Kind

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Kind

  Een kind is, volgens het woordenboek van Van Dale:

  1. een mens in onvolwassen staat;
  2. een afstammeling

  Paragrafen:


  Het meervoud van de verkleinvorm is kindjes, kindertjeskinderkens of kindekensKindjes is het meervoud 'kindje', de verkleinvorm van 'kind'. Kindertjes berust op het ouder meervoud 'kinder'. Het enkelvoud 'kindertje' komt niet voor.

  In het Grieks van het Nieuwe Testament worden verschillende woorden voor 'kind' gebruikt: 

  • pais, παις (Stongnummer 3816) verwijst naar een kind van iedere leeftijd
  • pai'dion, παιδιον pai’dion (Strongnummer 3813), een verkleinwoord van 'pais', verwijst uitsluitend naar kleine kinderen. 
  • pai'darion, παιδαγωγος (Strongnummer 3808), verwijst naar een kind tot aan het eerste schooljaar
  • pai'diske, παιδισκη (Strongnummer 3814), een vrouwelijk woord, een verkleinwoord van 'pais', verwijst naar het eind van de kinderjaren en het begin van de jeugd
  • 'teknon, τεκνον (Stongnummer 5043) verwijst naar een kind als nakomeling, als afkomstig van ouders
  • tek'nion, τεκνιον (Stongnummer 5040), een verkleinwoord van 'teknon', verwijst naar een klein kind. 
  • hui'os, υιος (Stongnummer 5207) verwijst naar een zoon, maar soms in ruime zin van kinderen als nakomelingen, bijv. 'kinderen van Israël'. 

  De kinderen van Israël (of kinderen Israëls) zijn alle afstammelingen van aartsvader Jacob, die ook Israël genoemd wordt.

  Kinderen zijn een gave van God. Onze oermoeder Eva beleed dat al:

  Ge 4:1 En Adam bekende Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, en baarde, Kaïn, en zeide: Ik heb een man van den HEERE verkregen!
  (SV)

  Merk op dat ze haar zoon voor haar besef van God ontvangt, niet van Adam, die haar 'bekend' had.

  Kinderen zijn een goede gave, een geschenk van God aan de ouders. Een of meer kinderen zijn een zegen, zoals in de Bijbel onder meer blijkt uit de vaderlijke zegen die Jacob zijn zoon Jozef schonk. Hij zei van Jozef:

  Ge 49:25 ... den Almachtige, Die u zal zegenen, met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds, die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder!
  (SV)

  De ontwikkeling van een kind in de moederschoot; getoond door een video van Pro Vita:

  Get Adobe Flash player

   
  Het Wonder van het leven. Video van Pro Vita (België). Bron: Youtube.com, upload 1 april 2009.

  Een kind is afhankelijk van zijn ouders. Ouders moeten tijd, geld en inspanning steken in de zorg, begeleiding en opvoeding van hun kinderen. Elk nieuw kind kost de Nederlandse moeder gemiddeld vier uur extra aan huishoudelijk werk[1].

  Kindergeloof

  Kinderen nemen onafhankelijk van hun opvoeding aan dat alles in de wereld gemaakt is met een doel[2]. Daarom zijn zij geneigd om in een redelijk Opperwezen te geloven. Aan zes- en zevenjarigen werd gevraagd waarom de eerste vogel er was. Ze antwoordden: "om mooie muziek te maken" en "om de wereld er leuker uit te laten zien". Een proef met 12 maanden oude kinderen toonde aan dat zij verrast werden door filmbeelden waarin een rollende bal een keurige stapel  maakt uit een wanordelijke hoop blokken.

  Onderzoek wijst erop dat kinderen eerder geloven in schepping dan in toevallig ontstaan. Anthropologen hebben in sommige culturen bevonden dat kinderen in God geloven ook als ze geen religieuze opvoeding krijgen. De natuurlijke ontwikkeling van de menselijke geest neigt tot geloof aan een Schepper en aan ontwerp in de natuur. 

