Toekomst

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Toekomst

  Over de toekomst spreekt de Bijbel op vele plaatsen. God heeft in Zijn Woord het begin en het einde van de geschiedenis van de mensheid op aarde bekendgemaakt, 'de eerste dingen', en tevens de eeuwige toestand met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

  Inhoud:


  Uit onszelf kunnen wij mensen de toekomst niet kennen. Het weer bijvoorbeeld is moeilijk te voorspellen: hoe meer dagen vooruit voorspeld wordt, hoe groter de kans op een misser. 

  De toekomst is deels door God geopenbaard. In de Bijbel, het meest verspreide boek ter wereld, kan de mens veel te weten komen. Aan gelovigen in Christus wordt de toekomst geopenbaard door de Heilige Geest. Hij verkondigt 'de toekomstige dingen' (Joh. 16:13). 

  Joh 16:13 Maar wanneer Hij is gekomen, de Geest van de waarheid, zal Hij u in de hele waarheid leiden; want Hij zal vanuit Zichzelf niet spreken, maar alles wat Hij zal horen, zal Hij spreken en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.
  (TELOS)

  Wat er in het verleden gebeurde en vandaag gebeurt, de schepping van hemel en aarde, de zondeval en al zijn verdrietige gevolgen op aarde, behoort in Gods plan tot 'de eerste dingen'. Hierna komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

  Opb 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
  (...) 
  Opb 21:4 En Hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
  Opb 21:5 En Hij die op de troon zat, zei: Zie, Ik maak alles nieuw. En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.  
  (TELOS)

  Wat betreft de toekomst van de 'eerste dingen' staat de Gemeente van Christus, Israël en de volken nog veel te wachten. 

  1. De wegrukking van de Gemeente van Christus
  2. Het oordeel van de wereld, 'de komende toorn' (1 Th. 1:10)
  3. De verschijning van Christus in de wereld
  4. De bekering van Israël
  5. Het oordeel der volken voor de troon van Christus
  6. Het duizendjarig vrederijk

  God zal het aardrijk rechtvaardig oordelen. Er zal een grote verwoesting plaatsvinden, de ellende zal groot zijn. De wereld ondergaat deze verwoesting niet slechts lijdelijk, zij heeft er een actief aandeel in, ja, zij heeft die aan zichzelf te wijten. Na de afbraak echter volgt een wederopbouw, na de sloop verrijst een nieuw gebouw. Daar komen 'de tijden van de herstelling van alle dingen'. 

  Hnd 3:19 Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer
  Hnd 3:20 en Hij de voor u voorbestemde Christus, Jezus zendt,
  Hnd 3:21 die de hemel moet opnemen tot op de tijden van de herstelling van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher.

  Vóórdat Gods toorn over de wereld wordt uitgegoten, worden zijn kinderen in een ogenblik weggerukt. Want God heeft zijn kinderen 'niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heer Jezus Christus' (1 Th. 5:9). 

  1Th 5:8 Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, terwijl wij het borstharnas van het geloof en de liefde aangedaan hebben, en als helm de hoop van de behoudenis;
  1Th 5:9 want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heer Jezus Christus,
  1Th 5:10 die voor ons is gestorven, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem leven.

  (TELOS)

  Het is Jezus de Heiland, de Zoon van God, die de gelovigen redt van de komende toorn. 

  1Th 1:10 en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons redt van de komende toorn. (TELOS)

  Deze redding is te vergelijken met en wordt ook voorafgebeeld door de redding van Lot en zijn dochters. Voordat Sodom en Gomorra werden verwoest, werden Lot en zijn gezin als het ware weggerukt door engelen. 

  Ge 19:16 [Lot] aarzelde echter; daarom grepen die mannen zijn hand, de hand van zijn vrouw en de hand van zijn twee dochters, omdat de HEERE hem wilde sparen. Zij brachten hem naar buiten en leidden hem buiten de stad. (HSV)

  De gemeente van Christus, die in deze genadetijd wordt verzameld uit alle volken, zal door haar hoofd, de Heer Jezus, worden opgenomen in de hemel, om altijd bij Hem te zijn (1 Thess. 4; Joh. 15:1v). De Gemeente of de Kerk heeft een hemelse bestemming. Zij wordt plotseling opgenomen van de aarde en dan ingevoerd in het Vaderhuis met de vele woningen. 

  Nadat de gemeente is weggenomen, komt de toorn van God over 'de zonen der ongehoorzaamheid'. 

