Israël (land)

Van $1

  Versie vanaf 12:04, 6 jul 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Het land van Israël is het land dat God aan de Abraham, Izaak en Jacob beloofd en aan hun nageslacht tot een erfelijke bezitting gegeven heeft. 

  Over de staat Israël, zie het artikel Israël (staat)
  Over het volk Israël, zie het artikel Israël (volk).

  God heeft het land voor het volk Israël uitgezocht. Het was een land 'vloeiend van melk en honing', een sieraad onder alle landen.  

  Eze 20:6 Op die dag heb Ik Mijn hand voor hen opgeheven om hen uit het land Egypte te leiden naar een land dat Ik voor hen uitgezocht had, [een land] dat overvloeit van melk en honing. Het is een sieraad onder al de landen.
  (HSV)

  Voordat het volk Israël het Beloofde Land introk, was Gods zorg en oog er al op gericht, het hele jaar door. 

  De 11:11 Maar het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, is een land met bergen en dalen; het drinkt water door de regen uit de hemel.
  De 11:12 [Het is] een land waar de HEERE, uw God, voor zorgt: voortdurend rusten de ogen van de HEERE, uw God, daarop, van het begin van het jaar tot het einde van het jaar.

  (HSV)

  De Israëlieten konden er veilig wonen zolang ze God, met wie ze een verbond gesloten hadden, gehoorzaamden. 

  Jer 25:5 Bekeert u toch, een iegelijk van zijn bozen weg, en van de boosheid uwer handelingen, en woont in het land, dat de HEERE u en uw vaderen gegeven heeft, van eeuw tot in eeuw;
  (SV)

  Israel-Wolters.jpg
  Klik op de kaart[7] om in te zoomen
   

  Israel_na_1967.jpg

  Kaart[6] : Betwiste grenzen en verdeling van het land Isräel sinds 1967

  In de bodem van het Israelisch grondgebied zit veel olie en gas. In 2010 werden voor de kust van de stad Haifa grote gasvoorraden gevonden. De hoeveelheid olie wordt geschat op 1,7 miljard vaten (2010)[5]. Met deze grondstoffen kan Israël een belangrijke producent op de energiemartkt worden[4]

  Het land is van God

  Het land van Israël is het land van de God van Israël, het land van JHWH. Hij noemt het Mijn land.

  Jes 14:1 Want de HEERE zal Zich over Jakob ontfermen, en Hij zal Israël nog verkiezen, en Hij zal hen in hun land zetten; en de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen, en zij zullen het huis van Jakob aanhangen.
  Jes 14:2 En de volken zullen hen aannemen, en in hun plaats brengen; en het huis Israëls zal hen erfelijk bezitten in het land des HEEREN tot knechten en tot maagden; en zij zullen gevangen houden degenen, die hen gevangen hielden, en zij zullen heersen over hun drijvers. 
  (SV)

  'Mijn land' (God)

  Het land van Israël is niet in de eerste plaats van Joden of Palestijnen of van de Volkenbond of van de Verenigde Naties, maar van God zelf. Het is Zijn land, zoals blijkt uit de volgende Schriftplaatsen.

  2Kr 7:19 Maar indien gij u afkeert en mijn inzettingen en verordeningen die Ik u voorgehouden heb, verlaat, andere goden gaat dienen en u voor hen nederbuigt,
  2Kr 7:20 dan zal Ik hen uitrukken uit mijn land dat Ik hun gegeven heb; dit huis dat Ik aan mijn naam geheiligd heb, zal Ik dan van mijn aangezicht wegwerpen, en Ik zal het tot een spreekwoord en een spotrede onder alle volken maken.
  2Kr 7:21 Dit huis, dat hoog verheven was; ieder die eraan voorbijgaat, zal zich ontzetten en zeggen: Waarom heeft de HERE alzo aan dit land en aan dit huis gedaan?
  2Kr 7:22 Dan zal men zeggen: Omdat zij de HERE, de God van hun vaderen, die hen uit het land Egypte had geleid, hebben verlaten, zich aan andere goden gehecht, zich voor die nedergebogen en die gediend hebben, daarom heeft Hij al dit onheil over hen gebracht.

