Mariaverering

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Mariaverering

  Mariaverering is de bijzondere verering van de moeder van Jezus Christus die gevonden wordt in de rooms-katholieke en oosters-katholieke kerken. De verering uit zich in gebeden, eretitels, beelden, schilderijen en iconen in kerken en in de huizen.

  De verering van Maria is kenmerkend voor de Rooms-katholieke leer en praktijk. De moeder van Jezus zou in haar aardse leven altijd maagd zijn gebleven en geen andere kinderen dan haar zoon Jezus hebben gehad. Ze wordt onder meer 'de moeder van God', 'moeder van God de Zoon', 'bruid van de Heilige Geest', de 'Koningin van de hemel', 'toevlucht van de zondaars', "Medeverlosseres' en 'moeder van de kerk' genoemd[3]. Ze heeft de rol van middelares gekregen, tot wie dikwijls wordt gebeden. 
   

  Paus spreekt over eigen levenseinde

  Paus Johannes Paulus II heeft voor het eerst in het openbaar over zijn dood gesproken. Voor 20 duizend Poolse pelgrims op het Sint Pietersplein en de bezoekende Poolse president Kwasniewski zei de kerkvorst dat hij de dag voelt komen waarop hij zich voor God zal moeten verantwoorden voor zijn daden. De paus zei daarbij dat hij vertrouwde op de goddelijke genade en de bescherming door de Maagd Maria. Johannes Paulus II, die zondag 83 jaar werd, lijdt al geruime tijd aan artrose en de ziekte van Parkinson.

  Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 19 mei 2003. Onderstreping is toegevoegd op Christipedia.

  Mariaverering moet evenals heiligenverering niet verward worden met aanbidding. De Rooms-katholieke zegt dat aanbidding alleen God toekomt. Aan zogenoemde heiligen komt de 'verering' (Lat. dulia) toe, aan Maria 'bijzondere verering' (Lat. hyperdulia), maar enkel aan God (Vader, Zoon, Heilige Geest) 'aanbidding' (Lat. latria; 'latreutische eredienst').

  Het volgende gezang is een voorbeeld van Mariaverering:

  Wees gegroet, koningin des hemels
  wees gegroet, Heerseres der Engelen:
  gegroet, heilige wortel,
  uit wie voor de wereld het licht is opgegaan;
  verheug U verheerlijkte boven allen liefelijk;
  Heil u, o wonderschone en bid tot Christus voor ons[2].

  Een bekend gebed is het "Wees gegroet, Maria", waarin zij om voorbede wordt gevraagd:

  Wees gegroet, Maria,
  vol van genade.
  De Heer is met u.
  Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
  en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
  Heilige Maria, Moeder van God,
  Bid voor ons zondaars,
  nu en in het uur van onze dood.
  Amen.

  Rozenkrans

  In de Rooms-katholieke kerk is de zogeheten rozenkrans een veelgebruikt gebed waarin de verering van Maria naar voren komt. Het volgende eerbewijs is een onderdeel van de rozenkrans.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Heilige Moeder van God, bid voor ons.
  Heilige Maagd der maagden, bid voor ons.
  Moeder van Christus, bid voor ons.
  Moeder van de Kerk, bid voor ons.
  Moeder van de goddelijke genade, bid voor ons.
  Allerreinste Moeder, bid voor ons.
  Zeer kuise Moeder, bid voor ons.
  Maagdelijke Moeder, bid voor ons.
  Onbevlekte Moeder, bid voor ons.
  Beminnelijke Moeder, bid voor ons.
  Bewonderenswaardige Moeder, bid voor ons.
  Moeder van goede raad, bid voor ons.
  Moeder van de Schepper, bid voor ons.
  Moeder van de Zaligmaker, bid voor ons.
  Allervoorzichtigste Maagd, bid voor ons.
  Eerwaardige Maagd, bid voor ons.
  Lofwaardige Maagd, bid voor ons.
  Machtige Maagd, bid voor ons.
  Goedertieren Maagd, bid voor ons.
  Getrouwe Maagd, bid voor ons.
  Spiegel van gerechtigheid, bid voor ons.
  Zetel van wijsheid, bid voor ons.
  Oorzaak van onze blijdschap, bid voor ons.
  Geestelijk vat, bid voor ons.
  Eerwaardig vat, bid voor ons.
  Heerlijk vat van godsvrucht, bid voor ons.
  Mystieke roos, bid voor ons.
  Toren van David, bid voor ons.
  Ivoren toren, bid voor ons.
  Gouden huis, bid voor ons.
  Ark van het verbond, bid voor ons.
  Deur van de hemel, bid voor ons.
  Morgenster, bid voor ons.
  Heil van de zieken, bid voor ons.
  Toevlucht van de zondaars, bid voor ons.
  Troosteres van de bedroefden, bid voor ons.
  Hulp voor de christenen, bid voor ons
  Koningin van de engelen, bid voor ons.
  Koningin van de aartsvaders, bid voor ons.
  Koningin van de profeten, bid voor ons.
  Koningin van de apostelen, bid voor ons.
  Koningin van de martelaren, bid voor ons.
  Koningin van de belijders, bid voor ons.
  Koningin van de maagden, bid voor ons.
  Koningin van alle heiligen, bid voor ons.
  Koningin zonder erfsmet ontvangen, bid voor ons.
  Koningin in de hemel opgenomen, bid voor ons.
  Koningin van de heilige rozenkrans, bid voor ons.
  Koningin van het gezin, bid voor ons.
  Koningin van de vrede, bid voor ons.

