Korinthiërs (eerste brief)

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...rinthi%C3%ABrs

  De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (ook kortweg 1 Korintiërs of 1 Korinthe genoemd) is een boek in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Het is een brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe, een havenstad in Griekenland. Paulus wijst hen op de verkeerde, zondige toestanden in de gemeente, en geeft de weg tot verandering en verbetering aan. 't Zijn voornamelijk de gemeentelijke verordeningen, die duidelijk worden aangegeven.

  Paulus_tweede_zendingsreis-Access_Foundation.jpg

  Kaart: Paulus' tweede zendingsreis, waarop hij Korinthe in Achaje (Achaia), in Griekenland, aandoet[1]

  Merkwaardig is, dat hij zich in het adres niet alleen richt tot de gemeente te Korinthe, maar "tot allen in elke plaats, die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen." Hij geeft verordeningen voor álle gemeenten.  

  Achtergrond en aanleiding

  De gemeente was gesticht door de apostel Paulus tijdens zijn 2e zendingsreis ( 1 Korinthe 4:15 en Handelingen 18). Hij had anderhalf jaar onder hen onderwijs gegeven in het woord van God. De meeste gelovigen in Korinthe zal hij vanaf hun bekering gekend hebben. Nu hij in Eieze was vernam hij, dat zich allerlei persoonlijke en gemeentelijke afwijkingen openbaarden. Vanuit mondelinge verslagen, gegeven door huisgenoten van Cloë (1 Korinthe 1:11) is Paulus op de hoogte gesteld van de misstanden in de gemeente die voortduren. De verontrustende berichten noodzaakten hem de brief te schrijven, vanuit Efeze. 

  Over de havenstad Korinthe, zie art. Korinthe

  Tijdens zijn drie jarig verblijf in Efeze (Handelingen 19 inz. vers 10; 20:31) is hij voor korte tijd naar Korinthe gereisd, om die fouten aan te pakken (1 Korinthe 16:8-9 en 2 Korinthe 12:14 en 13:1). 

  Datering

  De 1e en 2e brief aan de Korinthiërs werden geschreven tegen het einde van Paulus' driejarig verblijf te Efeze, dus tussen 54 en 56[1] na Christus. Paulus had hen reeds eerder een brief geschreven (1 Korinthe 5:9, 11) maar helaas is deze verloren gegaan. Dus eigenlijk bezitten wij de 2e en 3e brief aan de Korinthiërs. 

  Korinthe.jpg

  Inhoud

  Het doel van Paulus schrijven is de gemeente richtlijnen te sturen over de zaken die mis waren in de gemeente te Korinthe: verdeeldheid, grove zonden op seksueel gebied in de gemeente, onbegrip over het huwelijk, het eten van offervlees, misbruiken bij het avondmaal, wanorde in de samenkomsten, ontkenning van de opstanding en onwetendheid over de wederkomst van Christus. 

  Paulus.jpg

  De gemeenteleden te Korinthe kwamen voornamelijk uit de lagere klassen van de bevolking, toch waren ze niet vrij van de Griekse intellectuele trots op hun taal, literatuur en cultuur. Paulus bestrijdt in de eerste brief de wereldse wijsheid en wijst hen op de wijsheid van God en van Diens verlossingsplan. 

  Korinthe stond tevens bekend om zijn immorele leefwijze, die ook zijn sporen trok in de jonge gemeente. Immoraliteit en dronkenschap waren karakteristieke zonden in hun stad en kwamen helaas ook binnen de gemeente voor. De eerste brief geeft duidelijke richtlijnen over avondmaal en eredienst. De brief heeft een duidelijk vermanend karakter. Zelfs de leerstellingen die Paulus behandelt worden gegeven in een geest van vermaning en correctie.

  Een zeer belangrijke tekst is: "Gij zijt voor een prijs gekocht; verheerlijkt dan God in uw lichaam." (6:20; 7:23).

  Indeling

  Hoofddelen

  Globaal is de brief in vier hoofddelen te verdelen:

  deel 1 (hoofdstukken 1-4): Over de verdeeldheid in de gemeente.

  1:1-3 Afzender, geadresseerden, zegenwens
  1:4-9 Dankzegging voor de genade van God
  1:10-17 Verdeeldheid in de gemeente
  1:18-31 De wijsheid van de wereld en van God
  2:1-5 Aard en doel van Paulus' prediking
  2:6-16 De openbaring van Gods wijsheid
  3:1-9 Waarschuwing tegen verdeeldheid
  3:10-11 Christus het enige fundament
  3:12-15 Bouwen op dat fundament
  3:16-17 De gemeente een heilige tempel Gods
  3:18-23 Waarschuwing tegen roemen in mensen
  4:1-21 De dienst van de apostelen

  deel 2 (hoofdstukken 5-6): Over zedeloosheid en onderlinge rechtszaken.

  5:1-13 Zedeloosheid en tucht in de gemeente
  6:1-11 Recht zoeken tegen elkaar
  6:12-20 Het lichaam een tempel

  deel 3 (hoofdstukken 7-10): Over het huwelijk, echtscheiding, Paulus gezag en lessen uit de geschiedenis van Israël.

