Jodengenoot

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Jodengenoot


  Een Jodengenoot is een niet-Jood die de Joodse godsdienst is toegedaan. Een synoniem is: proseliet

  Op het paasfeest kwamen ook jodengenoten om God te aanbidden. Enkele Griekse proselieten wensten Jezus te zien.  

  Joh 12:20 Nu waren er enkele Grieken onder hen die opgingen om op het feest te aanbidden;
  Joh 12:21 dezen dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en vroegen hem aldus: Heer, wij wensen Jezus te zien.
  Joh 12:22 Filippus kwam en zei het Andreas; Andreas en Filippus kwamen en zeiden het Jezus.

  (TELOS)

  Voor zulke godvruchtige proselieten was de ruime zogeheten "voorhof van de heidenen" in de tempel van God te Jeruzalem bestemd, overeenkomstig het woord van Salomo in 1 Kon.8:41 vv. 

  1Kon 8:41 Zelfs ook aangaande den vreemde, die van Uw volk Israël niet zal zijn, maar uit verren lande om Uws Naams wil komen zal;
  1Kon 8:42 (Want zij zullen horen van Uw groten Naam, en van Uw sterke hand, en van Uw uitgestrekten arm) als hij komen en bidden zal in dit huis;
  1Kon 8:43 Hoor Gij in den hemel, de vaste plaats Uwer woning, en doe naar alles, waarom die vreemde tot U roepen zal; opdat alle volken der aarde Uw Naam kennen, om U te vrezen, gelijk Uw volk Israël, en om te weten, dat Uw Naam genoemd wordt over dit huis, hetwelk ik gebouwd heb.

  (SVV)

  In het Pisidische Antiochië volgden vele van de Jodengenoten de apostelen Paulus en Barnabas. 

  Hnd 13:43 En toen de synagoge was uiteengegaan, volgden vele van de Joden en van de godsdienstige proselieten Paulus en Barnabas, die tot hen spraken en hen vermaanden bij de genade van God te blijven.
  (TELOS)

  De Telos-vertaling heeft “proselieten”; Statenvertaling: “Jodengenoten”

  Hnd 13:50 De Joden echter stookten de aanzienlijke godsdienstige vrouwen en de voornaamsten van de stad op en verwekten een vervolging tegen Paulus en Barnabas en verdreven hen uit hun gebied.
  (TELOS)

  In de Griekse stad Thessalonika kwam een grote menigte van Jodengenoten op de prediking van de apostel Paulus tot geloof:

  Hnd 17:4 En sommigen uit hen geloofden, en werden Paulus en Silas toegevoegd, en van de godsdienstige Grieken een grote menigte, en van de voornaamste vrouwen niet weinige.
  (TELOS)

  In de Griekse stad Athene onderhield Paulus zich in de synagoge met de proselieten.

  Hnd 17:17 Hij onderhield zich dan in de synagoge met de Joden en met de godsdienstigen, en op de markt elke dag met hen die hij er aantrof.
  (TELOS)

  Een voorbeeld van een Jodengenoot in het Nieuwe Testament is Titius Justus, die naast de Joodse synagoge in Korinthe woonde en door de apostel Paulus werd bezocht.

  Hnd 18:7 En hij ging vandaar weg en kwam in het huis van iemand genaamd Titius Justus, die God vereerde, wiens huis naast de synagoge stond.
  (TELOS)

  Onkelos (Hebreeuws: אונקלוס) (ca. 35-120), een neef van de Romeinse keizer Titus, is een beroemde Joodse proseliet die bekend is om zijn verklarende vertaling van de Thora in het Aramees.

   

  (Verrijk Christipedia door uw/jouw kennis of informatie toe te voegen.)

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.