Meel

Van $1

  Inhoudsopgave
   1. 1.1. Christus' mensheid
  1. 2. Bron
   1. 2.1. Voetnoot

  Versie vanaf 08:21, 31 mrt 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Meel (Eng. flour, Du. Mehl, Fr. farine) is door malen verkregen poedervormige massa. Meel van gemalen graan is het voornaamste voedingsmiddel (grondstof) van de mens (vgl Sirach 39 : 31). Meelbloem (Eng. fine flour) is zeer fijn meel. Meelbloem is in de Bijbel een zinnebeeld van Christus' zuivere mensheid. 

  Er is tarmemeel, gerstemeel, roggemeel, enz. Het Hebreeuwse woord is kaemach, het vermorzelde. Meel wordt immers door vermorzelen en malen verkregen. 

  Meel_ongezeefd_Ranveig_2005.jpg

  Foto[1]: Ongezeefd meel. 

  Meel werd in Israël bij de offers gebruikt. Nog in de staat van zijn reinheid is meel de meest geschikte hoofdstof voor het spijsoffer; alleen het fijnste tarwemeel (Hebr. sólaeth, Gen.18:6, Hebr. kaemach sólaeth, meelbloem) is geschikt voor het offer (Gen. 29 : 2 40; Lev. 2: 1 5; 1 Kron. 9: 29). Alleen bij het vernederende ijveroffer (Num. 5: 15) wordt gerstemeel gebruikt.

  Over de meelbloem van het spijsoffer werd olie gegoten. Ook legde men er wierook op (Lev. 2:1). Bij het zondoffer van Lev. 5 werd ook meelbloem gebruikt, echter zonder bijvoeging van olie of wierook. 

  In 1 Sam. 1: 24; 28: 24; 2 Sam. 17: 28; 1 Kon. 17: 14, 16; 2 Kon, 4: 41;  1 Kron. 12 : 40; Hos. 8 : 7 is de hoedanigheid van het meel niet nader bepaald; in 1 Kon. 4: 22 wordt echter bij hetgeen dagelijks voor de hofhouding van Salomo nodig was, fijn tarwemeel van gewoon meel onderscheiden.

  Christus' mensheid

  Het spijsoffer, dat ons de menselijke natuur van Christus voorstelt, was van meelbloem, het allerfijnste meel. Geen enkele grove korrel was er in. Niets oneffens - niets ongelijks - niets ruws bij het aanraken. Zijn menselijke natuur was zacht, zuiver, door de zonde onbevlekt, rein. 
   

  "Het meelbloem, dat is het allerfijnste meel, spreekt van de volkomen reinheid (elk vuiltje erin zou direct opvallen) en de volkomen gelijkmatigheid van de deeltjes. Het drievoudig en eenduidig getuigenis van de Schrift luidt dan ook: “In Hem is geen zonde” (1Jh 3:5), “Hem die geen zonde gekend heeft” (2Ko 5:21) en “Hij die geen zonde heeft gedaan” (1Pt 2:22). Zijn hele openbaring was op elk moment volmaakt. Hij was volmaakt in het betonen van liefde en genade, maar ook in heiligheid en gerechtigheid. Alles bij Hem was volmaakt op Zijn tijd. Bij ons is er vaak oneffenheid, wij hebben onze uitschieters, zelfs in dat waarin we sterk zijn. Mozes “was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren” (Nm 12:3), maar verloor toch een keer zijn geduld en zondigde (zie Nm 20:8-11)."

  Uit: Ger de Koning, Leviticus; toegelicht en toegepast (Uitgeverij Johannes Multimedia, 2011) blz. 31-32. 

  Evenals Mozes was Jezus zachtmoedig.

  Nu 12:3 Doch de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen, die op den aardbodem waren.
  (SV)

  Mt 11:29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
  Mt 21:5 Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt [tot] u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende [ezelin].
  (TELOS)

  Bron

  “De menschwording van Gods Zoon”, in: Bode des Heils in Christus, jaargang 31 (1888). Hieraan is op 20 juli 2013 enige tekst ontleend.

  H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Meel. Hieruit is op 20 juli 2013 tekst genomen en verwerkt.

  Voetnoot

  1. ↑ Fotograaf: Ranveig, 2005. Bron: Wikimedia Commons, bronpagina. Licentie: publiek domein. 


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.