Ezechiël (bijbelboek)

Van $1

  Versie vanaf 08:48, 31 mrt 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Het boek Ezechiël ( = "God is machtig" of "God maakt sterk") is het boek van de balling en profeet Ezechiël, dat opgenomen is in het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel. Ezechiël profeteerde in de 1e helft van de 6e eeuw vóór Christus, ten tijde van de Babylonische ballingschap. Hij kondigt de ondergang van Jeruzalem aan en maakt Gods oordelen over de omringende volken bekend, maar belooft ook het herstel en de wedergeboorte van Israël, de vereniging van de twee en tien stammen, en de nieuwe tempel te Jeruzalem. 

  Deze profetie handelt over héél Israël, niet alleen de twee stammen Juda en Benjamin. We krijgen inzicht in de regeringswegen van God op aarde. In Gods regering van de volken is Israël het middelpunt (Deut. 32:8). Het boek Ezechiël maakt geen melding van de tijden der heidenen of van de vier koninkrijken (Assur, Babel, Griekenland, Rome), maar gaat door tot het einde, wanneer de regeringstroon  in Jeruzalem zal terugkeren. 

  Auteur en datering

  Ezechiël ("God is sterk" of "God maakt sterk"), de zoon van Buzi, de priester (Ezech. 1:3), behoorde als priester tot de aristocratie van Jeruzalem. In 597 v.C. wordt hij, op 25-jarige leeftijd, met een groep ballingen, onder wie koning Jojachin van Juda (Ezech. 1:2), naar Babel weggevoerd. Dit is de 'eerste wegvoering' (2 Kon. 24:8-17; 25; 2 Kron. 36). De deportatie van Ezechiël naar Babel vond 11 jaar voor de verwoesting van de tempel (586 v.C.) plaats. In het 5e jaar van zijn ballingschap (593 v.C.), toen hij dertig jaar oud was (Ezech. 1:1), werd hij tot profeet geroepen. 

   
  Roepingsvisioen Ezechiël.jpg
   

  Ezechiël profeteert van ca. 593 - ca. 570 v.C. Hij is ten minste 22 jaar profeet geweest, want één van zijn profetieën is gedateerd in het 27e jaar van de ballingschap van koning Jojachin (Ezech. 29:17).

  Hij was een tijdgenoot van de profeten Jeremia en Daniël.

  Het bijbelboek Ezechiël staat volledig in de ik-vorm, we kunnen er daarom van uitgaan dat Ezechiël inderdaad de auteur is van dit boek. 

  Historische achtergrond

  Vanwege de afgoderij van de Joden, één van de belangrijkste oorzaken van de ballingschap, was afgoderij één van de hoofdthema's van Ezechiëls profetieën, zolang Jeruzalem nog niet was verwoest.

  Na de val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel (586 v.C.) kregen zijn profetieën een andere inhoud. Vanaf dat moment kwam de nadruk te liggen op de nieuwe en hoopvolle toekomst die God zou gaan geven, dwars tegen alle donkere omstandigheden in.

  Over de 6e eeuw vóór Christus, zie art. 6e eeuw v.Chr

  De boodschap van Ezechiël

  Sleutelverzen: 1:28; 10:4, 18; 43:2; enz. gaan over "De heerlijkheid van de Heer."

  Te Babel kondigde hij de Joden de op handen zijnde verwoesting van Jeruzalem aan, die plaats zou vinden om de zonden van het volk. Tevens vertroostte hij de vromen met de verzekering, dat er een herstel zou komen en de wrede onderdrukkers zouden worden verdelgd.  De boodschap is dus enerzijds een boodschap van oordeel, maar anderzijds ook een boodschap van hoop. Dit komt ook tot uiting in het terugtrekken van de heerlijkheid van de Heer uit de tempel te Jeruzalem, beschreven in de hoofdstukken 8-11 en later de terugkeer in de nieuwe tempel, hoofdstuk 43:1v. 

  Ezechiëls profetieën vormen een bevestiging van de profetieën door Jeremia gegeven en geven een aanvulling hierop.  

  Ezechiël sprak veel over Gods heiligheid en zijn weerzin tegen de zonde, maar ook over de genade, God zal niet blijven toornen over zijn volk. Een veel voorkomende zinsnede is: "zij zullen weten dat Ik de Heer ben," zowel de Joden als alle volken. Dit geldt zowel voor Gods oordelen als voor Gods genadedaden.

  Chronologisch verband

  597 v.C.: Ezechiël wordt, op 25-jarige leeftijd, met een groep ballingen, onder wie koning Jojachin van Juda, naar Babel weggevoerd. Dit is de 'eerste wegvoering' (2 Kon. 24:8-17; 25; 2 Kron. 36).

  593 v.C.: In het 5e jaar van zijn ballingschap (Ezech. 1:2), toen hij dertig jaar oud was (Ezech. 1:1), wordt Ezechiël tot profeet geroepen.  

