Tempel

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Tempel

  Een tempel is een huis van God (of van een afgod). God wil bij de mensen wonen. We onderscheiden de stenen tempel en de geestelijke tempel van God. 

  Aan de stenen tempel, die in Jeruzalem werd gebouwd, ging een vervoerbaar heiligdom vooraf in de vorm van een Tentwoning, waarin God woonde temidden van zijn volk, dat door de woestijn trok op weg naar het beloofde land. Zie Tabernakel

  Inhoud:


  Wat de stenen tempel betreft, kunnen we onderscheiden het tempelcomplex inclusief de voorhof (-ven) en het tempelhuis, de eigenlijke tempel. Het tempelhuis had twee afdelingen: het Heilige en het Heilige der Heiligen. Het Heilige wordt ook voorhal of voorhuis genoemd.

  Joe 2:17 Laat de priesters, des HEEREN dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar, en laat hen zeggen: Spaar Uw volk, o HEERE! en geef Uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen; waarom zouden zij onder de volken zeggen: Waar is hunlieder God? (SV)

  De hier aangewezen plaats tussen het voorhuis en het brandofferaltaar is onmiddelijk vóór de ingang van het Heilige.

  De tempel van Salomo

  De eerste tempel is de stenen tempel die door Salomo werd gebouwd, nadat zijn vader David de voorbereidingen had getroffen en aan zijn zoon de bouw had opgedragen. 

  tempel_van_salomo_model_1.jpg
  Fig. model van de eerste tempel

  De bouw van deze tempel duurde zeven jaren. Het tempelhuis was 60 ellen (c. 30 meter) lang, 20 ellen (c. 10 meter) breed en 30 ellen (c. 15 meter) hoog (1 Kon. 6:2).

  1Kon 6:2 En het huis, dat de koning Salomo voor de HEERE bouwde, was zestig el in zijn lengte, twintig [el] in zijn breedte en dertig el in zijn hoogte. (HSV)

  Het tempelhuis was van binnen bekleed met cederhout van de Libanon. 

  Voorhal. De voorhal was liefst 120 el (= 60 meter) hoog. 

  2Kr 3:4 En de voorhal, die vooraan was, was in de lengte langs de breedte van het huis twintig el, en de hoogte honderdtwintig. Hij overtrok die vanbinnen met zuiver goud. (HSV)

  Voorhoven. Twee voorhoven waren er: het binnenste voorhof, dat voor de priesters was, en het buitenste voorhof, waar het volk mocht komen. 

  De tempel van Zerubbabel

  De tweede tempel is het Godshuis dat na de babylonische ballingschap werd gebouwd onder leiding van de Joodse vorst Zerubbabel (Ezra 3:8-11). De opdracht tot de herbouw was gegeven door de Perzische koning Kores (Cyrus de Grote) in 538 v.C., daartoe opgewekt door God. De herbouw begon in 536 v.C. en werd voltooid in 516/515 v.C. (Ezra 6:15). Deze tempel was op dezelfde plaats als de tempel gebouwd door koning Salomo. 

  Ezr 6:3 In het eerste jaar van koning Kores gaf koning Kores een bevel: Het huis van God in Jeruzalem, laat dat huis [weer] opgebouwd worden op de plaats waar men offers brengt. De fundamenten ervan moeten gelijk blijven, zijn hoogte zestig el en zijn breedte zestig el, 
  Ezr 6:4 met drie rijen gehouwen stenen en een rij van nieuw hout. De onkosten zullen uit het huis van de koning betaald worden. 

