Ster

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer weten
  2. 2. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Ster

  In de Bijbel is een ster een lichtend hemellichaam dat een kleiner licht is dan de grote lichten zon en maan. De sterren zijn evenals de zon en de maan door onze God gemaakt op de vierde scheppinsdag.  

  De ene ster verschilt van de andere in heerlijkheid (schittering, luister, pracht): 

  1Co 15:41 Er is een andere heerlijkheid van de zon, en een andere heerlijkheid van de maan, en een andere heerlijkheid van de sterren; want de ene ster verschilt van de andere ster in heerlijkheid.
  (TELOS)

  De morgenster is voor het oog van de aardse toeschouwer de schitterendste van alle sterren. De morgenster kondigt de nieuwe dag aan, de opgang van de zon.

  De ster van Bethlehem, die de wijzen uit het oosten naar de geboren koning der Joden voerde, is een voorwerp van speculatie. Volgens een astronomisch onderbouwde theorie was de ster een komeet die geboren werd in het sterrenbeeld maagd[1]. De wijzen volgden die komeet. 

  In het figuurlijk-typisch taalgebruik van de Bijbel kan 'ster' een koning of heerser aanduiden. Jezus Christus is de ster die voorkomt uit Jacob.

  Nu 24:17 Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortkomen uit Jakob, en er zal een scepter uit Israël opkomen; die zal de palen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van Seth verstoren.
  (SV)

  De Heer Jezus is de blinkende morgenster. Hij is de koning der koningen, de allerschitterendste ster.

  Opb 22:16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze dingen te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.
  Opb 2:28 en Ik zal hem de morgenster geven.

  (TELOS)

  De koning van Babel wordt een morgenster genoemd. Hij wilde zich verheffen boven de sterren van God.

  Jes 14:12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! [hoe] zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!
  Jes 14:13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.
  Jes 14:14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.

  De koning van Babel is een type of voorafbeelding van de satan, die aan God gelijk wilde worden. In het rijk van de geschapen geesten is satan de zich opwerpende koning der koningen, de valse bedrieglijke morgenster. De Christelijke uitleggers hebben de zelfverheffing, gewelddadige heerschappij en val van satan in deze schildering van de koning van Babel doorzien[1].

  De Heer Jezus zag de satan als een bliksem, dat plotselinge lichtschijnsel, uit de hemel vallen.

  Lu 10:18 Hij nu zei tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.

  Meer weten

  J. G. van Moosel, De stille taal van de sterrenhemel. Apeldoorn: H. Medema, z.j. Uit het voorwoord: „Naast kennisneming van hetgeen de wetenschap aan het licht gebracht heeft, ontstond ook de wens na te gaan wat de Bijbel over de sterren vertelt, welke betekenis zij daarin hebben, welke sprake er van hen tot de mens, in het bijzonder tot de gelovige mens, uitgaat. Het resultaat van onderzoek en overdenking dienaangaande moge de lezer in de navolgende bladzijden vinden en hem tot rijke geestelijke zegen zijn." Een herziene uitgave is van Stichting Uit het Woord der Waarheid te Aalten, z.j., te downloaden van DeBijbelVoorJou.nl als pdf-document.  

  Voetnoten

  1. ↑ Commentaar van Dächsel, Van Lingen en Van Griethuijsen bij Jes. 14:12.
  2. ↑ Zo Colin R. Nicholl, The Great Christ Comet. Pagina's: 368. Standaardwerk over de theorieën aangaande de ster van Bethlehem. De auteur houdt op bijbelse en astronomische gronden de ster voor een komeet. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.