Oorlog

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Oorlog

  Oorlog is de hevige strijd tussen twee of meer volkeren, staten[1] of bevolkingsroepen binnen een staat (= burgeroorlog). Al duizenden jaren wordt de wereld geplaagd door oorlogen. De eerste door de Bijbel vermelde oorlog is de strafexpeditie van de Elamitische koning Kedorlaomer in het Nabije Oosten ten tijde van Abram (Gen. 14), in het tweede millennium vóór Chr. De allerlaatste oorlog in de wereldgeschiedenis wordt door de Bijbel voorzegd. 

  Een oorlog is een bijzonder conflict. Een oorlog is een conflict dat zich onderscheidt door de militaire middelen die worden ingezet en de gevolgen van het conflict voor mensen, zoals aantallen doden en vluchtelingenstromen[4]. In 2013 waren alle oorlogen interne conflicten.

  Men spreekt van 'aanvallende oorlog', 'verdedigende oorlog', 'rechtvaardige oorlog', 'oorlog ter zee', oorlog te land' enz.

  Met de vernietigingskracht van het huidige internationale wapenarsenaal kunnen moderne oorlogen in korte tijd grote aantallen slachtoffers eisen, ja, zelfs "zou een grote oorlog makkelijk kunnen leiden tot het einde van de mensheid"[2]. Vergelijk:

  Mr 13:20 En als de Heer die dagen niet had verkort, zou geen vlees behouden worden, maar ter wille van de uitverkorenen die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen verkort.
  (TELOS)

  In de strijd om grondstoffen en het geluk der volkeren is er veel rivaliteit en uitbuiting, wat stof tot conflicht en oorlog geeft. 

  Oorlogen in het verleden

  Al duizenden jaren wordt, als gevolg van de zondeval van onze oerouders, de wereld geplaagd door oorlogen. De eerste door de Bijbel vermelde oorlog is de strafexpeditie van de Elamitische koning Kedorlaomer in het Nabije Oosten ten tijde van Abram (Gen. 14), in het tweede millennium vóór Chr.

  In de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) vonden meer dan 9 miljoen mensen de dood, militairen en burgers.

  In de Tweede Wereldoorlog (1939-1945), begonnen door Nazi-Duitsland onder leiding van Adolf Hitler, kwamen tussen de 50 en 70 miljoen mensen om. Ongeveer twee derde van alle doden waren burger. Van deze burgers zijn naar schatting meer dan elf miljoen uit minderheden stelselmatig vervolgd en vermoord. Voor de gebiedsuitbreiding en -inkrimping van het Duitse Rijk, zie animatie (aug. 1939 - juni 1945).

  De burgeroorlog tussen Noord- en Zuid-Soedan (1954-2005) heeft aan 2,5 miljoen mensen het leven gekost.

  In de oorlog tussen Irak en Iran (1980-1988) hebben waarschijnlijk circa 1,6 miljoen mensen het leven verloren.

  "De burgeroorlog in Congo heeft tussen 1998 en 2004 aan bijna vier miljoen mensen het leven gekost, en is daarmee de dodelijkste hedendaagse oorlog. Dat meldt het vooraanstaande Britse medische magazine The Lancet. De International Rescue Committee heeft berekend dat er nog altijd 31.000 doden per maand vallen. De meeste mensen sterven door slechte hygiene, gebrek aan medische voorzieningen en voedseltekort. De onderzoekers dringen aan op snelle humanitaire hulp, maar de VN liet eerder weten dat de situatie in het gebied nog te gevaarlijk is. Hoewel de oorlog in 2002 officieel ten einde kwam, voeren onder anderen rebellen uit Uganda nog regelmatig aanvallen uit." (Radio Nederland Wereldomroep, 5 januari 2006)

  In 2012 telden wetenschappers van het Heidelbergse Instituut voor Internationaal Conflictonderzoek (HIIK) 18 conflicten die ze als oorlog bestempelden. 

  In 2013 waren 20 oorlogen[3], alle interne conflicten. Er waren interne oorlogen in Syrië en Afghanistan, Irak, Mali en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Syrië had de meeste slachtoffers te betreuren. Meer dan de helft (11) van de oorlogen speelde in Afrika beneden de Sahara. Alleen al in Sudan en Zuid-Sudan waren er vijf oorlogen. 

  Toekomstige oorlogen

  Tot het einde, d.w.z. tot de verschijning van Christus in deze wereld, zullen er oorlogen zijn.

