Geschiedenis van Jeruzalem

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi..._van_Jeruzalem

  Jeruzalem, de stad die God heeft uitgekozen om daar Zijn naam te vestigen, 'de stad van de Grote Koning', waar Christus Jezus geleden heeft en waarover Hij eens zal regeren, heeft een veelbewogen geschiedenis gekend. In de loop der eeuwen (tot 2011) is er om Jeruzalem 69 maal oorlog gevoerd en werd de stad door 17 verschillende volken overheerst[1]

  Inhoud:


  Indeling

  Naar het hoogste menselijke gezag en bestuur uitgeoefend over Jeruzalem kan men de volgende perioden onderscheiden.

  • Jebusietische periode (? - 1004 v.C.): de stad bewoond door de Jebusieten
  • Davidische periode (1004-586 v.Chr.): koningshuis van david
  • Babylonische periode (586-539 v. Chr.): onder de heerschappij van Babel
  • Perzische periode (539-332 v.Chr.): onder heerschappij van de Meden en de Perzen
  • Griekse periode (320-63 v.Chr.): onder de heerschappij van Alexander de Grote en zijn opvolgers
  • Romeinse periode (63 v.Chr - 324 n.Chr.): onder de heerschappij van Rome
  • Byzantijnse periode ( 324-638): onder de heerschappij van het Oost-Romeinse rijk
  • Islamitische periode ( 638-1099): onder de heerschappij van de moslims
  • Kruisvaardersperiode (1099-1260): onder de heerschappij van de 'christelijke' Kruisvaarders
  • Mamelukse periode (1260-1516): onder de heerschappij van een Egyptische militaire kaste
  • Ottomaanse periode (1516-1917): onder de heerschappij van de Turken
  • Britse periode (1917-1948): onder het bestuur van Groot-Brittannië
  • Jordaanse periode (1948-1967): Oost-Jeruzalem bezet door het hashemietische koninkrijk Jordanië
  • Israëlische periode (1968-heden): Jeruzalem de ongedeelde hoofdstad van Israël.

  Voor al de niet-Joodse veroveraars bleef Jeruzalem slechts een provincieplaats. Hun eigen hoofdstad lag elders.

  Jebusietische periode (tot 1004 v.C.)

  ca. 1850 v.C.: Melchizedek, de koning van Salem (= Jeruzalem, Ps. 76:3) en priester van God de Allerhoogste, gaat Abraham met brood en wijn tegemoet en zegent hem (Gen. 14:18). 

  ca. 1800 v. C.: God stelt Abraham op de proef en draagt hem op, zijn zoon Izak te offeren (Gen. 22). Abraham trek dan in het land Moria en offert Izak op één der bergen daar. De berg Moria is de latere Tempelberg in Jeruzalem (2 Kron. 3:1). Abraham noemt de plaats: „De HEER zal erin voorzien“ (Hebr. Jahwe Jireh). Hieraan is misschien het eerste deel van de naam Jeruzalem ontleend.  

  ca. 1400 v.C.: Israel strijdt tegen vijf koningen der Amorieten, onder wie Adoni-Zedek, de koning van Jeruzalem, en verslaat hen met Gods hulp (Joz. 10). 

  Bij de verdeling van het Beloofde Land komt Jeruzalem binnen het erfdeel van de stam Benjamin (Joz. 18:27-28). De oude inwoners van Jeruzalem, de Jebusieten, worden niet uit de stad verdreven (Joz.15:63).

  Joz 15:63 Maar de nakomelingen van Juda konden de Jebusieten, de inwoners van Jeruzalem, niet verdrijven. Daarom wonen de Jebusieten bij de nakomelingen van Juda in Jeruzalem, tot op deze dag. (SV

  Hoewel de stam Juda de stad verovert (Richt. 1), blijven de Jebusieten daarin wonen. Ten tijde van de Richteren draagt de stad de naam Jebus (Richt. 1). 

  14e eeuw v.C.: De naam van de stad ('Urusalimmu') wordt reeds vermeld in oude spijkerschriftteksten, waaronder vooral de Egyptische Amarnabrieven (14de eeuw v.C.) van belang zijn. 

  Davidische periode (1004-586 v.Chr.)