  Ca. 589, in het 9e jaar van zijn ballingschap, op de 10e dag van de 10e maand (Tebet = dec./jan.) geschiedt het woord van God tot de profeet Ezechiël (Eze 24.1). Op dezelfde datum begint de belegering van Jeruzalem door Nebukadnezar (2 Kon. 25:1; Jer. 52:4).

  586/587 v.C.: Verwoesting van Jeruzalem en de tempel, 11 jaar na de wegvoering van Ezechiël. 

  Indeling

  dal van dorre doodsbeenderen.jpg

  Het boek is ingedeeld in 48 hoofdstukken. Op basis van de inhoud kan het boek Ezechiël in vieren worden verdeeld.

  Deel 1 (1:1-24:27)  Het oordeel over Juda en Jeruzalem.

  Het roepingsvisioen neemt de eerste drie hoofdstukken in beslag. Ezechiël moet diverse malen de ondergang van Jeruzalem en de ballingschap uitbeelden. De heerlijkheid van de Heer trekt zich terug uit de tempel en stijgt op van de Olijfberg. De balingen klagen bij Ezechël dat zij de dupe zijn van de zonden van hun voorgeslacht, maar Ezechiël maakt ze duidelijk dat ieder persoonlijk verantwoordelijk is voor zijn eigen zonden.

  Deel 2 (25:1-32:32)  Gods oordeel over verschillende volken.

  Dit deel kondigt Gods oordelen aan over de verschillende volken, die Israël omringen en waarmee Gods volk meer of minder te maken had. De ondergang van diverse volken, Ammon, Moab, Edom, de Filistijnen, Tyrus, Egypte, enz. worden door Ezechiël geprofeteerd. Hierbij gaat de beschrijving van de vorst van Tyrus ver de beschrijving van een aardse koning te boven. Een gedeelte van deze profetie slaat op de opstand van Satan tegen God en op de val van Satan.

  Deel 3 (33:1-39:29)  Oordeel over Israël en over Gog; zegen van Israël 

  Het derde deel bevat het oordeel over Israël en over Gog en zijn bondgenoten, en de zegen voor Israël. Een van de bekendste profetieën is het visioen van het dal met de dorre doodsbeenderen (37:1-14), waarin tevens het herstel van Israël symbolisch wordt voorgesteld. In hoofdstuk 38+39 worden profetieën uitgesproken over Israëls toekomstige vijanden Gog en zijn bondgenoten. 

  Deel 4: (40:1-48:35) De nieuwe tempel te Jeruzalem.

  Het vierde deel beschrijft de toekomstige tempel, de dienst, de verdeling van het land, de stad Jeruzalem. De heerlijkheid van de Heer keert terug tot zijn tempel. Het boek eindigt met de blijde boodschap dat de naam van de stad zal zijn "De Heer is daar".

   
  .NieuweTempel.jpg
   

  Een andere indeling[1] is: 

  Hfdst. 1 - 3 : 21  Inleiding en roeping van de profeet.

  Hfdst. 3: 22 - 7  In het vijfde jaar van de gevangenschap van Jojachin: aankondiging van strafgerichten over de Joden.

  Hfdst. 8 - 19  In het zesde jaar verdere profetieën over de gerichten.

  Hfdst. 20 - 24  In het zevende jaar: weer aankondigingen van oordelen over het volk.

  Hfdst. 25 - 32  Aankondiging van strenge oordelen over de omliggende volken, die de Joden onderdrukten.

  Hfdst. 33 - 39  Beloften worden in het vooruitzicht gesteld van de eenheid van het gehele volk Israël, dus van de twee en tien stammen.

  Hfdst. 40 - 48  Profetieën over het herstel van het koninkrijk onder de regering van de beloofde Messias, d.i. Christus, over de nieuwe tempel, zijn opbouw, zijn dienaren, zijn eredienst, en een beschrijving van het heilige land en de legering van de twaalf stammen. 

  Inhoud

  Ezechiël 1. Wij hebben hier een prachtig visioen van de regering en voorzienigheid van God op aarde, maar verenigd met de troon in de hemel. Vergelijk de vier levende wezens met die beschreven in Openbaring 4:6-8. (Het dertigste jaar van Ezechiël 1:1 is zonder twijfel het jaar van de Babylonische koninkrijk, dat door Nabopolassar was opgericht in 625 v.C.: het dertigste jaar zou zijn 595, hetgeen overeenkomt met het vijfde jaar van Jojachin's gevangenschap.)

  Ezechiël 2-3 zijn inleidend. Ezechiël moet spreken, of Israël zal horen of niet: hij moet het boek der profetie eten (dat wil zeggen, aanvaarden in zijn eigen ziel) en trouw zijn in het waarschuwen van de goddelozen.

