Raad van Kerken in Nederland

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Bronnen
  3. 3. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wi...n_in_Nederland

  De Raad van Kerken in Nederland (RvK) is een samenwerkingsverband van christelijke kerken in Nederland dat streeft naar eenheid tussen christelijke kerken en gezamenlijke dienst aan de maatschappij. 

  De RvK belijdt de Heer Jezus Christus als God en Heiland overeenkomstig de Bijbel en streeft er daarom naar de gemeenschappelijke roeping te vervullen tot eer van God.

  In 2011 telde de Raad zestien christelijke kerken in Nederland. De belangrijkste leden (naar omvang van de kerk) zijn de Protestantse Kerk in Nederland en het Rooms-katholiek Kerkgenootschap in Nederland. 

  Behalve lidmaatschap is associatie met de Raad van Kerken in Nederland mogelijk: zonder lid te worden en gebonden te zijn aan besluiten of standpunten van de raad, kunnen kerken onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan de Raad. 

  Het logo van de RvK bevat het woord oikomene, een Grieks woord dat letterlijk “(bewoonde) wereld” betekent.

  De Raard van Kerken in Nederland is in 1968 opgericht en beoogt:

  1. bevordering van de oecumenische dialoog en hierdoor de eenheid der kerken: de dialoog tussen de lidkerken onderling en met kerken en geloofsgemeenschappen die geen lid van de Raad zijn.
    
  2. de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving: bijdragen aan het welzijn van mensen in de samenleving vanuit een specifiek christelijke benadering. Daarbij is er ook aandacht voor de ontmoeting met mensen van andere religies.

  De Raad stelt zich tot taak om (1) de eenheid van de kerken vorm te geven, (2) zich te bezinnen op vragen aangaande christelijke geloof, kerk en samenleving en deze bezinning in de kerken te bevorderen, (3) jaarlijks een oecumenisch beraad te beleggen, waarvan de uitkomsten medebepalend voor beide eerdergenoemde deeltaken. 

  De RvK houdt zich daarom bezig met theologische en maatschappelijke vragen. Veel wordt gedaan door beraadgroepen en projectgroepen, waarin deskundigen vanuit de lidkerken en van buiten deelnemen. 

  "De Raad onderhoudt relaties met vele kerken en de brede oecumenische beweging in Nederland en wereldwijd, maar ook met vertegenwoordigers van andere religies, met overheden, politieke partijen en tal van maatschappelijke organisaties.” [1]

  In juni 2014 zond de RvK een ramadangroet aan de moslims in Nederland. In de groet werd de naam van Allah weliswaar niet gebruikt, maar het is vreemd om een zegenbede te sturen aan vertegenwoordigers van een religie die de centrale boodschap van de Bijbel ontkennen en bestrijden (zie art. Islam).

  Meer informatie

  Website van de Raad van Kerken in Nederland: www.raadvankerken.nl

  Bronnen

  Website van de Raad van Kerken in Nederland: www.raadvankerken.nl

  Voetnoten

  1. ↑ Bron: www.RaadVanKerken.nl (april 2011).
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.