Naturalisme

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Beoordeling

  Versie vanaf 17:50, 2 jul 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Naturalisme is een woord dat in verschillende betekenissen en op verschillende terreinen van het denken gebruikt wordt. Het kan slaan op de mening dat de natuur alles is wat er is en dat er geen God is die daarboven staat. Dit standpunt wordt wel filosofisch of ontologisch of metafysisch naturalisme genoemd. Het woord “naturalisme” kan ook slaan op de mening dat al wat is verklaart kan worden uit natuurlijke oorzaken. Dit standpunt wordt methodologisch naturalisme genoemd en is een heersend denkraam in de natuurwetenschappen.

  De gangbare biologische evolutietheorie bijvoorbeeld is op naturalistische leest geschoeid: de ontwikkeling van de verscheidene levensvormen op aarde wordt enkel en alleen beschreven en verklaard in termen van natuurlijke factoren (natuurlijke selectie, toevallige mutaties). 

  De naturalist, evolutionist en atheïst Richard Dawkins geeft de volgende beschrijving van het naturalisme:

  “Een atheïst die naturalist is in de filosofische betekenis van het woord, gelooft dat er niets is aan gene zijde van de natuurlijke, fysieke wereld: geen bovennatuurlijk scheppend wezen dat schuilgaat achter het waarneembare universum, geen ziel die langer blijft bestaan dan het lichaam, en ook geen wonderen - behalve dan in de zin van natuurverschijnselen die we nog niet begrijpen. Als iets zich lijkt te bevinden achter de natuurlijke wereld zoals wij die nu onvolkomen begrijpen, hopen we dat we het uiteindelijk wel zullen begrijpen en kunnen scharen onder de natuurlijke dingen. Zoals altijd wanneer we een regenboog ontrafelen, zal het er niet minder mooi om worden.”
  (uit: The God Delusion, p.23)

  Het naturalisme maakt de natuur tot schepper van ingewikkelde natuurfenomenen. Het gebruik van de uitdrukking “Moeder Natuur” verraadt dikwijls een naturalistische zienswijze. Een voorbeeld:

  “Moeder Natuur heeft in de loop van miljoenen jaren een heel mooi systeem ontwikkeld om die truc [het splitsen van water, wat een plant doet] in kleine stapjes uit te voeren. Een sluw ‘antennesysteem’ vangt de invallende fotonen op en concentreert de energie via een uiterst complex systeem, zodanig dat er elektronen uit zogenoemde mangaanclusters gehaald kunnen worden, zodat het in staat is om watermoleculen op te splitsen in zuurstofmoleculen en losse protonen.”
  (uit: Marcel Hulspas, De beste plant is nep, in dagblad De Pers, 3 mei 2011)

  Beoordeling

  Het naturalisme berust op de miskenning van God, Die is de Schepper, Onderhouder en Regeerder van de natuur. Deze miskenning is een teken van de geestelijke blindheid of geestelijke duisternis waarin wij mensen ‘van nature’, sinds de zondeval, verkeren. De naturalistische beschouwing van de wereld maakt de schepping (het schepsel en de scheppende daad)  los van de Schepper en kent aan de schepping goddelijke eigenschappen toe. De natuurlijke wereld wordt de scheppende kracht die alles heeft voortgebracht: planten, dieren, mensen, wetenschap, kunst en godsdienst. Het naturalisme is een variant van de ontsporing die de apostel Paulus noemt:

  Ro 1:25 zij die de waarheid van God vervangen hebben door de leugen en het schepsel geeerd en gediend hebben boven de Schepper, die gezegend is tot in eeuwigheid. Amen. (TELOS)


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.