  Beoordeling

  In de Bijbel wordt weinig over Maria meegedeeld. In het licht van de Bijbel moet de bijzondere mariaverering als mensverheerlijking of verafgoding van een gewone, zij het ook begenadigde, vrouw worden afgewezen. Haar kan geen voorbidders- of middelaarsrol worden toegekend. Christus, niet Maria, is de Middelaar, Vredevorst, de Deur, Koning der koningen, enz.

  Jezus zelf maakte zich 'los' van haar en zijzelf wees op de Heer Jezus: 

  Joh 2:3 En toen er gebrek aan wijn kwam, zei de moeder van Jezus tot Hem: Zijn hebben geen wijn.
  Joh 2:4 En Jezus zei tot haar: Wat heb Ik met u te doen, vrouw? Mijn uur is nog niet gekomen.
  Joh 2:5 Zijn moeder zei tot de dienstknechten: Wat Hij u ook zegt, doet dat.

  (TELOS)

  Reformatorische christenen wijzen de mariaverering als afgodendienst af. Zie ook Koningin van de hemel.

  Geschiedenis

  431 na Chr.: In de Mariakerk te Efeze wordt in 431 het derde eucumenische concilie gehouden. Men behandelde de kwestie of Maria de moeder van God genoemd mag worden. Efeze kende al lange tijd de verering van een moedergodin, Artemis.

  Tijdens het concilie hielden de burgers van Efeze van zonsopgang tot zonsondergang de wacht bij de kerk. Toen zij hoorden dat Maria ‘Moeder Gods’ genoemd mocht worden, schreeuwden zij van vreugde. Ze hielden daarna optochten met wierook en fakkels. De Rooms-Katholieke kerk herdenkt de verklaring van Efeze op het Mariafeest, dat jaarlijks op 1 januari wordt gevierd, in aansluiting op het feest van de geboorte van de Heer. Het is het oudste Mariafeest.

  De verering van Maria ontwikkelde zich vooral sinds de 5de eeuw en bereikte een hoogtepunt in de late middeleeuwen.

  553: het concilie van Constantinopel (553) stelt het dogma vast dat Maria altijd maagd was gebleven.

  1854: paus Pius IX kondigt het dogma af van de onbevlekte ontvangenis van Maria. Door een uitzonderlijke genade van God zou Maria gevrijwaard zijn van de erfzonde. Maria is zonder zonde.

  1950: paus Pius XII kondigt op 1 november het dogma af van de tenhemelopneming van Maria. Maria zou na haar dood met lichaam en ziel, geheel en ongedeeld, in de heerlijkheid van God zijn opgenomen. Maria zou niet aan vergankelijkheid onderhevig kunnen zijn, omdat zij haar hele leven zonder de gevolgen van de erfzonde was en in haar leven niet gezondigd had.

  Bronnen

  Artikel Mariaverering op Wikipedia.nl

  Artikel Mariaverering op BijbelsePlaatsen.nl

  www.Protestant.nl

  Meer informatie

  Artikel Mariaverering op Wikipedia.nl 

  Voetnoten

  2. ↑ Dick Wursten, Polyfone muziek rond en interkerkelijke bezinning op Maria, op Dick.Wursten.be, 22 mei 2009.

  3. ↑ Zie voor meer Maria-titels, litaniën van Maria op Users.telenet.be/katholieke-informatie
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.