Naam.
  Jes 52:1 Waak op, waak op, trek uw sterkte aan, o Sion! trek uw sierlijke klederen aan, o Jeruzalem, gij heilige stad? want in u zal voortaan geen onbesnedene noch onreine meer komen.

  Een engel sprak tegenover de profeet Daniël van 'uw heilige stad'.

  Da 9:24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven.

  Ook na de ballingschap, na het oordeel van God en de verwoesting en wederopbouw van de stad, is Jeruzalem de 'heilige stad'.

  Ne 11:1 Voorts woonden de oversten des volks te Jeruzalem; maar het overige des volks wierpen loten, om uit tien een uit te brengen, die in de heilige stad Jeruzalem zou wonen, en negen delen in de [andere] steden.
  Ne 11:18 Al de Levieten in de heilige stad waren tweehonderd vier en tachtig.

  Ook in het Nieuwe Testament wordt het aardse Jeruzalem 'de heilige stad' genoemd:

  Mt 4:5 Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en liet Hem op de dakrand van de tempel staan
  Mt 27:53 en zij gingen uit de graven na zijn opwekking en kwamen in de heilige stad en verschenen aan velen.

  Ook in deze tijd en in de toekomst is Jeruzalem de heilige stad:

  Opb 11:2 En de voorhof die buiten de tempel is, verwerp die en meet die niet, want hij is aan de naties gegeven, en zij zullen de heilige stad vertreden tweeenveertig maanden lang.

  Naast het aardse Jeruzalem is er een hemelse stad, het nieuwe Jeruzalem, dat evens 'heilige stad' wordt genoemd:

  Opb 21:2 En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor haar man versierd is.
  Opb 22:19 als iemand van de woorden van het boek van deze profetie afneemt, zal God zijn deel afnemen van de boom van het leven en uit de heilige stad, van de dingen die in dit boek beschreven zijn.

  Plaats van lijden

  Jeruzalem is de plaats waar de profeten van God hebben geleden. Ook de Heer Jezus heeft er geleden en is er omgekomen:

  Lu 13:22 En Hij reisde door steden en dorpen, terwijl Hij leerde en op reis was naar Jeruzalem.
  (...)

  Lu 13:31 Op dezelfde dag kwamen er enige farizeeen, die tot Hem zeiden: Vertrek en ga weg van hier, want Herodes wil U doden.
  Lu 13:32 En Hij zei tot hen: Gaat heen en zegt tot die vos: Zie, Ik drijf demonen uit en volbreng genezingen, vandaag en morgen, en op de derde dag kom Ik aan het einde.
  Lu 13:33 Ik moet evenwel vandaag en morgen en de volgende dag voortgaan, want het gaat niet aan, dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem.
  Lu 13:34 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot u zijn gezonden, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels, en u hebt niet gewild.
  (TELOS)

   
  In Jeruzalem loopt een straat, genaamd de "Smartelijke weg" (Latijn: via dolorosa, via = weg, dolorosa = smartelijk, pijnlijk), die herinnert aan de lijdensweg van Christus, de weg van de veroordeling tot de kruisiging. 
   
  Paulus, de grote Godsgezant onder de heidenen, wist tijdens zijn derde zendingsreis dat hem in Jeruzalem gevangenschap en verdrukkingen wachtten. 

  Hnd 20:22 En nu, zie, gebonden in de geest reis ik naar Jeruzalem, zonder te weten wat mij daar zal ontmoeten,
  Hnd 20:23 behalve dat de Heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt dat mij gevangenschap en verdrukkingen wachten.

  (TELOS)

  Klaagmuur

  De Tempelberg in Jeruzalem is voor Joden de meest heilige plaats, maar omdat er geen Tempel meer is en zij deze plaats niet zo maar kunnen betreden, kunnen zij aan de 'Klaagmuur' het dichtst bij het 'Heilige der heiligen' komen. De Klaagmuur wordt door de Joden de Westelijke Muur of Kotel ('muur') genoemd.

  Zie Klaagmuur voor het hoofdartikel over het onderwerp.

  Jeruzalemdag

  Jeruzalemdag of Jom Jeroesjalajiem (Hebreeuws: יום ירושלים) is de jaarlijkse feestdag in Israël waarop de Joden gedenken dat in 1967 Jeruzalem geheel in het bezit van Israël kwam en weer één (ongedeelde) stad werd. De feestdag valt elk jaar op 28 yar (Hebreews:אִייָּר). Dat is de achtste maand van het Joodse burgerlijke jaar. In 2010 bijvoorbeeld viel de dag op 21 mei. De volgende video toont een optocht van 15.000 mensen op Jeruzalemdag in 2007, toen Jeruzalem 40 jaar geleden herenigd werd. Helemaal vooraan liepen 125 Messiasbelijdende Joden en hun geestverwanten, een historisch moment voor deze gelovigen. Bij hen liep een adviseur van oud-premier Sharon. Zie video (Engels, 5 minuten, op Tangle.com)

  Gezien uit de lucht


  Video: Oost-Jeruzalem (Stad van David, Hinnomdal, Kidrondal, Berg Sion), 2011. Duur 7 minuten, Engels gesproken. Op Video.com, 2011.

  Trekpleister en twistappel

  Jeruzalem oefent een grote aantrekkingkracht uit, vooral op Joden, maar ook op veel christenen en moslims. De 16e president van de Verenigde Staten, Abraham Lincoln, zei dat hij een bezoek aan het Heilige Land wilde brengen en de plaatsen zien die geheiligd zijn door de voetafdrukken van de Verlosser. Hij zei dat er geen stad was die hij zozeer begeerde te zien als Jeruzalem[10].

