Onverhoorde gebeden

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...hoorde_gebeden

  Iedereen kent dat wel: je bidt en bidt, maar God lijkt wel doof. Er komt geen enkele reactie. Laten we eens kijken wat de Bijbel zegt over gebed en verhoring.

  Onze Vader

  Het bekendste gebed is het Onze Vader, dat door Jezus (en dus door God Zelf!) voorgeschreven wordt.Dat begint met: ‘Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede.’ Vermoedelijk is geen enkel gebed zo vaak gebeden als het Onze Vader. Toch wordt dagelijks de naam van de Heer ontheiligt, zien we nog niets van Zijn koninkrijk, laat staan dat Zijn wil geschiedt op aarde. Verhoort God dan zelfs dit gebed niet, dat toch duidelijk een gebed naar Zijn wil is? Natuurlijk wel. Alleen wacht Hij op de perfecte tijd om te verhoren.

  Dat geeft ons dus een eerste reden, waarom het lijkt alsof God een gebed niet verhoort: de tijd is nog niet rijp. Zie 2 Petrus 3:9.

  Slavernij (onderdrukking)

  Wereldwijd worden op dit moment circa 46 miljoen mensen misbruikt als slaaf, waarvan 25% minderjarig is (gegevens 2016). Ook in Nederland komt vandaag de dag nog een vorm van slavernij voor: de buitenlandse arbeiders, die hun paspoort af moeten staan en het leeuwendeel van hun toch al te lage loon moeten afstaan voor schamelijke huisvesting en voeding. Geloof maar gerust dat ook zij bidden om bevrijding. God belooft plechtig, dat Hij hen zeker zal verhoren. Lees maar in Exodus 22:23 en Deuteronomium 26:7-9. Maar ook hier heeft de Heer soms reden om te wachten. En die reden vertelt Hij ons niet altijd. Voor Israël gold, dat zij moesten wachten op hun bevrijding tot de Amorieten zoveel misdaden hadden bedreven dat de maat vol was, lezen we in Genesis 15:16.

  Ongehoorzaamheid

  Als mensen bewust iets doen, waarvan God gezegd heeft: ‘Niet doen’, dan kan het gevolg zijn dat de gebeden niet verhoord worden. Dat is de waarschuwing die de profeet Samuël het volk Israël geeft, als ze beslist een koning willen hebben, tegen Gods wil in. Het gevolg van ingaan tegen Gods wil is blijkbaar dat een later gebed niet verhoord zal worden. Dat gebed moet wel in verband staan met de ongehoorzaamheid. Zie 1 Samuël 8:18. Eigenlijk ook wel logisch: als de mens niet naar God wil luisteren, waarom zou God dan wel naar de mens luisteren? Een soortgelijke situatie speelt rondom het gouden kalf. Bewuste ongehoorzaamheid, maar nu met een voorbidder, die zelf niet aan die ongehoorzaamheid heeft meegedaan. Zie Deuteronomium 9:18, 19. Mozes heeft 40 dagen vurig gebeden en 40 dagen gevast. Een uitermate serieus gebed dus, dat uiteindelijk verhoord werd. Wellicht omdat de voorbidder, Mozes dus, zelf deze zonde, waarvoor hij vergeving vraagt, niet begaan heeft. Ging het hier om bewuste ongehoorzaamheid, bij onbewuste ongehoorzaamheid reageert God milder, maar dan moet men wel spijt hebben van die ongehoorzaamheid zoals we lezen in 2 Koningen 22:18,19. Uit onwetendheid is de Here niet op de correcte manier gediend en koning Josia vindt dat verschrikkelijk. In dit gedeelte wordt koning Josia bemoedigd door God Zelf, dat Josia de verschrikkingen die de Heer gaat brengen niet zal meemaken.

  Recht doen aan een verbond

  Als er recht gedaan moet worden aan een verbond klopt men ook niet tevergeefs bij God aan, zien we in Jozua 10:12-14. Hier gaat het om de stad Gibeon, waarmee het volk Israël (feitelijk door misleiding, omdat Jozua de Heer niet geraadpleegd had) een verbond gesloten had. Gibeon wordt door 5 koningen aangevallen en God neemt het verbond van Zijn volk met Gibeon serieus en geeft Jozua dit bijzondere gebed in, dat Hij dan ook prompt verhoort, want de zon stond stil en de maan bleef staan.

