Verzoening

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Engelse woorden
  2. 2. Bron
  3. 3. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Verzoening

  Verzoenen onderstelt het geheel wegnemen van datgene wat de goede verstandhouding tussen twee partijen in de weg staat of verstoorde[1]. Jezus Christus, de Zoon van Gods, is het zoenmiddel voor onze zonden (1 Joh. 2:2; Rom. 5:10-11).

  Volgens het Nederlandse woordenboek van Van Dale (jaar 2000) betekent het woord 'verzoenen' in de eerste plaats[4]weer tot vrede of vriendschap brengen. Zo kan een vertoornde worden verzoend. In een huwelijksconflict kunnen man en vrouw met elkaar worden verzoend. De ene partij kan zich met de andere verzoenen: de vijandschap doen ophouden, vrede sluiten. Zij zijn dan weer verzoend. Een voorbeeldzin: Zodra het oproer gestild was, en de gemoederen enigszins tot bedaren waren gekomen, trachtte de regering haar tegenstanders te bevredigen, en reikte hun de hand der verzoening[5].

  Verzoening_Josefina_de_Vasconcellos.jpg

  Foto:[6]: Bronzen afgietsel van een beeld getiteld 'Verzoening', gemaakt door Josefina de Vasconcellos.
  Oorspronkelijk heette het beeld 'hereniging': man en vrouw omhelzen elkaar boven een prikkeldraad (bij dit afgietsel ontbrekend). 

  In het Oude Testament wordt voor verzoenen de Hebreeuwse uitdrukking caphar gebruikt, dat 'bedekken' betekent. De zonde is iets afschuwelijks, dat de mens bevlekt en verontreinigt en wordt met drek vergeleken (Jes. 4: 4. Zach. 3: 3). Zij moet bedekt of uitgewist worden, wil de gemeenschap met God hersteld worden. Daarom gaat de betekenis „bedekken" dadelijk over in die van verzoenen.

  Het Nieuwtestamentische Griekse woord catallatio betekent iemand winnen, een verandering in hem bewerken, dat hij van een vijand een vriend wordt (Kol. 1 : 20; Rom. 5:10; 1 Kor. 7: 11). Dezelfde betekenis heeft het Griekse woord hilasco (Hebr. 2: 17; Luk. 18: 13). Al deze uitdrukkingen veronderstellen een scheiding tussen God en de mens, een verstoring van de vriendschap, die weggedaan of opgeheven moet worden.

  De zonde van Adam en Eva wekte bij hen de behoefte hun schaamte (naaktheid) te bedekken. Ze gebruikten hiervoor vijgenbladerenGod echter bedekte hun 'schande' met een dierenvel. 

  Ge 3:7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten.
  Ge 3:21 En de HERE God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede. 
  (NBG51)

  Deze bedekking is een zinnebeeld van verzoening door het Lam van God. Het is een door God bedachte bedekking, die God Zelf aanbrengt. 

  In de handelingen die in het Oude Testament verzoening moesten bewerken, speelden offers een belangrijke rol. Voorbeeld:

  Le 14:19 De priester zal ook het zondoffer bereiden, en voor hem, die van zijn onreinigheid te reinigen is, verzoening doen; en daarna zal hij het brandoffer slachten.
  Le 14:20 En de priester zal dat brandoffer en dat spijsoffer op het altaar offeren; zo zal de priester de verzoening voor hem doen, en hij zal rein zijn.
  Le 14:21 Maar indien hij arm is, en zijn hand [dat] niet bereikt, zo zal hij een lam ten schuldoffer, ter beweging nemen, om voor hem verzoening te doen ...

  (SV)

  Bij de verzoening van melaatsen speelde ook olie een belangrijke rol (Lev. 14). 

  Verzoening dient tot reiniging. Voor de verzoening wordt een mens ontnomen aan de staat van onreinheid waarin hij is. Over de Levieten werd bij hun inwijding verzoening gedaan om hen te reinigen.

  Nu 8:21 De Levieten ontzondigden zich en wasten hun kleren, en Aäron bewoog hen als beweegoffer voor het aangezicht van de HEERE; en Aäron deed verzoening voor hen om hen te reinigen.(HSV)

  Verzoening voorkomt Gods straf. De Levieten moesten voor de Israëlieten verzoening doen, zodat er onder dezen geen plaag zou zijn wanneer zij tot het heiligdom naderden. 

  Nu 8:19 Ik gaf de Levieten als gaven aan Aäron en aan zijn zonen uit het midden van de Israëlieten om de dienst van de Israëlieten in de tent van ontmoeting te verrichten, en om voor de Israëlieten verzoening te doen, zodat er geen plaag onder de Israëlieten zal zijn wanneer de Israëlieten tot het heiligdom naderen. (HSV)

  Jezus Christus, de Zoon van God, de Rechtvaardige, is onze Verzoening.

  1Jo 2:1 Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand zondigt, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige;
  1Jo 2:2 en Hij is het zoenoffer (
  of de verzoening, of het zoenmiddel) voor onze zonden; en niet voor onze zonden alleen, maar ook voor de hele wereld.

  De Heer Jezus is de Verzoening voor onze zonden inzoverre Hij onze zonden verzoend heeft door Zichzelf tot verzoening op te offeren. Hij is de Verzoener en het middel tot verzoening. Het Griekse woord dat vertaald is door 'zoenoffer' ('verzoening') is hilasmos.

  Door de dood van Zijn Zoon worden wij verzoend met God. Verzoening is de voorwaarde voor behoudenis. 

  Ro 5:10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven.
  Ro 5:11 En dat niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.

  (TELOS)

  Engelse woorden

  Het Engels heeft verschillende woorden voor verschillende soorten verzoening[2], ofwel woorden die verschillende aspecten van verzoening doen uitkomen[3]:

  Atonement: verzoening in de zin van het weer bijeenbrengen van twee partijen door middel van vergoeding. At-one-ment berust op een vergoeding.
  Expiation: verzoening door berouwvolle boetedoening.
  Placation: verzoening door het tot bedaren brengen van Gods rechtvaardige toorn.
  Propitiation: verzoening door middel van een zoenoffer.
  Reconciliation: verzoening in de zin van het herstel van de relatie met God.

  Bron

  H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Verzoenen. Hieruit is op 11 feb. 2013 tekst genomen en verwerkt.

  Voetnoten

  1. ↑ Vergelijk Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908). Zie Synoniemen.net 
  2. ↑ Bijbels Theologische Encyclopedie, ed. 2008, s.v. Verzoening, verzoeningsleer
  3. ↑ Zakwoordenboek Theologie s.v. Verzoening, verzoeningsleer. Importantia Publishing, 2004.
  4. ↑ Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie, jaar 2000.
  5. ↑ Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908). 
  6. ↑ Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Reconci..._Vasconcellos) 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.