  In deze tijd regeert het koningshuis van David. 

  1004 v.C.: Koning David verovert, als eerste daad van zijn koningschap, de stad op de Jebusieten (2 Sam. 5:6–9; 1 Kron. 11:4–7) en maakt haar tot zijn hoofdstad. Hij brengt de ark van het verbond binnen haar muren. Vanaf de 10e eeuw voor Christus was Jeruzalem het godsdienstige en politieke centrum van Israël. Het tempelterrein, het heiligste deel van de stad, werd door David gekocht en niet veroverd. 

  962-955 v.C.: Koning Salomo bouwt de Eerste Tempel (1 Kon. 6).

  926 v.C.: Deling van Israël in het tienstammenrijk (Israel) en het tweestammenrijk (Juda) (1 Kon. 12)

  925 v.C.: Verovering en plundering door de Egyptische koning Sisak (1 Kon. 14:25v). 

  843 v.C.: De Filistijnen en Arabieren veroveren en plunderen Jeruzalem (2 Kron. 21:16v.).

  733 v.C.: Israëlieten en Arameërs belegeren samen Jeruzalem, Tiglat-Pileser bevrijdt Jeruzalem (2 Kon. 16).

  701 v.C.: Gedurende de regering van Hizkia wordt Jeruzalem belegerd door de Assyrische koning Sanherib (2 Kon. 18-19), die hierover in zijn annalen bericht, parallel aan de mededelingen van 2 Kon. 17–18 en Jes. 36–37. 

  605 v.C.: Inval van de babylonische koning Nebukadnezar in Juda. Eerste wegvoering (2 Kon. 24 ).

  597 v.C.: Tweede wegvoering (2 Kon. 24)

  Van Babel tot Christus (586 - ca. 4 v.C.)

  587/586 v.C.: De Babylonische koning Nebukadnezar neemt de stad in, verwoest de Tempel en voert de bewoners weg naar Babylon (2 Kon. 25:9v), derde wegvoering. 

  Perzische periode (539-332 v.Chr.): onder heerschappij van de Meden en de Perzen

  V.a. 538 v.C.: Na de val van het Nieuw-Babylonische rijk (539 v.C.) keren de ballingen van Juda en Jeruzalem met steun van Cyrys, de koning van Perzië, naar hun land van herkomst terug. 

  520–516 v.C.: Herbouw van de tempel (Ezra). 

  445 v.C.: Herbouw van de stadsmuren (Nehemia) 

  332 v.C.: de Griek Alexander de Grote in Israël, Jeruzalem wordt Grieks. 

  313 v.C.: Ptolemaeus I, generaal onder Alexander de Grote, neemt Jeruzalem in.

  301–198 v.C.: Jeruzalem onder Egyptische heerschappij.  

  198 v.C.: Begin van de heerschappij van de hellenistische Syrische Seleuciden

  167 v.C.: De Syrische heerser Antiochus IV Epiphanes ontheiligt de tempel. Op het brandofferaltaar wordt een afgodsbeeld geplaatst, waarschijnlijk een beeld van de Griekse hoofdgod Zeus. In de tempel werden varkens, voor joden onreine dieren, geslacht. Op het onderhouden van de sabbat en de besnijdenis en het bezit van heilige Wetsrollen kwam de doodstraf te staan.

  167-165 v.C.: Makkabese Oorlog. Tijdens de Seleucidische heerschappij breekt de zgn. Makkabeese Oorlog uit. De oorlogsjaren liggen tussen de verontreiniging van de tempel door invoering van heidense cultus onder de hogepriester Menelaüs en de herinwijding van de tempel door Judas de Makkabeeër. 

  164 v.C.: Judas de Makkabeeër verslaat een Grieks-Syrisch (Seleucidisch) leger in de slag bij Beth Zur, de Joodse opstandelingen heroveren Jeruzalem. Herinwijding van de Joodse Tempel, welke gebeurtenis nog jaarlijks door de Joden over de hele wereld herdacht (Chanoeka). 

  63 v.C.: De romeinse generaal Pompejus (106-48 v.C.) maakt een einde aan de schijn van onafhankelijkheid die de Makkabeese dynastie had weten te bewaren en bevestigt de heerschappij van de Romeinen.

