Koninkrijk van God

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...nkrijk_van_God

  Het Koninkrijk van God is het rijk waarvan God de koning is.

  De uitdrukking "koninkrijk der hemelen" is een benaming van het Koninkrijk van God. De uitdrukking duidt aan dat het rijk door de hemelen, waarin God woont, geregeerd wordt. De hoogste zetel, de troon van God, staat immers in de hemel. De uitdrukking komt vooral in het evangelie naar Mattheüs voor, dat de Heer Jezus als de messiaanse Koning der Joden voorstelt. 'Koninkrijk van God' en 'Koninkrijk der hemelen' verwijzen dus naar hetzelfde koninkrijk, maar onder verschillend opzicht. Vergelijk 'koninkrijk van Wilhelmina' en 'Koninkrijk der Nederlanden'. Ook deze uitdrukkingen verwijzen naar hetzelfde koninkrijk. Indonesië maakte als 'Nederlands Indië' ooit deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden, omdat de hoogste regering zetelde in Nederland. Koningin Wilhelmina regeerde met de Nederlandse ministers over Nederlands Indië. 

  De centrale menselijke figuur in het koninkrijk van God is Jezus Christus, de mens geworden Zoon van God. Het koninkrijk van God was dan ook een belangrijk onderwerp van het onderwijs dat de Heer Jezus gaf. Dat onderwijs ging gepaard met de verrichting van genezingen, waarmee de Heer zijn goddelijke komaf en zending bewees en tevens de heilrijke zegeningen van het Koninkrijk van God toonde. 

  Lu 9:11 Toen nu de menigten dit merkten, volgden zij Hem; en Hij ontving hen en sprak tot hen over het koninkrijk van God; en hen die genezing nodig hadden, maakte Hij gezond.
  (TELOS)

  Evangelie van het Koninkrijk

  Opdracht

  De Heer Jezus was door God uitgezonden om het evangelie van Koninkrijk van God te verkondigen.

  Lu 4:43 Hij zei echter tot hen: Ook aan de andere steden moet Ik het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden.

  De Heer Jezus vervulde zijn zendingsopdracht en predikte het evangelie van het Koninkrijk van God.

  Mr 1:14  Maar nadat Johannes was overgeleverd, kwam Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God
  Mr 1:15 en zei: De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabij gekomen; bekeert u en gelooft in het evangelie.

  Inhoud

  Het evangelie van het Koninkrijk van God is de blijdschap boodschap aangaande dat rijk.

  Mr 1:14  Maar nadat Johannes was overgeleverd, kwam Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God
  Mr 1:15 en zei: De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabij gekomen; bekeert u en gelooft in het evangelie.

  Wat houdt het evangelie van Gods Koninkrijk in:

  • de tijd is vervuld
  • het koninkrijk van God is nabij gekomen
  • bekeert u
  • en gelooft het evangelie

  De kern van de boodschap is de mededeling van de nabije komst van het koninkrijk van God. Deze goede tijding gaat gepaard met een oproep tot bekering en geloof.

  Bij een machtwisseling in de wereld zien we vaak dat het nieuwe regime figuren van het oude bewind ter verantwoording roept en sommigen van hen veroordeelt. Toen Nederland bevrijdt werd, werden NSB-ers opgepakt. Wanneer God komt, zal Hij ieder oordelen naar zijn werken. Om veroordeling te ontgaan, moeten zondaars zich voordien bekeren en geloven in het evangelie. Want God wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen en behouden worden.

  Komst van het Koninkrijk 

  Het Koninkrijk van God kwam tot de wereld in de Zoon des mensen, dit is de Heer Jezus Christus. Het Koninkrijk kwam in een verborgen vorm, zonder uitwendige heerlijkheid en zonder machtsvertoon. Het kwam niet als een invasieleger, maar als een onaanzienlijke leraar met leerlingen.

  Lu 17:20 Toen Hem nu gevraagd werd door de farizeeen: Wanneer komt het koninkrijk van God? antwoordde Hij hun en zei: Het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze;
  Lu 17:21 en men zal ook niet zeggen: Zie, hier, of: daar. Want zie, het koninkrijk van God is midden onder u.

  In Christus, de Koning, was het Koninkrijk van God midden onder de mensen gekomen. Hij werd echter verworpen en moest veel lijden. Hij ging terug naar de hemel, maar zal vandaar wederkomen in grote kracht en heerlijkheid.

  Lu 17:22 Hij nu zei tot de discipelen: Er zullen dagen komen, dat u zult begeren een van de dagen van de Zoon des mensen te zien, en u zult die niet zien.
  Lu 17:23 En men zal tot u zeggen: Zie, hier, of: Zie, daar. Gaat er niet heen en volgt niet.
  Lu 17:24 Want zoals de bliksem bliksemt, die van het ene einde onder de hemel tot het andere einde onder de hemel weerlicht, zo zal de Zoon des mensen zijn in zijn dag.
  Lu 17:25 Eerst echter moet Hij veel lijden en verworpen worden door dit geslacht.

  De verworpen Koning is teruggekeerd naar de hemel, maar zijn onderdanen zijn op aarde achtergebleven. De Koning is in de Geest midden onder hen, ter plaatse waar twee of drie in Zijn naam vergaderd zijn in Zijn naam. Hij is met hen tot aan de voleinding van de eeuw. De onderdanen van de Koning vormen het Koninkrijk van God in zijn tegenwoordige, verborgen vorm. Anders gezegd, zij vormen de voorpost van het Koninkrijk in zijn toekomstige vorm. 

  Wanneer de Zoon des mensen voor de tweede keer komt, komt Hij overweldigend waarneembare wijze. De Heer Jezus wees de Farizeeën erop dat het koninkrijk van God op niet-waarneembare wijze onder hen gekomen was. Zijn discipelen echter vertelde Hij van de waarneembare komst van de Zoon des mensen, maar ook van Diens lijden en verwerping tussen de beide komsten in.

  Gelijkenissen van het Koninkrijk

  In verschillende gelijkenissen heeft de Heer Jezus gesproken over het koninkrijk der hemelen. De gelijkenis van de Zaadzaaier duidt op de verschillende resultaten van 'het woord van het koninkrijk' (Matth. 13:18) bij de hoorders. De gelijkenis van de dolik onder de tarwe (Matth. 13) duidt op de tweëerlei onderdanen in het koninkrijk: tarwe (rechtvaardigen, zonen van het koninkrijk) en dolik (zonen van de boze, struikelblokken, wettelozen). In de voleinding van de eeuw zullen ze worden gescheiden. De gelijkenis van het mosterdzaad (Matth. 13) duidt op de enorme omvang, die het koninkrijk na een zeer gering begin zal bereiken. De gelijkenis van het zuurdeeg (Matth. 13) duidt op de verregaande doorwerking van het kwaad in het koninkrijk. De gelijkenissen van de schat in de akker (Matth. 13) en van de kostbare parel (Matth. 13) vertellen van de grote waarde die de gemeente van Christus, de zonen van koninkrijk, voor Hem heeft. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.