Voorouder

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Voorouder

  Een voorouder (oud-Nederlands: voerouder; Frans: ancestre) is iemands persoonlijke verwant in de rechte opgaande lijn van afstamming. In ruimere zin van ‘voorouder’ zijn de voorouders: de gezamenlijke verwanten uit vroeger tijd van de nu levende mensheid, resp. van de bevolkingsgroep of natie waartoe de spreker of de aangeduide persoon of groep personen behoort; stamouders; voorgeslacht [1]

  Hieronder worden 64 generaties van onze voorouders benoemd[2] .

  1.  vader, moeder, kind
  2.  grootvader, grootmoeder, kleinkind
  3.  overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind
  4.  betovergrootvader, betovergrootmoeder, betachterkleinkind

  Oud-
  5.  oudvader, oudmoeder
  6.  oudgrootvader, oudgrootmoeder
  7.  oudovergrootvader, oudovergrootmoeder 
  8.  oudbetovergrootvader, oudbetovergrootmoeder

  Stam-
  9.  stamvader, stammoeder
  10.  stamgrootvader, stamgrootmoeder
  11.  stamovergrootvader, stamovergrootmoeder
  12.  stambetovergrootvader, stambetovergrootmoeder

  Stamoud-
  13.  stamoudvader, stamoudmoeder
  14.  stamoudgrootvader, stamoudgrootmoeder
  15.  stamoudovergrootvader, stamoudovergrootmoeder
  16.  stamoudbetovergrootvader, stamoudbetovergrootmoeder

  Edel-
  17.  edelvader, edelmoeder
  18.  edelgrootvader, edelgrootmoeder
  19.  edelovergrootvader, overgrootmoeder
  20.  edelbetovergrootvader, betovergrootmoeder

  Edeloud-
  21.  edeloudvader, edeloudmoeder
  22.  edeloudgrootvader, edeloudgrootmoeder
  23.  edeloudovergrootvader, edeloudovergrootmoeder
  24.  edeloudbetovergrootvader, edeloudbetovergrootmoeder

  Edelstam-
  25.  edelstamvader, edelstammoeder
  26.  edelstamgrootvader, edelstamgrootmoeder
  27.  edelstamovergrootvader, edelstamovergrootmoeder
  28.  edelstambetovergrootvader, edelstambetovergrootmoeder

  Edelstamoud-
  29.  edelstamoudvader, edelstamoudmoeder
  30.  edelstamoudgrootvader, edelstamoudgrootmoeder
  31.  edelstamoudovergrootvader, edelstamoudovergrootmoeder
  32.  edelstamoudbetovergrootvader, edelstamoudbetovergrootmoeder

  Voor-
  33. voorvader, moeder
  34. voorgrootvader, voorgrootmoeder
  35. voorovergrootvader, voorovergrootmoeder
  36. voorbetovergrootvader , voorbetovergrootmoeder

  Vooroud-
  37. vooroudvader, vooroudmoeder
  38. vooroudgrootvader, vooroudgrootmoeder
  39. vooroudovergrootvader, vooroudovergrootmoeder
  40. vooroudbetovergrootvader, vooroudbetovergrootmoeder

  Voorstam-
  41. voorstamvader, voorstammoeder
  42. voorstamgrootvader, voorstamgrootmoeder
  43. voorstamovergrootvader, voorstamovergrootmoeder
  44. voorstambetovergrootvader, voorstambetovergrootmoeder

  Voorstamoud-
  45. voorstamoudvader, voorstamoudmoeder
  46. voorstamoudgrootvader, voorstamoudgrootmoeder
  47. voorstamoudovergrootvader, voorstamoudovergrootmoeder
  48. voorstamoudbetovergrootvader, voorstamoudbetovergrootmoeder

  Vooredel-
  49. vooredelvader, vooredelmoeder
  50. vooredelgrootvader, vooredelgrootmoeder
  51. vooredelovergrootvader, vooredelovergrootmoeder
  52. vooredelbetovergrootvader, vooredelbetovergrootmoeder

  Vooredeloud-
  53. vooredeloudvader, vooredeloudmoeder
  54. vooredeloudgrootvader, vooredeloudgrootmoeder
  55. vooredeloudovergrootvader, vooredeloudovergrootmoeder
  56. vooredeloudbetovergrootvader, vooredeloudbetovergrootmoeder

  Vooredelstam-
  57. vooredelstamvader, vooredelstammoeder
  58. vooredelstamgrootvader, vooredelstamgrootmoeder
  59. vooredelstamovergrootvader, vooredelstamovergrootmoeder
  60. vooredelstambetovergrootvader, vooredelstambetovergrootmoeder

  Vooredelstamoud-
  61. vooredelstamoudvader, vooredelstamoudmoeder
  62. vooredelstamoudgrootvader, vooredelstamoudgrootmoeder
  63. vooredelstamoudovergrootvader, vooredelstamoudovergrootmoeder
  64. vooredelstamoudbetovergrootvader, vooredelstamoudbetovergrootmoeder

  Na de combinaties met oud, stam, edel, voor, volgen in de genealogie combinaties met aarts, opper en oer[3].  