  Col 3:5 Doodt dan uw leden die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die afgodendienst is, 
  Col 3:6 om welke dingen de toorn van God komt over de zonen van de ongehoorzaamheid. 
  (TELOS)

  God zal het aardrijk oordelen door Jezus. 

  Hnd 17:31 omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die Hij daartoe heeft bestemd, waarvan Hij aan allen zekerheid heeft gegeven door Hem uit de doden op te wekken. (TELOS)

  In het laatste bijbelboek zien wij dat het Lam de zegels van het boek opent. 

  Opb 5:9 En zij zingen een nieuw lied en zeggen: U bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen; want U bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie, (TELOS)

  In zijn rede over de toekomstige dingen (o.a. in Marcus 13) gebruikt de Heer Jezus tijdsordelijke aanduidingen:

  1. 'het begin van de weeën' (Marc. 13:9). Dit is 'nog niet het einde' (Marc. 13:7, vgl. 13:13 'volharden tot [het] einde'): misleiding, oorlogen, aardbevingen, hongersnoden, vervolging van de uitverkorenen, wereldwijde evangelieprediking, conflicten binnen families 
  2. de dagen van de grootste verdrukking aller tijden (Marc. 13:14-23; 'die dagen', vs. 17, 19, 20): ingeluid door de gruwel der verwoesting op de heilige plaats, vluchten, gevaar voor alle leven, valse christussen en profeten,
  3. 'die dagen, na die verdrukking' (Marc. 13:24v): verduistering van zon en maan en andere kosmische verschijnselen, wederkomst van de Heer Jezus, bijeenverzameling van Zijn uitverkorenen

  In de fase van 'het begin van de weeën' is een ernstig verschijnsel misleiding

  Mr 13:6 Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het, en zij zullen velen misleiden. (TELOS)

  Maar het schijnt ook te gebeuren in de tijd van de grootste verdrukking ooit. 

  Mr 13:20 En als de Heer die dagen niet had verkort, zou geen vlees behouden worden, maar ter wille van de uitverkorenen die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen verkort.
  Mr 13:21 En als dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, zie, Hij is daar, gelooft het niet.
  Mr 13:22 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en tekenen en wonderen geven om zo mogelijk de uitverkorenen te misleiden.

  Mr 13:23 Kijkt u echter uit! Van tevoren heb Ik u alles gezegd.
  (TELOS)

  De misleiding bestaat dus in de valse woorden, tekenen en wonderen die velen zouden kunnen doen geloven dat deze of gene de Messias, de Verlosser of een woordvoerder (profeet) van God is. Het is geen enkele misleider, het zijn, althans in het begin, velen die zich voor de Christus of een profeet zullen uitgeven (Marc. 13:6 'velen')

  Het 'begin van de weeën' behelst ook oorlogen en geruchten van oorlogen zijn. 

  Mr 13:7 Wanneer u nu zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, wordt niet verschrikt, want het moet gebeuren, maar het is nog niet het einde; 
  Mr 13:8 want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen aardbevingen zijn in verschillende plaatsen; en er zullen hongersnoden en onlusten zijn. Deze dingen zijn een begin van de weeen.
  (TELOS)

  Daarnaast zullen er in het begin der weeën aardbevingen gebeuren. 

  Mr 13:8 want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen aardbevingen zijn in verschillende plaatsen; en er zullen hongersnoden en onlusten zijn. Deze dingen zijn een begin van de weeen.
  (TELOS)

  Tot de eerste rampen in het boek Openbaring behoort een 'grote aardbeving'.

  Opb 6:12 En ik zag, toen het Lam het zesde zegel opende, en er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak en de hele maan werd als bloed, (TELOS)

   
  Daarenboven zullen in het begin der weeën hongersnoden voorkomen.

  Mr 13:8 want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen aardbevingen zijn in verschillende plaatsen; en er zullen hongersnoden en onlusten zijn. Deze dingen zijn een begin van de weeën.
  (TELOS)

  God zal de hemelen en de aarde doen beven. De macht van de koninkrijken der wereld zal gebroken worden. 

  Hag 2:20 Het woord van de HEERE kwam voor de tweede keer tot Haggaï, op de vierentwintigste van de maand: 
  Hag 2:21 (2:22) Zeg tegen Zerubbabel, de landvoogd van Juda: Ik zal doen beven de hemel en de aarde.
  Hag 2:22 (2:23) Ik zal de troon van de koninkrijken omverwerpen en de kracht van de koninkrijken van de heidenvolken wegvagen. Ik zal de wagen met zijn berijder omverwerpen; de paarden en hun ruiters zullen neerstorten, ieder door het zwaard van zijn broeder. 

