Masturbatie

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Masturbatie

  Onderstaand artikel is een bewerking van een artikel van Mike Cleveland, stichter en president van Setting Captives Free, een organisatie die zich bezig houdt met hulp aan mensen die lijden onder diverse verslavingen. Het doel is mensen te helpen die willen breken met hun zondige gewoonte om te komen tot een leven in de vrijheid die de genade van Jesus Christus ons biedt. 

  Mike.jpg

  In christelijke kringen tref je vaak de opvatting aan dat masturbatie geen zonde is en in bepaalde gevallen zelfs geoorloofd is. Sommigen geloven dat masturbatie acceptabel is:


       1. Voor alleenstaanden
       2. Voor getrouwde mensen die  gedurende een lange periode van hun partner gescheiden zijn.
       3. Om seksuele misdrijven te voorkomen.

   Mike Cleveland (Setting Captives Free.)

  Goede raad is duur!

  Een voorganger, beveelt zonder schroom masturbatie aan als middel voor mensen van alle leeftijden om "stress te verlichten bij alleenstaanden", "seksuele spanningen te vermijden bij afwezigheid van de partner" en om "seksuele misdrijven te voorkomen". Verder geeft hij een aantal tips over hoe je kinderen voorlichting moeten geven over masturbatie en stelt onomwonden dat God masturbatie aan de mens heeft gegeven om "van seks te genieten voor het huwelijk".

  Deze man beseft nauwelijks hoeveel mensen die verslaafd zijn geraakt aan het bevredigen van hun vleselijke behoeften door te masturberen – velen maken daarbij niet eens gebruik van pornografie. Ze zijn slaven van hun eigen begeerten en niet in staat om weerstand te bieden tegen deze zondige gewoonte die hen kreupel maakt in hun wandel met de Heer. Omdat ze niet met deze gewoonte kunnen breken, staan ze schuldig voor God en sommigen van hen voelen zich beschaamd en gefrustreerd. Anderen hebben moeite om er een normaal sociaal leven op na te houden, omdat zij een geheim hebben, een zondig geheim: ze zijn verslaafd aan zelfbevrediging. Ik zou ook willen dat deze voorganger kon zien hoe God deze verslaafden kan bevrijden van masturbatie.

  Maar zeggen sommige christenen: “ zelfbevrediging wordt toch nergens expliciet verbodenin de Bijbel!? Maar is deze redenatie wel juist? Doet de Bijbel echt geen uitspraak over masturbatie? Is de afwezigheid van het woord "masturbatie" in de Heilige Schrift Gods manier om Zijn zegen te geven over het gedrag van mannen en vrouwen die hun vlees bevredigen? Als eerste kunnen we tegenwerpen dat het woord "pornografie" ook niet voorkomt in de Bijbel (maar wel de vorm waarvan dit het woord afgeleid is). De Bijbel geeft ons echter wel een aantal principes die betrekking hebben op pornografie en masturbatie. Het woord "roken" staat ook niet in de Bijbel, evenmin als een aantal andere begrippen die betrekking hebben op lichamelijke zonden. Het is echter niet zo dat we ons alleen verre moeten houden van zonden die met naam en toenaam worden genoemd in de Bijbel.

  Ondanks dat het woord "masturbatie" niet voorkomt in de Bijbel, laat de Schrift het niet in het midden of deze gewoonte goed of slecht is. Masturbatie is geen "gave van God" voor personen zonder partner en het is geen "middel om seksuele misdrijven te voorkomen". Door te masturberen geven we toe aan de begeerten van ons vlees, wat tot een zondige verslaving kan leiden. Jezus' uitspraak "Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde" (John 8:34) is van toepassing op alle vormen van toegeven aan onze vleselijke begeerten.