  Jes 14:25 Ik ga Assur in mijn land verbreken en het op mijn bergen vertreden; dan zal zijn juk van hen worden weggenomen en weggenomen de last van hun schouder.
  Joe 1:6 Want een volk is tegen mijn land opgetrokken, machtig en ontelbaar; zijn tanden zijn leeuwetanden en het heeft hoektanden van een leeuwin.

  Het land is in de eerste plaats Zijn erfdeel (ook het volk Israel is Gods erfdeel).

  Jer 2:7 Ik bracht u toch in een vruchtbaar land om de vrucht en het goede daarvan te eten; doch toen gij daar waart gekomen, hebt gij mijn land verontreinigd en mijn erfdeel tot een gruwel gemaakt.
  Jer 16:18 Daarom zal Ik eerst hun ongerechtigheid en hun zonde dubbel vergelden, omdat zij mijn land hebben ontwijd met het aas van hun gruwelen en afschuwelijkheden, waarmede zij mijn erfdeel hebben vervuld.

  Geen volk noch vereniging van volken kan eigenmachtig bepalen voor wie het land bestemd is:

  Eze 36:5 daarom, zo zegt de Here HERE, voorwaar, in het vuur van mijn naijver heb Ik gesproken tot het overblijfsel der volken en tot geheel Edom, die met hartgrondige vreugde en diepe minachting mijn land voor zichzelf ten erfdeel hadden bestemd om het volkomen uit te plunderen;

  Ook in de toekomst is het land nog altijd Gods land. God zal de volken oordelen, onder meer omdat zij Zijn land hebben verdeeld:

  Joe 3:2 zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israel, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden,

  Eens zal de vorst Gog optrekken tegen Gods land:

  Eze 38:16 en gij zult optrekken tegen mijn volk Israel als een wolk die het land bedekt. In toekomende dagen zal het geschieden, dat Ik u doe optrekken tegen mijn land, opdat de volken Mij leren kennen, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u, o Gog, de Heilige betonen zal.

  'Mijn bergen'

  Het land Israel is van God, de bergen in het land zijn derhalve ook van God. Door de mond van Jesaja voorzegde God dat hij Assur op 'mijn bergen' zou vertreden. 

  Jes 14:24 De HEERE der heirscharen heeft gezworen, zeggende: Indien niet, gelijk Ik gedacht heb, het alzo geschiede, en gelijk Ik beraadslaagd heb, het bestaan zal! Jes 14:25 Dat Ik Assur in Mijn land zal verbreken, en hem op Mijn bergen vertreden; opdat zijn juk van hen afwijke, en zijn last van hun schouder wijke.
  (SV)

  God zal het zwaard over Gog en zijn legermacht roepen 'op al mijn bergen' in het land van Israël.

  Eze 38:21 Op al Mijn bergen zal Ik een zwaard tegen hem oproepen, spreekt de Heere HEERE. Ieders zwaard zal tegen zijn broeder zijn.
  (HSV)

  Door God gegeven

  God heeft het land aan Abraham beloofd en aan zijn nakomelingen gegeven. De landbelofte was onvoorwaardelijk. Het genot van de zegen van het land was echter afhankelijk van de trouw van het volk Israël.

  Het grondgebied van Israël is door God aan Israel gegeven.  

  2Kr 20:7 Zijt Gij niet onze God, die voor het aangezicht van uw volk Israel verdreven hebt de inwoners van dit land en dit voor altijd hebt gegeven aan het nakroost van Abraham, uw vriend?
  (SV)

  God is in staat het volk Israel uit het land te verdrijven om hun zonden en hen weer terug te brengen. Hij geeft het aan wie Hij wil en neemt het van wie Hij wil.

  God heeft het land aan Israël tot een erfdeel gegeven.

  2Kr 20:11 Zie dan, zij (de vijanden - red.) vergelden het ons, komende om ons uit Uw erve, die Gij ons te erven gegeven hebt, te verdrijven.
  (SV)

  Verdeling van het land

  Het land werd in drie fasen onder de twaalf stammen verdeeld. De eerste verdeling vond plaats in het Overjordaanse, na het verslaan van Og en Sihon. De tweede verdeling geschiedde in Gilgal. De derde verdeling gebeurde in Silo.

  Stammen_van_Israel (1).jpg

  Kaart [8]: Verdeling van het land onder de twaalf stammen
  (Klik op de kaart om in te zoomen) 

  In de toekomst, nadat Israël hersteld is, zal volgens het bijbelboek Ezechiël, de verdeling van het land anders zijn.