  Ezr 6:5 Bovendien moet men ook de gouden en zilveren voorwerpen van het huis van God, die Nebukadnezar uit de tempel in Jeruzalem had weggehaald en naar Babel had gebracht, teruggeven om naar de tempel in Jeruzalem gebracht te worden, op hun plaats; u moet ze terugzetten in het huis van God. 
  (HSV)

  De hoogte van deze tempel moest 60 el (= 30 meter) worden, tweemaal zo hoog als de eerste tempel (30 el = 15 meter), hoewel de helft van de hoogte van de voorhal van Salomo's tempel (deze was 120 el = 60 meter hoog). De breedte moest 60 el (= 30 meter) worden, driemaal zo breed als de eerste tempel (20 el = 10 meter). Vele geleerden[4] verstaan deze 'breedte' als de lengte van het huis; in dat geval was de tweede tempel precies even lang als de eerste tempel. 

  De tweede tempel is eeuwen in gebruik geweest tot het jaar 20 v.C., toen Herodes de Grote een grondige renovatie van het Godshuis begon, zie volgende paragraaf.

  De tempel van Herodes

  De tempel van Zerubbabel is door Herodes de Grote zo grondig gerenoveerd, dat er een nieuw en schitterend tempelcomplex verrees. Gewoonlijk worden allebei de bouwwerken 'de tweede tempel' genoemd.

  De bouw van de tempel van Herodus is een langlopend project geweest, dat zelfs ten tijde van de Heer Jezus nog niet helemaal gereed was. 

  Joh 2:20 De Joden zeiden dan: In zesenveertig jaar is dit tempelhuis gebouwd, en U zult het in drie dagen oprichten?

  De tempelbouw van Herodes is 20 of 19 vóór Chr. begonnen. In 9 vóór Chr. werd de tempel ingewijd. Aan de voorhoven is gewerkt tot 66 na Chr. toe [3]. Zijn deze getallen juist, dan valt Jezus’ optreden in het jaar 25 of 26.

  Het is deze tempel te Jeruzalem die in het Nieuwe Testament genoemd wordt. Het heiligdom was in de dagen van onze Heer Jezus een imposant gebouw dat de stad Jeruzalem domineerde.

  Mt 24:1 En Jezus ging naar buiten en vertrok van de tempel; en zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen.
  Mr 13:1 En toen Hij uit de tempel ging, zei een van zijn discipelen tot Hem: Meester, zie, wat een grote stenen en wat een grote gebouwen!

  De prachtige tempel is bezocht door de Heer Jezus. Hij heeft de tempel tweemaal gereinigd, d.w.z. de handelaren uitgedreven. De volgende bijbelverzen tonen aan dat de Heer dikwijls in de tempel onderwijs gaf:

  Mt 21:23  En toen Hij in de tempel gekomen was, kwamen, terwijl Hij leerde, de overpriesters en de oudsten van het volk naar Hem toe en zeiden: Op welk gezag doet U deze dingen? En wie heeft U dit gezag gegeven?
  Mr 12:35  En Jezus antwoordde en zei, terwijl Hij leerde in de tempel: Hoe zeggen de schriftgeleerden dat de Christus een Zoon van David is?
  Lu 19:47  En Hij leerde dagelijks in de tempel. De overpriesters nu en de schriftgeleerden en de voornaamsten van het volk trachtten Hem om te brengen.
  Lu 20:1  En het gebeurde op een van de dagen toen Hij het volk in de tempel leerde en het evangelie verkondigde, dat de overpriesters en de schriftgeleerden met de oudsten daarbij kwamen staan
  Lu 21:37  Overdag nu leerde Hij in de tempel, maar ‘s nachts ging Hij naar buiten en overnachtte op de berg, Olijfberg geheten.
  Joh 7:14  Maar toen het feest al half voorbij was, ging Jezus op naar de tempel en leerde.
  Joh 7:28  Jezus dan riep in de tempel, terwijl Hij aldus leerde: U kent Mij en ook weet u vanwaar Ik ben; en Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij die Mij heeft gezonden, is waarachtig, die u niet kent.
  Joh 8:2  En ‘s morgens vroeg kwam Hij opnieuw in de tempel, en al het volk kwam tot Hem; en Hij ging zitten en leerde hen.
  Joh 8:20  Deze woorden sprak Hij bij de schatkist terwijl Hij leerde in de tempel, en niemand greep Hem, omdat zijn uur nog niet was gekomen.

