Wapens

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Wapen

  Een wapen is een voorwerp, werktuig om zich te verdedigen of iemand aan te vallen. Er zijn vleselijke wapens, zoals een pistool en een dolk, en geestelijke wapens, zoals het Woord van God en geloof. Een gelovige heeft geestelijke wapens te hanteren. 

  Er zijn allerlei soorten vleselijke wapens: slagwapens, steekwapens, stootwapens, vuurwapens enz. Biologische wapens zijn ziekteverwekkende bacteriën en virussen die als wapen worden ingezet. Chemische wapens zijn chemische middelen als bijvoorbeeld gifgassen die als wapen worden gebezigd. Kernwapens zijn atoombommen. 

  Volgens de Britse organisatie Oxfam (2006) worden er jaarlijks genoeg kogels gemaakt om ieder mens twee keer dood te schieten.

  Geestelijke wapens

  Behalve vleselijke wapens zijn er ook geestelijke wapens. De apostel Petrus sloeg met een zwaard het oor van een slaaf af (Joh. 18:10). Zijn en onze Meester wees het gebruik van het zwaar echter af: 

  Mt 26:52 Toen zei Jezus tot hem: Steek je zwaard weer op zijn plaats; want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard omkomen.
  (TELOS)

  De strijd van een discipel van de Heer Jezus is niet tegen vlees en bloed, maar tegen demonische machten, die alleen met geestelijke wapens af te weren en te bestrijden zijn. Over de geestelijke wapenrusting handelt de brief aan de Efeziërs. Er zijn geestelijke wapens ter verdediging (helm van het heil, schild van het geloof, borstharnas van de gerechtigheid) en wapens waarmee ook aangevallen kan worden (zwaard van de Geest, gebed). 

  Efe 6:10 Overigens, sterkt u in de Heer en in de kracht van zijn sterkte.
  Efe 6:11 Doet de hele wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel.
  Efe 6:12 Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten.
  Efe 6:13 Neemt daarom de hele wapenrusting van God op, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, na alles volbracht te hebben, stand te houden.
  Efe 6:14 Houdt dan stand, uw lendenen omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,
  Efe 6:15 en de voeten geschoeid met de toerusting van het evangelie van de vrede,
  Efe 6:16 terwijl u bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
  Efe 6:17 En neemt de helm van de behoudenis en het zwaard van de Geest, dat is het woord van God,
  Efe 6:18 terwijl u te allen tijde bidt in de Geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen,
  Efe 6:19 en voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord gegeven mag worden om met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie bekend te maken
  Efe 6:20 waarvoor ik een gezant ben in een keten-opdat ik daarover vrijmoedig spreek, zoals ik moet spreken.
  Efe 6:17 En neemt de helm van de behoudenis en het zwaard van de Geest, dat is het woord van God,
  (TELOS)

  In zijn brief aan de heiligen te Thessaloniki spreekt Paulus niet van 'het borstharnas van de gerechtigheid', maar van 'het borstharnas van het geloof en de liefde'. 

  1Th 5:8 Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, terwijl wij het borstharnas van het geloof en de liefde aangedaan hebben, en als helm de hoop van de behoudenis; (TELOS)

  Het gaat hem niet om de fysieke wapenrusting van borstharnas, schild, zwaard enz., maar om de noodzaak gewapend te zijn met geloof, liefde en gerechtigheid. De zinnebeelden dienen slechs het aanschouwelijk onderwijs van de apostel. 

  Een belangrijk geestelijk wapen is het zwaard van de Geest, dat is het woord van God.

  Heb 4:12 Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot verdeling van ziel en geest, zowel van gewrichten als van merg, en oordeelt de gedachten en overleggingen van het hart.
  (TELOS)

  In de volgende passage beschrijft Paulus zijn bediening en strijd. Hij hanteert in zijn bediening van de verzoening 'de wapens van de gerechtigheid in de rechterhand en linkerhand' (2 Cor. 6:7). In de rechterhand houdt hij het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God, in de linkerhand het schild van het geloof (Ef. 6:17) 

  2Co 6:4 maar in alles ons aanbevelen als dienaars van God, in veel volharding, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, 
  2Co 6:5 in slagen, in gevangenissen, in oproeren, in arbeid, in waken, in vasten;
  2Co 6:6 in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in goedertierenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde,
  2Co 6:7 in het woord van de waarheid, in de kracht van God; door de wapens van de gerechtigheid in de rechterhand en linkerhand;
  2Co 6:8 door heerlijkheid en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht; als verleiders en toch waarachtigen;
  2Co 6:9 als onbekenden en toch bekenden; als stervend, en zie, wij leven; als getuchtigd en toch niet gedood;
  2Co 6:10 als bedroefd, maar altijd blij; als arm, maar velen rijk makend; als niets hebbend en toch alles bezittend.

  (TELOS)

  Kernwapens

  Van de geestelijke wapens keren wij nu terug de vleselijke wapens. De zwaarste en dus meest gevreesde zijn kernwapens. De directeur van het Internationaal Atoomenergie-agentschap merkte in 2005 op dat er in de wereld 27.000 kernkoppen zijn en dat dit er 27.000 te veel zijn. Hij vindt dat er wereldwijd een streng verbod op kernwapens zou moeten komen.

  Meer geld voor wapens

  In 2005 is wereldwijd 885 miljard euro uitgegeven aan defensie, ofwel 138 euro per wereldburger. Van 1995 tot 2005 stegen de militaire uitgaven met 34 procent, zo is gebleken uit het jaarlijkse rapport van het Stockholm Internationaal Vredes Onderzoek (SIPRI). De Verenigde Staten spenderen bijna de helft van het totaalbedrag. Zij worden op afstand gevolgd door Groot-Brittannie, Frankrijk, Japan en China met ieder 4 tot 5 procent van de militaire uitgaven (stand 2005).