  Erfelijke bezitting en bewoning

  De Israëlieten hadden het land tot een erfelijke bezitting ontvangen. Het genot van dit bezit en de bewoning van het land was afhankelijk van hun gehoorzaamheid. Ze konden in het land wonen en genieten van vrucht en vrede zolang ze God, met wie ze een verbond gesloten hadden, gehoorzaamden[1]

  Jer 25:5 Bekeert u toch, een iegelijk van zijn bozen weg, en van de boosheid uwer handelingen, en woont in het land, dat de HEERE u en uw vaderen gegeven heeft, van eeuw tot in eeuw;
  (SV)

  In de tijd van de Richteren worden de Israelieten wegens hun ongehoorzaamheid aan God meermaals benauwd door de vijandigheid van buurvolken. 

  Als gevolg van hun zonde en ongehoorzaamheid is Israël in meerdere fasen uit het land weggevoerd. Toen Jeruzalem, de hoofdstad van het land, wegens de zonden van het volk Israël door Nebukadnezar, de koning van Babel, was geslagen, sprak God tot de profeet Ezechiël over de kwestie van erfelijke bezitting:

  Eze 33:24 Mensenkind! de inwoners van die woeste plaatsen in het land Israëls spreken, zeggende: Abraham was een enig [man], en bezat dit land erfelijk; maar onzer zijn velen; het land is ons gegeven tot een erfelijke bezitting.
  Eze 33:25 Daarom zeg tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Gij eet [vlees] met het bloed, en heft uw ogen op tot uw drekgoden, en vergiet bloed; en zoudt gij het land erfelijk bezitten?
  Eze 33:26 Gij staat op ulieder zwaard; gij doet gruwel, en verontreinigt, een ieder de huisvrouw zijns naasten; en zoudt gij het land erfelijk bezitten?

  (SV)

  Vanwege de gruwelen door hen gedaan, heeft God de Israëlieten gevankelijk doen wegvoeren en het land tot een verwoesting en een schrik gesteld. 

  Eze 33:29 Dan zullen zij weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik het land [tot] een verwoesting en een schrik zal gesteld hebben, om al hun gruwelen, die zij gedaan hebben.
  (SV)

  Na de Babylonische ballingschap keert een overblijfsel terug naar het land. Onder hen wordt eeuwen later de Heiland, de beloofde Messias, geboren. De Joden verwerpen hem, op een overblijfsel na, en worden opnieuw verstrooid. 

  In de tegenwoordige tijd (anno 2012) zien we Israël nog niet in het bezit van het (hele) beloofde land, waaruit ze verdreven waren. Een deel van het volk is teruggekeerd naar het land, maar in ongeloof (aan de messias Jezus). God zal hen pas gerust doen wonen nadat zij zich bekeerd hebben. Dan zullen zij als één volk verenigd onder één herder-koning David (= de zoon van David, Jezus Christus) voor altijd in het land wonen.

  Eze 37:25 Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn.
  (HSV)

  Kuststrook


  Video: De Kuststrook van Israël. Duur: 8 minuten. Engels gesproken. Op Vimeo.com

  Verontreinigd en verwoest

  Het 'huis van Israël' heeft het land verontreinigd 'met hun weg en met hun handelingen' (Ez. 36:17). Zonde verontreinigt. Door het vergieten van onschuldig bloed en door de dienst van 'drekgoden' (als Baäl, Molech, Astarte) is het land onrein geworden. In het land Israël werd de Gezalfde van de HEER (onze Heiland) gekruisigd. 

  Aan de profeet Ezechiël, die zelf uit het land Israël was weggevoerd naar Babel, verklaarde God: 

  Eze 36:18 Toen stortte Ik Mijn grimmigheid over hen uit omwille van het bloed dat zij in het land vergoten hadden, en vanwege hun stinkgoden [waarmee] zij het verontreinigd hadden. 
  Eze 36:19 Ik verstrooide hen onder de heidenvolken en zij werden verspreid over de landen. Ik heb hen geoordeeld overeenkomstig hun weg en overeenkomstig hun daden.

