Ster

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Versie vanaf 18:59, 7 apr 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  (Verrijk Christipedia door je kennis of informatie toe te voegen.)

  In de Bijbel is een ster een hemellichaam dat een kleiner licht is dan de grote lichen zon en maan. De sterren zijn gemaakt op de vierde scheppinsdag.  

  De morgenster is de schitterendste onder alle sterren.

  In het figuurlijk-typisch taalgebruik van de Bijbel kan 'ster' een koning of heerser aanduiden. Jezus Christus is de ster die voorkomt uit Jacob.

  Nu 24:17 Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortkomen uit Jakob, en er zal een scepter uit Israël opkomen; die zal de palen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van Seth verstoren.
  (SV)

  De Heer Jezus is de blinkende morgenster. Hij is de koning der koningen, de allerschitterendste ster.

  Opb 22:16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze dingen te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.
  Opb 2:28 en Ik zal hem de morgenster geven.
  (TELOS)

  De koning van Babel wordt een morgenster genoemd. Hij wilde zich verheffen boven de sterren van God.

  Jes 14:12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! [hoe] zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!
  Jes 14:13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.
  Jes 14:14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.

  De koning van Babel is een type of voorafbeelding van de satan, die aan God gelijk wilde worden. In het rijk van de geschapen geesten is satan de zich opwerpende koning der koningen, de valse bedrieglijke morgenster. De Christelijke uitleggers hebben de zelfverheffing, gewelddadige heerschappij en val van satan in deze schildering van de koning van Babel doorzien[1].

  De Heer Jezus zag de satan als een bliksem, dat plotselinge lichtschijnsel, uit de hemel vallen.

  Lu 10:18 Hij nu zei tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.

  Voetnoten

  1. ↑ Commentaar van Dächsel, Van Lingen en Van Griethuijsen bij Jes. 14:12.


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.