  Door te masturberen gaan wij leven naar de begeerten van het vlees en worden we slaven van de "misdaden van het lichaam". De Schrift waarschuwt ons tegen dit soort daden: "Wat onze eigen natuur wil (namelijk toegeven aan onze lichamelijke behoeften), brengt de dood voort", maarde Bijbel geeft ons ook richtlijnen hoe we kunnen breken met zondige gewoonten: "Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven." (Romeinen 8:13). In feite is masturbatie een van de manieren waarop we toegeven aan de begeerten van het vlees en een vorm van seksuele zelfverheerlijking. Het is misleidend en verslavend. De Bijbel zegt het volgende hierover:

  "Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid." (Romeinen 6:19b-20)

  Dit vers leert ons dat "het in dienst stellen van onze lichamen van zedeloosheid" tot verslaving leidt. Wanneer we "onze lichamen in dienst stellen" van de zonde, worden we slaven van diezelfde zonde. Masturbatie neemt de "druk" echter slechts tijdelijk weg. Deze zal snel weer terugkeren en dan zullen we er weer aan toegeven, en ga zo maar verder. Dit is niet anders dan een verslaving aan het vlees. Maar als we ons lichaam in dienst stellen van de gerechtigheid, worden we slaven van de gerechtigheid. Dus, offer je lichaam als levend dankoffer; stel je lichaam in dienst van God en je "verslaving" aan Christus die hieruit resulteert, zal je vrij maken van je verslaving aan het vlees.

  Een ander argument dat vaak wordt gebruikt om masturbatie goed te praten, is de vergelijking met eten van voedsel: als we onszelf eraan te buiten gaan, worden we slaven. We moeten ons dus matigen, niet stoppen met eten. Op dezelfde manier moeten we controle hebben over onze gewoonte om te  masturberen en ervoor zorgen dat we er geen slaaf van worden, maar masturberen is evenmin zondig, als het eten van voedsel zondig is. Er is een groot probleem met deze redenering: eten is een biologische vereiste. Als we niet eten, gaan we dood. Seks is geen biologische vereiste, maar een verlangen.

  "Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil." (Romeinen 8:5)

  Als we masturberen, richten we ons denken op onze lichamelijke begeerten en dringen zich beelden van seks en naakte lichamen aan ons op. Naarmate we vaker masturberen, worden deze beelden scherper en indringender en kunnen ze door de duivel worden gebruikt om een "bolwerk" in onze gedachten op te werpen (zie 2 Korintiërs 10: 3-5).

  Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen." (Romeinen 8:8)

  Dit is het fundamentele probleem met masturbatie. Als je masturbeert, bevredig je alleen jezelf. Je daden zijn Gode onwelgevallig, omdat je je "door je eigen wil" laat leiden en een slaaf bent van je begeerten. Je stelt je lichaam in dienst van ontucht en je denken is gericht op de begeerten van het vlees.

  Er is een uitweg uit deze slavendienst aan het vlees, die we niet mogen goedpraten als "geoorloofd in bepaalde situaties".  Als we dit wel doen, bevorderen we de slavernij van degenen die ons geloven.

  "Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt." (Galaten 5:16-17)

  Waarom is masturberen zondig? Het is zondig omdat wij toegeven aan "de begeerten van het vlees", wat we niet zouden doen als we zouden wandelen in de Geest. Laten we dit heel duidelijk stellen: als we wandelen in de Geest en leven uit het geloof, zullen we niet toegeven aan de begeerten van ons vlees.

  Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Gelukkig is wie zich niet schuldig voelt over zijn overtuiging, maar wie twijfelt of hij alles mag eten, is op het moment dat hij alles eet al veroordeeld. Want het komt niet voort uit geloof, en alles wat niet uit geloof voortkomt is zondig. (Romeinen 14:22-23)

  Masturberen is zondig, omdat het een handeling is die niet voortkomt uit het geloof. Ik kan niet aan de ene kant in de belofte van God geloven dat Hij zal voorzien in al mijn noden (Filippenzen 4:19), een uitweg zal geven voor elke verleiding (1 Korintiërs 10:13) en zal voorkomen dat ik struikel (Judas 1:24), en mij tegelijkertijd overgeven aan zelfbevrediging. Masturbatie komt niet uit het geloof voort, daarom is het een zonde.