  Hag 2:23 (2:24) Op die dag, spreekt de HEERE van de legermachten, zal Ik u, Zerubbabel, zoon van Sealthiël, Mijn dienaar, nemen, spreekt de HEERE. Ik zal u maken tot een zegelring, want u heb Ik verkozen, spreekt de HEERE van de legermachten.
  (HSV)

  Mr 13:8 want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen aardbevingen zijn in verschillende plaatsen; en er zullen hongersnoden en onlusten zijn. Deze dingen zijn een begin van de weeen.
  (...)
  Mr 13:24 Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven,

  Mr 13:25 en de sterren zullen uit de hemel vallen en de krachten die in de hemelen zijn, zullen wankelen.

  Mr 13:26 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in wolken, met grote kracht en heerlijkheid.
  (TELOS)

  Opb 6:12 En ik zag, toen het Lam het zesde zegel opende, en er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak en de hele maan werd als bloed, 
  Opb 16:18 En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er kwam een grote aardbeving, zoals er niet geweest is sinds er een mens op de aarde is geweest: zo’n aardbeving, zo groot! 
  (TELOS)

  Israël zal gelouterd worden in een tijd van grote verdrukking. Jezus Christus zal het oude verbondsvolk verlossen, het zal Hem erkennen als hun Messias.

  De gemeente zal met haar Heer overwinnend verschijnen in deze wereld en met Hem over de aarde regeren in het duizendjarig vrederijk

  De volkeren zullen, na de oordelen van God over deze aarde en de verschijning van de Heer Jezus in heerlijkheid, zich bekeren tot God. Zij zullen de Koning der koningen, de Heer Jezus, erkennen. Ze zullen Gods weg en heil kennen en Hem loven. Ze zullen zich verblijden en juichen. De Heer Jezus zal hen leiden. Alle einden der aarde zullen God vrezen. Hiervan spreekt onder andere Psalm. 67. 
   

  Psalm 67

  1.
  lamənaṣṣēḥ binəḡînōṯ mizəmwōr šîr: 
  Een psalm, een lied, voor de koorleider, bij snarenspel.

  2.
  ’ĕlōhîm yəḥānnēnû wîḇārəḵēnû yā’ēr pānāyw ’itānû selâ: 
  God zij ons genadig en zegene ons;
  Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten. Sela

  3.
  lāḏa‘aṯ bā’āreṣ darəkeḵā bəḵāl-gwōyim yəšû‘āṯeḵā:
  Dan zal men op de aarde Uw weg kennen,
  onder alle heidenvolken Uw heil.

  4.
  ywōḏûḵā ‘ammîm ’ĕlōhîm ywōḏûḵā ‘ammîm kullām: 
  De volken zullen U, o God, loven;
  de volken zullen U loven, zij allen.

  5.
  yiśəməḥû wîrannənû lə’ummîm kî-ṯišəpōṭ ‘ammîm mîšwōr ûlə’ummîm bā’āreṣ tanəḥēm selâ: 
  De natiën zullen zich verblijden en juichen,
  omdat U de volken rechtvaardig zult oordelen;
  de natiën op de aarde zult U leiden. Sela

  6.
  ywōḏûḵā ‘ammîm ’ĕlōhîm ywōḏûḵā ‘ammîm kullām: 
  De volken zullen U, o God, loven;
  de volken zullen U loven, zij allen.

  7.
  ’ereṣ nāṯənâ yəḇûlāh yəḇārəḵēnû ’ĕlōhîm ’ĕlōhênû:
  De aarde heeft haar opbrengst gegeven;
  God, onze God, zegent ons.

  8.
  yəḇārəḵēnû ’ĕlōhîm wəyîrə’û ’ōṯwō kāl-’afəsê-’āreṣ: 
  God zegent ons
  en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.

  De Israëlische zangeres Etti Ankri (geb. 1963) zingt Psalm 67 in het Hebreeuws. Nederlandse overschrijving en vertaling (in Herziene Statenvertaling) is hiernaast gegeven[1] 

  Get Adobe Flash player


  Bron: Youtube.com, duur ca. 4 minuten.

  Heel Israël zal behouden worden en een zegen in het midden van de aarde worden. 