  Jeruzalem is de meest omstreden stad ter wereld. Naties spreken zich uit over de gewenste status van de stad. De kwestie van Jeruzalem lijkt het grootste struikelblok voor de internationale inspanningen om een vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit te sluiten. Een grote meerderheid van de Israëlische Joden staat erop (anno 2014), dat na eeuwen van verlangen naar een terugkeer tot Jeruzalem, de stad nooit meer moet worden verdeeld, terwijl de Palestijnse leiders zeggen dat ze geen vredesakkoord aanvaarden als ze niet het bestuur krijgen over de oostelijke helft van de stad, waaronder de Oude Stad en de Tempelberg.

  God voorzegde dat Hij Jeruzalem zou stellen tot een drinkschaal der zwijmeling, waardoor de mensen bedwelmd worden, en tot lastige steen, die bij torsing de drager verwondt.

  Zac 12:1 De last van het woord des HEEREN over Israël. De HEERE spreekt, Die den hemel uitbreidt, en de aarde grondvest, en des mensen geest in zijn binnenste formeert.
  Zac 12:2 Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen [tot] een drinkschaal der zwijmeling allen volken rondom; ja, ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem.
  Zac 12:3 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastigen steen allen volken; allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

  Voor Jodendom, Islam en Christendom heeft Jeruzalem een aureool van heiligheid. Voor de Joden is Jeruzalem wezenlijk verbonden met hun nationaal bestaan, met het Beloofde Land. Voor de Islam herinnert Jeruzalem aan de hemelvaart van Mohammed. 

  Als hoofdstad is Jeruzalem altijd een joodse hoofdstad geweest. Israel wil (2009) vasthouden aan Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad van het land en de vrijheid van godsdienst in de stad waarborgen. Israel wijst een internationele status van de stad af. De Nederlandse politieke partijen Christen-Unie en SGP erkennen in hun verkiezingsprogramma Jeruzalem als de ongedeelde hoofdstad van Israel (2008).

  De Palestijnen willen dat Oost-Jeruzalem met de oude stadskern en de tempelberg de hoofdstad wordt van een toekomstige Palestijnse staat. Wordt aan deze eis niet voldaan, dan kan er volgens de Palestijnen geen vrede zijn.
   

  "Jeruzalem is de kroonjuweel en de sleutel tot vrede - haar schade berokkenen zal het vuur ontsteken. (...)
  "Wij zeggen met klem dat we aan elk stukje grond en elke steen in Jeruzalem aankleven. Er zal geen overeenkomst zijn zonder garantie op het einde van de Israëlische bezetting van ons land, in het bijzonder heilig Jeruzalem als de hoofdstad van de Palestijnse staat."

  (Palestijnse president Abbas op een bijeenkomst van de Arabische Liga, 27 maart 2010)[4]

  "Op een dag zal een jonge Palestijn de Palestijnse vlag hijsen boven Jeruzalem, de eeuwige hoofdstad van Palestina."
  (Palestijnse president Abbas op een bijeenkomst in Ramallah, 2 dec. 2012[9]

  "Jeruzalem wacht nog. Jeruzalem is de richting. Jeruzalem is het adres." stelde de Palestijnse minister van Godsdienstzaken (jan. 2014), die vindt dat Jeruzalem het oogmerk van verzet en strijd (Jihad) moet zijn[11]

  In een VN-resolutie van 1947 wordt Palestina opgedeeld in een Joods en een Arabisch gedeelte, met Jeruzalem als een ”apart lichaam” onder internationaal toezicht.

  Op de vredesconferentie in Madrid in 1991 over het Midden-Oosten stond de status van Jeruzalem hoog op de agenda en maakte iedere partij op historische gronden aanspraak op de stad.

  In 1999 ontstond ruzie tussen Israël en de Europese Unie om Jeruzalem, omdat de Europese Unie in een brief de status van Jeruzalem aanduidde als een "corpus separatum" (="apart lichaam").

  In 2009 zei de Egyptische president Hosni Mubarak dat de toekomst van Jeruzalem, zowel voor de Israëli's als de Palestijnen de beoogde hoofdstad, een punt van zorg is voor de gehele Islamitische wereld[2]

  In 2014 zei de buitenlandchef van de Europese Unie, Federica Mogherini, tijdens haar bezoek aan de Palestijnse gebieden: 'We hebben behoefte aan een Palestijnse staat - dat is het uiteindelijke doel en dat is het standpunt van heel de Europese Unie.' Later voegde ze eraan toe dat 'Jeruzalem de hoofdstad van twee Staten kan en moet zijn.' Ze verweet Israël dat het Joden toestaat zich te vestigen in gebieden die de Palestijnse Arabieren opeisen, met name aan de oostelijke kant van Jeruzalem. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu reageerde door opnieuw te stellen 'Jeruzalem is onze hoofdstad en als zodanig is het geen nederzetting.' Netanyahu wees er voordien journalisten op, dat 'de wijken waarin we leven (...) en die we hebben gebouwd, die zijn er bijna 50 jaar (...) Iedereen weet dat die in elke vredesregeling deel zullen blijven van Israël.'[14]  
   

  VN wil geen sloop illegale woningen Oost-Jeruzalem

  De Verenigde Naties vinden dat Israel de plannen moet intrekken om in Oost-Jeruzalem vijftienhonderd woningen van Palestijnen te slopen. Door die al jarenlang bestaande plannen dreigen duizenden inwoners van het Arabische deel van Jeruzalem hun woning kwijt te raken. Sinds de Israelische bezetting in 1967 en de daaropvolgende annexatie hebben de Israeliers nauwelijks bouwvergunningen aan Palestijnen verleend, waarop veel woningen illegaal zijn gebouwd. Burgemeester Nir Barkat van Jeruzalem zegt dat er binnenkort een besluit over de bouwvergunningen wordt genomen. Eerder hebben ook de Europese Unie en de Verenigde Staten Israel opgeroepen af te zien van de plannen om de illegale woningen te slopen.

  Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 1 mei 2009

  Kritiek EU op bouwplannen Oost-Jeruzalem

  De Europese Unie is ontsteld over de plannen van Israel om zevenhonderd appartementen te bouwen in Oost-Jeruzalem. EU-voorzitter Zweden noemt de bouw 'illegaal' en roept Israel dringend op de plannen te heroverwegen. Vorige maand kondigde de Israelische premier Benjamin Netanyahu een bouwstop af voor nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, maar niet voor Oost-Jeruzalem. Israel annexeerde het stadsdeel in 1967, maar die stap is internationaal nooit erkend. De Palestijnen zien Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van een Palestijnse staat. Ze willen pas verder met vredesbesprekingen als Israel stopt met het bouwen van huizen in Oost-Jeruzalem.

  Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 28 dec. 2009

  De deling van Jeruzalem is onmogelijk. Dat betoogt de volgende video van het Jerusalem Center. Een deling in een westelijk deel voor Joden en een oostelijk deel voor Palestijnen is technisch onmogelijk, gevaarlijk, onnodig en door zeer veel Joden en Arabieren onwenselijk geacht. 

   
  'Indivisible Jerusalem', video van het JerusalemCenter, 2012. Engels gesproken. Duur: 4 min. 40 sec. Bron: Youtube.com, upload 14 april 2012. 

  De volgende video maakt duidelijk dat het voor Joden een emotionele onmogelijkheid is om Jeruzalem te delen. 

   
  Jerusalem will never be divided, 2010. Engelse tekst. Duur: 2 min. 52 sec. Bron: Youtube.com, upload 13 juni 2010. 

  De oude koning David riep op om te bidden om de vrede van Jeruzalem:

  Ps 122:6 Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.
  Ps 122:7 Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen.
  Ps 122:8 Om mijner broederen en mijner vrienden wil, zal ik nu spreken, vrede zij in u!
  Ps 122:9 Om des huizes des HEEREN, onzes Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken.

  In het lied Shalom Jerusalem bidt Paul Wilbur zingend voor de vrede van Jeruzalem: video (Engels, 5 minuten, Youtube).

  Synagogen

  Drie bekende synagogen in Jeruzalem zijn de Hechal Shlomo in de wijk Rehavia, de synagoge met de gebrandschilderde ramen van Marc Chagall bij het Ein Kerem Hadassa Ziekenhuis en in de Hurvasynagoge. 

  De Hurvasynagoge is een grote synagoge in de Joodse wijk van de Oude Stad van Jeruzalem. Het is de belangrijkste synagoge in die wijk. De dom is 24 meter hoog. Het licht valt naar binnen door twaalf ramen. De synagoge staat ruim 300 meter van de tempelberg met zijn Islamitische heiligdommen.

  De eerste synagoge op deze plek werd gebouwd in de 18e eeuw. In 1700 trok een groep Joden uit Polen naar Jeruzalem, waar ze zich vestigden en een synagoge bouwden. Ze leenden geld van de Arabieren. Toen ze na twintig jaar bleek het geld niet konden terugbetalen, werden ze aangevallen door moslims, die de synagoge verwoestten. De plek werd sindsdien Hurva ('bouwval') genoemd.

  In de 19e eeuw werd de synagoge weer opgebouwd: de Asjkenazische Beit Ya’akov­synagoge (Huis van Jacob-synagoge). De synagoge diende tientallen jaren als het geestelijk en cultureel middelpunt van Israël. 

  Tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948, toen de staat Israël was opgericht, viel de synagoge in handen van de Jordaniërs, die deze en tientallen andere synagoges in de wijk verwoestten. 

  In 2001 besloot de Israëlische overheid de synagoge te herbouwen. In 2006 begon de herbouw en op 15 maart 2010 werd het gebouw, een kopie van Beit Ya’akov, ingewijd. De Palestijnen protesteerden. De militante Palestijnse beweging Hamas stelde „dat Israël met vuur speelt en de vonk heeft laten ontbranden die de regio zal doen exploderen.”

  De Hurva is volgens sommige Joden een van de nodige stappen die de komst van de Messias voorbereiden. 

  Plattegrond

  Jeruzalem_en_de_Olijfberg-Wolters.jpg
  Kaart uit 1940:[6]  Jeruzalem en de Olijfberg

  Geschiedenis

  Over de geschiedenis van Jeruzalem, zie Geschiedenis van Jeruzalem

  Toekomst

  Jeruzalem staat een zware tijd te wachten. Hiervan gewaagt de profeet Zacharia:

  Zac 12:1 De last van het woord des HEEREN over Israël. De HEERE spreekt, Die den hemel uitbreidt, en de aarde grondvest, en des mensen geest in zijn binnenste formeert.
  Zac 12:2 Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen [tot] een drinkschaal der zwijmeling allen volken rondom; ja, ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem.
  Zac 12:3 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastigen steen allen volken; allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

