Refaïeten

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen
  2. 2. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Refa%C3%AFeten

  De Refaïeten zijn de oudste ons bekende stam van Kanaän. Ze waren reuzen. Een voorbeeld is Og, de koning van Basan. Ze woonden in het land dat God aan Abraham beloofde.

  Ge 15:18 Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat:
  Ge 15:19 de Kenieten, de Kenezieten, de Kadmonieten,
  Ge 15:20 de Hethieten, de Ferezieten, de Refaïeten,
  Ge 15:21 de Amorieten, de Kanaänieten, de Girgasieten en de Jebusieten.
  (HSV)

  Men vermoedt dat de Refaïeten van Noachs zoon Sem afstammen en de semitische bevolking vertegenwoordigden waaraan de Kanaänieten hun beschaving en hun taal ontleenden.

  De Refaïeten waren reuzen. De naam “Refaïet” betekent waarschijnlijk "reus", "held." De oude bijbelvertalingen Septuaginta (Grieks) en Vulgata (Latijn) vertalen het woord “Refaieten” meermalen door "reuzen".

  Het Oude Testament spreekt vaak over hun reuzengestalten. Og, een koning en Refaïet, had een bed van negen bij vier el, dit is ongeveer 4,5 bij 2 meter (Deut. 3:9).

  De Refaïeten woonden in hoofdzaak in het Over-Jordaanse[2]. Ze waren de vroegere bewoners van Basan, een landstreek ten oosten van de Jordaan. Kedor-Laomer, een koning van Elam, en andere koningen die met hem waren, versloegen de Refaïeten in Asteroth-Karnaïm. 

  Ge 14:5 Daarom kwam Kedor-Laomer in het veertiende jaar met de koningen die bij hem waren; en zij versloegen de Refaïeten in Asteroth-Karnaïm, de Zuzieten in Ham, de Emieten in Sjave-Kiriathaïm,
  (HSV)

  De Refaïetische koning Og regeerde in de steden Astharoth-Karnaïm en Edreï in Basan. Hij was van de overgebleven Refaïeten. De Schrift duidt hem aan als "Og, de koning van Basan". Hij werd door de Israelieten verslagen.

  De 3:11 Want alleen Og, de koning van Basan, was van de rest van de Refaïeten overgebleven. Zie, zijn bed was een bed van ijzer. Bevindt het zich niet in Rabba van de Ammonieten? De lengte ervan is negen el, en de breedte vier el, [gemeten] naar de elleboog van een man.
  (HSV)
  Joz 12:4 Vervolgens het gebied van Og, de koning van Basan, die tot het overblijfsel van de Refaïeten behoorde en in Astharoth en Edreï woonde.
  (HSV)
  Joz 13:12 en heel het koninkrijk van Og, in Basan, die geregeerd heeft in Astharoth en in Edreï. Deze was overgebleven van het overblijfsel van de Refaïeten, die Mozes verslagen en verdreven had.
  (HSV)

  Niet-israelietische volken (Wolters).jpg

  Kaart[1]: Niet-Israelietische volkeren in Kanaän
  (Klik op de kaart om deze te vergroten) 

  Het land van Ammonieten werd vroeger tot het land van de Refaïeten gerekend. De Refaieten heetten bij de Ammonieten Zamzummieten.

  De 2:19 U zult in de nabijheid van de Ammonieten komen. Breng hen niet in het nauw en ga niet de strijd met hen aan, want van het land van de Ammonieten zal Ik u niets in bezit geven. Ik heb het namelijk aan de kinderen van Lot in bezit gegeven.
  De 2:20 (Ook dit werd tot het land van de Refaïeten gerekend. De Refaïeten woonden er vroeger, maar de Ammonieten noemden hen Zamzummieten,
  De 2:21 een groot en talrijk volk, even lang als de Enakieten. De HEERE heeft hen echter van voor hun [ogen] weggevaagd. [De Ammonieten] verdreven hen uit hun bezit en zijn in hun plaats gaan wonen;
  (HSV)

  Het reuzengeslacht van de "kinderen van Rafa" uit Gath, die onder de Filistijnen tegen David streden (2Sam. 21:16; 1Kron. 20:4} was een overblijfsel van de Refaïeten ten westen van de Jordaan. Isbi Benob, één van hen, droeg een speer van driehonderd sikkel brons (= 3 tot 4 kg; een sikkel is 10 tot 13 gram).

  2Sa 21:16 En Isbi Benob, die [een] van de kinderen van Rafa was - het gewicht van zijn speer was driehonderd sikkel brons, en hij had een nieuw [zwaard] aan zijn gordel - dacht David neer te kunnen slaan.

  De Refaïeten werden eerst door de Kanaänieten en later door de Israëlieten uitgeroeid.

  Het "dal Refaïm" ten zuidwesten van Jeruzalem ontleende zijn naam aan de Refaïeten.

  In Amos 2:9 duidt “Amorieten” vermoedelijk mede op de Refaïeten.

  Am 2:9 Maar Ík heb de Amorieten voor hun ogen weggevaagd, die hoog waren als ceders en sterk waren als eiken. Ik heb zijn vrucht vanboven weggevaagd en zijn wortels vanonder.
  (HSV)

  Van grote lengte waren ook de Amorieten. Og, koning der Amorieten, ofschoon zelf geen Amoriet, had een grote lichaamslengte. 

  Bronnen

  Bijbels Theologische Encyclopedie Ed. 2008

  Voetnoten

  1. ↑ A. van Deursen, Schoolatlas voor Bijbelse geschiedenis, Uitg. J.B. Wolters Groningen Batavia, 1940. De kaart is gemaakt door het Cartografisch instituut J.B. Wolters.
  2. ↑ 
  F.L.Bakker, Geschiedenis der Godsopenbaring:het Oude Testament. Kampen: J.H. Kok N.V., 3e druk, 1955, blz.71 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.