  25-13 v.C.: Herodes de Grote (73-4 v.C) verfraait Jeruzalem met bouwwerken en doet vooral veel voor de restauratie en uitbreiding van de tempel en zijn bijgebouwen. 

  20 v.C.: Koning Herodes begint met de verbouwing van de Tweede Tempel.

  Na Christus

  c. 32 n.C.: De door God gezonden Messias Jezus, onze Heiland, wordt gekruisigd op Golgotha, buiten de poort van Jeruzalem. Op de derde dag staat Hij echter uit de doden op. Gedurende 40 dagen verschijnt hij aan zijn leerlingen (Hand. 1). Vanaf de Olijfberg buiten Jeruzalem vaart Hij op naar de hemel (Hand. 2:10). Later daalt de Heilige Geest in de leerlingen neer en de eerste gemeente ontstaat in Jeruzalem, die snel aangroeit tot meer dan 3000 leden. De gemeente ondervindt later vervolging.  

  70 n.C.: Tijdens de Joodse opstand tegen de Romeinen wordt Jeruzalem met de tempel in 70 n.C. door Titus veroverd en verwoest. 

  Belegering_en_Verwoesting_van_Jeruzalem_David-Roberts_1850.jpg

  Schilderij van David Roberts (1796-1864): The Siege and Destruction of Jerusalem by the Romans Under the Command of Titus, A.D. 70 (1850)[12] 

  Keizer Hadrianus staat later de Joden toe, de tempel te herbouwen, maar dan op een andere plaats en met andere maten. De Joden doen dit niet. 

  132–135: Joodse opstand tegen de Romeinse overheersing. Verbitterde strijd om Jeruzalem, onder aanvoering van Bar Kochba.  

  135: Verwoesting van Jeruzalem en verdrijving van de Joden uit de stad door keizer Hadrianus. Op de berg Moria wordt een tempel voor de Romeinse afgod Jupiter (equivalent van de Griekse hoofdgod Zeus) gebouwd. De verwoeste stad wordt een Romeinse kolonie met de naam Colonia Aelia Capitolina.

  Alleen op de 9e dag van de maand Av (Joodse kalender, eind juli/begin augustus), de dag waarop de eerste en de tweede tempel werden verwoest, mochten de Joden in Jeruzalem komen om ter plaatse over de verwoesting van de tempel en het leed van hun verstrooiing te treuren. Ze moesten echter ook belasting betalen overeenkomstig de hoeveelheden tranen die ze vergoten hadden. Als plaats van samenkomen werd hun een overeind gebleven deel van de westelijke muur van de tempelhof aangewezen. Zo werd deze muur tot de Klaagmuur.  

  In de vierde eeuw maakten de Byzantijnen Jeruzalem tot een christelijk centrum.

  324.: Jeruzalem wordt onder keizer Constantijn een christelijke stad. 

  333: Bouw van de Heilig-Grafkerk en andere kerken door Constantijn en zijn moeder Helena.

  363: De byzantijnse keizer Julianus gaf de Joden toestemming om de tempel te herbouwen. Bij het begin van de bouw kwamen door een aardbeving, gevolgd door een ontploffing, vele arbeiders om het leven. Deswegen, en omdat de keizer korte tijd later stierf, en een andersgezinde heerser aan de macht kwam, werd de bouw gestopt. 

  614: De Perzen onder Chosroës II nemen de stad in en verwoesten haar. Ze heersen er tot 628.

  629: De Byzantijnse Romeinen (Oost-Romeinse Rijk) heroveren Jeruzalem. In de tijd daarna hoopt zich mest en vuil op de Tempelberg op.  

  638: Jeruzalem wordt veroverd door de islamitische kalief Omar ibn al-Chattab (= Omar I), dankzij het optreden van patriarch Sophronius zonder geweldpleging. Er was destijds nog geen moskee in Jeruzalem. Omar slaat een uitnodiging om in een kerk te bidden af, omdat hij niet wilde dat de moslims de kerk in een moskee zouden veranderen nadat hij er zou hebben gebeden[3]

  685-691: Bouw van het Islamitische Rotskoepelheiligdom op het Tempelplateau. Abdel-Malik laat over de Offersteen van Abraham de Rotskoepel bouwen.