  Johannes de Heer schreef in 1933: "Men behoeft niet eens een helderziend politicus te zijn om te zien dat de belangen der groote mogendheden zich in Palestina kruisen. Spoedig zal dan ook na den terugkeer der Joden de profetie in vervulling gaan (Zach. 12:2-3). Jeruzalem zal dan worden het lastige wereldprobleem, lastiger dan ooit de Balkan-, Elzas-Lotharingen- of Poolsche questie geweest is. Daarheen zullen de volken zlch dan ook richten en zinneloozer nog dan thans zullen de strijders zijn, die tegen Jeruzalem ten strijde trekken (Zach. 12:4)." (Het Joodsche vraagstuk, blz. 33)

  De stad zal worden ingenomen. Vrouwen zullen worden aangerand en verkracht. De helft van de inwoners zal gevankelijk worden weggevoerd

  Zac 14:1 Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, [o] [Jeruzalem]! 
  Zac 14:2 Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.
  (SV)

  Dan zal God ingrijpen. Hij zal strijden tegen de heidenen die Jeruzalem hebben ingenomen. Zijn voeten zullen staan op Olijfberg, vanwaar de opgestande Heiland de aarde verliet.   

  Zac 14:3 En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds. 
  Zac 14:4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, [zodat] er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.
  Zac 14:5 Dan zult gijlieden vlieden [door] de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, den koning van Juda; dan zal de HEERE, mijn God, komen, [en] al de heiligen met U, [o HEERE]! 
  Zac 14:6 En het zal te dien dage geschieden, dat er niet zal zijn het kostelijk licht, en de dikke duisternis.

  Zac 14:7 Maar het zal een enige dag zijn, die den HEERE bekend zal zijn; het zal noch dag, noch nacht zijn; en het zal geschieden, ten tijde des avonds, dat het licht zal wezen.
  (SV)

  Zac 12:4 Te dien dage, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schuwigheid slaan, en hun ruiters met zinneloosheid; maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openen, en alle paarden der volken zal Ik met blindheid slaan.
  Zac 12:5 Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen: De inwoners van Jeruzalem zullen mij een sterkte zijn in den HEERE der heirscharen, hun God.
  Zac 12:6 Te dien dage zal Ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout, en als een vurige fakkel onder de schoven; en zij zullen ter rechter [zijde] en ter linkerzijde alle volken rondom verteren; en Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem.
  Zac 12:7 En de HEERE zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van het huis Davids, en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem, zich niet verheffe tegen Juda.
  Zac 12:8 Te dien dage zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschutten; en die, die onder hen struikelen zou, zal te dien dage zijn als David; en het huis Davids zal zijn als goden; als de Engel des HEEREN voor hun aangezicht.
  Zac 12:9 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen, die tegen Jeruzalem aankomen.
  Zac 12:10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als [met] de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.
  Zac 12:11 Te dien dage zal te Jeruzalem de rouwklage groot zijn, gelijk die rouwklage van Hadadrimmon, in het dal van Megiddon.
  Zac 12:12 En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder; het geslacht van het huis Davids bijzonder, en hunlieder vrouwen bijzonder; en het geslacht van het huis van Nathan bijzonder, en hun vrouwen bijzonder;
  Zac 12:13 Het geslacht van het huis van Levi bijzonder, en hun vrouwen bijzonder; het geslacht van Simei bijzonder, en hun vrouwen bijzonder;
  Zac 12:14 Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder, en hunlieder vrouwen bijzonder.
  Zac 13:1 Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid.

  (SV)

  God zal het vlees van Israëls vijanden, inclusief hun ogen en tong, doen wegteren. Ook zal Hij de vijanden verwarren, zodat ze tegen elkaar zullen vechten.  

  Zac 14:12 En dit zal de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij [nog] op zijn voeten staat, doen wegteren; de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond.
  Zac 14:13 Op die dag zal het geschieden dat er een grote, door de HEERE [bewerkte,] verwarring onder hen zal ontstaan, zodat zij elkaars hand zullen vastgrijpen en tegen elkaar de hand zullen opheffen.
  (HSV)

  Hoewel God Zelf strijdt, strijdt ook Juda in Jeruzalem.

  Zac 14:3 Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd.
  Zac 14:14 Ook zal Juda in Jeruzalem strijden, zodat het vermogen van alle heidenvolken rondom verzameld wordt: goud, zilver en kleding in zeer grote hoeveelheden.
  (HSV)

  De verslagen vijanden worden beroofd van hun bezittingen (Zach 14:14).

  De vernietiging der vijanden zal een zo volledige zijn, dat de plaag van de wegtering (Zach. 14:12) ook zal treffen de paarden en de muildieren, welke de vijandige volken tot rijdieren dienden, en de kamelen en de ezels, welke hun tot wegvoeren van goederen en van buit dienden, ja, alle beesten in die legers.

  Zac 14:15 En zo zal de plaag die de paarden, de muildieren, de kamelen, de ezels en al de dieren die zich in die legerkampen bevinden, [zal treffen,] dezelfde zijn als die plaag. (HSV) 

  Na het toekomstige gericht in het dal van Josaphat zal Jeruzalem een stad van Israël zijn en een heiligheid. Vreemde heersers zullen niet meer door haar doorgaan. 

  Joe 3:17 En gijlieden zult weten, dat Ik de HEERE, uw God ben, wonende op Sion, den berg Mijner heiligheid; en Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden zullen niet meer door haar doorgaan. (SV)

  Jerzalem zal zeker, veilig wonen. De inwoners zullen niet meer als ballingen worden weggevoerd. 

