Dag van Jhwh

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron

  Versie vanaf 02:57, 28 feb 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  De Dag van Jhwh of Dag van de HEER is, in ruime zin, de toekomstige periode die begint met zware Godsgerichten en de verschijning van de Zoon des mensen en die eindigt met de laatste gerichten en de vernietiging van de kosmos. Tussen het begin en het einde ligt een lange tijd van duizendjarige vrede en geluk onder de regering van Christus Jezus.

  In engere zin is de Dag van Jhwh de dag waarop God in Christus aan de wereld geopenbaard wordt. Deze Dag wordt aangeduid als 'groot en vreselijk'. Ontzagwekkend en geducht is deze dag. De Zoon des mensen, de beloofde 'Leraar der gerechtigheid' (Joël 2:23), komt dan in heerlijkheid, op de wolken van de hemel. Het is alsof eindelijk de zon opgaat en in zijn volle heerlijkheid gezien wordt, de 'Zon der gerechtigheid' (Mal. 4:2). Hij zal zijn voeten planten op de Olijfberg. Deze dag van de komst van de Almachtige wordt impliet aangeduid door de woorden 'die komt' in 'die is en die was en die komt, de Almachtige' (Opb. 1:4, 8; 4:8).

  Zac 14:3 En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds. 
  Zac 14:4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, [zodat] er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden. 
  Zac 14:5 Dan zult gijlieden vlieden [door] de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, den koning van Juda; dan zal de HEERE, mijn God, komen, [en] al de heiligen met U, [o HEERE]! 
  Zac 14:6 En het zal te dien dage geschieden, dat er niet zal zijn het kostelijk licht, en de dikke duisternis.
  Zac 14:7 Maar het zal een enige dag zijn, die den HEERE bekend zal zijn; het zal noch dag, noch nacht zijn; en het zal geschieden, ten tijde des avonds, dat het licht zal wezen.
  (SV)


  Mal 4:2 Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren.

  (SV)

  Opb 1:8 Ik ben de alfa en de omega, zegt de Heer, God, Hij die is en die was en die komt, de Almachtige. (TELOS)

  De Dag van Jhwh wordt in de Heilige Schrift vaak gekenmerkt door gericht voor de goddelozen:

  Joe 2:1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij. 
  Joe 2:2 Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, …
  (…)
  Joe 2:11 En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?
  (...)
  Joe 2:30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.
  Joe 2:31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.
  Joe 2:32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.
  Joe 3:1  Want ziet, in die dagen en te dier tijd, als Ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden;
  Joe 3:2 Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld;

  Mal 4:1 Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal.
  (SV)

  De Dag van de Heer komt onverwachts, ‘als een dief in de nacht’ (1 Thess. 5:2) en brengt ‘een plotseling verderf’ (1 Thess. 5:3).

  1Th 5:2 Want u weet zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht.
  1Th 5:3 Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen.
  2Pe 3:10 Maar de dag van de Heer zal komen als een dief, waarop de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.
  (TELOS)

  De Dag van de Heer (in ruime zin) begint en eindigt met vuur (Mal. 4:1; 2 Pe 3:10). De Dag eindigt met de ondergang van de huidige hemelen en aarde, de vernietiging van de kosmos (2 Petr. 3:10). ‘Dit alles vergaat’ (2 Petr. 3:11). Op dit einde van de ‘dag van de Heer’ volgt ‘de dag van God’ (2 Petr. 3:12), die begint met de schepping van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde (2 Petr. 3:13), een nieuwe wereld ‘waarin gerechtigheid woont (2 Petr. 3:13).

  2Pe 3:10 Maar de dag van de Heer zal komen als een dief, waarop de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.
  2Pe 3:11 Daar dit alles dus vergaat, hoe behoort u te zijn in heilige wandel en godsvrucht,
  2Pe 3:12 terwijl u de komst van de dag van God verwacht en verhaast, ter wille waarvan de hemelen in vuur gezet zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
  2Pe 3:13 Wij echter verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont.
  2Pe 3:14 Daarom, geliefden, daar u deze dingen verwacht, beijvert u onbesmet en onberispelijk voor Hem te worden gevonden in vrede.
  2Pe 3:15 En houdt de lankmoedigheid van onze Heer voor behoudenis, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u heeft geschreven;
  (TELOS)

  Het is belangrijk om de grote en vreselijke Dag van Jhwh te onderscheiden van de komst van de Heer Jezus om zijn heiligen op te halen. Velen hebben de uitdrukking verkeerd toegepast, en dikwijls is beweerd dat de tweede brief aan de Thessalonicenzen is geschreven om de heiligen te kennen te geven dat het verkeerd is om de wederkomst van de Heer te verwachten. In feite echter meenden zij dat de Dag van Jhwh was gekomen, hoewel de eerste brief houdt de twee zaken duidelijk onderscheidt, vergelijk 1 Thess. 4:13-18 met 1 Thess. 5:1-4. De Dag van Jhwh kan pas na de openbaring van de ‘zoon van het verderf’ komen. Op de Dag van Jhwh wordt de Heer Jezus geopenbaard en wij, de eerder opgenomen en verheerlijkte heiligen, met Hem. 

  Col 3:4 Wanneer Christus, uw leven, geopenbaard wordt, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. (TELOS)

  Er zullen oordelen vóór en ná het duizendjarig vrederijk zijn, zodat we de Dag van de Heer zo ruim kunnen nemen als insluitende het millenium. Het zal de 'Dag van de Heer' zijn in tegenstelling tot 'dag van de mens'. Gód heeft het voor het zeggen. 

  Bron

  A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Day of the Lord. Tekst hiervan is op 21 febr. 2014 vertaald en verwerkt.


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.