  (HSV)

  In de loop der geschiedenis hebben verscheidene overheersers hun voeten op het land Israël gezet. God gaf het land aan hen over. En het braakte zijn inwoners uit, mensen kwamen er in om. Het land, door de Israëlieten verontreinigd, is verwoest, geplunderd en (onder de Turken) verwaarloosd geworden. Er is daarom van het land gezegd: "U bent een land dat mensen opeet, en u bent een land dat uw volken berooft." (Ez. 36:13).

  God heeft Zich voorgenomen om Zijn naam, door Israël ontheiligd, aan dat volk te heiligen voor de ogen der heidenen (Ezech. 36:23). Hij zal de Israëlieten uit alle landen halen en terug in hun land brengen (Ezech 36:24), zie verder bij de paragraaf Toekomst van het land Israël.

  Omstreden

  Het land Israël is (anno 2012) al decennia lang omstreden. De Palestijnen maken aanspraak op een deel van het land en sommigen van hen op het hele land.

  Israel_VN_verdelingsplan.jpg

  'Verdelingsplan'

  De Verenigde Naties (VN) stelden na de Tweede Wereldoorlog het volgende plan op ter verdeling van Israel, zie kaart hiernaast. 

  Sindsdien is er een voortdurende strijd om de verdeling van het land. Volgens de VN (in 2010) is een deling van het land de enige oplossing (tweestaten-oplossing).

  Merk op wat de profeet zegt over het komende oordeel dat de volkeren zal treffen:

  Joe 3:2 Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israel, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld;

  Nederzettingen

  Van 1967 tot 1977 woonden er 3200 Joodse pioniers in Judea en Samaria. Hun aantal was in 2010 gegroeid tot rond 310.000. Van 1967 tot mei 2010 zijn er in Judea en Samaria 121 officiële Joodse nederzettingen en ongeveer 100 illegale buitenposten gebouwd. In Oost-Jeruzalem zijn twaalf Joodse wijken die als 'illegale Joodse nederzettingen' worden beschouwd. De gebieden van Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem, die volgens de Verenigde Naties niet aan de Joodse staat toebehoren, hebben een gezamenlijke oppervlakte van 5602 vierkante kilometer. De Joodse nederzettingen beslaan anno 2010 0,99 procent daarvan, d.i. 56 vierkante kilometer bebouwd oppervlak[2]

  Aan het Ariel Universiteitscentrum van Samaria, gevestigd op de Westelijke Jordaanoever, begonnen in het najaar van 2010 11.500 studenten aan hun studie, onder hen 500 Arabieren en Druzen. Deze niet-Joden ondervinden geen discriminatie[3].  

  Aardbevingen

  In 749 was een grote aardbeving in Israël, waarvan de gevolgen nog in Massada te zien zijn. In 1759 was er ook een aardbeving. In 1837 eiste een aardbeving in Safed 5000 doden. De laatste aardbeving was op 11 juli 1927 (Dode Zee, 300 doden).  In Eilat, de stad in het uiterste zuiden van het land, zijn gemiddeld drie kleine schokken per dag.

  Onderzoekers van de Ben Goerion Universiteit in Tel Aviv voorspelden in 2007 dat Israel de komende jaren kan worden getroffen door een zware aardbeving. Daarop stelde de regering een commissie in die de bevolking moet informeren hoe men zich op een aardbeving kan voorbereiden.

  Buiten het land

  Mozes overzag het beloofde land vanaf de overzijde van de Jordaan, vanaf de berg Nebo in het tegenwoordige Jordanië.

  Door hun ontrouw zijn de Israelieten Joden meermalen uit het land geworpen.

  De Heer Jezus was bij de aanvang van zijn dienst bij zijn heraut Johannes de Doper aan de overzijde van de Jordaan. Johannes doopte in Bethanië over de Jordaan.

  Joh 3:26 En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: Rabbi, die met u was aan de overzijde van de Jordaan en van wie gij getuigd hebt, zie, die doopt en allen gaan tot Hem.

  Toen de Joden de Heer Jezus wilden stenigen en grijpen, ontkwam hij en keerde terug naar de plaats over de Jordaan.

  Joh 10:40 En Hij vertrok weer naar de overzijde van de Jordaan, naar de plaats, waar Johannes de eerste maal doopte, en Hij bleef daar.