  Vergelijk de woorden van de profeet Zefanja (7e eeuw v.Chr.) over de inwoners van Jeruzalem en het dagelijks optreden van de Heer in haar midden:

  Sef 3:1 Wee der ijselijke, en der bevlekte, der verdrukkende stad!
  Sef 3:2 Zij hoort naar de stem niet; zij neemt de tucht niet aan; zij vertrouwt niet op den HEERE; tot haar God nadert zij niet.
  Sef 3:3 Haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar; haar rechters zijn avondwolven, die de beenderen niet breken tot aan den morgen.
  Sef 3:4 Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen; haar priesters verontreinigen het heilige, zij doen der wet geweld aan.
  Sef 3:5 De rechtvaardige HEERE is in het midden van haar, Hij doet geen onrecht; allen morgen geeft Hij Zijn recht in het licht, er ontbreekt niet; doch de verkeerde weet van geen schaamte.

  In het Israëlmuseum te Jeruzalem is een model van de oude stad Jeruzalem met de tempel te bezichtigen. Een Engelsman heeft tientallen jaren gewerkt aan een model van de tweede tempel. Zie 19 foto's op: www.telegraph.co.uk/. 's Werelds grootste tempelmodel (schaal 1:60) anno 2009 is gebouwd door Michael Osanis en is in augustus 2009 geplaatst op het dak van een nieuw museum (van Aish HaTorah Yeshiva) te Jeruzalem, slechts een paar honderd meter van de tempelberg, met uitzicht op deze heilige plaats. Zie video van de plaatsing van dit model: video (3 minuten, Engels, op Wejew.com).

  Tempel_Herodes-Access_Foundation.jpg

  Kaart: Plattegrond van het tempelcomplex. Bron: Access Foundation[2]  

  Get Adobe Flash player


  Filmpje: Overzicht van de tempel van Herodes. Duur: 54 seconden. Alleen pianomuziek, geen stem. Bron: Youtube.com, upload 26 aug. 2011, door BigBlueAni.
  Zie ook afzonderlijke foto's en tekeningen door BigBLueAnimations.

  Get Adobe Flash player


  Filmpje: Bezoekje aan de tempel van Herodes. Virtuele reconstructie. Duur: 7 min 47 sec. Alleen muziek, geen stem. Bron: Youtube.com, upload 25 okt. 2010, door IsraelArcheology. 

  De Heer Jezus voorzegde de verwoesting van de tempel:

  Mr 13:2 En Jezus zei tot hem: Zie je deze grote gebouwen? Er zal hier geen enkele steen op de andere steen gelaten worden die niet zal worden afgebroken.

  De tempel werd verwoest door de Romeinen, onder leiding van Titus, in het jaar 70, op de negende dag van de maand Av volgens de Hebreeuwse kalender. De eerste tempel werd ongeveer 656 jaar eerder, op dezelfde kalenderdag verwoest: de negende van de maand Av.

  Francesco_Hayez_de_verwoesting_van_de_tempel_van_Jeruzalem.jpg
  Schilderij van Francesco Hayez uit 1867: 'de verwoesting van de tempel van Jeruzalem'.

   Titusboog_menora.jpg
  Afbeelding: Op de Titusboog te Rome is te zien hoe de Romeinen de zevenarmige kandelaar (menora)
  en andere voorwerpen uit de tempel als krijgsbuit in triomf tonen.

  Van de verwoeste tempel is alleen een deel van de buitenmuur van het tempelcomplex over - de Klaagmuur (of Westelijke Muur). 

  De 'negende van Av' (Hebr. Tisha B'av) is de naam van de jaarlijkse vastendag in het Jodendom, ter gedachtenis van de verwoesting van de beide tempels op dezelfde kalenderdag. Deze dag valt in juli of augustus en is genoemd "de droevigste dag in de Joodse geschiedenis"[1].

