Pathros

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen
  2. 2. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Pathros

  Pathros (= Zuidland), ook gespeld Patros, is Zuid-Egypte.

  Pathros is de Hebreeuwse vorm van de Egyptische naam Pata resii (= Zuidland)de naam van één van de drie oude landschappen van Egypte. Dit landschap is Opper-Egypte, ook Zuid-Egypte geheten, waarin de stad Thebe (of No) lag. De Grieken en Romeinen spraken van Thebaïs. De Septuagint, de oude Griekse vertaling van het Oude Testament, spreekt van ge Pathoures. Andere benamingen van Pathros zijn Pathures en Petores.

  Egypte_oudheid.jpg

  De inwoners van Pathros heetten Pathrusieten (of gespeld Pathruzieten). Zij zijn afstammelingen van Mitsraim, de tweede van de vier zonen van Cham, de zoon van Noach.

  Ge 10:13 En Mitsraim gewon de Ludieten, en de Anamieten, en de Lehabieten, en de Naftuchieten,
  Ge 10:14 En de Pathrusieten, en de Casluchieten, van waar de Filistijnen uitgekomen zijn, en de Caftorieten.

  Het distrikt Pathros is het geboorteland der Egyptenaren[1].

  Eze 29:14 En Ik zal een keer brengen in het lot der Egyptenaren en hen doen terugkeren naar het land Patros, naar hun land van herkomst, en daar zullen zij een onbeduidend koninkrijk zijn.
  (NBG51)

  In het Oude Testament wordt Pathros genoemd samen met Egypte, maar soms ook hiervan onderscheiden:

  Jes 11:11 Want het zal geschieden te dien dage, dat de Heere ten anderen male Zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrie, en van Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en van de eilanden der zee.
  (SV)

  Jer 44:1 Het woord, dat tot Jeremia geschiedde aan al de Joden, die in Egypteland woonden, die te Migdol woonden, en te Tachpanhes, en te Nof, en in het land Pathros, zeggende: (...)
  Jer 44:15 Toen antwoordden aan Jeremia al de mannen, die wisten, dat hun vrouwen anderen goden rookten, en al de vrouwen, die daar stonden, zijnde een grote hoop, mitsgaders al het volk, die in Egypteland, in Pathros, woonde, zeggende:
  (SV)

  De belangrijkste stad van Pathros was Thebe (of No), het tegenwoordige Luxor, de naam die de Arabieren aan de stad gaven. 

  Eze 30:14 En Ik zal Pathros verwoesten, en een vuur leggen in Zoan; en Ik zal gerichten oefenen in No
  (SV)

  In Pathros gingen een deel van het overblijfsel van de Joden wonen, na de ondergang van hun koninkrijk Juda (Jer. 44:1, 15). God beloofde dat  het overblijfsel uit Pathros eens zou worden teruggebracht in hun land (Jes. 11:11). 

  God beloofde ook de terugkeer der Egyptenaren naar Pathros:

  Eze 29:14 En Ik zal de gevangenis der Egyptenaren wenden, en hen wederbrengen in het land van Pathros, in het land huns koophandels; en aldaar zullen zij een nederig koninkrijk zijn.
  (SV)

  Volgens Ez. 30:14 zal Pathros verwoest zal worden. 

  Bronnen

  De kaart is publiek domein; ontleend aan Karenswhimsy.com: bronpagina .

  Voetnoten

  1. ↑ Aldus de Griekse geschiedschrijver Herodotus en de Egyptische geschiedenis.

  Labels: (Bewerk labels)
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Egypte_oudheid.jpg
  Publiek domein
  173.11 kB11:55, 14 nov 2009Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.