  De manier om vrijheid te vinden van deze zondige gewoonte, is er voor eens en altijd, geheel en  al mee te breken. Als we situaties vermijden die ons tot onreine gedachten aanzetten, ons verdiepen in Gods Woord en (als we getrouwd zijn) ons wenden tot onze echtgeno(o)te om te genieten van seksuele intimiteit binnen het huwelijk, zullen we als vrije mensen de gevangenis van de zonde achter ons kunnen laten. Wanneer we "de deur sluiten" naar zelfbevrediging, deze "dicht timmeren" en er een "wachter" voor plaatsen, zullen we vrij zijn, écht vrij. (Johannes 8:36)

  Wanneer mensen zeggen dat "masturbatie niet genoemd wordt in de Bijbel", alsof Gods schijnbare "zwijgen" over dit onderwerp het bewijs is dat Hij deze praktijk stilzwijgend goedkeurt, ga ik altijd verder in op het punt van het ontbreken van het woord in de Bijbel. Ik probeer hen ervan te overtuigen dat God het woord expliciet in Zijn Woord had genoemd, als hij deze handeling had goedgekeurd. Ik zal dit toelichten aan de hand van de volgende passage uit: 1 Korintiërs 7: 8-9

  GNB96: "Wat ongehuwden en weduwen betreft: ik zou zeggen dat ze er goed aan doen, alleen te blijven zoals ik. Maar als ze zich niet kunnen beheersen moeten ze trouwen. Want dat is beter dan van begeerte te branden ."

  Dit is de plaats waar God het woord "masturbatie" had kunnen noemen, of waar Hij op zijn minst had kunnen spreken over de bevrediging van lichamelijke behoeften, als het in Zijn ogen geoorloofd was geweest. Het was voor Paulus eenvoudiger geweest om te zeggen "Het is beter om te masturberen, dan te branden van verlangen.". Nee, het woord "masturbatie" wordt niet genoemd, en nergens wordt gezinspeeld dat zelfbevrediging geoorloofd is. Het "branden" heeft maar één Bijbelse uitlaatklep en dat is met de partner binnen het huwelijk. Elke seksuele handeling buiten het huwelijk is een vorm van ontucht en moet daarom vermeden worden.

  Over Jezus Christus zegt God de Vader; "Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde." (Matteüs 3:17) En waarom? Omdat Hij een gehoorzaam leven leidde tot de dood toe, zelfs de kruisdood. En wij zijn het niet waard om Zijn discipelen genoemd te worden, tenzij wij dagelijks het kruis op ons nemen en Hem volgen. Het kruis opnemen houdt in dat we ons vlees offeren, niet dat we het bevredigen. Dit betekent sterven aan, niet leven voor het vlees. O, hoe hard hebben wij de lessen van Jezus' dood aan het kruis nodig op deze momenten. Het kruis toont ons de Ene wiens vlees gekruisigd werd en zich niet liet "beheersen" door het lichaam. Door het kruis leren wij dat we niet de "druk moeten verlichten" maar moeten volharden, als het ware tot bloedens toe. Beweren dat masturbatie geoorloofd is "onder bepaalde omstandigheden" is een verloochening van het kruis, want christenen moeten Hem volgen die gestorven is aan Zijn vlees.

  Eigenlijk is het veel gemakkelijker om ons vlees te kruisigen dan het in bedwang te houden, want elke keer dat we toegeven aan het vlees, worden nieuwe onreine beelden in onze geest geboren en komen oude beelden levensgroot terug, zodat het de volgende keer moeilijker is om stand te houden, de keer daarop nog moeilijker, enz. Op de lange duur is het eenvoudiger om ons compleet te onthouden van zelfbevrediging dan om "minder vaak te masturberen" of op de een andere manier ons vlees in bedwang te houden. In de Bijbel staat niet dat we moeten leren om ons vlees "te bedwingen", maar wel lezen wij vele malen dat wij niet mogen toegeven aan de begeerten van het vlees en zelfs dat wij het moeten "kruisigen".