  Het tempelhuis van Jezus' lichaam

  Terwijl de stenen tempel daar schitterde voor het oog van de mensen, was er een tweede, ditmaal vlezen woonplaats van God op aarde gekomen. Deze woonplaats was, evenals de tabernakel, een 'roerend goed', een 'mobiel' heiligdom.

  Joh 1:14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (lett. getabernakeld) ...

  Joh 2:14 En Hij vond in de tempel hen die runderen, schapen en duiven verkochten, en de wisselaars die daar zaten.
  Joh 2:15 En hij maakte een zweep van touwen en dreef allen uit de tempel, ook de schapen en de runderen; en het geld van de wisselaars stortte Hij uit en de tafels keerde Hij om;
  Joh 2:16 en tot hen die de duiven verkochten zei Hij: Neemt deze dingen van hier weg; maakt niet het huis van mijn Vader tot een huis van koophandel.
  Joh 2:17 Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven staat:’ De ijver voor uw huis zal mij verteren’.
  Joh 2:18 De Joden dan antwoordden en zeiden tot Hem: Welk teken toont U ons, dat U deze dingen doet?
  Joh 2:19 Jezus antwoordde en zei tot hen: Breekt dit tempelhuis af en in drie dagen zal Ik het oprichten.
  Joh 2:20 De Joden zeiden dan: In zesenveertig jaar is dit tempelhuis gebouwd, en U zult het in drie dagen oprichten?
  Joh 2:21 Maar Hij sprak over het tempelhuis van zijn lichaam.
  Joh 2:22 Toen Hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat Hij dit gezegd had; en zij geloofden de Schrift en het woord dat Jezus gesproken had.

  De omstanders begrepen Jezus niet en meenden dat hij van de stenen tempel sprak. Toen hij later aan het kruis hing, lasterden de voorbijgangers hem:

  Mt 27:40 en zeiden: U die het tempelhuis afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelf, als U Gods Zoon bent, en kom van het kruis af!
  Mr 15:28 29 En de voorbijgangers lasterden Hem, terwijl zij hun hoofden schudden en zeiden: Ha, U die het tempelhuis afbreekt en in drie dagen opbouwt,
  Mr 15:29 En de voorbijgangers lasterden Hem, terwijl zij hun hoofden schudden en zeiden: Ha, U die het tempelhuis afbreekt en in drie dagen opbouwt,

  De Heer Jezus had niet gezegd dat Hijzelf het tempelhuis zou afbreken. Het tempelhuis van de Heer Jezus werd door zijn volk, door de hand van de Romeinen, afgebroken, maar Hijzelf heeft het weer opgericht in Zijn opstanding.

  Ro 1:3 ... die geworden is uit het geslacht van David naar het vlees,
  Ro 1:4 die verklaard is als Gods Zoon in kracht naar de Geest van de heiligheid, door dodenopstanding,  

  Het lijkt erop dat Hij ook de stenen tempel, d.w.z. de toekomstige tempel van Ezechiël (zie de paragraaf hieronder) op de derde dag zal oprichten en wel nadat Israël geestelijk hersteld is. Deze derde dag is het derde millennium, het derde tijdvak van duizend jaar, waarbij duizend jaar als één dag genomen wordt.

  2Pe 3:8 Maar laat dit ene u niet onbekend zijn, geliefden, dat een dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.

  Ook het individuele lichaam van een gelovige in Jezus Christus wordt een tempel genoemd. In hem woont namelijk de Heilige Geest.

  1Co 6:19 Of weet u niet, dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest die in u is, die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent?

  De tempel van God in de Geest

  Het is niet zo dat God al bijna twee millennia op aarde geen tempel meer heeft. Op de pinksterdag, circa het jaar 30, terwijl de tempel van Herodes nog aanwezig was, ontstond een nieuw huis van God: een geestelijk huis, een woonplaats van God in de Geest. De nieuwe geestelijke tempel heeft ongeveer 40 jaar naast de oude stenen tempel bestaan, die in 70 na Christus werd verwoest.

