Koninkrijk van God

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Evangelie
   1. 1.1. Opdracht
   2. 1.2. Inhoud
  2. 2. Komst

  Versie vanaf 09:16, 31 mrt 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Verrijk Christipedia.nl door je kennis toe te voegen.

  Het Koninkrijk van God was een belangrijk onderwerp van het onderwijs dat de Heer Jezus gaf. Dat onderwijs ging gepaard met de verrichting van genezingen.

  Lu 9:11 Toen nu de menigten dit merkten, volgden zij Hem; en Hij ontving hen en sprak tot hen over het koninkrijk van God; en hen die genezing nodig hadden, maakte Hij gezond.

  Evangelie

  Opdracht

  De Heer Jezus was door God uitgezonden om het evangelie van Koninkrijk van God te verkondigen.

  Lu 4:43 Hij zei echter tot hen: Ook aan de andere steden moet Ik het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden.

  De Heer Jezus vervulde zijn zendingsopdracht en predikte het evangelie van het Koninkrijk van God.

  Mr 1:14  Maar nadat Johannes was overgeleverd, kwam Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God
  Mr 1:15 en zei: De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabij gekomen; bekeert u en gelooft in het evangelie.

  Inhoud

  Het evangelie van het Koninkrijk van God is de blijdschap boodschap aangaande dat rijk.

  Mr 1:14  Maar nadat Johannes was overgeleverd, kwam Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God
  Mr 1:15 en zei: De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabij gekomen; bekeert u en gelooft in het evangelie.

  Wat houdt het evangelie van Gods Koninkrijk in:

  • de tijd is vervuld
  • het koninkrijk van God is nabij gekomen
  • bekeert u
  • en gelooft het evangelie

  De kern van de boodschap is de mededeling van de nabije komst van het koninkrijk van God. Deze goede tijding gaat gepaard met een oproep tot bekering en geloof.

  Bij een machtwisseling in de wereld zien we vaak dat het nieuwe regime figuren van het oude bewind ter verantwoording roept en sommigen van hen veroordeelt. Toen Nederland bevrijdt werd, werden NSB-ers opgepakt. Wanneer God komt, zal Hij ieder oordelen naar zijn werken. Om veroordeling te ontgaan, moeten zondaars zich voordien bekeren en geloven in het evangelie. Want God wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen en behouden worden.

  Komst

  Het Koninkrijk van God kwam tot de wereld in de Zoon des mensen, dit is de Heer Jezus Christus. Het Koninkrijk kwam in een verborgen vorm, zonder uitwendige heerlijkheid en zonder machtsvertoon. Het kwam niet als een invasieleger, maar als een onaanzienlijke leraar met leerlingen.

  Lu 17:20 Toen Hem nu gevraagd werd door de farizeeen: Wanneer komt het koninkrijk van God? antwoordde Hij hun en zei: Het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze;
  Lu 17:21 en men zal ook niet zeggen: Zie, hier, of: daar. Want zie, het koninkrijk van God is midden onder u.

  In Christus, de Koning, was het Koninkrijk van God midden onder de mensen gekomen. Hij werd echter verworpen en moest veel lijden. Hij ging terug naar de hemel, maar zal vandaar wederkomen in grote kracht en heerlijkheid.

  Lu 17:22 Hij nu zei tot de discipelen: Er zullen dagen komen, dat u zult begeren een van de dagen van de Zoon des mensen te zien, en u zult die niet zien.
  Lu 17:23 En men zal tot u zeggen: Zie, hier, of: Zie, daar. Gaat er niet heen en volgt niet.
  Lu 17:24 Want zoals de bliksem bliksemt, die van het ene einde onder de hemel tot het andere einde onder de hemel weerlicht, zo zal de Zoon des mensen zijn in zijn dag.
  Lu 17:25 Eerst echter moet Hij veel lijden en verworpen worden door dit geslacht.

  De verworpen Koning is teruggekeerd naar de hemel, maar zijn onderdanen zijn op aarde achtergebleven. Zij vormen de voorpost van het Koninkrijk. De Koning is in de Geest midden onder hen, ter plaatse waar twee of drie in Zijn naam vergaderd zijn in Zijn naam. Hij is met hen tot aan de voleinding van de eeuw. De onderdanen van de Koning vormen het Koninkrijk van God in zijn tegenwoordige, verborgen vorm.

  Wanneer de Zoon des mensen voor de tweede keer komt, komt Hij overweldigend waarneembare wijze. De Heer Jezus wees de Farizeeën erop dat het koninkrijk van God op niet-waarneembare wijze onder hen gekomen was. Zijn discipelen echter vertelde Hij van de waarneembare komst van de Zoon des mensen, maar ook van Diens lijden en verwerping tussen de beide komsten in.


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.