  'Satan'-raket

  Toeristen smokkelen massaal wapens

  De marechaussee op Schiphol heeft momenteel de handen vol aan toeristen die wapens en nepwapens meenemen uit hun vakantieland. Dit jaar zijn al bijna net zoveel (nep)wapens onderschept als het hele vorige jaar. Dat heeft een woordvoerder van de marechaussee zaterdag bevestigd naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf. Vooral imitatievuurwapens zijn in trek, maar de marechaussee stuit ook regelmatig op boksbeugels, stiletto's, wurgstokjes en werpsterren in de bagage. De wapens zijn vaak gewoon te koop in toeristische winkels in het vakantieland, maar vakantiegangers weten meestal niet dat de wapens in Nederland verboden zijn, zegt de woordvoerder. Tot nu toe heeft de marechaussee 1600 wapens en nepwapens in beslag genomen, waaronder 700 imitatiewapens, 117 boksbeugels, 58 gasbusjes, 76 katapulten en 92 stiletto's. Ook komt de marechaussee steeds vaker vermomde wapens tegen: een balletjespistool met het uiterlijk van een aansteker of een creditcard met een mesje daarin verstopt.

  Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 4 aug. 2012.

   

  Rusland beschikt over 80 intercontinentale RS-20 kernraketten, die elk 10 kernkoppen kunnen vervoeren en een bereik hebben van 11.000 kilometer. Ze zouden in staat zijn om raketafweersystemen te ontwijken. De raket heeft de NAVO-codenaam 'Satan' meegekregen. De intercontinentale 'Satan'-raket werd ontwikkeld als antwoord op ontwikkelingen van de Amerikaanse defenstiemacht.

  Toekomstige wapens: bionische insekten

  De VS en Israël ontwikkelen piepkleine luchtvoertuigen (Micro Air Vahicles, MAV's) in de vorm van robot- of 'bionische' insekten. Deze mechanische wespen, vliegen, sprinkhanen etc. combineren de aerodynamica van echte insekten met GPS-navigatie en nanotechnologie. De MAV's geven legers nieuwe mogelijkheden. Miniscule robotvliegen kunnen bijvoorbeeld

  • geheime vijandelijke bunkers binnendringen
  • in vijandelijk gebied strategische objecten uitschakelen
  • een brug opblazen door kleine springladingen vervoerd door de bionische insekten
  • verkenningen uit te voeren en vijandelijke posities te filmen door microcamera's.
  • vijandelijke commandanten uitschakelen door 'sluipschutter-wespen'
  • vijandelijke vliegtuigen onklaar maken

  Zouden deze kunstmatige insecten iets te maken hebben met de demonische sprinkbanen uit Openbaring 9?

  Opb 9:1 En de vijfde engel bazuinde, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven.
  Opb 9:2 En zij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven; en de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put.
  Opb 9:3 En uit de rook kwamen sprinkhanen voort op de aarde en hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben.
  Opb 9:4 En hun werd gezegd dat zij geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, noch aan enig groen, noch aan enige boom, behalve aan de mensen die het zegel van God niet aan hun voorhoofden hebben.
  Opb 9:5 En hun werd gegeven dat zij hen niet zouden doden, maar dat zij hen vijf maanden zouden pijnigen; en hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen wanneer hij een mens steekt.
  Opb 9:6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken en hem geenszins vinden; en zij zullen begeren te sterven en de dood vlucht van hen weg.
  Opb 9:7 En de gedaanten van de sprinkhanen waren aan paarden gelijk, toegerust tot de oorlog; en op hun koppen was zoiets als kronen, aan goud gelijk, en hun gezichten waren als gezichten van mensen,
  Opb 9:8 en zij hadden haar als vrouwenhaar, en hun tanden waren als die van leeuwen,
  Opb 9:9 en zij hadden harnassen als ijzeren harnassen, en het gedruis van hun vleugels was als gedruis van wagens met vele paarden, die ten oorlog trekken;
  Opb 9:10 en zij hadden staarten, aan schorpioenen gelijk, en angels, en hun macht was in hun staarten om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang.
  Opb 9:11 Zij hadden over zich als koning de engel van de afgrond; in het Hebreeuws is zijn naam Abaddon; en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon.
  (TELOS)

  Einde aan de wapens

  De Bijbel voorzegt dat de wapenwedloop en de oorlogen zullen ophouden, nadat God in Jezus Christus geopenbaard is, met macht en heerlijkheid.

  Mic 4:1 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen,
  Mic 4:2 en vele natien zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem.
  Mic 4:3 En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natien tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.

  Jes 9:7 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (1)
  Bekijkt 1 van de 1 reacties: bekijk alles
  Heel interessant dat van die bionische insekten. Wel vraag ik me af of we hierin de monsters moeten zien die in Openbaring 9 genoemd worden, want dan zouden de spinkhanen in Openbaring 9 symbolen moeten zijn, en dat laatste betwijfel ik, omdat dan ook de rook en de put, en de zon en het zwerk symbolisch moeten zijn, daar die immers deel uitmaken van dezelfde 'beschrijving'. Tevens moeten deze insekten geestelijk onderscheidingsvermogen ehbben, omdat ze niet de mensen met het zegel Gods doden. Maar de toekomst zal het leren. We weten nog niet alles. bewerkte 09:27, 25 jul 2009
  Geplaatst 09:26, 25 jul 2009
  Bekijkt 1 van de 1 reacties: bekijk alles
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.