  Door de Heilige Geest, die op de pinksterdag kwam, zijn de gelovigen in Jezus Christus samengevoegd tot één geheel. Ze vormen de tempel van de levende God.

  2Co 6:16 En welke overeenkomst heeft Gods tempel met afgoden? Want wij zijn de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft; ‘Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn’.

  Aan dit gebouw, dat er sindsdien is, wordt nog altijd gewerkt.

  Efe 2:18 Want door Hem hebben wij beiden in een Geest de toegang tot de Vader.
  Efe 2:19 Dus bent u geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar u bent medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,
  Efe 2:20 opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus Zelf hoeksteen is,
  Efe 2:21 in Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, opgroeit tot een heilige tempel in de Heer;
  Efe 2:22 in Wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de Geest.

  1Pe 2:4 tot Wie u komt, tot een levende steen, door mensen wel verworpen maar bij God uitverkoren en kostbaar,
  1Pe 2:5 en u wordt ook zelf als levende stenen gebouwd, als een geestelijk huis tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden te offeren, die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus.

  Ook de gemeente in een plaats, bijv. in Corinthe, vormt een heilige tempel van God. Het fundament is Jezus Christus, dat door een arbeider van God wordt gelegd. Anderen mogen op dit fundament bouwen.

  1Co 3:9 Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker, Gods gebouw bent u.
  1Co 3:10 Naar de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop. Maar laat ieder uitkijken hoe hij erop bouwt.
  1Co 3:11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt, dat is Jezus Christus.
  1Co 3:12 Als nu iemand op het fundament bouwt: goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro,
  1Co 3:13 ieders werk zal openbaar worden. Want de dag zal het aan het licht brengen, omdat deze in vuur geopenbaard wordt, en hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven.
  1Co 3:14 Als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft, zal blijven, zal hij loon ontvangen;
  1Co 3:15 als iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, maar zo als door vuur heen.
  1Co 3:16 Weet u niet, dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?
  1Co 3:17 Als iemand de tempel van God verderft, God zal hem verderven. Want de tempel van God is heilig, en dat bent u.

  Ook het lichaam van een individuele gelovige in Jezus Christus wordt een tempel genoemd. In hem woont namelijk de Heilige Geest.

  1Co 6:19 Of weet u niet, dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest die in u is, die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent?

  Het lichaam van de Heer Jezus was eveneens een tempel, zie de paragraaf Het tempelhuis van Jezus' lichaam.

  De tempel van de anti-Christ

  De 'derde (stenen) tempel' is de in te toekomst te bouwen tempel die er in de eindtijd zal zijn en vermoedelijk door de valse messias (anti-christ) gebouwd zal worden. Godsdienstige Joden verwachten dat de messias de tempel zal bouwen.

  Het Tempelinstituut in Jeruzalem bereidt de herbouw van de tempel voor en heeft de attributen voor de tempeldienst gereed: de zevenarmige kandelaar, het reukofferaltaar, de kleding van de hogepriester, enz. Zie video (10 minuten, Engels, Youtube, door InfoLive.tv); video (Engels, 9 minuten; 2e deel gaat over de voorhoofdsband van de hogepriester).

  Op de 'negende van Av' (de kalenderdag waarop zowel de eerste als de tweede tempel zijn verwoest) van 2009 begon het Tempelinstituut met de bouw van het brandofferaltaar. De ark van het verbond wordt niet gemaakt, omdat men gelooft dat deze verborgen is in de tempelberg en eens gevonden zal worden. 

  Een andere organisatie die streeft naar de heroprichting van de tempel is Getrouwen van de tempelberg (Eng. Temple Mount Failtful). De organisatie is gesticht door Gershon Salomon. 

