Koningschap van Jezus Christus

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...Jezus_Christus

  Jezus Christus is de Koning der koningen en de Heer der heren, „de overste van de koningen van de aarde" (Opb. 1:5). Al zijn vijanden zullen uiteindelijk gelegd worden tot een voetbank voor Zijn voeten. God zal hem de troon van zijn vader David geven (Luc. 1:32). Intussen is Hij bezig harten van zondaars te bereiken en te winnen, omdat God niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen behouden worden.

  De Heer Jezus is de (voorbestemde) Koning van Israël en van de heidense volken. In formele zin is Hij ook de koning van zijn hemels volk (de gemeente van Jezus Christus), maar zij (de gemeente) is bovenal zijn bruid. Wanneer prinses Maxima vanaf 30 april 2013 aan de zijde van Nederlandse koning Willem Alexander zal staan, zal ze er vooral staan als vrouw, gezellin, koningin, minder als onderdaan van de koning. Ze zal hem veeleer 'mijn man' noemen dan 'mijn koning'.

  Van de vier evangelischrijvers (Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes) stelt in het bijzonder Mattheüs de Heer Jezus voor als de zoon van David. David was de Koning van Israel, die door lijden en vervolging tot heerlijkheid en heerschappij kwam. Ook de Heer Jezus komt door lijden en vervolging tot heerlijkheid en heerschappij. In de tijd dat David vervolgd werd en leed voegden zich allerlei mensen bij hem. Sommigen waren verbitterd, anderen hadden schulden. Ze kozen ervoor het leven met hem door te brengen en uiteindelijk te delen in zijn overwinning en verhoging. We zien het ook bij de Heer Jezus, de zoon van David. Bij Hem voegen zich mensen die in de knoei zitten, die schulden (bij God) hebben. Ook zij zullen delen in Zijn overwinning en verheerlijking.

  De profeet Jeremia voorzegde de hervergadering van Israël en het koningschap van een rechtvaardige 'Spruit' van David: 

  Jer 23:3 Ik echter, Ik zal het overblijfsel van Mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen verdreven heb. Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooien, en zij zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden.
  Jer 23:4 Ik zal over hen herders doen opstaan die hen weiden zullen. Zij zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de HEERE.
  Jer 23:5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.
  Jer 23:6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: de HEERE ONZE GERECHTIGHEID.

  (HSV)

  De Heer Jezus werd als de koning van Israël onthaald toen Hij Jeruzalem binnenkwam:

  Joh 12:12 De volgende dag, toen de grote menigte die naar het feest was gekomen, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam,
  Joh 12:13 namen zij de takken van de palmbomen en gingen uit Hem tegemoet, en riepen: Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, en: De koning van Israel
  Joh 12:14 Jezus nu vond een jonge ezel en ging erop zitten, zoals geschreven staat: 

  Joh 12:15 ‘Vrees niet, dochter van Sion; zie, uw koning komt, gezeten op een ezelsveulen’.
  (TELOS)

  De Heer Jezus bevestigde tegenover de stadhouder Pilatus dat Hij de Koning der Joden is:

  Mt 27:11 Jezus nu stond voor de stadhouder. En de stadhouder vroeg Hem aldus: Bent U de koning der Joden? Jezus nu zei: U zegt het.

  In de evangeliegeschiedenis van Lucas lezen we de volgende woorden van de engel tot Maria, de moeder van Jezus:

  Luc 1:30 En de engel zei tot haar: Wees niet bang, Maria, want u hebt genade bij God gevonden;
  31  en zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven.
  32  Deze zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en de Heer, God, zal Hem de troon van zijn vader David geven,
  33  en Hij zal over het huis van Jakob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koningschap zal geen einde zijn.

  Merk op dat de Heer Jezus als mens zijn troon van Godswege ontvangt. Hij verovert de troon niet door verkiezingen of door een militaire coup.

  Hij zal koning zijn over het huis van Jakob en wel tot in eeuwigheid. Al de vorige Israëlische koningen werden door de dood afgerukt van de troon en tijdens hun leven op aarde duurde hun heerschappij in sommige gevallen een zeer korte tijd. De heerschappij van Jezus Christus is daarentegen een eeuwige heerschappij.

  kruis_opschrift.jpgMaar Zijn koninklijke heerlijkheid is voorafgegaan door oneer en lijden. Hij werd gegeseld, geslagen, gehoond en op zijn hoofd werd een kroon van doornen gedrukt. Soldaten vielen op hun knieën voor hem ... in spotternij.

  Mt 27:29 en na een kroon van dorens gevlochten te hebben zetten zij die op zijn hoofd, en een rietstok in zijn rechterhand; en zij vielen op hun knieen voor Hem en bespotten Hem aldus: Gegroet, koning der Joden!

  De menigte in Jeruzalem verwierp hem en verwijs hem naar het kruis.