  De tempel zal worden herbouwd en vervuld met Gods heerlijkheid (zie Tempel van Ezechiel). In Jeruzalem zal naar de betekenis van haar naam (eindelijk) vrede zijn.

  Hag 2:6 (2-7) Want alzo zegt de HEERE der heirscharen: Nog eens, een weinig [tijds] zal het zijn; en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de zee, en het droge doen beven. 
  Hag 2:7 (2-8) Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen [tot] den Wens aller heidenen, en Ik zal, dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de HEERE der heirscharen.
  Hag 2:8 (2-9) Mijn is het zilver, en Mijn is het goud, spreekt de HEERE der heirscharen.

  Hag 2:9 (2-10) De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van het eerste, zegt de HEERE der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE der heirscharen.
  (SV)

  Eeuwige toestand

  Na het duizendjarig vrederijk en het laatste oordeel (voor de grote witte troon) schept God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan breekt de eeuwige toestand aan. 

  Opb 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
  Opb 21:2 En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor haar man versierd is.
  Opb 21:3 En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen: Zie, de tabernakel van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn, hun God.
  Opb 21:4 En Hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
  Opb 21:5 En Hij die op de troon zat, zei: Zie, Ik maak alles nieuw. En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.  
  (TELOS)

   

  Opb 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
  Duits: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr.

  Opb 21:2 En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor haar man versierd is. 
  Duits: Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabsteigen von Gott, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut.

  Opb 21:3 En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen: Zie, de tabernakel van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn, hun God.
  Duits: Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott.

  Opb 21:4 En Hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
  Duits: Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.

  Opb 21:5 En Hij die op de troon zat, zei: Zie, Ik maak alles nieuw. En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.
  Duits: Und der auf dem Throne saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er sprach zu mir: Schreibe; denn diese Worte sind gewiß und wahrhaft!

  Opb 21:6 En Hij zei tot mij: Zij zijn gebeurd! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal hem die dorst heeft, geven uit de bron van het water van het leven om niet. 
  Duits: Und er sprach zu mir: Es ist geschehen! Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst!

  Opb 21:7 Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal Hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn.
  Duits: Wer überwindet, wird solches ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein.

  De Nederlandse zangeres Anja Schraal zingt Opb. 21:1-7 in het Duits:

  Get Adobe Flash player


  Opb. 21:1-7. Duur: 4 min. 12 sec.

  In de eeuwige toestand is God 'alles in allen' (1 Cor. 15:28). Hij 'vervult alles in allen' (Ef. 1:23).

  1Co 15:28 Maar wanneer Hem alles onderworpen is, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen zijn aan Hem die Hem alles onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. (TELOS)
  1Co 12:6 en er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. (TELOS)

  Efe 1:22 En Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen en Hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente,
  Efe 1:23 die zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult.
  (TELOS)

  Dat God reeds nu al in ons werkt en alles is, daarnaar verlangt de Nederlandse zanger Kees Kraayenoord in zijn lied 'God be everything'.

  Get Adobe Flash player


  Kees Kraayenoord - God be in everything. Duur: 3 min. 15 sec.

  Dwalingen

  Aangaande de wederkomst van de Heer Jezus zijn er enkele onjuiste denkbeelden die gemakkelijk post kunnen vatten onder gelovigen.

  1. Het denkbeeld dat de Heer Jezus dan en dan voor ons terugkomt: een bepaald jaar, een bepaalde maand of zelfs bepaalde dag.
  2. Het denkbeeld dat de Heer Jezus voorlopig niet of nog lang niet terugkomt. 
  3. Het denkbeeld dat we kunnen stoppen met werken en goeddoen omdat de komst van de Heer zeer nabij is 

  Deze denkbeelden houden geen stand in het licht van de Schrift.

  'Dan en dan zal het gebeuren'

  Sommige gelovigen wagen zich aan een berekening of voorspelling met betrekking tot de tijd (jaar of maand of zelfs dag). Zo luidde een voorspelling dat op 21 december 2008 de laatste 7 jaren van het huidige menselijke bestel zouden beginnen, de rampzalige periode die in het bijbelboek Openbaring wordt geschilderd. We kunnen niet uitsluiten dat zoiets gebeurd, maar het is onwaarschijnlijk dat het volgens menselijke berekening zal gebeuren.

  Er zijn dingen die we, met het oog op de toekomst, eerst moeten weten. Ten eerste, dat de profetie van de Schrift een woord van God is en geen eigenmachtige uitlegging toelaat. In dat verband spreekt de apostel Petrus ook over valse profeten. We moeten derhalve vooral naar de Schrift luisteren en dat op een voorzichtige wijze, zonder onze eigen gedachten erin te leggen.