  Ro 1:18 Want toorn van God wordt van de hemel geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid bezitten;
  Ro 1:19 omdat wat van God gekend kan worden, onder hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard
  Ro 1:20 -want van de schepping van de wereld af worden wat van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, uit zijn werken met inzicht doorzien-,opdat zij niet te verontschuldigen zijn,
  Ro 1:21 omdat zij, hoewel zij God kennen, Hem als God niet verheerlijkt of gedankt hebben, maar in hun overleggingen zijn zij tot dwaasheid vervallen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden.
  Ro 1:22 Bewerend wijzen te zijn, zijn zij dwaas geworden
  Ro 1:23 en hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door iets dat lijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren.
    

  "... als in de kerk kinderen kinderlijke, spontane opmerkingen maken wordt er al gauw gelachen. Onze dominé vroeg een keer dat nooit meer te doen. Neem kinderen volkomen serieus, hoe ze de dingen ook formuleren. Hun geloof  en de manier waarop ze zich uitspreken is in de ogen van de grote Kindervriend  net zo kostbaar als  dat van de groten. 
  Behandel kinderen als volwaardige gelovigen. Hun geloof kan echt zijn, hun schuldbesef ook en hun verlangen naar het volmaakte Koninkrijk van God ook. 
  We moeten gewoon doen wat we kunnen om kinderen de enige, goede weg te wijzen. Behoedzaam en voorzichtig. Want kinderen zijn zo kwetsbaar. Laten we nooit tussen hen en het Koninkrijk  in gaan staan.

  Ik heb jaren gewerkt als godsdienstleraar. Mijn voornaamste angst was dat ik kinderen in de weg zou staan in de groei van hun geloof.  Dat ik barriéries zou opwerpen. Ik bad steeds om daarvoor bewaard te blijven. Weet u  wie geweldig veel oog had voor kinderen en hen rechtstreeks wist te bereiken. Dat was Spurgeon. De prins der predikers in Londen in de 19e eeuw.  Van hem een paar uitspraken uit het boekje ,,Kinderen bij Jezus”.

  ,,Laten we oppassen dat we een jong en kinderlijk geloof niet onderschatten. Waarom zouden ouderen die tot bekering komen een oprechter geloof hebben dan kinderen?”. (5)

  ,,Laten we ook niet denken dat kinderen de grote waarheden van het Evangelie niet begrijpen”. (2)

  ,,Nee, we moeten zorgen dat de kinderen vroeg de Naam van Jezus kennen en weten dat God goed is”. (7)

  ,,…Hoe eenvoudiger we zijn, hoe ontvankelijker we zijn voor de genade van God”. (8)

  ,,Ook de kinderen moeten weten dat de zonde hun leven vernielt, tenzij de Here Jezus hen vergeeft”. (9)

  ,,Ik kan u verzekeren  dat kinderen een diep gevoel  van schuld tegenover God kunnen hebben, maar ook dat ze een diepe dankbaarheid kunnen hebben tegenover God als ze Zijn weg van verlossing kennen”. (10) 

  ,,Jezus zegt tot zijn discipelen dat het evangelie een koninkrijk sticht. En hebt u wel eens gehoord van een rijk zonder kinderen?”. (11)

  ,,Als u de kinderen op eenvoudige wijze de leer van de verzoening leert, zult u er zelf door gesterkt worden”. (18)

  ,,Als ze (de kinderen) de liefde VAN  Christus kennen, zullen ze de liefde VOOR Christus leren .Als we niet alles van de hemel verwachten en daarom vragen, heeft ons werk geen zin”.(22).

  Uit: Kees van Baardewijk, Neem kindergeloof serieus, artikel uit 2010[3].

