Twee Getuigen

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Openbaring 11
  2. 2. Duidingen
  3. 3. Film

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Twee%20Getuigen

  De twee getuigen komen voor in het bijbelboek Openbaring en volgens een bepaalde christelijke opvatting zullen ze verschijnen in de eindtijd, tijdens de regeerperiode van de antichrist: de periode van de Grote Verdrukking.

  Openbaring 11

  Over de twee getuigen lezen wij in hoofdstuk 11 van Openbaring. Er staat in vers 3-6:

  "3 Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om te profeteren. Gedurende twaalfhonderdzestig dagen zullen ze dat doen, gehuld in een boetekleed. 4 Zij zijn de twee olijfbomen en de twee lampenstandaards die voor de Heer van de wereld staan. 5 Als iemand hun kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond, dat hun vijanden verteert; op die manier zal iedereen die hun kwaad wil doen moeten sterven. 6 Zij hebben de macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt zolang zij profeteren. Ook hebben ze de macht om water in bloed te veranderen. Verder kunnen ze de aarde treffen met alle mogelijke plagen, zo vaak ze maar willen."

  De twee getuigen zullen dus 1260 dagen (ongeveer 3 1/2 jaar) profetieën vertellen en wonderbaarlijke dingen doen. De antichrist zal zich door hen bedreigd voelen, ook omdat de twee getuigen door God gestuurd zijn en hij zal ze uiteindelijk doden:

  "7 Wanneer zij hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest dat uit de onderaardse diepte opstijgt de strijd met hen aanbinden, hen overwinnen en hen doden. 8 Dan liggen hun lijken op het plein van de grote stad die in figuurlijke zin Sodom of Egypte heet, de stad waar ook hun Heer gekruisigd is. 9 Gedurende drieëneenhalve dag komen er mensen uit alle landen en volken, van elke stam en taal, om hun lijken te zien, en zij dulden niet dat ze begraven worden. 10 De mensen die op aarde leven juichen om de dood van de twee profeten, en opgetogen sturen ze elkaar geschenken, want die profeten waren een grote kwelling voor hen geweest.’" (Openbaringen 11:7-10).

  De mensen die aan de kant van de antichrist staan, zijn opgelucht door de dood van de twee getuigen en ze vieren feest.

  Vervolgens liggen de lijken van de twee getuigen nog 3 1/2 dag op straat, totdat God ze uit de dood laat opstaan en vervolgens in de hemel opneemt:

  "11 Maar toen de drieëneenhalve dag voorbij waren, voer er een levensgeest uit God in hen en kwamen ze weer overeind. Iedereen die hen zag werd doodsbang. 12 Er klonk een luide stem uit de hemel, die tegen hen zei: ‘Kom hierboven.’ Toen stegen ze in de wolk op naar de hemel, voor het oog van hun vijanden." (Openbaringen 11:11-12).

  Duidingen

  Sommige bijbeluitleggers zijn van mening dat het verschijnen van de twee getuigen niet letterlijk moet worden opgevat, maar slechts symbolisch: de ene getuige staat voor het Oude Testament, de andere vertegenwoordigt het Nieuwe Testament.

  Een andere gedachte is dat de getuigen staan voor de gelovigen die vanwege het getuigenis voor Christus gedood worden, en door die marteldood heen het leven vinden.

  Andere uitleggers echter nemen de bijbelse gegevens letterlijk en zijn van mening dat in de eindtijd twee figuren uit de bijbel zullen terugkeren op aarde: de meesten wijzen hierbij op Elia en Henoch, of Elia en Mozes. De bijbel zelf maakt in het betreffende stuk in Openbaringen geen namen bekend.

  Elia. Dat Elia één van de twee getuigen zou kunnen zijn, vindt steun onder andere in 2 Koningen hoofdstuk 2, vers 11:

  "11 En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel."

  Elia is in de hemel opgenomen zonder eerst te sterven. Daarbij komt nog de profetie van de profeet Maleachi die schrijft in Mal. 3:23:

  "Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag van Jahweh komt".

  Henoch. Dat Henoch ook één van de twee getuigen zou kunnen zijn, blijkt uit Genesis 5:24, waarin staat dat hij zonder te sterven werd opgenomen in de hemel.

  Gen 5:24 "En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen"

  Film

  In de christelijke speelfilm Left Behind II: Tribulation Force komen de twee getuigen voor waarin te zien is dat ze vuur spuwen bij de Klaagmuur in Jeruzalem.
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.