  Zac 14:11 En zij zullen daarin wonen, en er zal geen verbanning meer zijn; want Jeruzalem zal zeker wonen.(SV)

  Na de verlossing van Jeruzalem zal God de stad bouwen:

  Ps 147:1 Halleluja! Het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen, want dat is lieflijk. [Hem] past een lofzang!
  Ps 147:2 De HEERE bouwt Jeruzalem [weer] op, Hij verzamelt Israëls verdrevenen.
  Ps 147:3 Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.
  (...)
  Ps 147:12 Jeruzalem, roem de HEERE, Sion, loof uw God.
  Ps 147:13 Want Hij maakt de grendels van uw poorten sterk, Hij zegent uw kinderen in uw midden.
  Ps 147:14 Hij doet [in] uw gebied vrede heersen, Hij verzadigt u met het beste van de tarwe.

  (HSV)

  In een visioen van de profeet Zacharia deelt een engel mee: "Jeruzalem zal niet ommuurd blijven, vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden." (Zach. 2:4) 

  Zac 2:1 [Opnieuw] sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man met een meetsnoer in Zijn hand.
  Zac 2:2 Toen zei ik: Waar gaat U heen? Hij zei tegen mij: [Ik ga] Jeruzalem opmeten om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn.
  Zac 2:3 En zie, de Engel Die met mij sprak, trad naar voren en een andere engel trad Hem tegemoet.
  Zac 2:4 En Hij zei tegen hem: Loop snel, spreek tot die jongeman en zeg: Jeruzalem zal niet ommuurd blijven, vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden.
  Zac 2:5 En Ík zal voor haar zijn, spreekt de HEERE, een muur van vuur rondom, en Ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn.

  (HSV)

  In Jeruzalem zal de tempel worden herbouwd. Deze zal heerlijker zijn dan de tweede tempel, die de teruggekeerde Joodse ballingen bouwden onder leiding van de vorst Zerubbabel en de hogepriester Jozua, en eveneens prachtiger dan "het eerste" (Hag. 2:9), dat Salomo bouwde.  

  Hag 2:6 (2-7) Want alzo zegt de HEERE der heirscharen: Nog eens, een weinig [tijds] zal het zijn; en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de zee, en het droge doen beven. 
  Hag 2:7 (2-8) Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen [tot] den Wens aller heidenen, en Ik zal, dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de HEERE der heirscharen.
  Hag 2:8 (2-9) Mijn is het zilver, en Mijn is het goud, spreekt de HEERE der heirscharen.

  Hag 2:9 (2-10) De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van het eerste, zegt de HEERE der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE der heirscharen.
  (SV)

  In Jeruzalem, waar het nieuwe Godshuis zal verrijzen, zal Jhwh naar de betekenis van de stadsnaam (eindelijk) vrede geven. 

  Hag 2:9 (2-10) De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van het eerste, zegt de HEERE der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE der heirscharen.
  (SV)

  De heerlijke toekomst van Jeruzalem wordt verder beschreven onder meer in de volgende passage:

  Jes 62:1 Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn; totdat haar gerechtigheid voortkome als een glans, en haar heil als een fakkel, die brandt.
  Jes 62:2 En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, en alle koningen uw heerlijkheid; en gij zult met een nieuwen naam genoemd worden, welken des HEEREN mond uitdrukkelijk noemen zal.
  Jes 62:3 En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des HEEREN, en een koninklijke hoed in de hand uws Gods.
  Jes 62:4 Tot u zal niet meer gezegd worden: De verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd worden: Het verwoeste; maar gij zult genoemd worden: Mijn lust is aan haar! en uw land: Het getrouwde; want de HEERE heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden.
  Jes 62:5 Want [gelijk] een jongeling een jonkvrouw trouwt, [alzo] zullen uw kinderen u trouwen; en [gelijk] de bruidegom vrolijk is over de bruid, [alzo] zal uw God over u vrolijk zijn.
  Jes 62:6 O Jeruzalem! Ik heb wachters op uw muren besteld, die geduriglijk al den dag en al den nacht niet zullen zwijgen. O gij, die des HEEREN doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij ulieden wezen!
  Jes 62:7 En zwijgt niet stil voor Hem, totdat Hij bevestige, en totdat Hij Jeruzalem stelle [tot] een lof op aarde.
  Jes 62:8 De HEERE heeft gezworen bij Zijn rechterhand, en bij den arm Zijner sterkte: indien Ik uw koren meer zal geven [tot] spijs voor uw vijanden, en indien de vreemden zullen drinken van uw most, waaraan gij gearbeid hebt!
  Jes 62:9 Maar die het inzamelen zullen, die zullen het eten, en zij zullen den HEERE prijzen; en die hem vergaderen zullen, zullen hem drinken in de voorhoven Mijns heiligdoms.
  Jes 62:10 Gaat door, gaat door, door de poorten, bereidt den weg des volks; verhoogt, verhoogt een baan, ruimt de stenen weg, steekt een banier omhoog tot de volken!
  Jes 62:11 Ziet, de HEERE heeft doen horen, tot aan het einde der aarde: zegt der dochter van Sion: Zie, uw Heil komt; zie, Zijn loon is met Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht.
  Jes 62:12 En zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten des HEEREN; en gij zult genoemd worden de gezochte, de stad, die niet verlaten is.

  In de volgende video wordt Jes. 62:1 (zie boven) in het Hebreeuws gezongen : video (5 minuten, op Youtube).    
   

  Transcriptie (Jes. 62:1) Vertaling (Jes 62:1)
  L'ma'an Tzion lo echeshe
  ul'ma'an Yerushalayim lo eshkot
  'ad yeitsei kanoga tsidka
  vishuata k'lapid yiv'ar
  Om Sions wil zal ik niet zwijgen,
  en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn;
  totdat haar gerechtigheid voortkome als een glans,
  en haar heil als een fakkel, die brandt.