  705–750: Bouw van de Al-Aksa-Moskee.

  1077: de Turken veroveren de stad. Hun harde optreden tegen de christelijke bevolking wordt een van de oorzaken van de kruistochten.

  1099: Inname van Jeruzalem door de kruisvaarders onder aanvoering van Godfried van Bouillon, tijdens de eerste kruistocht. Ze richten een slachting onder Joden en moslims aan.

  1100: Jeruzalem wordt de hoofdstad van de kruisvaarderstaat. 

  1187 de Koerdische sultan Saladin, sultan van Egypte en Syrië, verovert Jeruzalem, verdrijft de kruisvaders en staat de joden toe terug te keren.

  1229: De Duitse keizer Frederik II weet door onderhandeling de heilige plaatsen (Jeruzalem, Betlehem en Nazaret) opnieuw in bezit te krijgen. De heerschappij der kruisvaarders duurt tot 1244. 

  1244: Jeruzalem valt weer in handen van de moslims, ditmaal van de Egyptische Mamelukken, die tot 1517 over Palestina heersten.

  1517: Jeruzalem veroverd door de ottomaanse Turken. Ze heersen in het land Israël tot 1917. Jeruzalem is de een ottomaanse provinciehoofstad. 

  1538: Sultan Süleyman I de Grote, ook genoemd 'de Prachtlievende', herbouwt de muren en poorten van Jeruzalem. Deze muren en poorten zijn er nu nog. Onder de moslims heette de stad el-Koeds.

  19e eeuw

  1836: Volgens de meest geloofwaardige opgaven[6] bevat de stad ongeveer 20.000 inwoners, onder welke 2000 Grieken, 1000 Roomsgezinden, 600 Armeniërs, Syriërs en Kopten, en 3 à 4000 Joden gerekend worden. De overige bewoners moslims en meerendeels Arabieren.

  1840: Sinds 1840 - volgens anderen sinds 1850 of 1863 -  vormen Joodse inwoners een meerderheid in Jeruzalem.

  1843: Het aantal pelgrims dat Jeruzalem bezoekt wordt geschat op ongeveer 5000[11] .

  1844: de oudste foto's (zover bekend) van Jeruzalem dateren uit 1844. Ze zijn gemaakt door de Franse fotograaf Joseph-Philibert Girault de Prangey, die in de jaren 1841-1844 in italië en het Midden-Oosten rondreisde[8]

  Jeruzalem_Girault-de-Prangey_1844_7.jpg

  (Klik op de foto hierboven om deze te vergroten) 
   

  Jeruzalem_Girault-de-Prangey_1844_1.jpg

  Jeruzalem_Girault-de-Prangey_1844_2.jpg

  Jeruzalem_Girault-de-Prangey_1844_3.jpg

  Jeruzalem_Girault-de-Prangey_1844_4.jpg

  Jeruzalem_Girault-de-Prangey_1844_5.jpg

  Jeruzalem_Girault-de-Prangey_1844_6.jpg

  Stadsmuur met Davidstoren

   

  De opgaven van het inwonertal van Jeruzalem variëren niet onbeduidend, aldus de koninklijke Pruisische consul te Jeruzalem, Ernst Gustav Schultz, in een lezing uitgegeven in 1845[9]. Hij geeft de volgende, door hem betrouwbaar geachte cijfers. Er wonen nog geen 17000 mensen in Jeruzalem. De voornaamste groepen zijn:

  • 7120 Joden (namelijk 600 Turkse onderdanen: Sefardische of Spaanse Joden, 1100 vreemde (Askenazische: Poolse, Russische, Duitse en dergelijke) Joden, 20 Karaieten),
  • 5000 Mohammedanen,
  • 3390 christenen (namelijk 2000 Grieken, 900 Roomskatholieken, 350 Armeniërs, 100 Kopten 20 Syriërs, 30 Abessiniers d.i. Ethiopiërs)

  Er is verder een Turks garnizoen dat 800 tot 1000 manschappen telt. Tenslotte zijn daar nog 60 tot 70 Europese protestanten die met consulaten en kerken in verbinding staan, en 15 tot 20 personen verbonden aan Roomskatholieke instellingen. 