  Toekomst van het land Israël

  In Ezechiël 26 belooft God, door de mond van de balling en profeet Ezechiël te Babel, dat het land Israël zal worden hersteld. Het zal 'niet meer mensen opeten, en uw volken niet meer doen struikelen' (Eze. 36:14). Het zal een tehuis zijn voor héél Israël (de twee en tien stammen) en God zal het 'doen bewonen als in vorige tijden, ja, Ik zal het beter maken dan in uw begin, en u zult weten dat Ik de HEERE ben.' (Eze. 36:11). Het land zal Israël ter erfenis zijn (Eze. 36:12). 'Ik zal maken dat men de schimp der heidenen niet meer over u hoort, en u zult de smaad der naties niet meer dragen, en u zult uw volken niet meer doet struikelen, spreekt de Heere HEERE.' (Eze. 36:15). 

  Om Zijn grote naam aan het volk Israël, dat Gods naam onder de volken ontheiligd heeft, te heiligen voor de ogen der heidenvolken, zal God de Israëlieten terugbrengen in hun land.

  Eze 36:29 Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. Ik zal roepen tegen het koren en Ik zal het veel doen worden: Ik zal u geen hongersnood opleggen.
  Eze 36:30 Ik zal de vrucht van de bomen en de opbrengst van het veld vermeerderen, zodat u onder de heidenvolken de smaad van de hongersnood niet meer ontvangt. 
  Eze 36:31 U zult zich uw slechte wegen en uw daden die niet goed waren, herinneren. U zult walgen van uzelf om uw ongerechtigheden en om uw gruweldaden.
  Eze 36:32 Ik doe het niet omwille van u, spreekt de Heere HEERE, laat dat u bekend zijn. Schaam u en word te schande vanwege uw wegen, huis van Israël.
  Eze 36:33 Zo zegt de Heere HEERE: Op de dag dat Ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal Ik de steden doen bewonen en zullen de puinhopen herbouwd worden.
  Eze 36:34 Het verwoeste land zal bewerkt worden, in plaats van een woestenij te zijn voor de ogen van ieder die erdoorheen trekt.
  Eze 36:35 Zij zullen zeggen: Dit land, dat verwoest was, is als de hof van Eden geworden. De steden die verwoest lagen, verwoest en afgebroken, zijn versterkt [en] bewoond.
  Eze 36:36 Dan zullen de heidenvolken die om u heen overgebleven zijn, weten dat Ik, de HEERE, Zelf herbouw wat afgebroken is [en] beplant wat verwoest is. Ík, de HEERE, heb gesproken en Ik zal [het] doen.
  Eze 36:37 Zo zegt de Heere HEERE: Opnieuw zal Ik hierom door het huis van Israël gevraagd worden om dit voor hen te doen. Ik zal hen [even] talrijk aan mensen maken als aan schapen.
  Eze 36:38 Als [met] de geheiligde schapen, als [met] de schapen van Jeruzalem op hun vaste feestdagen, zo vol zullen de verwoeste steden worden met kudden mensen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.

  (HSV)

  In Ezech. 47:13v worden de grenzen van het land opnieuw bepaald. De oostgrens van het land zal het Jordaandal zijn, de zuidgrens de beek van Egypte en Kadesh, de westgrens de Middellandse Zee. 

  Voor de priesters, de Levieten en de hoofdstad zal een vierkant stuk land worden afgezonderd van 25.000 x 25.000 el, ca. 12 x 12 km. Het is een 'heilig hefoffer' (Eze. 48:20). Het zal uit drie stroken land of bezittingen (Eze. 48:22) bestaan:

  • de bezitting der Levieten, de noordelijke strook
  • de bezitting der priesters, de middelste strook met daarbinnen het tempelcomplex
  • de bezitting der stad, de zuidelijke strook 

  De priesters, die het heiligdom bedienen, zullen een strook land bewonen met in het midden het heiligdom. De priestersstrook, 'een heiligheid der heiligheden' genoemd (Eze 48:12), meet van oost naar west 25 duizend el (ca. 12 km) en van noord naar zuid 10 duizend el (ca. 5 km), Eze. 45:1v. In deze strook ligt het heilig tempelgebied, omvattend het ommuurde buitenterrein (3000 x 3000 ellen, ca. 1,5 x 1,5 km) en het tempelcomplex of heiligdom (500 x 500 ellen, ca. 250 x 250 meter), Eze. 45:2. Het priesterland ligt noordelijk van de stadstrook, welke 25.000 x 5.000 el meet.