  7:1-9 Het huwelijksleven
  7:10-16 Over echtscheiding
  7:17-24 Verschil in roeping
  7:25-40 Ongehuwde en gehuwde staat
  8:1-13 Eten van afgodenoffers
  9:1-27 De rechten van een apostel
  10:1-13 Israël een waarschuwend voorbeeld
  10:14-22 Avondmaal en afgoderij
  10:23-11:1 Mijn vrijheid en eens anders geweten

  deel 4 (hoofdstukken 11-16):  Over hoofdbedekking, avondmaal, geestesgaven en de opstanding.

  11:2-16 Hoofdbedekking
  11:17-34 Misstanden bij het avondmaal
  12:1-31 Over de geestelijke gaven, eenheid en verscheidenheid
  13:1-13 De liefde is uitnemender
  14:1-25 Profeteren en spreken in een taal
  14:26-40 Orde in de samenkomst van de gemeente
  15:1-58 Over de opstanding van doden en de verandering der levenden
  16:1-3 Inzameling voor heiligen
  16:4-12 Reisplan van Paulus
  16:10-12 Komst van Timotheus en van Apollos
  16:13-24 Vermaningen en groeten

  Hoofdstukken

  Dit bijbelboek bestaat uit 16 hoofdstukken (een indeling die niet door Paulus zelf is aangebracht). Hun inhoud wordt hieronder aangeduid. 

  Hoofdstuk 1: Hierin wordt gewezen op de vele gaven, die in hun midden waren, maar tevens wordt de sektegeest veroordeeld die zich onder hen openbaarde ten koste van de grootheid van de Heer Jezus en zijn werk.

  Hoofdstuk 2: De gelovige moet zich laten onderwijzen door de Heilige Geest om de gedachten van de Heer te leren verstaan.

  Hoofdstuk 3: Opnieuw wijst hij hun op hun vleselijke toestand, doordat ze zich achter hun leraars schaarden en hen tot partijhoofden wilden maken, in plaats van de Heer Jezus direkt te volgen. Het bouwen op het fundament, d.i. Christus, onder verantwoordelijkheid van de gelovige. "Een ieder zie toe hoe hij daarop bouwt."

  Hoofdstuk 4: Paulus wijst op de benarde positie waarin hij geweest is, doordat hij de Heer trouw diende en roept hen op zijn navolgers te zijn.  

  Hoofdstuk 5: De toepassing van gemeentelijke tucht op iemand die in de zonde leefde. "Doet de boze uit uw midden
  weg".

  Hoofdstuk 6: De wandel van de gelovige moet zijn afgezonderd van het kwaad, vooral van onzedelijkheid.

  Hoofdstuk 7: Over de positie van de gehuwde en van hen die ongehuwd zijn. 

  Hoofdstuk 8: Waarschuwing het vlees dat aan afgoden geofferd is, niet te eten, terwille van hen die zich van de afgoden hadden bekeerd. 

  Hoofdstuk 9: Zij die de Heer dienen door zijn woord te prediken, hebben het recht van het evangelie te leven. De gelovigen hebben hiervoor wekelijks hun offers van mededeelzaamheid te brengen (vgl. Hebr. 13:16). Over de tafel van de Heer en de tafel van de boze geesten. Over het samenkomen aan één plaats en het vieren van het avondmaal. 

  Hoofdstuk 10: "Wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valt." 

  Hoofdstuk 11: De houding van de vrouw in de gemeente. 

  Hoofdstuk 12: Over de verscheidenheid van gaven. De gemeente is het lichaam van Christus. "Door één Geest tot één lichaam gedoopt". 

  Hoofdstuk 13: Het lied der liefde. 

  Hoofdstuk 14: Gemeentelijke verordeningen: het gebruiken van de door God gegeven gaven onder de leiding van de Heilige Geest in het midden van het gemeentelijk samenzijn. 

  Hoofdstuk 15: Over de opstanding van het lichaam. "De Eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, bij zijn komst." Een geheimenis wordt bekend gemaakt: "wij zullen niet allen ontslapen."  

  Hoofdstuk 16: De inzameling op de eerste dag van de week. Paulus' voornemen. Een aanbeveling voor Timotheüs. Groeten. 

  Meer informatie

  Ger de Koning, De eerste brief aan de Korinthiërs; een verklaring van Paulus' brief speciaal aan jou. Medema, 1993. Herziene versie als e-book uitgegeven in 2011 door Johannes Multimedia. Pagina's: 196. Gratis download (in PDF-formaat) van OudeSporen.nl.

  H.P. Medema, Geestelijke rijkdom; bijbelstudies over de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs. Vaassen: Medema, 1989.

  H. Rossier, Christus en de Gemeente; de eerste brief aan de Korinthiërs. Groningen, 1954. 

  H.C. Voorhoeve, Beschouwing over den eersten brief van Paulus aan de Korinthiërs, 1862. Pagina's: 53. Oorspronkelijk verschenen in: De Bode des Heils in Christusjaargang 5 (1862). Download (pdf-formaat) van www.BodeDesHeils.nl

  Bronnen

  H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 107-109.  Hieruit is, onder toestemming, in februari 2012 tekst genomen en verwerkt. 

  Voetnoten

  1. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.  

  2. ↑ Omstreeks 57 n.C. dateert H Moll, a.w., blz. 107.

  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Korinthe.jpg
  Geen beschrijving
  10.68 kB18:57, 29 apr 2011Andre WisseActies
   Paulus.jpg
  Geen beschrijving
  12.94 kB18:57, 29 apr 2011Andre WisseActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.