  Mr 15:12 Pilatus nu antwoordde opnieuw en zei tot hen: Wat wilt u dan dat ik zal doen met Hem die u de koning der Joden noemt?
  Mr 15:13 Zij nu riepen opnieuw: Kruisig Hem!

  Aan het kruis plaatste men boven Zijn hoofd, in drie talen een opschrift: Jezus de Nazoreeer, de koning der Joden (zie afbeelding). Daar leed de Koning der Joden vreselijke smarten.

  Na zijn opstanding uit de doden werd hij verhoogd en vanwege het lijden van de dood met heerlijkheid en eer gekroond.

  Heb 2:9 maar wij zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood met heerlijkheid en eer gekroond, opdat Hij door de genade van God voor alles de dood smaakte.

  God heeft Hem doen zitten aan Zijn rechterhand, ja, Hij zit met Zijn Vader op Diens troon.

  Opb 3:21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, zoals ook Ik overwonnen en Mij gezet heb met mijn Vader op zijn troon.

  In Thessalonika ca. 54 na Chr., tijdens de tweede zendingsreis van Paulus, werden Jason en enige broeders voor de stadsbestuurders gesleept op beschuldiging dat zij een andere koning dan de keizer beleden. 

  Hnd 17:7 en Jason heeft hen opgenomen; en dezen handelden allen tegen de verordeningen van de keizer door te zeggen dat er een andere koning is: Jezus. (TELOS)

  Israël is nog altijd een natie die zijn Koning niet erkent. Ten opzichte van Israël is Hij nog steeds de verworpene, zoals Jozef ten opzichte van zijn broeders gedurende vele jaren in Egypteland. 

  Wanneer Jezus als de zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en alle engelen met Hem, „dan zal Hij zitten op [de] troon van zijn heerlijkheid" (Matth. 25:21). Hij is 'de koning'

  Mt 25:34 Dan zal de koning zeggen tot hen die aan zijn rechterhand zijn: Komt, gezegenden van mijn Vader, beerft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging van de wereld af;
  Mt 25:40 En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar, Ik zeg u: voor zoveel u het hebt gedaan aan een van de geringsten van deze broeders van mij, hebt u het Mij gedaan.

  (TELOS)

  Psalm 2

  Ps 2:1 Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is?
  Ps 2:2 De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:
  Ps 2:3 Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!
  Ps 2:4 Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten.
  Ps 2:5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende [toorn] hun schrik aanjagen.
  Ps 2:6 Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg.
  Ps 2:7  Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt.
  Ps 2:8 Eis van Mij en Ik zal [U] de heidenvolken [als] Uw eigendom geven, de einden der aarde [als] Uw bezit.
  Ps 2:9 U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk.
  Ps 2:10  Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.
  Ps 2:11 Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver.
  Ps 2:12 Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!
  (HSV)

  Hij is zowel koning als rechter. Regerende, wetgevende en rechterlijke macht zijn in hem verenigd.

  De Heer Jezus zal een rechtvaardige Heerser zijn, een Heerser in de vreze van God. 

  2Sa 23:3 De God Israëls heeft gezegd, de Rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken: [Er] [zal] [zijn] een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser [in] [de] vreze Gods.
  (SV)

  Jes 11:4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden.
  Jes 11:5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel.
  (HSV)


  Jes 32:1 Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht.
  (HSV)


  Jer 23:5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.
  (HSV)


  Zac 9:9 Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.
  (HSV)

  Heb 1:8 maar van de Zoon: ‘Uw troon, O God, is tot in alle eeuwigheid en de scepter van de rechtmatigheid is de scepter van uw koningschap.
  (TELOS)

  Zijn gerechtigheid houdt in dat hij recht zal doen op aarde en het kwade zal bestraffen en onderdrukken. Tijdens de goddelijke strafgerichten die over de wereld zullen komen treedt Hij de "de wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid van de toorn van God de Almachtige" (Opb 19:15). Bij zijn majesteitelijke verschijning in de wereld zal Hij 'de wetteloze', de eindtijdse figuur waarvan Paulus spreekt, doden door de adem van zijn mond. De heidenvolken zal Hij „verpletteren met een ijzeren scepter" en „hen in stukken slaan als aardewerk" (Ps. 2:9-10). De steen in de droom van Nebukadnezar zal het Statenbeeld aan de voeten treffen en het geheel in stukken doen instorten. Daniël verklaarde: 

  Da 2:34 [Hier] keek u naar, totdat er, niet door [mensen]handen, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die.
  (HSV)

  Het koninkrijk van Christus verplettert de wereldrijken en volgt ze op. De volkeren zullen voor zijn rechterstoel verzameld worden en hij zal hen oordelen.

  In het vrederijk zal de Koning der koningen de naties hoeden met een ijzeren staf, een zinnebeeld van zijn straffende gestrengheid tegen onrecht en zonde. Sommigen vertalen 'ijzeren roede'. De 'roede' is in het Oude Testament een tuchtmiddel. Het laatste bijbelboek vermeldt twee maal dat de Heer de naties zal houden met een ijzeren staf.