  De stad ligt binnen 'het heilig hefoffer', een stuk grond van 25.000 x 25.000 el = ca. 12 x 12 km. Het zuidelijkste van de drie delen van dit vierkant is de strook voor de stad en zijn voorsteden (Eze 48:15). De stad behoort aan het hele huis van Israël, geen enkele stam zal ze in zijn gebied hebben, Eze. 45:6. De stad zal in het midden van de strook stadsland zijn, Eze. 48:15. De stadstrook is niet heilig, maar gewoon land, Eze. 48:15. Ook de stad zelf heeft de oppervlakte van een vierkant: 4500 x 4500 el, Eze. 48:16, 30v. De omtrek is dus 'rondom, achttien duizend' (Eze. 48:35) el. De ruimte voor de voorsteden aan elke 4500el-zijde van de stad is 250 el, ca. 125 meter, Eze. 48:17. 

  De profeet Ezechiël beschrijft de poorten en de nieuwe naam van de heilige stad.

  Eze 48:30  Dit zijn de uitgangen van de stad: aan de noordzijde is de maat vijfenveertighonderd [el].
  Eze 48:31  De poorten van de stad zullen overeenkomstig de namen zijn van de stammen van Israël: drie poorten naar het noorden: één de Rubenpoort, één de Judapoort [en] één de Levipoort.
  Eze 48:32 En aan de oostzijde is [de maat] vijfenveertighonderd [el], met drie poorten: namelijk één de Jozefpoort, één de Benjaminpoort [en] één de Danpoort.
  Eze 48:33 De zuidzijde: de maat is vijfenveertighonderd [el], met drie poorten: één de Simeonpoort, één de Issascharpoort [en] één de Zebulonpoort.
  Eze 48:34 De westzijde: vijfenveertighonderd [el] [met] drie bijbehorende poorten: één de Gadpoort, één de Aserpoort [en] één de Naftalipoort.
  Eze 48:35 Achttienduizend [el] rondom. En de naam van de stad zal vanaf [die] dag zijn: DE HEERE IS DAAR.
  (SV)

  De naam van Jeruzalem zal zijn "De HEERE is daar" (Ez. 48:35). God Zelf is in haar midden. 

  Eze 48:35 ... En de naam van de stad zal vanaf [die] dag zijn: DE HEERE IS DAAR.
  Joe 3:20 Maar Juda zal blijven in eeuwigheid, en Jeruzalem van geslacht tot geslacht.
  Joe 3:21 ... en de HEERE zal wonen op Sion.
  Zac 2:10 Juich en verblijd u, gij dochter Sions; want zie, Ik kom, en Ik zal in het midden van u wonen, spreekt de HEERE.
  Zac 2:11 En vele heidenen zullen te dien dage den HEERE toegevoegd worden, en zij zullen Mij tot een volk wezen; en Ik zal in het midden van u wonen; ... 

  Zac 2:12 Dan zal de HEERE Juda erven voor Zijn deel, in het heilige land, en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.
  (SV)

  Na de terugkeer van de Heer Jezus op aarde, zal Jeruzalem praktisch zijn de stad van de Grote Koning. God heeft Zijn Zoon tot koning gezalfd over Sion.

  Ps 2:6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.
  (SV)

  Ps 48:1 Een lied, een psalm, voor de kinderen van Korach. (48–2) De HEERE is groot en zeer te prijzen, in de stad onzes Gods, [op] den berg Zijner heiligheid. 
  Ps 48:2 (48–3) Schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde is de berg Sion, [aan] de zijden van het noorden; de stad des groten Konings.
  Ps 48:3 (48–4) God is in haar paleizen; Hij is er bekend voor een Hoog Vertrek.
  Ps 48:4 (48–5) Want ziet, de koningen waren vergaderd; zij waren te zamen doorgetogen.
  Ps 48:5 (48–6) [Gelijk] zij het zagen, alzo waren zij verwonderd; zij werden verschrikt, zij haastten weg.
  Ps 48:6 (48–7) Beving greep hen aldaar aan, smart als van een barende [vrouw].
  Ps 48:7 (48–8) Met een oostenwind verbreekt Gij de schepen van Tharsis.
  Ps 48:8 (48–9) Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien in de stad des HEEREN der heirscharen, in de stad onzes Gods; God zal haar bevestigen tot in eeuwigheid. Sela.
  Ps 48:9 (48–10) O God! wij gedenken Uwer weldadigheid, in het midden Uws tempels.
  Ps 48:10 (48–11) Gelijk Uw Naam is, o God! alzo is Uw roem tot aan de einden der aarde; Uw rechterhand is vol van gerechtigheid.
  Ps 48:11 (48–12) Laat de berg Sion blijde zijn; laat de dochteren van Juda zich verheugen, om Uwer oordelen wil.
  Ps 48:12 (48–13) Gaat rondom Sion, en omringt haar; telt haar torens;
  Ps 48:13 (48–14) Zet uw hart op haar vesting; beschouwt onderscheidenlijk haar paleizen, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt.
  Ps 48:14 (48–15) Want deze God is onze God eeuwiglijk en altoos; Hij zal ons geleiden tot den dood toe.

  Mt 5:34 Maar Ik zeg u helemaal niet te zweren, niet bij de hemel, want hij is de troon van God;
  Mt 5:35 niet bij de aarde, want zij is de voetbank voor zijn voeten; niet bij Jeruzalem, want zij is de stad van de grote Koning;

  Vanuit Jeruzalem zal de wereld worden geregeerd. Jeruzalem zal de stad zijn van mondiale wetgeving:

  Jes 2:2 En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien.
  Jes 2:3 En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.
  (SV)

  Van jaar tot jaar zullen de volken naar Jeruzalem trekken om zich neer te buigen voor de Grote Koning, onze God, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Een volk dat niet meedoet, zal met een plaag van droogte (geen regen) gestraft worden.