  Naar verluidt kan de derde tempel in zeven maanden worden opgericht.

  Zoals de tempel van Herodes door de Heer Jezus beschouwd werd als de tempel van God, zo zal ook de tempel in de eindtijd beschouwd worden als de tempel van God.

  Opb 11:1 En mij werd een rietstok gegeven, aan een staf gelijk, en gezegd: Sta op en meet de tempel van God en het altaar en hen die daarin aanbidden.
  Opb 11:2 En de voorhof die buiten de tempel is, verwerp die en meet die niet, want hij is aan de naties gegeven, en zij zullen de heilige stad vertreden tweeenveertig maanden lang.

  In de derde tempel zullen, evenals in de vroegere tempels, offers worden gebracht. Een eindtijdse Romeinse vorst zal echter halverwege de jaarweek waarvan Daniel spreekt, het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden.

  Da 9:27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en [in] de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.

  Daniel spreekt niet alleen van offers, maar ook van een gruwel die verwoesting brengt. Ook de Heer Jezus heeft van die gruwel gesproken, die zal staan in 'de heilige plaats', d.w.z. de tempel.  

  Mt 24:14 En dit evangelie van het koninkrijk zal over het hele aardrijk worden gepredikt tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen.
  Mt 24:15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniel, zult zien staan in de heilige plaats, -laat hij die het leest, erop letten! -laten dan zij die in Judea zijn,
  Mt 24:16 vluchten naar de bergen;
  Mt 24:17 laat hij die op het dak is, niet naar beneden gaan om de dingen uit zijn huis te halen; en laat hij die op het veld is,
  Mt 24:18 niet terugkeren naar achteren om zijn kleed te halen.
  Mt 24:19 Wee echter de zwangeren en de zogenden in die dagen.
  Mt 24:20 En bidt dat uw vlucht niet ‘s winters of op sabbat gebeurt.
  Mt 24:21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is van het begin van de wereld af tot nu toe en er ook geenszins meer zal komen.
  Mt 24:22 En als die dagen niet werden verkort, zou geen enkel vlees behouden worden, maar terwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort.

  De gruwel der verwoesting is een gruwelijk afgodsbeeld en/of een gruwelijk mens. In de eindtijd zal er 'een beeld van het beest' zijn, dat aangebeden wordt, maar ook een mens der zonde die zichzelf verheft tot een god en als zodanig in de tempel van God gaat zitten.

  2Th 2:4 die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is.

  De gruwel der verwoesting in de heilige plaats is voor de gelovigen een teken dat zij moeten vluchten. De gruwel luidt namelijk een enorm grote verdrukking in.

  De tempel van Ezechiël 

  De vierde stenen tempel is de tempel die in het bijbelboek Ezechiël wordt beschreven en gebouwd zal worden door de ware messias (= de Heer Jezus Christus). Zie Tempel van Ezechiël voor het hoofdartikel over dit onderwerp. 

  De tempel van God in de hemel

  Ook in de hemel is een tempel, de tempel van God. Deze tempel heeft pilaren.

  Opb 3:12 Wie overwint, die zal Ik maken tot een pilaar in de tempel van mijn God en hij zal geenszins meer daaruit weggaan; en Ik zal op hem schrijven de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.

  In Zijn tempel wordt God voortdurend gediend.

  Opb 7:15 Daarom zijn zij voor de troon van God en zij dienen Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij die op de troon zit zal zijn tent over hen uitbreiden.

  In de hemelse tempel is de ark van Gods verbond.

  Opb 11:19 En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van zijn verbond werd gezien in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, aardbeving en grote hagel.

  In en uit de tempel van God in de hemel komen ook engelen.

  Opb 14:15 En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem die op de wolk zat: Zend uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is gekomen, want de oogst van de aarde is overrijp geworden.
  Opb 14:17 En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, en ook hij had een scherpe sikkel.
  Opb 15:6 En de zeven engelen die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein, blinkend linnen en de borst omgord met gouden gordels.