  Het aantal pelgrims dat in 1844 Jeruzalem bezoekt wordt geschat op ongeveer 3000[10]

  1860: De eerste wijk buiten de muren wordt gesticht op initiatief van Sir Moses Montefiore.

  1864: Bouw van de Hurva-synagoge.

  Jeruzalem_1865_panorama_Palestine_Exploration_Fund.jpg

  Foto[5]: Panoramazicht op Jeruzalem, 1865, vanaf de berg van de Boze Raad, ten zuiden van de oude stad. 
  (Klik op de foto om deze te vergroten) 

  Jeruzalem_1865_Palestine_Exploration_Fund.jpg

  Foto:[4] Jeruzalem in 1865: klaagmuur, rotskoepel, Al-Aqsa moskee
  (Klik op de foto om deze te vergroten)

  1869: Keizer Frans Josef van Oostenrijk op bezoek. Toen hij de onvoltooide Tiferet Jisrael-synagoge zag, zou hij gevraagd hebben waarom zij geen dak had. "Waarom, de synagoge nam haar hoed af uit eerbied voor Uw Majesteit," kreeg hij ten antwoord. Daarna schonk hij geld voor de bouw. 

  Jeruzalem_ca_1870.jpg

  Foto: Jeruzalem gezien van de Olijfberg, ca. 1870, tussen 1864 en 1872. Bron: Ottomaanse Rijksarchieven.

  1871: In zijn reisverslag uit 1871 (zie Travels around the World ) beschreef de voormalige minister van buitenlandse zaken van de VS, William Seward, de gebeden van de Joden bij de Klaagmuur: "hun klaagzangen uitstortend over de val van hun geliefde stad".  Seward deelt mee dat de Joodse bevolking 8000 personen telt, het dubbele van het aantal Christenen en Moslims. - De bouw van de Tiferet Jisrael-synagoge wordt voltooid.

  1872: Op 19 augustus 1872 wordt de Tiferet Jisrael-synagoge ingewijd. Zij diende tot haar vernietiging in 1948 als baken van de chassidische gemeente te Jeruzalem.

  1881: In Jeruzalem arriveren christenen die een 'Amerikaanse kolonie' oprichten. Zij beschouwen de terugkeer van Joden naar het Heilige Land als een voortteken van de Messiaanse tijd.

  1896: In Jeruzalem wonen 45.420 personen, waarvan 28.112 joden (61,8%), 8.745 christenen (19,2%) en 8.560 moslims (18,8%). Zover bekend dateert de eerste film met beelden van Israel (Jeruzalem) uit 1896: 

  Get Adobe Flash player

   
  Film: Leaving Jerusalem by Railway (1896) ('Jeruzalem verlaten met de trein'). Duur: 1 minuut. Stomme film. Bron: Youtube.

  1898: De Duitse keizer brengt een bezoek aan Jeruzalem. i

  20e eeuw

  1913: het volgende filmpje geeft een impressie van het leven van de Joden in Palestina

  Get Adobe Flash player


  Film: Leven van de Joden in Palestina 1913. Duur: 1 uur 38 sec. Hebreeuws. Bron: Youtube.

  1915

  Jeruzalem_1915_Ottomaanse_mars_Jaffapoort.jpg

  Foto: Ottomaanse troepen passeren door de Jaffapoort (1915). Rechts zijn Joden (in zwarte kleding) te zien. De klokketoren was in 1908 gebouwd ter ere van de Ottomaanse sultan Abdoel Hamid II. Nadat Jeruzalem door de Britten veroverd was, werd de versierde toren neergehaald[13]

  1916Sykes-Picotverdrag: een geheime afspraak tussen de Engelsen en de Fransen, die het Midden-Oosten tussen de twee Europese grootmachten verdeelt zodra het Ottomaanse Rijk verslagen zou zijn. Libanon en Syrië zouden onder gezag van de Fransen komen en delen van het huidige Irak en Koeweit onder Brits gezag. Het gebied rond Jeruzalem zou internationaal bestuurd worden.

  1917: Balfourverklaring: een brief van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Arthur James Balfour aan de leider van de Joodse gemeenschap in Groot-Brittannië waarin Balfour de Joden een 'nationaal tehuis' in Palestina belooft.