  Zac 14:16  Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.
  Zac 14:17 Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen.
  Zac 14:18 Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen [regen] is [gevallen], niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.
  Zac 14:19 Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren.

  (HSV)

  Wanneer de duizend jaren van Christus' vrederijk voleindigd zijn, zal Jeruzalem, 'de geliefde stad', worden omsingeld tijdens de laatste, door de satan geinspireerde oorlog:

  Opb 20:9 En zij kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad; en er daalde vuur neer van God uit de hemel en verteerde hen.

  De Nederlander Bart Repco weet zich geroepen om de boodschap van heil voor Jeruzalem en de Joden dagelijks te verkondigen op de muren van de oude stad van Jeruzalem: NeverBeSilent.org

  Nieuwe Jeruzalem

  Naast de aardse stad Jeruzalem is er een hemels Jeruzalem.

  Ga 4:26 maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is onze moeder.
  Heb 12:22 maar u bent genaderd tot de berg Sion; en tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem; en tot tienduizenden van engelen,

  Deze stad wordt genoemd het nieuwe Jeruzalem. Ze wordt beschreven in het laatste bijbelboek. Het nieuwe Jeruzalem wordt gevormd door de gemeente van Jezus Christus. Ze zal in heerlijkheid openbaar worden, gelijk een bruid die versierd is voor haar man.

  Opb 21:2 En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor haar man versierd is.
  Opb 21:10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, die uit de hemel neerdaalde van God

  De hemelse stad heeft twaalf fundamenten. Op de fundamenten staan de twaalf namen van de apostelen van de Heer Jezus. Merk op dat de fundamenten niet gevormd worden door de twaalf stammen of aarstvaders van Israël. De stad is de nieuwtestamentische gemeente van Christus.

  Opb 21:14 En de muur van de stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam.

  De stad heeft de vorm van een kubus: haar lengte, hoogte en breedte zijn gelijk.  

  Opb 21:15 En hij die met mij sprak, had een gouden meetrietstok, opdat hij de stad en haar poorten en haar muur zou meten.
  Opb 21:16 En de stad ligt in het vierkant, en haar lengte is even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok: twaalfduizend stadien; haar lengte, breedte en hoogte zijn gelijk.
  Opb 21:17 En hij mat haar muur: honderdvierenveertig el, een maat van een mens, dat is van een engel.

  Het heilige der heiligen in de tempel van Salomo had ook de vorm van een kubus.

  De stad heeft een enorme grootte. Elke zijde van de kubus is 12.000 stadien lang is. 1 Romeinse stadie = 185,25 meter. 12.000 stadiën x 185,25 meter = 2223 kilometer.

  Het nieuwe Jeruzalem zal schitteren als één kolossaal blok diamant (jaspissteen). Ze is doorschijnend (transparant).

  We lezen nergens in de Bijbel dat het nieuwe Jeruzalem op aarde zal neerkomen. Het schijnt dat ze, evenals de wolk van Gods heerlijkheid (shechina), tussen hemel en aarde in zal zijn en een teken zal zijn van Gods tegenwoordigheid. Het is alsof zij hangt boven Hem, de Heer Jezus, die zal zitten op de troon van zijn vader David. Volgens sommige uitleggers is deze 'wolk van getuigen' (Hebr. 12:1), dit teken van Gods heerlijkheid, het zogenoemde 'teken van de Zoon des Mensen' (Matth. 24) dat aan de hemel zal verschijnen bij Zijn verschijning.

  Mt 24:30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid.

  De woonplaats van de gemeente van Christus in de hemel zal "als een hemels paradijs, van andere plaatsen afgezonderd zijn en blijven." (Kanttekenaren bij Opb 21:16).


  Bekend lied: 'Lichtstad met uw paarlen poorten', lied 52 uit Glorieklokken. Bron:Youtube.

  Varia

  Het volgende lied, 'The Holy City' (De Heilige Stad), gezongen door Mahalia Jackson, gaat over de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem, zijn kruisdood in Jeruzalem en het Nieuwe Jeruzalem van de toekomst. 
   

  The Holy City

  Last night I lay a-sleeping
  There came a dream so fair,
  I stood in old Jerusalem
  Beside the temple there.
  I heard the children singing,
  And ever as they sang,
  Me thought the voice of angels
  From heaven in answer rang.
  Me thought the voice of angels
  From heaven in answer rang.

  Jerusalem! Jerusalem!
  Lift up your gates and sing,
  Hosanna in the highest!
  Hosanna to your King!

  And then me thought my dream was changed,
  The streets no longer rang,
  Hushed were the glad Hosannas
  The little children sang.
  The sun grew dark with mystery,
  The morn was cold and chill,
  As the shadow of a cross arose
  Upon a lonely hill.
  As the shadow of a cross arose
  Upon a lonely hill.

  Jerusalem! Jerusalem!
  Hark! How the angels sing,
  Hosanna in the highest!
  Hosanna to your King!

  And once again the scene was changed;
  New earth there seemed to be;
  I saw the Holy City
  Beside the tideless sea;
  The light of God was on its streets,
  The gates were open wide,
  And all who would might enter,
  And no one was denied.
  No need of moon or stars by night,
  Or sun to shine by day;
  It was the new Jerusalem
  That would not pass away.
  It was the new Jerusalem
  That would not pass away.

