Amos

Van $1

  Versie vanaf 19:34, 11 aug 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Amos is de naam van een boek in de bijbel, dat genoemd is naar zijn auteur de profeet Amos.

  De naam Amos betekent "Lastdrager". 

  Amos was een schapenfokker, een veehouder in Tekoa. Amos zegt van zichzelf dat hij een schapenherder en een vijgenboom teler was (Amos 1:1)

  Het feit dat zijn vader niet genoemd wordt in het boek geeft aan dat hij van lagere afkomst was. Omdat hij een arbeider was, geeft ook aan dat hij geen formele training als profeet heeft gehad. Hij heeft de  “school der profeten” niet bezocht.

  Maar zijn grote kennis van het geschreven woord (de boeken van Mozes) stelt hem in staat om de wantoestanden op een juiste manier te oordelen. Hij legde dit naast de eisen van God, welke dienen als een meetlat, en toen hij tijdelijk geroepen werd als profeet kon hij als een geloofwaardig profeet te werk gaan.

  Zijn tijd

  Hij profeteerde onder Jerobeam II te Bethel, de hoofdzetel van de kalverdienst (Amos 7:14), waar men hem en zijn profetie niet verdragen kon (2 Kon. 14:23-29). In het  boek vinden wij een aantal aanwijzingen om de tijdsperiode vast te stellen. Koning Uzzia regeerde van 767 – 740 v. Chr. terwijl Jeroboam II regeerde tussen 782 – 753 v. Chr.  Daarnaast was Jotham een medeheerser met Azaria na 750 v. Chr. Dus wij kunnen concluderen dat Amos werkzaam was als profeet tussen 760 – 750 v. Chr. 

  Deze periode stond in het teken van vrede voor zowel het noordelijke als het zuidelijke koningrijk. De opmars van de Assyrieërs naar het westen dwong Syrie zich terug te trekken van het Israëlische grondgebied, teneinde hun westelijke stellingen te verdedigen.

  Gedurende een periode van 50 jaar werd Israel met rust gelaten door de Assyrieërs, die de dominante wereldmacht van die tijd waren. In die 50 jaar groeide de handel en welvaart. Dit had als gevolg dat een rijkere bovenklasse ontstond die de armere onderklasse onderdrukte en uitbuitte. Daarnaast verviel het land in een morele en spirituele verdorvenheid doordat zij de verbondswetten links lieten liggen. De werkende klasse werd uitgebuit door een paar rijke landeigenaren en een kleine groep kooplieden en handelaren. Ook de rechtelijke macht was corrupt: rechters werden omgekocht ten voordele van de rijken.

  Tegen deze achtergrond roept Amos op om terug te keren naar de wetten van Jhwh en Zijn gerechtigheid te laten gelden. Want Israel was geroepen om in handel en wandel Gods heiligheid, liefhebbende zorg voor anderen, rechtvaardigheid en recht te laten zien. De basis hiervoor waren de wetten die God gegeven had in de woestijn na de uittocht uit Egypte.

  Amos' profetieën vullen die van Hosea aan; waarschijnlijk zijn zij ten dele tijdgenoten geweest. 

  De boodschap

  Amos profetieën kenmerken zich door ernstige waarschuwingen tegen de zonden van de omringende naties van Israël en de zonden van Israël zelf. Nadruk ligt op het oordeel van God over deze zonden. Evenals Joël kondigt ook hij "de dag van Jhwh" aan (Amos 5:18-20). Het oordeel is onontkoombaar en is het gevolg van de onwil zich te bekeren. zie b.v. 4:6-13. De laatste 5 verzen van het boek (9:11-15) bevatten heilsbeloften. 

  Plaats binnen de Bijbel

  Uit een aantal aanhalingen van en verwijzingen naar de wet, blijkt dat Amos een goede wetskennis had. (b.v. 2:8 vlg. Exodus 22:26.) In het Nieuwe Testament wordt Amos diverse malen geciteerd, bijv. 9:11+12 -> Handelingen 15:16-18. 

  Indeling

  De 9 hoofdstukken zijn als volgt onder te verdelen[1]

  Hfst. 1 - 2 : 3  De oordelen over de volken rondom: Damaskus, Gaza, Tyrus, Ammon en Moab.
  Hfst. 2: 4 - hfst 4  De oordelen over Juda en Israël.
  Hfdst. 5:1-3  Een klaaglied over Israël.
  Hfdst. 5:4-6  Aanklachten tegen het volk.
  Hfdst. 7 - 8 : 3, 9:1-6  Vijf visioenen, die op het oordeel over het volk wijzen.
  Hfdst. 8: 4 - 14; 9 : 7 - 10  Verdere heenwijzingen naar de zondige toestand van het volk
  Hfdst. 9: 11 - 15  Het glorierijk herstel.

  Een andere indeling is: 

  Introductie                                     1:1-2
  Oordeel van de landen                     1:3–2:16
  Profetieen betreffende Israel             3:1–6:14    
  5 visioenen van oordeel                    7:1–9:10       
  Beloftes van herstel en zegening       9:11-15

  Meer informatie

  M.G. de Koning, Amos actueel; Gods toorn over de zonde; Amos verklaard, met praktische toepassingen voor vandaag. Middelburg, 2006. Pagina's: 182. Download in pdf-formaat van OudeSporen.nl 

  H. Rossier, Beschouwing over het bijbelboek Amos. Download in pdf-formaat van OudeSporen.nl.

  Bron

  H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 72. Tekst hiervan is, onder toestemming, op 8 mrt 2014 verwerkt.

  Voetnoot

  1. ↑ Aldus H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 64.  


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.