  Laten we dus heel concreet zijn over dit onderwerp. Velen van ons hebben kinderen in de pubertijd en we weten dat ze de kans lopen om ook te gaan masturberen. Wat is onze boodschap op dit gebied?

  In de eerste plaats moeten we met hen spreken over de betekenis van het kruis. Ik vertel mijn zoon dat Jezus Christus Zijn leven voor ons heeft gegeven en dat Hij van ons eist dat ook wij onze levens neerleggen. Hij gaf Zijn lichaam als een offer aan de Vader en wij kunnen, door de kracht van de Heilige Geest, onze lichamen aanbieden als levend dankoffer. Ik vertel hem hoe Jezus weigerde Zijn lichamelijke begeerten te bevredigen, toen Hij door de duivel werd verzocht en dat Zijn vlees aan het kruis werd genageld. Op dezelfde wijze moeten wij onszelf als dood rekenen voor de zonde. Ik praat heel open met hem over de verslaving waartoe masturberen uiteindelijk leidt, en vergelijk dit met het in dienst stellen van zijn lichaam aan de zonde. Ik vertel hem dat de verlangens die hij heeft door God zijn gegeven om te genieten van seksuele intimiteit in het huwelijk en om zich voor te planten, niet om egoïstische redenen. Hij begrijpt dat bij het volgen van Christus geen plaats is voor masturbatie. Wanneer de verleiding zich aandient,  zal het veel eenvoudiger voor hem zijn om masturbatie niet als legitieme optie te zien en vervolgens te moeten kiezen of dit het moment is om zich te "beheersen" of toe te geven aan zijn lichamelijke verlangens.

  Getuigenis

  Hier volgt een getuigenis dat voor zich spreekt:

  "Ik raakte in de problemen toen onze jeugdouderling mij vertelde dat masturbatie niet in de Bijbel wordt genoemd en God deze praktijk om die reden niet veroordeelt. Hij vertelde mij dat wij niet zondigen, zolang we tijdens het masturberen denken aan onze toekomstige echtgenoten/echtgenotes. In het begin masturbeerde ik niet veel - slechts een keer per week. Ik voelde me daarna heel schuldig en had het gevoel toe te geven aan de zonde in plaats van te strijden tegen de begeerten van het vlees, maar die ouderling had mij verteld dat het een "hulpmiddel" was en dat het seksuele misdrijven kon voorkomen, wanneer er "correct" gebruikt van werd gemaakt. In mijn naïviteit geloofde ik hem. Ik kwam er al snel achter dat het "in dienst stellen van mijn lichaam" aan zelfbevrediging mijn verlangens niet voor lange tijd kon bevredigen of de druk verlichtte – integendeel – hoe vaker ik masturbeerde, hoe meer ik er verstrikt in raakte.
  Ik weet echt niet wat er precies gebeurde – maar toen ik op een dag voor de derde keer masturbeerde aan de kant van een boerenweggetje, besefte ik ineens dat ik verslaafd was geraakt aan masturbatie. Wat onschuldig was begonnen met volledige religieuze goedkeuring was tot een valstrik uitgegroeid die mijn geestelijk leven volledig verstikte.

