Timotheüs

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Timotheüs

  Timotheüs (Eng. Timotheus of Timothy) was een metgezel en medewerker van de apostel Paulus. De apostel had hem door het Evangelie verwekt. Van natuurlijke geboorte was Timotheüs de zoon van een Joodse moeder en een Griekse vader. Twee brieven van de hand van Paulus in het Nieuwe Testament zijn aan Timotheüs geschreven.

  Naam. De naam Timotheüs betekent 'vereerder van God'.

  Afkomst en opvoeding. Timotheus was afkomstig uit Klein Azië (het huidige Turkije). Zijn vader was een Griek en zijn moeder een gelovige Jodin, een christin, Eunice geheten, Hand. 16:1. Zijn grootmoeder Loïs was ook een gelovige vrouw. Zijn moeder en zijn grootmoeder hebben hem opgevoed bij de Bijbelse geschriften (= het Oude Testament), 2 Tim.3:15 en 1:5.

  Goed getuigenis. Als jonge man had hij reeds een goed getuigenis van de broeders te Lystre en Iconium.

  Bekering. Op zijn tweede zendingsreis kwam Paulus in de regio van Derbe en Lystra, waar Timotheüs woonde. Timotheüs werd een trouwe discipel, Paulus liet hem besnijden en nam hem mee als medewerker op zijn verdere zendingsreizen. In Handelingen en diverse Nieuwtestamentische brieven wordt Timotheüs meerdere malen genoemd.

  Band met Paulus. Paulus en Timotheüs hadden een heel speciale hechte band. Vanaf de eerste ontmoeting is hij met Paulus meegereisd en hij is hem tot het einde trouw gebleven. De apostel noemt hem "mijn waar kind in het geloof." In een van de Corinthebrieven noemt hij hem "mijn geliefd en trouw kind". "Zoals een kind zijn vader" (Filp. 2:22), zo diende Timotheüs samen met Paulus in het evangelie. 

  Arbeid. Timotheüs krijgt de opdracht te werken als evangelist, 2 Tim. 4:5. 

  Paulus schrijft van hem aan de gelovigen in Corinthe dat Timotheüs "werkt het werk van de Heer evenals ik" (1 Cor. 16:10).

  1Co 16:10  Wanneer nu Timotheus komt, let erop dat hij zonder vrees bij u is, want hij werkt het werk van de Heer evenals ik.
  1Co 16:11 Laat dus niemand hem minachten; maar helpt hem in vrede voort, opdat hij tot mij komt, want ik verwacht hem met de broeders.

  (TELOS)

  Gezindheid. Vanuit de gevangenis beval Paulus Timotheüs aan bij de gelovigen in Filippi:

  Flp 2:19 Maar ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig naar u toe te zenden, opdat ook ik welgemoed mag zijn als ik uw omstandigheden weet. 
  Flp 2:20 Want ik heb niemand van gelijke gezindheid als hij, die zo trouw uw belangen zal behartigen, 
  Flp 2:21 want allen zoeken hun eigen belang, niet dat van Jezus Christus. 
  Flp 2:22 En u kent zijn beproefdheid, dat hij, zoals een kind zijn vader, met mij in het evangelie heeft gediend.

  Flp 2:23 Hem nu hoop ik onmiddellijk te zenden, zodra ik mijn omstandigheden heb overzien. 
  (TELOS)

  Bron

  H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 124. Enige tekst hiervan is, onder toestemming, op 21 aug. 2015 verwerkt.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.