  Jerusalem! Jerusalem!
  Sing for the night is o'er!
  Hosanna in the highest!
  Hosanna for evermore!
  Hosanna in the highest!
  Hosanna for evermore!

  Mahalia Jackson zingt "The Holy City". Duur: 6 minuten. Bron: Youtube.

  Het wisselend aanzien van de lucht boven Jeruzalem versneld gefilmd:


  Vitaly Vyazovksy, A Sky Above Jerusalem, video, 4 minuten, op Vimeo.com

  Meer informatie

  Over de geschiedenis van Jeruzalem, zie Geschiedenis van Jeruzalem.

  De officiële website van de gemeente Jeruzalem: www.jerusalem.muni.il/Eng

  Over de poorten van Jeruzalem, zie Poorten van Jeruzalem

  Jeruzalem in de profetie: 6-delige videoserie (Engels)

  Jeruzalem, de verbondsstad: video (Nederlandse ondertiteling) 


  Jerusalem. Een film van Arcana / Cosmic Picture. Duur 7 minuten, op Vimeo.com, Engels gesproken. Prachtige beelden van Israel en Jeruzalem, de volledige film moet in 2013 uitkomen. 

  Bronnen

  Geraadpleegde bronnen onder meer:

  Voetnoten

  1. ↑ Hillel Fendel, Jerusalem schools keep growing, nieuwsartikel op IsraelNationalNews.com dd. 25 aug. 2009
  2. ↑ Jeffrey Schipper, 'Israël vernielt mogelijkheid tot vrede', nieuwsartikel op CIP.nl dd. 23 nov. 2009
  3. ↑ Artikel 'Palestijnse staat is niet langer haalbaar' op Kerknet.be dd. 22 jan. 2010
  4. ↑ Nieuwsartikel Abbas: Israel igniting Jerusalem, op YnetNews.com dd. 27 maart 2010
  5. ↑ A.G. Barkey Wolf, Naar het land van Jezus, blz. 51. Amsterdam: W. ten Have, 1935.
  6. ↑ Bron: A. van Deursen, Schoolatlas voor Bijbelse geschiedenis, Uitg. J.B. Wolters Groningen Batavia, 1940. De kaart is gemaakt door het Cartografisch instituut J.B. Wolters. 
  7. ↑ Deze opvatting is uitgesproken door de Nederlandse opperrabbijn Binyomin Jacobs, zie Dromen over Jeruzalem, nieuwsbericht op ChristenenVoorIsrael.nl, 31 mei 2012.
  8. ↑ Aangehaald in Dromen over Jeruzalem, nieuwsbericht op ChristenenVoorIsrael.nl, 31 mei 2012.
  9. ↑ Palestijnse leider Abbas: We nemen ook Jeruzalem, nieuwsartikel op IsraelToday.nl, 3 dec. 2012
  10. ↑ Aldus Mary Todd Lincoln, die dat vertelde aan de Springfield, Illinois pastor die op de begrafenis van Abraham Lincoln voorging. Ze verklaarde dat de president haar van zijn verlangen had verteld voordat hij dodelijk werd neergeschoten in Ford's Theater op 14 april 1865. Bron: http://ameicainpalestine.blogspot.co.il/ 
  11. ↑ Palestinian Media Watch, 13 jan. 2014, bronpagina.
  12. ↑ Informatie over het lied is ontleend aan de toelichting van Yael Lavie op http://www.youtube.com/watch?v=JH8gtdDA5x0
  13. ↑ Vertaling overgenomen van CIDI.nl, bronpagina van de Nederlandse vertaling. De bladmuziek is hier te vinden.
  14. ↑ 
  Europa: Verdeel Jeruzalem. Netanyahu: Beslist niet. Nieuwsartikel op IsraelToday.nl, 9 nov. 2014. 
  15. ↑ Glenn S. Holland, Gods in the Desert: Religions of the Ancient Near East (
  Rowman & Littlefield Publishers, 2009), blz. 207. Deze schrijver beweert eveneens dat Absalom, een zoon van David, "vader Shalim" betekent en dat de vereerders van Shalim hun kinderen vernoemden naar hun god. 

  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Jeruzalem_centrum_van_de_wereld_1581_Heinrich_Bunting.jpg
  Jeruzalem centrum van de wereld (kaart Heinrich Bunting 1581)
  163.92 kB14:13, 11 jan 2009Kees LangeveldActies
   Jeruzalem_embleem.jpg
  Geen beschrijving
  6.87 kB11:16, 4 mei 2009Kees LangeveldActies
   Jeruzalem_en_de_Olijfberg-Wolters.jpg
  Jeruzalem en de Olijfberg (Wolters)
  147.18 kB20:39, 12 aug 2011Kees LangeveldActies
   Jeruzalem_Hizkia-Access_Foundation.jpg
  Bron: Access Foundation
  99.15 kB09:58, 23 feb 2011Kees LangeveldActies
   Jeruzalem_NT-Wilde_1889.jpg
  Jeruzalem ten tijde van NT. Kaart: Wilde, 1889.
  99.18 kB11:34, 23 feb 2011Kees LangeveldActies
   Jeruzalem_poorten_legenda.jpg
  Poorten van Jeruzalem - legedna
  53.76 kB10:26, 29 aug 2009Kees LangeveldActies
   Jeruzalem_ten_tijde_David_Salomo-Access_Foundation.jpg
  Geen beschrijving
  91.38 kB17:25, 24 mei 2013Kees LangeveldActies
   Jeruzalem_ten_tijde_NT_Access_Foundation.jpg
  Jeruzalem ten tijde van het Nieuwe Testament (Access Foundation, kaart 112)
  115.56 kB22:42, 25 jan 2011Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.