  Verovering van Jeruzalem. Na een wekenlange strijd bevrijdt de Britse generaal Allenby in december Jeruzalem van de Turkse troepen. De Ottomaanse heerschappij is voorbij. - De Joden van Jeruzalem waren onder Turks bestuur nogal arm en vertrouwden op giften van Joden in Europa en Noord-Amerika. 

  Get Adobe Flash player

   
  Film: Jeruzalem in 1918. Duur: 8 minuten. Engelse tekst. Bron: Youtube.

  1922: Groot-Brittannië aanvaardt het mandaat over Palestina met de opdracht van de Volkenbond, er een joods nationaal tehuis te vestigen. Jeruzalem wordt de zetel van de Engelse Hoge Commissaris Sir Herbert Samuel, dus de hoofstad van het Britse mandaatgebied. De verhouding tussen joden en Arabieren, beiden bevrijd van het Turkse juk, was eerst goed.

  1925

  Get Adobe Flash player

   
  Film: Jeruzalem in 1925. Poorten van de Oude Stad, Joods gebed aan de Klaagmuur, Moslims op de tempelberg, christelijke processies op Goede Vrijdag, kerk van het Heilige Graf. Duur: 4 min. 59 sec. Hebreeuws. Auteur: Camille Sauvageot. Bron: Youtube.

  1929: De eerste wrijving tussen joden en Arabieren: een felle Arabische demonstratie tegen de joden naar aanleiding van het blazen van de ramshoorn bij de Klaagmuur op Grote Verzoendag. Arabische progroms.

  Jeruzalem_uit_de_lucht_1930.jpeg

  Luchtfoto: Jeruzalem ca. 1930{{vw {{template.verwijzing(1)}} 
   

  Jeruzalem_en_de_Olijfberg-Wolters.jpg
  Kaart uit 1940:[1]  Jeruzalem en de Olijfberg

  1947: Een plan van de Verenigde Naties beoogt de internationalisering van Jeruzalem. In het verdelingsplan van de Verenigde Naties uit 1947 wordt Jeruzalem een 'afgescheiden lichaam' ('corpus separatum') genoemd, dat onder bestuur van de Verenigde Naties zou moeten vallen. 

  1948: Oprichting van de staat Israël door Ben Goerion. Toen hem gevraagd werd met welk recht hij in onze tijd een Jodenstaat sticht, antwoordde hij: "Ons mandaat is de Bijbel!"  

  Jeruzalem gedeeld. De Arabische buurlanden vallen op de geboortedag de nieuwe staat aan. Tijdens de zogenoemde Onafhankelijkheidsoorlog van 1948 is fel om Jeruzalem gevochten. Israël behoudt het westelijke deel van de stad. Oost-Jeruzalem, met de tempelberg en de Klaagmuur, valt in handen van de Jordaniërs, die het stadsdeel ernstig schenden. Vanaf mei 1948 worden de Joodse bewoners van Oost-Jeruzalem systematisch verdreven uit de Oude Stad. De Hurva-synagoge, de Tiferet Jisrael-synagoge, de Beit Ya'akov-synagoge en tientallen andere synagoges worden verwoest. Tegen april 1949 is de verdrijving voltooid[14] en wordt Jeruzalem door de Arabieren Judenrein verklaard. Tot 1967 bleef Oost-Jeruzalem bezet door Jordanië. Toen de Jordaniërs over Oost-Jeruzalem heersten, werden Joodse bezoekers niet toegelaten. 

  1949: De Verenigde Naties nemen resolutie 181 aan: Jeruzalem moet onder internationaal voogdijschap komen. — Israël verplaatst zijn parlement naar Jeruzalem. De Verenigde Staten en andere landen openen ambassades in Tel Aviv. 

  1950: Het nieuwe Jeruzalem wordt door het Israëlische parlement tot hoofdstad verklaard.  

