Mozes

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Bronnen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Mozes

  Mozes is de man die God gebruikte om Israël uit Egypte te verlossen en naar het Beloofde Land te leiden. Mozes schreef de eerste vijf boeken van de Bijbel en door zijn dienst ontving Israël de wet van God.

  Mozes werd de Verlosser uit bange nood verwekt. Hij was de zoon van Amram en de broer van Mirjam en Aäron. Mozes’ vader Amram is de zoon van Kahath en de kleinzoon van Levi. Mozes was dus een achterkleinzoon van Levi en daarmee een Leviet. Van Jacob is Mozes een betachterkleinzoon. 

  Mozes leven (120 jaar) valt in drie gelijke delen uiteen: 40 jaar in Egypte; 40 jaar in Midian; 40 jaar Israëls leidsman tijdens de woestijnreis.

  Mozes is eerst drie maanden verborgen; dan in een biezen kistje in de Nijl gelegd; gevonden door Farao’s dochter; gezoogd door zijn moeder Jochebed; opgevoed aan het hof van Egypte.

  De naam 'Mozes' ontving hij van Farao's dochter en betekent 'uitgetrokken', indien ontleend aan het Hebreeuwse werkwoord 'mashah' (= uittrekken), of de naam betekent 'uit het water gered', indien ontleend aan de Egyptische woorden 'mo' (= water) en 'yses' (= gered, behouden), 'uit het water gered'. 

  Ex 2:10 En toen het jongetje groot geworden was, bracht zij hem bij de dochter van de farao, en hij werd haar tot zoon. Zij gaf hem de naam Mozes. Want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken.
  (HSV)

  Op 40-jarige leeftijd zien we bij hem een vermenging van geloof en vleselijke ijver, Ex. 2 :10, Hand. 7 :23, Hebr. 11 :24-26. Want hij wil het volk helpen, maar doodt een Egyptenaar die een Israeliet mishandelt en vlucht, bevreesd om opgepakt te worden, naar het buitenland, naar Midian. 

  In Midian, gelegen bij het schiereiland Sinaï, woonden de Midianieten, de nakomelingen van Abraham en Ketura, Gen. 25 :2. Dit oord wordt voor Mozes de school van voorbereiding en geloofsoefening. Hij werkt er als schaapherder. Hij huwt met Zippora (='vogeltje'), de dochter van de priester Jethro (Rehuël). Bij Zippora krijgt Mozes twee zonen: Gersom (= 'verdrijving'; Mozes was vreemdeling geworden in een vreemd land) en Eliëzer (= 'mijn God is helper'; Mozes was door God van Farao’s hand gered). Hij verzuimt de besnijdenis van zijn zonen. 

  Terwijl Mozes in Midian woont, wordt in Egypte de druk op het volk Israël verzwaard. Vlak voor de verlossing roept Israël tot de Heere; God hoort, Hij gedenkt aan Zijn Verbond met Abraham, Izaäk en Jakob. 

  Op zijn 80e jaar wordt Mozes geroepen om Israël uit te leiden. God zent hem naar farao, de koning van Egypte. Zijn broer Aaron vergezelt hem.

  Mozes neemt zijn vrouw en twee zonen mee naar Egypte. Het schijnt dat zij later zijn teruggekeerd naar Jethro, die ze terugbrengt bij Mozes als het volk uit Egypte is verlost en door de woestijn trekt. 

  Mozes kondigt als profeet de plagen over Egypteland aan. Hij leidt, onder Gods hogere leiding, het menigmaal morrende volk Israël door de woestijn en brengt hen tot aan het Beloofde Land. Vanaf de berg Nebo overziet hij het land kort voor zijn dood.  

  Mozes schreef de eerste vijf boeken van de Bijbel. Deze vijf worden wel genoemd Pentateuch.

  Mozes is een voorafbeelding van de Heer Jezus die de zijnen uit de (macht van de) wereld, waarvan satan de overste is, verlost en hen tijdens de woestijnreis (hun tocht door de barre wereld) leidt en onderhoudt.

  Meer informatie

  Mozes schreef over Christus.  ‘Mozes heeft over Mij geschreven’ (Joh. 5:46). Hierover:
  Hugo Bouter, Mozes heeft over Mij geschreven; profetisch onderwijs in de vijf boeken van Mozes aangaande Christus, de Gemeente, Israël en de volken. St. Boeken om de Bijbel, 2e editie 2010. Pagina's: 293. Download van Oudesporen.nl. Productinfo papieren boek op Johannes-Multimedia.nl. 

  Bronnen

  In dit lemma is, onder toestemming, in juli 2011 gebruik gemaakt van tekst uit: C. Lindeboom, Bijbelgids, of Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis. Middelburg: Stichting de Gihonbron, 2009. Bewerking van de uitgave uit 1929, door J. Pluimers.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.