  De Levieten, 'de dienaars van het Huis' (Eze. 45:5, Statenvertaling), zullen een strook grond hebben van 25.000 x 10.000 el (ca. 12 x 5 km), Eze. 45:5; 48:13. Deze levietenstrook ligt noordelijk van het priesterland, dat dezelfde omvang heeft. Geen stukje van het Levietenland mocht aan niet-Levieten verkocht of overgedragen worden, want het is 'een heiligheid van Jahweh', Eze. 48:14.

  Zuidelijk van de priestersstrook, waarin het heiligdom ligt, zal een strook voor de hoofdstad van Israël (en van de wereld) en zijn voorsteden (Eze 48:15) zijn: 25.000 x 5.000 el (ca. 12 x 5 km). De stad behoort aan het hele huis van Israël, geen enkele stam zal ze in zijn gebied hebben, Eze. 45:6. De stad zal in het midden van het stadsland zijn, Eze. 48:15. De stadstrook is niet heilig, maar gewoon land, Eze. 48:15. De stad heeft de oppervlakte van een vierkant: 4500 x 4500 el, Eze. 48:16. De ruimte voor de voorsteden aan elke 4500el-zijde van het stadsgebied is 250 el, ca. 125 meter, Eze. 48:17. 

  Oostelijk en westelijk van het vierkante gebied zal een strook voor de vorst zijn.

  Eze 48:21 Wat dan overblijft, zal voor de vorst zijn: [het gebied] aan deze kant en aan de andere kant van het heilige hefoffer en van het bezit van de stad, langs de vijfentwintig duizend [el] van het hefoffer tot de oostgrens, en naar het westen langs de vijfentwintigduizend naar de westgrens, evenwijdig aan de [andere] delen, zal voor de vorst zijn. Het heilig hefoffer en het tempelheiligdom zullen in het midden ervan zijn.
  (HSV)

  De vorst zal - in tegenstelling tot verscheidene historische voorgangers - Gods volk niet verdrukken en Israëls stammen hun land laten (Eze. 45:8).

  Het 'heilig hefoffer' - het vierkant van 25.000 x 25.000 el, dat is ca. 12 x 12 km - en het land van de vorst zullen "tussen de grens van Juda en de grens van Benjamin" zijn (Eze. 48:22). Noordelijk van het vierkant en het land van de vorst liggen het gebied van de stam Juda en de gebieden van zes andere stammen, zie kaart hieronder. Zuidelijk van het vierkant en de bezitting van de vorst liggen het land van Benjamin en de gebieden van de overige stammen. Het land van Israël zal opnieuw onder de stammen worden verdeeld, zie kaart hieronder. 

  Israel_land_verdeling_Ezechiel.jpg

  Kaart[9]: Toekomstige verdeling van het land onder de stammen van Israël.
  Het deel van de vorst (Eng. "portion of the prince") zal links en rechts zijn van het 'heilig hefoffer'.

  In het land mogen ook vreemdelingen wonen. Het gaat om vreemdelingen die er al verblijven en er kinderen hebben verwekt. Ze zullen niet alleen in het land wonen, maar stukken grond erfelijk bezitten. 

  Eze 47:22 En het zal gebeuren dat u het [als] erfelijk bezit zult doen toevallen aan u en aan de vreemdelingen die in uw midden verblijven, die in uw midden kinderen verwekt hebben. Zij zullen voor u zijn als een ingezetene onder de Israëlieten. Hun zal het met u in erfelijk bezit toevallen, te midden van de stammen van Israël.
  Eze 47:23 Het zal gebeuren [dat] in de stam waarbij de vreemdeling verblijft, u daar zijn erfelijk bezit moet geven, spreekt de Heere HEERE.
  (HSV)

  Vergelijk:

  Jes 56:3  Laat de vreemdeling die zich bij de HEERE gevoegd heeft, niet zeggen: De HEERE heeft mij geheel en al van Zijn volk gescheiden; ...
  (HSV)

  Het land zal tot bloei komen en rijkelijk vrucht dragen. 'In de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe' (Jes. 35:6). 