  Ik zou willen dat deze ouderling Gods Woord op de goede manier had uitgelegd, zelfs al had dat hem minder populair gemaakt. Ik zou willen dat hij aan mij had uitgelegd dat ik onwaardig was om Jezus' discipel te zijn, als ik toegaf aan de begeerten van mijn vlees en niet dagelijks Zijn kruis opnam. Ik zou willen dat hij mij had verteld over verslaving – dat we slaven zijn van datgene waaraan wij onze lichamen offeren. Ik zou willen dat hij me gewoon had verteld dat het zoveel gemakkelijker is om je geheel en al van masturbatie te onthouden – dat wil zeggen dat masturbatie niet tot de keuzemogelijkheden van een christen behoort – dan te proberen je te "beheersen" en "het alleen onder bepaalde omstandigheden te doen". Had hij maar niet steeds dat ene zinnetje herhaald "Het staat niet in de Bijbel" en ons gewoon de principes uit de Schrift onderwezen.

  Ik maak die jeugdouderling geen verwijten. Mijn eigen zondige hart omarmde de boodschap die hij preekte en ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen daden. Ik wou dat ik een kind van God had ontmoet dat mij had geholpen om mij te onthouden en mijn vlees te kruisigen, in plaats van deze praktijk te rationaliseren en goed te praten."

  Iemand anders schreef:

  "Elke keer als ik de aandrang krijg om te masturberen, bezwijk ik hiervoor. Ik heb er al vele jaren tegen gestreden en ook al heb ik een aantal tijdelijke overwinningen behaald, toch heb ik deze verleiding nooit helemaal kunnen uitroeien. Ik verlang ernaar om mijn leven in dienst te stellen van Christus en dat kan ik niet doen, voordat ik deze demon heb verslagen. Daarnaast wil ik rein blijven voor mijn toekomstige vrouw en als ik doorga op deze weg, weet ik dat deze wens niet zal kunnen waarmaken."

  Masturbatie is de eerste aanzet tot verslaving! Moge God deze jongeman vrijheid schenken in Christus.

  Ja, het is mogelijk om vrij te zijn van deze zondige gewoonte die ons van onze geestelijke kracht berooft. Door Gods genade kunnen wij standhouden tegen de duivel en ons eigen vlees. We mogen tot Christus komen en Zijn krachtige hulp ontvangen, zodat we niet langer de liefde stelen, die bedoeld is voor onze echtgeno(o)t(e), en in plaats daarvan leren ons tot hem/haar te wenden, zoals de Schrift ons leert. Pas dan kunnen wij God eren en verheerlijken met onze lichamen. Ongehuwden moeten zich op Christus
  richten in plaats van hun vleselijke begeerten en zullen bij Hem hulp vinden in moeilijke tijden. Door de kracht van Christus kunnen wij de machten van de duisternis verslaan, die proberen ons in te lijven. In Jezus Christus is vrijheid, ware vrijheid, blijvende vrijheid.

  Moge God ons allen de genade schenken om ervoor te kiezen de Heer te behagen, door ons lichaam als een levend offer aan Hem op te dragen en ons te wenden tot onze echtgeno(o)t(e), als we getrouwd zijn, in plaats van onszelf te bevredigen door masturbatie.

  Banner-SCF.gif

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Banner-SCF.gif
  Geen beschrijving
  14.36 kB10:11, 17 feb 2009Andre WisseActies
   Mike.jpg
  Geen beschrijving
  13.85 kB17:34, 16 feb 2009Andre WisseActies
   Seksualiteit, een gave van God.pdf
  Seksualiteit, een gave van God, deel 1 - M.G. de Koning
  132.84 kB20:49, 29 apr 2015Ger de KoningActies
  Reacties (2)
  Bekijkt 2 van de 2 reacties: bekijk alles
  Het woord vloeiing komt in het oude testament voor. Wanneer een man een vloeiing heeft is hij tot de avond onrein. Ik zie vloeiing niet in deze encyclopedie staan. Een vloeiing bij een man is iets heel natuurlijks en hier is niets mis mee.
  Geplaatst 22:33, 2 feb 2019
  Mee eens. Ik nodig u uit om, als het u belieft, een artikel 'vloeiing' te schrijven op christipedia.miraheze.org.
  Geplaatst 13:26, 4 feb 2019
  Bekijkt 2 van de 2 reacties: bekijk alles
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.