  Opb 12:5 En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon.
  Opb 19:15 En uit zijn mond komt een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de naties slaat. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid van de toorn van God de Almachtige.
  (TELOS)

  De Heer Jezus is zachtmoedig, doch Hij is ook in staat het kwaad aan te pakken. Vergelijk Paulus':

  1Co 4:21 Wat wilt u? Moet ik met de roede naar u toe komen, of in liefde en een geest van zachtmoedigheid?
  (TELOS)

  De Heer Jezus oefent zijn heerschappij uit met de zijnen, die Hij verlost heeft. Ze zullen met hem de duizend jaren regeren.

  Opb 1:5 en van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed,
  Opb 1:6 en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid! Amen.
  Opb 5:10 en hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters; en zij zullen over de aarde regeren.
  Opb 20:6 Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft; over dezen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en met Hem de duizend jaren regeren.

  Opb 22:5 En er zal geen nacht meer zijn en lamplicht en zonlicht hebben zij niet nodig, want de Heer, God, zal over hen lichten; en zij zullen regeren tot in alle eeuwigheid.
  (TELOS)

  Daar Paulus wist hoezeer de Heer te vrezen is, overreedde hij de mensen en riep hen op, dat zij zich met God zouden verzoenen.  

  2Co 5:9 Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, Hem welbehaaglijk te zijn. 
  2Co 5:10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan, naardat hij heeft bedreven, hetzij goed hetzij kwaad.
  2Co 5:11 Daar wij dan weten hoezeer de Heer te vrezen is, overreden wij de mensen; maar voor God zijn wij openbaar geworden, en ik hoop dat wij ook in uw gewetens openbaar zijn geworden.
  (...)
  2Co 5:20 Wij zijn dan gezanten voor Christus, terwijl God als het ware door ons maant. Wij bidden voor Christus: Laat u met God verzoenen.
  2Co 5:21 Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

  (TELOS)

  Psalm 2 (zie kader) prijst allen gelukkig die tot Hem de toevlucht nemen:

  Ps 2:12 Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!
  (HSV)

  Hoor hoe Samuel M. Lockridge roemt in zijn Koning in de volgende geluidsname ondersteund met beelden: video That's my King (6 minuten, Engels, Youtube).
   

  Hallelujah (Aleluya)

  Uit het oratorium Messiah van de 18e-eeuwse componist Georg Friedrich Händel.

  Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
  Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

  For the lord God omnipotent reigneth
  Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
  For the lord God omnipotent reigneth
  Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
  For the lord God omnipotent reigneth
  Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

  Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
  Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
  (For the lord God omnipotent reigneth)
  Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

  For the lord God omnipotent reigneth
  (Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah)
  Hallelujah

  The kingdom of this world;
  is become
  the kingdom of our Lord,
  and of His Christ
  and of His Christ

  And He shall reign for ever and ever
  And he shall reign forever and ever
  And he shall reign forever and ever
  And he shall reign forever and ever 

  King of kings forever and ever hallelujah hallelujah
  and lord of lords forever and ever hallelujah hallelujah
  King of kings forever and ever hallelujah hallelujah
  and lord of lords forever and ever hallelujah hallelujah
  King of kings forever and ever hallelujah hallelujah
  and lord of lords
  King of kings and lord of lords

  And he shall reign
  And he shall reign
  And he shall reign
  He shall reign
  And he shall reign forever and ever

  King of kings forever and ever
  and lord of lords hallelujah hallelujah
  And he shall reign forever and ever

  King of kings and lord of lords
  King of kings and lord of lords
  And he shall reign forever and ever

  Forever and ever and ever and ever
  (King of kings and lord of lords)

  Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
  Hallelujah 

  Op 13 november 2010 werd nietsvermoedend winkelend publiek tijdens de lunch verrast door het koor Niagara dat meer dan 100 leden telde en het Halleluja uit de Messiah van Händel zong, zie de tekst hiernaast. De tekst gaat over de komst van het Koninkrijk van God door de verschijning van Jezus, de beloofde Messias, de Koning der koningen en de Heer der Heren. Hij zal voor eeuwig regeren. 

  Get Adobe Flash player


  Bron: Youtube, duur 5 minuten, Engelstalige tekst. 

  Hetzelfde stuk werd op 30 oktober 2010 onder winkelend publiek plotseling ten gehore gebracht door het operagezelschap van het Philadelphia Koor in de stad Philadelphia in de Verenigde Staten. 

  Get Adobe Flash player


  Bron: Youtube, duur 6 minuten, Engelstalige tekst. 

   

  Bronnen

  Foto: de foto van het opschrift bovenaan het kruis is ontleend aan een fragment van een videobestand op Youtube. Het fragment is vermoedelijk uit de film The Passion of the Christ.
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.