  2 Pe 1:20 Weet dit eerst, dat geen profetie van de Schrift een eigen uitlegging heeft.

  Ten tweede moeten we 'eerst' weten, dat er ongelovige spotters zullen komen die de wederkomst van Christus zullen ontkennen.

  2Pe 3:3-4  Weet dit eerst, dat er in het laatst van de dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen en zeggen: Waar is de belofte van zijn komst? Want sinds de vaderen zijn ontslapen, blijft alles zo als van het begin van de schepping.

  Wanneer er telkens vernuftige voorspellingen worden gedaan die niet uitkomen zullen er steeds meer mensen komen die zullen spotten met de belofte van de wederkomst van de Heer.

  'Niet vandaag of morgen'

  Een andere dwaling is het denkbeeld dat de Heer Jezus nog niet voor de zijnen zal terugkomen, omdat er nog dit of dat moet gebeuren. Daarom zouden we niet vandaag (of morgen, of deze week of dit jaar ...) hoeven te verwachten.

  'Laat ik maar stoppen met werken'

  De apostel Paulus maakt duidelijk dat stoppen met werken niet goed is met het oog op de komst van de Heer Jezus.

  Vrees voor de toekomst

  In door mensen opgestelde fictieve toekomstscenario's (futuristische romans) spelen vergevorderde techniek en/of een collectivistisch dwangsysteem vaak een grote rol[2]. Voorbeelden zijn Aldous Huxley's Brave New World (1932), voorgekomen uit Huxley's zorg om de toekomst gezien de ontwikkeling van de wetenschap, en George Orwells 1984 (gepubliceerd in 1949), een schrikbeeld aangaande de wereld in 1984, geinspireerd door de totalitaire regimes van Hitler en Stalin. Deze toekomstbeelden, door de schrijvers bedoeld als waarschuwing, zijn gebaseerd op elementen uit het heden (technologische en politieke ontwikkelingen) die worden uitvergroot en doorgetrokken.

  Of zulke schrikbeelden zullen uitkomen, is uiteindelijk in Gods hand. Het boek 1984 is in 1984 niet uitgekomen. Een dwangsysteem dat de mensheid in de toekomst te wachten staat, is dat rond het beeld van het Beest. Hoe dat dwangsysteem precies wordt uitgewerkt (door implantatie van chips bijvoorbeeld), daarover kan men slechts fantaseren. 

  De Heer Jezus heeft ons geleerd bang te zijn voor God, niet voor mensen en wat zij kunnen aanrichten.

  Mt 10:28 En weest niet bang voor hen die het lichaam doden maar de ziel niet kunnen doden, maar weest veeleer bang voor Hem die zowel ziel als lichaam kan verderven in de hel.

  Wij mensen houden te weinig rekening met de macht van God, die zó groot is, dat de aarde voor Hem een voetbank is (Mt. 5:35). 

  'History is His Story', d.w.z. de geschiedenis is Zijn Verhaal. Hij bestuurt, laat toe of houdt tegen. Hij houdt de toekomst in Zijn hand. 

  Meer weten

  Hugo Bouter, De toekomst is dichtbij. Gouda: Boeken om de Bijbel, 2006. Pagina’s: 57. 

  Hugo Bouter, De dingen die spoedig moeten gebeurenOver de Bijbelse toekomstverwachting. Pagina's: 32. ISBN/EAN: 9789070926861. 

  Henk P. Medema, De toekomst van onze Here Jezus Christus. Vaassen: Uitgeverij Medema, 1996. Pagina's: 144. Over de wederkomst van Christus, de opname van Gemeente, het Koninkrijk van God, de toekomst van Israël, de Antichrist, het duizendjarig Vrederijk. 

  Lucas Suringar en Gerardus Benthem Reddingius (vanaf blz 253) schreven elk een verhandeling over het wereldgericht door Jezus Christus, in Verhandelingen van het Genootschap tot Verdediging van de Christelijke godsdienst. Amsterdam, 1807.

  Voetnoten

  1. ↑ Transcriptie onder toestemming ontleend aan: Jan Pieter van de Giessen, Psalm 67 - Etti Ankri, op BijbelAantekeningen.nl, 14 januari 2012.

  2. ↑ Maarten Dijkstra, Toekomstromans populair onder jongeren, artikel op RefDag.nl, 12 juli 2012.
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.