  1967: Zesdaagse oorlog. In deze oorlog verovert Israel op 7 juni Oost-Jeruzalem op Jordanië. Israëlische parachutisten dringen de Oude Stad binnen via de Leeuwenpoort en staan binnen korte tijd oog in oog met de Klaagmuur, het Westelijke deel van de muur van het vroegere tempelcomplex. Moshe Dayan, minister van defensie: „Het Israelische leger heeft vanmorgen vroeg Jeruzalem bevrijd. Wij hebben het gedeelde Jeruzalem, de hoofdstad van Israël weer verenigd. Wij zijn teruggekeerd tot de heiligste van onze plaatsen, om haar nooit weer te verlaten.“ 

  Get Adobe Flash player


  Filmpje (1967): Israëlische soldaten op de tempelberg en bij de klaagmuur. Duur: 2 minuten. Hebreeuws gesproken. Bron: Youtube.com.

  Jeruzalem wordt herenigd onder Israëlisch bestuur. Op de jaarlijkse Jeruzalemdag wordt de hereniging van de stad herdacht. De zeggenschap over de tempelberg - de heiligste Joodse plaats - werd overgedragen aan de Moslims. 

  1977: De Egyptische president Sadat komt naar Jeruzalem en spreekt het Israëlische parlement toe.

  1980: In de zomer van 1980 roept het Israëlische parlement heel Jeruzalem tot 'ongedeelde en eeuwige hoofdstad van Israël' uit, gelijk koning David dit bijna 3.000 jaar daarvoor had gedaan. De VN keuren dit af. Dertien landen, waaronder Nederland, halen hun ambassades weg uit Jeruzalem. De Nederlandse ambassade verhuist naar Tel Aviv. Een groep christenen die in Israël woonden voelde mee met de pijn van Israël over het vertrek van de ambassades en voelde zich van Godswege geroepen om een 'Christelijke Ambassade' te openen in Jeruzalem - de 'International Christian Embassy Jerusalem' - en Israël te steunen en te troosten. 

  1987 Begin van de Palestijnse volksopstand (Intifada). 

  1988: Jordanië geeft haar aanspraak op soevereiniteit over Jeruzalem op. 

  1990: In de dagen van de Golfoorlog komt het tot bloedige botsingen op de Tempelberg.  

  1995: Op 23 oktober wordt in de Verenigde Staten de Jerusalem Embassy Act aangenomen, welke bepaalt dat de ambassade van de VS verhuist van Tel Aviv naar Jeruzalem uiterlijk 31 mei 1999, dat Jeruzalem een ongedeelde stad is en dat zij Israëls hoofdstad is. Pas 18 jaar later was het president Donald Trump die op 6 dec. 2017 zijn handtekening zette om te zorgen dat de wet wordt uitgevoerd. 

  1996: 3000 jaar geleden maakte koning David Jeruzalem tot zijn hoofdstad.  

  21e eeuw

  2000: Al-Aksa-Intifada (Palestijnse opstand)

  2009: Van 1967 tot 2009 is de agglomeratie van Jeruzalem gegroeid van 20 tot 50 vierkante kilometer. Israël bouwde dertien nieuwe wijken met 250.000 joden. Deze wijken, die door snelwegen verbonden zijn, omringen de Arabische wijken van Oost-Jeruzalem en scheiden Arabieren van elkaar. Daardoor wordt een mogelijke tweedeling van de stad, in verband met een tweestatenoplossing, lastiger[3].

  2012: In 2012, op de Palestijnse herdenkingsdag 'Dag van het Land' van 30 maart, werd een pro-Palestijnse en anti-zionistische Wereldmars naar Jeruzalem georganiseerd. De organisatoren stellen dat de stad "beschouwd wordt als de sleutel tot vrede en oorlog in de regio en de wereld". 

  2017: President Donald Trump van de Verenigde Staten zorgt met zijn handtekening op 6 dec. 2017 dat de Jerusalem Embassy Act uitgevoerd gaat worden. De voorbereiding van de verhuizing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem begint. Hij bevestigt dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is.