  Adam en Eva zijn onze oudste voorouders, zij zijn het stamouderpaar van de hele mensheid.

  Jozef mocht genieten van meerdere generaties nakomelingen. Hij zag zijn de achterkleinkinderen van zijn zoon Efraïm, dat zijn Jozefs  betachterkleinkinderen. Ook kon hij zijn achterkleinkinderen uit het nageslacht van zijn zoon Manasse nog op de knieën nemen.

  Ge 50:23 Jozef zag van Efraïm de derde generatie; ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op de knieën van Jozef geboren.
  (HSV) 

  Genealogische voorouders van Jezus Christus

  De voorouders van de Heer Jezus zijn volgens het geslachtsregister van Luc. 3 (Herziene Statenvertaling) en de bovengenoemde genealogische benamingen: 

  Jozef , vader
  Heli , grootvader
  Matthat , overgrootvader
  Levi , betovergrootvader
  Melchi , oudvader
  Janna , oudgrootvader
  Jozef , oudovergrootvader
  Mattathias , oudbetovergrootvader
  Amos , stamvader
  Naüm , stamgrootvader
  Esli , stamovergrootvader
  Naggai , stambetovergrootvader
  Maäth , stamoudvader
  Matthathias , stamoudgrootvader
  Semeï , stamoudovergrootvader
  Jozef , stamoudbetovergrootvader
  Juda , edelvader
  Joannes , edelgrootvader
  Rhesa , edelovergrootvader
  Zerubbabel , edelbetovergrootvader
  Sealthiël , edeloudvader
  Neri , edeloudgrootvader
  Melchi , edeloudovergrootvader
  Addi , edeloudbetovergrootvader
  Kosam , edelstamvader
  Elmodam , edelstamgrootvader
  Er , edelstamovergrootvader
  Joses , edelstambetovergrootvader
  Eliëzer , edelstamoudvader
  Jorim , edelstamoudgrootvader
  Matthat , edelstamoudovergrootvader
  Levi , edelstamoudbetovergrootvader
  Simeon , voorvader
  Juda , voorgrootvader
  Jozef , voorovergrootvader
  Jonan , voorbetovergrootvader
  Eljakim , vooroudvader
  Meleas , vooroudgrootvader
  Maïnan , vooroudovergrootvader
  Mattatha , vooroudbetovergrootvader
  Nathan , voorstamvader
  David , voorstamgrootvader
  Isaï , voorstamovergrootvader
  Obed , voorstambetovergrootvader
  Boaz , voorstamoudvader
  Salmon , voorstamoudgrootvader
  Nahesson , voorstamoudovergrootvader
  Aminadab , voorstamoudbetovergrootvader
  Aram , vooredelvader
  Esrom , vooredelgrootvader
  Perez , vooredelovergrootvader
  Juda , vooredelbetovergrootvader
  Jakob , vooredeloudvader
  Izak , vooredeloudgrootvader
  Abraham , vooredeloudovergrootvader
  Tera , vooredeloudbetovergrootvader
  Nahor , vooredelstamvader
  Serug , vooredelstamgrootvader
  Rehu , vooredelstamovergrootvader
  Peleg , vooredelstambetovergrootvader
  Heber , vooredelstamoudvader
  Selah , vooredelstamoudgrootvader
  Kenan , vooredelstamoudovergrootvader
  Arfachsad , vooredelstamoudbetovergrootvader
  Sem , aartsvader
  Noach , aartsgrootvader
  Lamech , aartsovergrootvader
  Methusalach , aartsbetovergrootvader
  Henoch , aartsoudvader
  Jered , aartsoudgrootvader
  Mahalalel , aartsoudovergrootvader
  Kenan , aartsoudbetovergrootvader
  Enos , aartsstamvader
  Seth , aartsstamgrootvader
  Adam , aartsstamovergrootvader

  Varia

  De zogenaamde voorouderdienst (of voorouderverering) is de cultische verering van de geesten (of zielen) van de gestorven voorouders. Het is een verwerpelijke spiritistische praktijk die bijvoorbeeld in de Indonesische archipel een van de meest verbreide en invloedrijkste verschijnselen van spiritisme was.

  De naturalistische evolutietheorie neemt dieren als voorouders van de mens

  Meer informatie

  Genealogische benoeming van voorouders, zie lijst op Onserfgoed.com

  Voetnoot

  1. ↑ Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, op gtb.INL.nl
  1. ↑ Bron: Erick Janssen, op Stamboomvragenforum.nl, 2 juni 2010. 
  1. ↑ Bron: Diederik Mooij, op Home.xmsnet.nl

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.