Babylon

Van $1

  Versie vanaf 18:17, 1 jun 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Babylon is de Griekse vorm van 'Babel'. Babel was de beroemdste stad van het oude Mesopotamië, de hoofdstad van het oude Babylonische rijk. Door de stad stroomde de rivier Eufraat, die Babel in twee helften verdeelde. 

  De apostel Petrus noemt Babylon in zijn eerste brief: 

  1Pe 5:12 Door Silvanus, die naar ik meen voor u een trouwe broeder is, heb ik in het kort geschreven om u te vermanen en te betuigen, dat dit de ware genade van God is waarin u moet staan.
  1Pe 5:13 U groet de medeuitverkorene in Babylon, en mijn zoon Markus.

  (TELOS)

  Sommige uitlegger menen dat in dit vers sprake is van de letterlijke stad Babylon, waar ten tijde van Petrus veel joden woonden[1]. Andere uitleggers zien er een codewoord of figuurlijke aanduiding voor Rome in, de hoofdstad van het Romeinse rijk

  De Iraakse dictator Saddam Hussein startte de bouw van een moderne stad Babylon, ongeveer 80 km ten zuiden van Bagdad.

  Apocalyptische Babylon

  In het laatste bijbelboek komt een stad voor genaamd Babylon. Het is een grote stad. 

  Opb 14:8 En een andere, een tweede engel volgde en zei: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de grimmigheid van haar hoererij alle naties heeft laten drinken.
  Opb 17:5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven: Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.
  Opb 18:2 En hij riep met krachtige stem de woorden: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, en het is een woonplaats van demonen en een bewaarplaats van elke onreine geest en een bewaarplaats van elke onreine en gehate vogel geworden.
  Opb 18:10 terwijl zij uit vrees voor haar pijniging in de verte blijven staan en zeggen: Wee, wee de grote stad, Babylon, de sterke stad; want in een uur is uw oordeel gekomen.
  Opb 18:21 En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee en zei: Zo zal de grote stad Babylon met geweld neergeworpen worden en zij zal geenszins meer gevonden worden.
  (TELOS)

  Vergelijk

  Da 4:30 Sprak de koning, en zeide: Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb tot een huis des koninkrijks, door de sterkte mijner macht, en ter ere mijner heerlijkheid!
  (SV)

  Sommige Bijbeluitleggers menen dat de stad Babylon in de Openbaring het herbouwde Babylon is, dat weer rijk en machtig zal worden. Volgens de meeste uitleggers echter heeft het apocalyptische Babylon een symbolische betekenis en verwijst het naar de stad Rome en de valse kerk van de eindtijd. 

  Voetnoten

  1. ↑ Easton's Revised Bible Dictionary s.v. Babylon


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.