   

  Bronnen

  Onder meer:

  Voetnoten

  1. ↑ Bron: A. van Deursen, Schoolatlas voor Bijbelse geschiedenis, Uitg. J.B. Wolters Groningen Batavia, 1940. De kaart is gemaakt door het Cartografisch instituut J.B. Wolters. 
  2. ↑ Aldus Die Jerusalem-Agenda, in: Aktuell, 2003 nr. 4., als digitaal document (pdf-formaat) te downloaden van Bibel-Center.de
  3. ↑ The Nazi teen and the occupation of Jerusalem, op hurriyetdailynews.com, 21 april 2012.
  4. ↑ Foto door de Palestine Exploration Fund, 1965. Bronpagina. Gebruiksvergunning: naamsvermelding, niet-commercieel. 
  5. ↑ Foto door J.M. McDonald, 1865. Bronpagina op Loc.gov. 
  6. ↑ Aldus P.G. Witsen Geysbeek e.a., Algemeen noodwendig woordenboek der zamenleving. Eerste afdeeling: A-K (Amsterdam: Gebr. Diederichs, 1836) s.v. Jerusalem.
  7. ↑ Auteur: onbekend. Bron: Wikimedia Commons, bronpagina. Licentie: publiek domein.
  8. ↑ Bron: Rose Evelet, See the First Photographs Ever Taken of Jerusalem, www.smithsonianmag.com, nieuwsartikel, 23 jan. 2014.
  9. ↑ Ernst Gustav Schultz, Jerusalem; eine Vorlesung (Berlin: S. Schropp, 1845) blz. 33-34. De electronische versie is te vinden op Google Books.
  10. ↑ Ernst Gustav Schultz, Jerusalem; eine Vorlesung (Berlin: S. Schropp, 1845) blz. 34. De electronische versie is te vinden op Google Books. 
  11. ↑ Ernst Gustav Schultz, Jerusalem; eine Vorlesung (Berlin: S. Schropp, 1845) blz. 34. De electronische versie is te vinden op Google Books.
  12. ↑ Afbeelding ontleend aan Wikimedia Commons. bronpagina

  13. ↑ Aldus IsraelDailyPicture.com in een electronische nieuwsbrief van 16 aug. 2014. De foto komt uit de Ottomaanse rijksarchieven.
  14. ↑ 1948: Verdrijving van de Joden uit Oost-Jeruzalem, Brabosh.com, 15 dec. 2017.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Belegering_en_Verwoesting_van_Jeruzalem_David-Roberts_1850.jpg
  Geen beschrijving
  65.92 kB09:44, 1 aug 2014Kees LangeveldActies
  Jeruzalem_1865_Palestine_Exploration_Fund.jpg
  Geen beschrijving
  197.07 kB17:29, 20 nov 2012Kees LangeveldActies
  Jeruzalem_1865_panorama_McDonald.jpg
  Geen beschrijving
  557.47 kB17:29, 20 nov 2012Kees LangeveldActies
   Jeruzalem_1915_Ottomaanse_mars_Jaffapoort.jpg
  Geen beschrijving
  73.91 kB10:06, 16 aug 2014Kees LangeveldActies
  Jeruzalem_ca_1870.jpg
  Geen beschrijving
  98.28 kB20:57, 19 mei 2015Kees LangeveldActies
   Jeruzalem_Girault-de-Prangey_1844_1.jpg
  Geen beschrijving
  99.73 kB11:15, 31 jan 2014Kees LangeveldActies
   Jeruzalem_Girault-de-Prangey_1844_2.jpg
  Geen beschrijving
  98.31 kB11:15, 31 jan 2014Kees LangeveldActies
   Jeruzalem_Girault-de-Prangey_1844_3.jpg
  Geen beschrijving
  85.47 kB11:15, 31 jan 2014Kees LangeveldActies
   Jeruzalem_Girault-de-Prangey_1844_4.jpg
  Geen beschrijving
  93.88 kB11:15, 31 jan 2014Kees LangeveldActies
   Jeruzalem_Girault-de-Prangey_1844_5.jpg
  Geen beschrijving
  55.51 kB11:15, 31 jan 2014Kees LangeveldActies
   Jeruzalem_Girault-de-Prangey_1844_6.jpg
  Geen beschrijving
  82.81 kB11:15, 31 jan 2014Kees LangeveldActies
   Jeruzalem_Girault-de-Prangey_1844_7.jpg
  Geen beschrijving
  198.62 kB10:01, 1 aug 2014Kees LangeveldActies
   Jeruzalem_uit_de_lucht_1930.jpeg
  Geen beschrijving
  139.38 kB17:55, 24 mei 2013Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.