Sara

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Sara als zinnebeeld
  2. 2. Voetnoot

  Versie vanaf 18:44, 1 jun 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Sara , eerst Sarai geheten, was de dochter van Terah (Gen. 20:12), de halfzus en de vrouw van Abraham en de moeder van Izak.

  Ze trok met haar man Abram mee uit Ur en ging wonen in Kanaän. Ze was een knappe vrouw, doch onvruchtbaar.

  Ze heette eerst Sarai (‘mijn vorstin’), Gen. 12:5, maar later, toen God opnieuw aan Abram verscheen en bij de herhaalde belofte van een talrijk nageslacht diens naam veranderde in Abraham ('vader van een menigte'), moest de aartsvader aan zijn vrouw de naam Sara geven, Gen. 17:15. Deze nieuwe naam betekent ‘vorstin’ of, met een oud-Nederlands woord, 'heerin', van het werkwoord saror, ‘de opperheerschappij hebben, heer zijn’[1].

  Ze kon geen kinderen krijgen, maar in Gen. 17:17, toen ze ongeveer 89 jaar oud was, werd haar een talrijk nageslacht beloofd.

  Ge 17:15  Nog zeide God tot Abraham: Gij zult den naam van uw huisvrouw Sarai, niet Sarai noemen; maar haar naam zal zijn Sara.
  Ge 17:16 Want Ik zal haar zegenen, en u ook uit haar een zoon geven; ja, Ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal: koningen der volken zullen uit haar worden!
  Ge 17:17 Toen viel Abraham op zijn aangezicht, en hij lachte; en hij zeide in zijn hart: Zal een, die honderd jaren oud is, [een] [kind] geboren worden; en zal Sara, die negentig jaren oud is, baren? (...)
  Ge 17:19 En God zeide: Voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam noemen Izak; en Ik zal Mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond zijn zade na hem.

  (SV)

  Een jaar later baarde ze Izak (= 'gelach'), ze was toen 90 jaar oud. Sara bereikte de leeftijd van 127 jaar. Ze werd begraven in de spelonk van Machpela, die Abraham als eerste grondbezit in het land Kanaän kocht. Na haar dood zond Abraham zijn knecht uit, om uit de familie een vrouw voor hun zoon Izak te werven.  

  Sara als zinnebeeld

  Sara is een type of zinnebeeld van Israël, het volk waarmee God een huwelijksrelatie was aangegaan. Nadat Izak geofferd was en, bij gelijkenis uit de dood weer opgestaan, Gen. 22, stierf zijn moeder Sara, Gen. 23. Zij kan gezien worden als een symbool van de terzijdestelling van Israël, na de verwerping van de Messias en de afwijzing van het getuigenis van de Heilige Geest door de mond van Stefanus. In het volgende hoofdstuk, Gen. 24, ontvangt Izak een vrouw, verworven door de knecht van Abraham. De vrouw, Rebekka, is hem een troost na de dood van zijn moeder.

  Ge 24:67 Toen bracht Izak haar in de tent van zijn moeder Sara. En hij nam Rebekka en zij werd hem tot vrouw en hij had haar lief. Zo vond Izak troost na [de dood van] zijn moeder.
  (HSV)

  De Heer Jezus had Jeruzalem (en heel Israël) onder zijn vleugels willen nemen, maar zij heeft niet gewild (Matth. 23:37). Hem werd een ander volk toegevoegd, de gemeente, die verworven wordt door de Heilige Geest, in type voorgesteld door de knecht van Abraham. Rebekka kwam in de plaats van Sara. Zo kwam de gemeente, na het offer van de Zoon van God en Zijn opstanding uit de doden, in de plaats van Israël[2]

  Voetnoot

  1. ↑ S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Sara. 
  2. ↑ Uit de Schrift weten wij dat Israël niet voorgoed heeft afgedaan, maar hersteld zal worden. 


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.