Ezechiël (bijbelboek)

Van $1

  Versie vanaf 11:52, 5 jul 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Het boek Ezechiël ( = "God is machtig" of "God maakt sterk") is het boek van de balling en profeet Ezechiël, dat voorkomt in het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel. Het kondigt de ondergang van Jeruzalem aan en verkondigt oordelen over de omliggende volken, maar belooft ook het herstel en de wedergeboorte van Israël, de vereniging van de twee en tien stammen, en de nieuwe tempel te Jeruzalem. 

  Auteur en datering

  Ezechiël ("God is sterk" of "God maakt sterk") behoorde als priester tot de aristocratie van Jeruzalem. Hij werd op 25-jarige leeftijd met een groep ballingen, onder wie koning Jojachin van Juda, naar Babel weggevoerd. (2 Kon. 24:8-17; 25; 2 Kron. 36). Dit gebeurde 11 jaar voor de verwoesting van de tempel (586 v.Chr.)  In het 5e jaar van zijn ballingschap, in 593 voor Christus, werd hij tot profeet geroepen. 

   
  Roepingsvisioen Ezechiël.jpg
   

  Het bijbelboek Ezechiël staat volledig in de ik-vorm, we kunnen er daarom van uitgaan dat Ezechiël inderdaad de auteur is van dit boek. 

  Ezechiël is minstens 22 jaar profeet geweest, want één van zijn profetieën is gedateerd in het 27e jaar van de ballingschap van koning Jojachin. (29:17.) Hij was een tijdgenoot van de profeten Jeremia en Daniël.

  Historische achtergrond

  Vanwege de afgoderij van de Joden, één van de belangrijkste oorzaken van de ballingschap, was afgoderij één van de hoofdthema's van Ezechiëls profetieën, zolang Jeruzalem nog niet was verwoest.

  Na de val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel kregen zijn profetieën een andere inhoud. Vanaf dat moment kwam de nadruk te liggen op de nieuwe en hoopvolle toekomst die God zou gaan geven, dwars tegen alle donkere omstandigheden in.

  De boodschap van Ezechiël

  Sleutelverzen: 1:28; 10:4+18; 43:2; enz. gaan over "De heerlijkheid van de Heer."

  Te Babel kondigde hij de Joden de op handen zijnde verwoesting van Jeruzalem aan, die plaats zou vinden om de zonden van het volk. Tevens vertroostte hij de vromen met de verzekering,
  dat er een herstel zou komen en de wrede onderdrukkers zouden worden verdelgd.  

  De boodschap is enerzijds een boodschap van oordeel, maar anderzijds ook een boodschap van hoop. Dit komt ook tot uiting in het terugtrekken van de heerlijkheid van de Heer uit de tempel te Jeruzalem, beschreven in de hoofdstukken 8-11 en later de terugkeer in de nieuwe tempel, hoofdstuk 43:1v. 

  Ezechiëls profetieën vormen een bevestiging van de profetieën door Jeremia gegeven en geven een aanvulling hierop.  

  Ezechiël sprak veel over Gods heiligheid en zijn weerzin tegen de zonde, maar ook over de genade, God zal niet blijven toornen over zijn volk. Een veel voorkomende zinsnede is: "zij zullen weten dat Ik de Heer ben," zowel de Joden als alle volken. Dit geldt zowel voor Gods oordelen als voor Gods genadedaden.

  Praktische betekenis

  God zoekt mensen die biddend op de bres staan voor hun medemensen. Door hun gebed kunnen de oordelen uitgesteld of verzacht worden. Ez. 22:30+31.

  Plaats in de Bijbel

  Ezechiëls profetieën vormen een bevestiging van de profetieën door Jeremia gegeven en geven een aanvulling hierop. 

  In het Nieuwe testament komen vele citaten uit Ezechiël voor, voornamelijk in het bijbelboek Openbaring. Dit laatste boek is niet goed te begrijpen zonder Ezechiël. Ook Jezus gebruikte beelden uit Ezechiël b.v. de goede herder (Ez. 34 / Joh. 10:1-18.) 

  Bijzonderheden

  Ezechiël maakte zeer ingrijpende dingen mee in zijn leven als profeet: soms viel hij (3:23) soms kon hij niet spreken (3:24-27; 33:22.) Ook wordt hij door God in visioenen soms vele honderden kilometers verplaatst (8:1-3.) Zijn optreden en gedrag waren voor zijn tijdgenoten soms bizar (5:1-40) toch genoot hij groot respect bij de leiders van de ballingen, die hem regelmatig om raad kwamen vragen. 