  Jes 35:1 De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis; 
  Jes 35:2 zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven, de luister van de Karmel en van Saron; zij zullen aanschouwen de heerlijkheid des HEREN, de luister van onze God.
  Jes 35:3 Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieen. 
  Jes 35:4 Zegt tot de versaagden van hart: Weest sterk, vreest niet; zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen.
  Jes 35:5 Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden; 
  Jes 35:6 dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen; want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe,
  Jes 35:7 en het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen; waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn. 
  Jes 35:8 Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt; geen onreine zal die betreden; maar hij zal alleen voor hen zijn; reizigers noch dwazen zullen erop dolen.
  Jes 35:9 Daar zal geen leeuw zijn en geen verscheurend dier zal daarop komen; zij worden daar niet gevonden. Maar de verlosten wandelen daarop; 
  Jes 35:10 de vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden.

  (NBG51)

  Ben Goerion, de eerste president van de Joodse staat, bracht zijn laatste levensjaren door in de kibboets Sde Boker in de Negevwoestijn. Op zijn bureau stond een citaat uit Jesaja 35, waar beloofd wordt dat de woestijn eens zal bloeien als een roos. 

  Sinds de immigratie van Joden (vanaf de 19 eeuw) en het herstel van de staat Israël (1948) wordt het land hersteld, zij het in druk en benauwdheid vanwege de vijandschap der heidenen in en rondom het land. Er is echter nog geen geestelijk herstel.  

  Hemels vaderland

  In tegenstelling tot de aardse landbelofte aan Israël heeft de gemeente van Jezus Christus de belofte van een hemels vaderland. Daar is zij thuis bij de Vader en de Zoon. Maar ook Abraham, Izak en Jacob verlangden naar een hemels vaderland. 

  Heb 11:8 Door het geloof gehoorzaamde Abraham toen hij geroepen werd, om uit te gaan naar de plaats die hij als erfdeel zou ontvangen; en hij ging uit zonder te weten waar hij komen zou.
  Heb 11:9 Door het geloof verbleef hij als vreemdeling in het land van de belofte als in een vreemd land en woonde in tenten met Izaak en Jakob, de medeerfgenamen van dezelfde belofte;
  Heb 11:10 want hij verwachtte de stad die de fundamenten heeft, waarvan God ontwerper en bouwmeester is.
  (...)
  Heb 11:13 In het geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften te hebben ontvangen, maar zij zagen het in de verte en begroetten het, en beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren.
  Heb 11:14 Want wie zulke dingen zeggen, tonen duidelijk dat zij een vaderland zoeken.
  Heb 11:15 En als ze terugdenken aan dat waaruit zij weggetrokken zijn, zouden zij tijd hebben terug te keren;
  Heb 11:16 maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen hun God genoemd te worden, want Hij heeft voor hen een stad bereid.

  (TELOS)

  Voetnoten

  1. ↑ Voor de gemeente van Jezus Christus geldt iets dergelijks: de belofte van het heil is onvoorwaardelijk voor ieder die gelooft in de Heer Jezus. Het genot van de zegen van het heil (zoals vreugde, gemeenschap) is afhankelijk van onze trouw. Zonde verhindert gemeenschap met God, ook bij heiligen.
  2. ↑ Israel Today, oktober 2010, pagina 7.
  3. ↑ Yair Altman, '500 Arabs begin studies in Ariel: 'There's no racism here'', nieuwsartikel op YnetNews.com, 17 okt. 2010.
  4. ↑ Lawrence Solomon, Israel’s new energy, artkel op FinancialPost.com, 10-11 juni 2011
  5. ↑ De raming is van de United States Geological Survey in april 2010. Vermeld in Bart van den Dikkenberg, Zion Oil zoekt met de Bijbel in de hand naar aardolie in Israël, op RefDag.nl, 11-06-2011 
  6. ↑, 8. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.     
  7. ↑ De kaart is gemaakt door het Cartografisch instituut J.B. Wolters en komt voor in: A. van Deursen, Schoolatlas voor Bijbelse geschiedenis, Uitg. J.B. Wolters Groningen Batavia, 1940.
  8. ↑ De oorsprong van de kaart is onbekend. Hij komt op diverse websites voor, onder andere www.TempleMount.org. Voor Christipedia is de kaart vergroot door Kees Langeveld, 23 feb. 2013.


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.