  Plaats van gebed

  Maakt het eigenlijk verschil waar we bidden? In het Oude Testament wel, zie 2 Kronieken 7:12-16. God heeft al laten zien dat Hij in de tempel wil wonen, want die werd gevuld met de heerlijkheid des Heren. Maar Salomo had best veel gevraagd in zijn gebed en dus komt de Heer hem er persoonlijk over geruststellen: wat je gebeden hebt over dit huis – de tempel – zal ik doen. Ter bemoediging voor iedereen, die niet behoort tot het volk Israël een deel uit dat gebed van Salomo, waarvan de Heer dus bevestigt dat Hij hoort: 2 Kronieken 6:32,33 ‘Zelfs ook wat de vreemdeling betreft, die niet tot Uw volk Israël behoort, maar uit een ver land komt omwille van Uw grote Naam en van Uw sterke hand en van Uw uitgestrekte arm, wanneer zij komen en naar dit huis hun gebed richten, luistert Ú dan vanuit de hemel, vanuit Uw vaste woonplaats, en doe overeenkomstig alles wat de vreemdeling tot U roepen zal, opdat alle volken van de aarde Uw Naam kennen en U vrezen, zoals Uw volk Israël, en erkennen dat Uw Naam is uitgeroepen over dit huis dat ik gebouwd heb.’ Geen wonder dat zoveel mensen naar de Klaagmuur gaan om daar briefjes met gebeden in de muur te stoppen!

  In Johannes 4:21-24 lezen we dat de plaats niet meer van belang is voor aanbidding van God en in Matteüs 6:6 dat de binnenkamer een goede plaats is voor gebed.

  Oprecht gebed

  Matteüs 6:5-8 Het gebed dient wel oprecht te zijn en men moet niet bidden om gezien of gehoord te worden door mensen. En we hoeven ook niet talloze malen in verschillende woorden aan God te vertellen wat we graag willen. Hij is al op de hoogte. Maar er staat wel een belangrijk stukje in dit Bijbelgedeelte: namelijk dat Vader weet wat we nodig hebben en dat hoeft niet gelijk te zijn aan wat we bidden. Ik heb wel eens: 'Uw wil geschiede' gebeden en werd toen kwaad op God, omdat Hij niet deed wat ik wilde, namelijk mijn broer weer beter maken. Misschien herkent u dat wel. In hoeverre is ons gebed: Uw wil geschiedde dan oprecht?

  Oordelen

  En dan dat bekende gedeelte, waar we ons vaak op beroepen als ons gebed niet verhoord wordt Matteüs 7:7-12. Vlak voor dit gedeelte gaat het over oordelen. Dat doen we vaak en graag. Sommigen hardop (karakterbespreking, een mooi woord voor roddel, ik beken dat ook ik mij daaraan schuldig maak), anderen wellicht alleen in hun hart. Maar het is bijzonder moeilijk om niet te oordelen en toch vraagt God dat van ons. Joyce Meyer zei eens, dat die balk in ons eigen oog, de ander behoorlijk verwonden kan, als we daar de splinter willen weghalen. Oordelen over anderen kan dus een belemmering zijn voor de verhoring van uw gebed.

  Bidden en vasten

  Soms is bidden alleen niet genoeg Matteüs 17:21 ‘Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten.’ Dit zegt de Here Jezus na het uitdrijven van een demon. Daarvoor is vasten echt noodzakelijk! Demonen kunnen dus niet door gebed alleen uitgedreven worden.

  Bidden bij ziekte

  Volgens Jakobus 5:14-16 mogen de oudsten de zieke zalven met olie en voor hem/haar bidden om genezing. Er staat nog iets belangrijks bij, namelijk dat zonden beleden moeten worden: ‘Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt.’ Blijkbaar kunnen onbeleden zonden een oorzaak zijn van ziekte en van onverhoorde gebeden om beterschap.

  Bidden in Jezus’ naam

  Wat betekent bidden in Jezus’ naam? Johannes 14:12-14 en Johannes 16:23-27 Vaak bidden we puur onze eigen verlangens en zetten we als een soort handtekening dan onder ons gebed: In Jezus’ naam, amen. Maar feitelijk betekent het dat we bidden zoals Jezus dat zou doen, zien we in 1 Johannes 5:14,15

  Vergeten te danken

  God verlangt dat wij bij ons gebed Hem danken zien we in Filippenzen 4:6,7

  Voorbede voor ons door God Zelf

  Wij mensen bidden helemaal verkeerd Romeinen 8:26, 34, maar zowel de Heilige Geest als de Here Jezus zuchten en pleiten voor ons.

  Samenvatting redenen onverhoord gebed

  1. De tijd is nog niet rijp. 2. De maat van de misdaden van anderen is nog niet vol. 3. Bewuste of onbewuste ongehoorzaamheid. 4. Het gebed moet oprecht zijn. 5. Niet oordelen over anderen. 6. Soms moet ook gevast worden en is gebed alleen onvoldoende. 7. Onbeleden zonden. 8. Ons eigen verlanglijstje met Jezus’ naam eronder. 9. Niet danken.

  Als troost nog een kleine bemoediging: Psalm 94:9a ‘Zou Hij, die het oor plantte, niet horen?’

  Deze pagina bestaat nog niet. Verrijk de Christipedia.nl door uw kennis toe te voegen.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.