   
  Indeling

  dal van dorre doodsbeenderen.jpg

  Het boek is ingedeeld in 48 hoofdstukken. Op basis van de inhoud kan het boek Ezechiël globaal in drie bundels worden verdeeld.

  Deel 1     1:1-24:27.     Het oordeel over Juda en Jeruzalem.

  Het roepingsvisioen neemt de eerste drie hoofdstukken in beslag. Ezechiël moet diverse malen de ondergang van Jeruzalem en de ballingschap uitbeelden. De heerlijkheid van de Heer trekt zich terug uit de tempel en stijgt op van de Olijfberg. De balingen klagen bij Ezechël dat zij de dupe zijn van de zonden van hun voorgeslacht, maar Ezechiël maakt ze duidelijk dat ieder persoonlijk verantwoordelijk is voor zijn eigen zonden.

  Deel 2     25:1-48:35.    Gods oordeel over verschillende volkeren.

  De ondergang van diverse volkeren, Ammon, Moab, Edom, de Filistijnen, Tyrus, Egypte, enz. worden door Ezechiël geprofeteerd. Hierbij gaat de beschrijving van de vorst van Tyrus ver alle aardse koningen te boven. Om deze gedeelten te begrijpen moet men inzien dat een gedeelte van deze profetie slaat op de opstand van Satan tegen God en zijn val.

  Deel 3      33:1-48:35.     Zegen voor Juda en Jeruzalem. 

  De hoofdstukken 33 tot 39 bevatten diverse heilsprofetieën. Een van de bekendste is het visioen van het dal met de dorre doodsbeenderen (37:1-14) waarin het herstel van Israël symbolisch wordt voorgesteld. In hoofdstuk 38+39 worden profetieën uitgesproken over Israëls toekomstige vijanden Gog en Magog. In de hoofdstukken 40-48 wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de tempel en de stad Jeruzalem in de verre toekomst. De heerlijkheid van de Heer keert terug tot zijn tempel

   
  .NieuweTempel.jpg
   

  Een andere indeling[1] is: 

  Hfdst. 1 - 3 : 21  Inleiding en roeping van de profeet.

  Hfdst. 3: 22 - 7  In het vijfde jaar van de gevangenschap van Jojachin: aankondiging van strafgerichten over de Joden.

  Hfdst. 8 - 19  In het zesde jaar verdere profetieën over de gerichten.

  Hfdst. 20 - 24  In het zevende jaar: weer aankondigingen van oordelen over het volk.

  Hfdst. 25 - 32  Aankondiging van strenge oordelen over de omliggende volken, die de Joden onderdrukten.

  Hfdst. 33 - 39  Beloften worden in het vooruitzicht gesteld van de eenheid van het gehele volk Israël, dus van de twee en tien stammen.

  Hfdst. 40 - 48  Profetieën over het herstel van het koninkrijk onder de regering van de beloofde Messias, d.i. Christus, over de nieuwe tempel, zijn opbouw, zijn dienaren, zijn eredienst, en een beschrijving van het heilige land en de legering van de twaalf stammen. 

  Bijzonderheden

  Geen profeet wijst zo duidelijk op de verantwoordelijkheid van de mens en de weg tot behoud (Ezech. 18).  

  Het gedeelte 28: 11-29 geeft ons een beschrijving van het oordeel over de vorst van Tyrus, waarbij gedacht kan worden aan de val van Satan en zijn oordeel.  

  In het ooglopend zijn de profetieën over de hereniging van de twaalf stammen en de opstanding van het gehele volk voorgesteld door de 2 stukken hout en de dorre doodsbeenderen (Ezech.  36). Ezech. 37 tekent het herstel van Israël doordat het van de Here een nieuw hart en een nieuwe geest ontvangt. Ezec. 38-39 beschrijft de ondergang van Gog, die uit het land ten noorden van Isaël komt.  

  Ezechiël mag voor velen een bijbelboek zijn dat wordt overgeslagen omdat één en ander moeilijk is te verstaan, toch is het ook een boek dat spreekt over de hoopvolle toekomst van Gods volk en het bevat vele bemoedigende gedeelten voor de nieuwtestamentische gelovige.

  Meer informatie

  Arno C. Gaebelein, De Profeet Ezechël. Doorn: Het Zoeklicht, 2003. Pagina's: 339. 

  Bronnen

  H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 64.  Hieruit is, onder toestemming, in januari 2012 tekst genomen en verwerkt in dit artikel. 

  Voetnoten

  1. ↑ Indeling ontleend aan: H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 64. 

   


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.