Leven

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Leven

  Het leven is uit God, de bron van het leven. De Heer Jezus Christus, de Zoon van God, is 'het leven'. God heeft het leven geschonken aan engelen, mensen, dieren en planten. 

  Paragrafen:


  God is de bron van het leven. Hij, als een oneindige geest het leven zelf, is de bron van alle natuurlijk en geestelijk leven, daar Hij aan alles wat leeft het leven geeft (Job 33: 4; Ps. 21: 6; 36: 10; Hand. 17: 28), het onderhoudt (Ps. 36: 7), beschermt (Gen. 9: 5 v.), verlengt (2 Kon. 20: 6), en weer ontneemt (Job 14: 5).

  In tegenstelling tot dode afgoden wordt Hij dikwijls de levende God genoemd ( 1 Sam. 17: 36; Ps. 42: 3; Jer. 5: 2; 10: 10; Dan. 6: 26; Rom. 9: 26; 1 Thess. 1: 9; Hebr. 10: 31).

  Ziel en leven

  Bij de schepping blies God aan Adam, de eerste mens, een adem des levens in, waardoor de mens tot een levende ziel werd (Gen. 2: 7). Ook de dieren worden levende zielen genoemd, daar ziel het beginsel van het natuurlijke leven aanduidt (Gen. 1: 20, 24; 9: 10, 12, 16); terwijl bij de mens het hart, waar ook het bloed samenvloeit, als de bron en zetel daarvan voorkomt (Spreuk. 4: 23).

  Plantaardig leven schijnt iets wezenlijk anders te zijn dan dierlijk leven. Dieren hebben een levende ziel, planten niet.

  Ge 1:29 En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde [is], en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!
  Ge 1:30 Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel [is], [heb] [Ik] al het groene kruid tot spijze [gegeven]. En het was alzo.

  Eeuwig leven

  Het in de wedergeboorte ontvangen nieuwe leven van de gelovige wordt in zijn rijkste vorm het eeuwige leven genoemd. Het eeuwige leven is Jezus Christus.

  1Jo 5:20 En wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft, opdat wij de Waarachtige kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven.

  Land der levenden

  Deze aarde, die ons draagt en voedt, wordt het land der levenden (Job 28: 13) genoemd, en die hier op aarde wonen zijn levenden geheten (Ps. 27: 13; Jes. 38: 19); gelijk ook de Joden de graven 'het huis der levenden' noemen. 

  Ontstaan van het leven op aarde

  "Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is,
  en dat van dit geheimenis,
  God het begin en einde is."

  De aardse levensvormen, ook het menselijk leven, hebben hun ontstaan te danken aan God, de Schepper en oorsprong van het leven.

  Wetenschappers die God willens en wetens buiten hun verklaringen houden, verklaren het ontstaan van het leven op aarde uit het niet-goddelijke, vanuit het geschapene. 

  Sommige wetenschappers stellen dat het leven op aarde van buitenaf door meteorieten of kometen is gekomen. Op een komeet is een bouwsteen voor leven aangetroffen, de stof glycine, een aminozuur die levende wezens op aarde gebruiken om proteïnen te maken.

  Ontwikkeling der soorten

  Volgens de evolutietheorie hebben alle soorten levende wezens zich uiteindelijk ontwikkeld uit een ééncellige, zoals de stam van een boom uit een zaadje en de takken uit de stam en sommige takken uit een eerdere tak. In de geschiedenis van het leven zou het samengestelde voortgekomen zijn uit het minder samengestelde.  

  Volgens de degeneratietheorie takelen de soorten af. Soorten gaan er genetisch gesproken op achteruit.

  Menselijk leven op aarde

  De aarde en het leven daarop zucht onder de gevolgen van de zonde. Het leven is er vergankelijk. Het menselijke leven op aarde wordt voorgesteld als

  • een weg (Spreuk. 13: 6; 14: 14; 20: 24),
  • een reis (Spreuk. 16: 17),
  • een vreemdelingschap (Gen. 47: 9),
  • een krijgsdienst (Spreuk. 14: 26; 18: 10 vv.),
  • een wedloop (Job 9: 25),
  • een schaduw (1 Kron. 30: 15; Job 8: 9; 14: 2),
  • een damp (Jak. 4: 14),
  • een wind (Job 7: 7),
  • een rook (Ps. 102: 4),
  • een gedachte (Ps. 90: 9),
  • een weverspoel (Job 7: 6),
  • als gras (Ps 103: 15), 
  • en sneeuwwater (Job 24: 19). 

  In het boek Wijsheid van Jezus Sirach wordt het menselijke leven op aarde genoemd een vaart (5: 10) en een wolk en nevel (2: 3 vv.).

  Toen aan de Heer Jezus werd meegedeeld dat enkele Grieken Hem wensten te zien, antwoordde hij: 

  Joh 12:23 Maar Jezus antwoordde hun en zei: Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen wordt verheerlijkt. 
  Joh 12:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen; maar als zij sterft, draagt zij veel vrucht. 

  Joh 12:25 Wie zijn leven liefheeft, verliest het; en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven.
  (TELOS)

  De Heer Jezus heeft Zijn leven gehaat in deze wereld. Hij was bereid het te offeren voor een hogere bestemming: het eeuwige leven, met zijn verlosten. 

  Buitenaards leven

  De hypothese, door velen aangenomen, dat het leven op aarde spontaan is ontstaan onder gunstige natuurlijke omstandigheden, heeft geleid tot de hypothese, eveneens door velen aangenomen, dat er waarschijnlijk ook leven is ontstaan op andere aardeachtige planeten in het heelal. Dat leven kan best, net als op aarde, geevolueerd zijn tot wezens die, net als mensen, met zelfbewustzijn en rede begiftigd zijn (zie Aliens). Maar bijbels gezien is er geen reden om naast engelen, mensen, dieren en planten nog leven op andere planeten aan te nemen. De wetenschap heeft nooit aangetoond dat leven spontaan kan ontstaan en heeft geen leven op andere planeten gevonden. 
   

  Miljarden planeten als de aarde

  Er zijn veel meer planeten zoals de aarde dan gedacht. Alleen al in onze Melkweg zijn er tientallen miljarden kleine, rotsachtige planeten waar de temperatuur precies goed is voor vloeibaar water. Dat schatten onderzoekers van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) in een woensdag gepubliceerd onderzoek. De aardeachtige planeten zijn interessant voor wetenschappers, omdat dat de plekken zijn waar buitenaards leven zou kunnen zijn. Toch is er op de gevonden planeten hoogstwaarschijnlijk geen leven mogelijk. Ze draaien namelijk rond een bepaald soort sterren, de zogeheten rode dwergen. Die stralen veel zonnevlammen uit, 'die de planeet misschien onderdompelen in ultraviolette straling'.

  Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 28 maart 12

  Meer informatie

  Chemicus John Walton over de vraag of het leven is ontstaan door toevallige chemische reacties: filmpje (Engels)

  Bron

  W. Moll, P.J. Veth, F.J. Domela Nieuwenhuis e.a., Bijbelsch woordenboek voor het christelijk gezin. Tweede Deel I - N. Amsterdam: P.N. van Kampen, 1855. Uit het lemma Leven is op 22 mei 2015 tekst genomen en verwerkt.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.