  Mt 24:3 Toen Hij nu op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen afzonderlijk naar Hem toe en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw?
  Mt 24:4 En Jezus antwoordde en zei tot hen: Kijkt u uit dat niemand u misleidt.
  Mt 24:5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden.
  Mt 24:6 En u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; let op, wordt niet verschrikt, want dit alles moet gebeuren, maar het is nog niet het einde;
  Mt 24:7 want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn in verschillende plaatsen.
  Mt 24:8 Dit alles is echter het begin van de weeen.

  Het woord 'oorlog' komt in het Nieuwe Testament het vaakst voor in het laatste bijbelboek, Openbaring

  Het tweede zegel dat in Openbaring 6 verbroken wordt, luidt oorlog in.

  Opb 6:3 En toen het Lam het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede levende wezen zeggen: Kom!
  Opb 6:4 En een ander paard, vuurrood, trok uit; en hem die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat zij elkaar zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.

  Verbreking van het vierde zegel brengt ook oorlog. 

  Opb 6:7 En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide: Kom en zie!
  Opb 6:8 En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde [deel] der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.

  In de tijd dat Gods oordelen over de wereld gaan, breekt er ook een oorlog in de hemel los. 

  Opb 12:7 En er kwam oorlog in de hemel: Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, en de draak voerde oorlog en zijn engelen;
  Opb 12:8 en hij was niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.

  Opb 12:9 En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang, die genoemd wordt duivel en de satan, die het hele aardrijk misleidt; hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.
  (TELOS)

  Einde van de oorlogen

  Uit de Bijbel weten we dat God de oorlogen zal doen ophouden.

  Ps 46:6 De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich; Hij verhief Zijn stem, de aarde versmolt.
  Ps 46:7 De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela.
  Ps 46:8 Komt, aanschouwt de daden des HEEREN, Die verwoestingen op aarde aanricht.
  Ps 46:9 Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, den boog verbreekt, en de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt.
  Ps 46:10 Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde.

  Jes 2:4 En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natien. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.

  Merk op dat niet alleen de oorlogen zullen ophouden, de mensen zullen de oorlog niet meer leren. Er zullen geen militaire academies meer zijn.

  Jes 2:4 En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natien. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.

  De mensheid moet een einde maken aan oorlog, of oorlog zal een einde maken aan de mensheid.
  John F. Kennedy (1917-1963)

  Kennedy zal geen gelijk krijgen: de mensheid maakt geen einde aan de oorlog en de oorlog zal geen einde maken aan de mensheid. Het is God die de oorlogen doet ophouden.

  De allerlaatste oorlog zal plaatsvinden wanneer het Duizendjarig vrederijk voleindigd is en de satan zal zijn losgelaten. Hij zal de naties uit alle windstreken ten oorlog doen optrekken tegen de heiligen en Jeruzalem.  

  Opb 20:7 En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten,
  Opb 20:8 en hij zal uitgaan om de naties te misleiden die aan de vier hoeken van de aarde zijn, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand van de zee.
  Opb 20:9 En zij kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad; en er daalde vuur neer van God uit de hemel en verteerde hen.
  O
  pb 20:10 En de duivel die hen misleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel waar zowel het beest als de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid.
  (TELOS)

  Meer informatie

  Artikel Krijgswezen.

  De Oekrainse Kseniya Simonova beeldt met tekeningen in het zand uit wat de oorlog deed met gewone mensen: video (9 minuten, Youtube)

  Jan Ridderbos (samensteller), Nederlandse predikanten gevangen in Kampen en/of omgekomen tijdens WO II. 1911. PDF-document op www.hdc.vu.nl 

  Voetnoot

  1. ↑ Aldus Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie, jaar 2000.
  2. ↑ Aldus de aankondiging van de lezing 'Vrede is meer dan geen oorlog' door Herman Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering. De lezing werd gehouden op 6 april 2013 te Utrecht, Nederland. 
  3. ↑ Art. ‘Meer oorlogen in 2013’ nieuwsbericht op RefDag.nl, 25 feb. 2014.
  4. ↑ Deze begripsbepaling is te danken aan het Heidelbergse Instituut voor Internationaal Conflictonderzoek (HIIK), zie ‘Meer oorlogen in 2013’ nieuwsbericht op RefDag.nl, 25 feb. 2014.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.