  Ezechiël 4-7. De verwoesting van Jeruzalem. Deze werd afgebeeld op een tichelstenen plaat, en de profeet moest liggen op zijn linkerzij 390 dagen voor Israël, en 40 dagen op zijn rechterzij voor Juda, om hun ongerechtigheden te dragen, een dag voor een jaar. De 390 dagen waren waarschijnlijk van de verdeling van het koninkrijk in 975 tot 586 v.C., de verwoesting van Jeruzalem -390 hele jaren. "Israël" is, zoals zo vaak, die de tien stammen. Het is niet zo duidelijk waarnaar de 40 jaar voor Juda verwijzen: het was voor de ongerechtigheid van Juda, en kan verwijzen naar het bewind van Manasse vóór zijn gevangenschap en hervorming, want dat de zonde van Manasse wordt aangewezen als de hoofdzonde van Juda, en waarom zij in ballingschap zijn gezonden (2 Koningen 21:11-13).

  Ezechiël 8 spreekt van de afgoderij in verband met de tempel, hoewel veel van de afgoderij in het geheim plaats vond en onthuld moest worden.
  Ezechiël 9. Het overblijfsel dat klaagt over de gruwelen wordt gemarkeerd aan hun voorhoofd. Het behaagt God dat iemand over het kwade rouwt in verband met Zijn naam, hoewel ze het kwaad niet kunnen wegnemen.
  Ezechiël 10-11. De cherubs handelen tegen Jeruzalem. De heersers worden veroordeeld, maar er is genade en herstel voor de vrome overblijfsel.
  Ezechiël 12. De vlucht en gevangenschap van Zedekia worden voorspeld.
  Ezechiël 13. De valse profeten in Jeruzalem worden veroordeeld. In alle tijden moet men Gods gedachten kennen, om aan de leer van dergelijke profeten te ontsnappen.
  Ezechiël 14-15. Gods oordelen van Jeruzalem en haar inwoners.
  Ezechiël 16. De oorspronkelijke staat van Jeruzalem als een verworpen baby, maar geliefd en gekoesterd door God. Haar grote zonde wordt beschreven, maar er is genade in het einde.

  Plaats in de Bijbel

  Ezechiëls profetieën vormen een bevestiging van de profetieën door Jeremia gegeven en geven een aanvulling hierop. 

  In het Nieuwe testament komen vele citaten uit Ezechiël voor, voornamelijk in het bijbelboek Openbaring. Dit laatste boek is niet goed te begrijpen zonder Ezechiël. Ook Jezus gebruikte beelden uit Ezechiël b.v. de goede herder (Ez. 34 / Joh. 10:1-18.) 

  Bijzonderheden

  Ezechiël maakte zeer ingrijpende dingen mee in zijn leven als profeet: soms viel hij (3:23) soms kon hij niet spreken (3:24-27; 33:22.) Ook wordt hij door God in visioenen soms vele honderden kilometers verplaatst (8:1-3.) Zijn optreden en gedrag waren voor zijn tijdgenoten soms bizar (5:1-40) toch genoot hij groot respect bij de leiders van de ballingen, die hem regelmatig om raad kwamen vragen. 

  Geen profeet wijst zo duidelijk op de verantwoordelijkheid van de mens en de weg tot behoud (Ezech. 18).  

  Het gedeelte 28: 11-29 geeft ons een beschrijving van het oordeel over de vorst van Tyrus, waarbij gedacht kan worden aan de val van Satan en zijn oordeel.  

  In het ooglopend zijn de profetieën over de hereniging van de twaalf stammen en de opstanding van het gehele volk voorgesteld door de 2 stukken hout en de dorre doodsbeenderen (Ezech.  36). Ezech. 37 tekent het herstel van Israël doordat het van de Here een nieuw hart en een nieuwe geest ontvangt. Ezec. 38-39 beschrijft de ondergang van Gog, die uit het land ten noorden van Isaël komt.  

  Ezechiël mag voor velen een bijbelboek zijn dat wordt overgeslagen omdat één en ander moeilijk is te verstaan, toch is het ook een boek dat spreekt over de hoopvolle toekomst van Gods volk en het bevat vele bemoedigende gedeelten voor de nieuwtestamentische gelovige.

  Praktische betekenis

  God zoekt mensen die biddend op de bres staan voor hun medemensen. Door hun gebed kunnen de oordelen uitgesteld of verzacht worden. Ez. 22:30-31.

  Meer informatie

  Arno C. Gaebelein, De Profeet Ezechël. Doorn: Het Zoeklicht, 2003. Pagina's: 339. 

  Gert A. van de Weerd, De profeet Ezechiël. Ede, 2004-2006. 

  Bronnen

  H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 64.  Hieruit is, onder toestemming, in januari 2012 tekst genomen en verwerkt in dit artikel. 

  Voetnoten

  1. ↑ Indeling ontleend aan: H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 64. 


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.