Sara

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoot

  Versie vanaf 23:47, 24 aug 2019

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Sara , eerst Sarai geheten, was de dochter van Terah (Gen. 20:12), de halfzus en de vrouw van Abraham en de moeder van Izak.

  Ze trok met haar man Abram mee uit Ur en ging wonen in Kanaän. Ze was een knappe vrouw, doch onvruchtbaar.

  Ze heette eerst Sarai (‘mijn vorstin’), Gen. 12:5, maar later, toen God opnieuw aan Abram verscheen en bij de herhaalde belofte van een talrijk nageslacht diens naam veranderde in Abraham ('vader van een menigte'), moest de aartsvader aan zijn vrouw de naam Sara geven, Gen. 17:15. Deze nieuwe naam betekent ‘vorstin’, van het werkwoord saror, ‘de opperheerschappij hebben, heer zijn’[1].

  Ze kon geen kinderen krijgen, maar in Gen. 17:17, toen ze ongeveer 89 jaar oud was, werd haar een talrijk nageslacht beloofd.

  Ge 17:15  Nog zeide God tot Abraham: Gij zult den naam van uw huisvrouw Sarai, niet Sarai noemen; maar haar naam zal zijn Sara.
  Ge 17:16 Want Ik zal haar zegenen, en u ook uit haar een zoon geven; ja, Ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal: koningen der volken zullen uit haar worden!
  Ge 17:17 Toen viel Abraham op zijn aangezicht, en hij lachte; en hij zeide in zijn hart: Zal een, die honderd jaren oud is, [een] [kind] geboren worden; en zal Sara, die negentig jaren oud is, baren? (...)
  Ge 17:19 En God zeide: Voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam noemen Izak; en Ik zal Mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond zijn zade na hem.

  (SV)

  Een jaar later baarde ze Izak (= 'gelach'), ze was toen 90 jaar oud. Sara bereikte de leeftijd van 127 jaar.

  Voetnoot

  1. ↑ S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Sara. 


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.