   

  'Kinderen', 'kindertjes'

  De Heer Jezus heeft zijn leerlingen aangesproken met 'kinderen' (in het Grieks van het Nieuwe Testament een meervoud van 'teknon') en 'kindertjes' (in het Grieks een meervoud van 'teknion', een verkleinwoord van 'teknon'). Vergelijk in het Duits: Kinder en Kindlein

  De eerste keer dat de Heer zijn discipelen met 'kinderen' aanspreekt, vinden wij in Marcus 10:24:

  Mr 10:24 De discipelen nu stonden verbaasd over zijn woorden. Jezus echter antwoordde opnieuw en zei tot hen: Kinderen, hoe moeilijk is het voor hen die op vermogen vertrouwen, het koninkrijk van God binnen te gaan. (TELOS)

  In dit vers komt het meervoud van het Griekse woord 'teknon' voor. 

  In zijn laatste nacht op aarde spreekt Hij zijn leerlingen aan met 'kindertjes', 'kinderkens'; 

  Joh 13:33 Kinderkens, nog een korte tijd ben Ik bij u; gij zult Mij zoeken en, gelijk Ik de Joden gezegd heb: Waar Ik heenga, kunt gij niet komen, zo spreek Ik thans ook tot u. (NBG51)

  In dit vers komt het meervoud van 'teknion' voor, een verkleinwoord van 'teknon'. De verkleinvorm "kinderkens" is een aanspraak, die - zover ons is meegedeeld in het Nieuwe Testament - uit de mond van Jezus nog niet is gehoord. Het is hier een blijk van tedere, overvloeiende liefde, die Zijn hart nu bij het naderend afscheid beweegt.  Het is Hem gegaan, zoals het een vader of een moeder bij het afscheid gaat, hetzij met het oog op een lang afwezig zijn, hetzij bij het scheiden van deze wereld: het hart opent zich in de innigste liefde, als het scheiden nabij is. Wij zien ook hoe kostbaar Hem deze ogenblikken zijn[4]

  Na zijn opstanding uit de doden spreekt de Heer zijn leerlingen aan met 'kinderkens', 'kindertjes'. 

  Joh 21:5 Jezus dan zeide tot hen: Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden Hem: Neen. (SV)

  In dit vers komt het meervoud van het Griekse woord 'paidion' voor, een verkleinwoord van 'pais'. 'Paidion' verwijst uitsluitend naar kleine kinderen. 

  De apostel Paulus spreekt de Galatische christenen in zijn brief aan met 'kinderkens'. Hij was over hen opnieuw in geestelijke barensbood. 

  Ga 4:19 Mijn kinderkens [meervoud van 'teknion'], die ik wederom arbeide te baren, totdat Christus een gestalte in u krijge. (SV)

  Johannes gebruikt 'kinderkens' veel in zijn eerste brief. 

  1Jo 2:1 Mijn kinderkens [meervoud van 'teknion'],  ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige;
  1Jo 2:12 Ik schrijf u, kinderkens
   [meervoud van 'teknion'], want de zonden zijn u vergeven om Zijns Naams wil.
  1Jo 2:18 Kinderkens  [meervoud van 'paidion'], het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, [zo] zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is. 
  1Jo 3:7 Kinderkens [meervoud van 'teknion'], dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is.
  1Jo 3:18 Mijn kinderkens [meervoud van 'teknion'], laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. 
  (SV)

  Meer informatie

  • Over het ongeboren kind in de eerste twee maanden na de bevruchting, zie artikel Embryo
  • Over het ongeboren kind in de 3e maand tot aan de geboorte, zie artikel Foetus

  Voetnoten

  1. ↑ Aldus TNO Arbeid in het Trendrapport Arbeid 2002

  2. ↑ Aldus een senior onderzoeker van het Centrum voor Anthropologie en Geest (Centre for Anthropology and Mind) van de Universiteit van Oxford stelde in 2008, op grond van onderzoeksresultaten van de afgelopen tien jaren. 
  http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/religion/3512686/Children-are-born-believers-in-God-academic-claims.html

  3. ↑ Door de schrijver toegezonden aan Christipedia in 2010. 

  4. ↑ Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Joh. 13:13. Hiervan is enige tekst met betrekking tot 'kinderkens' overgenomen en verwerkt. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.