  De tempel van God in de hemel kan vervuld worden met de rook van de heerlijkheid van God.

  Opb 15:8 En de tempel werd vervuld met rook van de heerlijkheid van God en van zijn macht; en niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen van de zeven engelen voleindigd waren.
  Opb 16:1 En ik hoorde een luide stem uit de tempel tot de zeven engelen zeggen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de grimmigheid van God uit op de aarde!

  In de hemelse tempel is een troon

  Opb 16:17 En de zevende goot zijn schaal uit op de lucht, en er kwam een luide stem uit de tempel vanaf de troon, die zei: Het is gebeurd!

  Het schijnt dat tempel en tabernakel één zijn, terwijl de aardse afbeeldsels van die hemelse heiligdommen gescheiden waren. Opvallend is de uitdrukking 'de tempel van de tabernakel van het getuigenis' in de hemel.

  Opb 15:5 En daarna zag ik, en de tempel van de tabernakel van het getuigenis in de hemel werd geopend.

  God Zelf als tempel

  In het Nieuwe Jeruzalem zal geen tempel zijn. God Zelf, en het Lam (onze Heiland), is haar tempel.

  Opb 21:22 En een tempel zag ik in haar niet, want de Heer, God de Almachtige, is haar tempel, en het Lam.

  Meer informatie

  • Video over de tempel, de verwoesting van het heiligdom en de herovering van Oost-Jeruzalem in 1967: video (7 minuten, Hebreeuws, Youtube; muziek van Yaakov Shwekey)
  • Virtuele tour in Jeruzalem en de tempel: video (3 minuten, Youtube)
  • Over de toekomstige tempel in het vrederijk, zie Tempel van Ezechiël

  Bronnen

  • De afbeelding van de eerste tempel (model) is als gratis afbeelding overgenomen van www.searchingthescriptures.net
  • De afbeelding van het schilderij 'de verwoesting van de tempel van Jeruzalem' van Francesco Hayez (1867) behoort tot het publieke domein. Bron: Wikimedia Commons
  • De foto van een deel van de Titusboog behoort tot het publieke domein. Bron: Wikimedia commons. Auteur: Anthony M.

  Voetnoten

  1. ↑ Zie artikel Tisha_B'Av op En.wikipedia.org
  2. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.
  3. ↑ De Elberfelder Bibel mit Erklärungen (2011) heeft 20/19 v. Chr. als het begin van de tempelrenovatie. Een aantekening van de Leidense Vertaling bij Joh. 2:20 heeft 20 v.Chr als het begin van de tempelbouw. De woordenlijst in de 'Groot Nieuws voor u'-Bijbel stelt dat de tempel in 64 na Chr. gereed kwam.  
  4. ↑ Aldus John Gill in zijn commentaar (John Gill's Expositor) op Ezr 6:3. Hij noemt geen namen van geleerden. 
    

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Francesco_Hayez_de_verwoesting_van_de_tempel_van_Jeruzalem.jpg
  Publiek Domein
  86.84 kB13:00, 9 aug 2009Kees LangeveldActies
   Tempel_Herodes-Access_Foundation.jpg
  Tempel van Herodes. Bron: Access Foundation.
  89.42 kB10:02, 12 feb 2011Kees LangeveldActies
   tempel_van_salomo_model_1.jpg
  Bron: free clipart van www.searchingthescriptures.net
  73.62 kB10:35, 13 jul 2009Kees LangeveldActies
  Tempel_Zerubbabel.jpg
  Bron: Matson (G. Eric and Edith) Photograph Collection, bewaard bij de Amerikaanse congresbibliotheek. Onjuist jaartal en vermoedelijk onjuiste weergave.
  78.39 kB10:46, 15 apr 2013Kees LangeveldActies
   Titusboog_menora.jpg
  publiek domein
  387.16 kB09:50, 10 aug 2009Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.